LIETUVOS RESPUBLIKOS

STATYBOS ĮSTATYMO NR. I-1240 24, 34, 40, 45, 55 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 542 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2015 m. birželio 23 d. Nr. XII-1834

Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas

Papildyti 24 straipsnį 41 dalimi:

41. Atlikus statybos užbaigimo procedūras, statinį ir daiktines teises į jį privaloma įregistruoti Nekilnojamojo turto registre ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo statybos užbaigimo akto gavimo dienos, deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimo ir įregistravimo dienos arba nuo deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos (kai ji netvirtinama ir neregistruojama).“

 

2 straipsnis. 34 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 34 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Nebaigtas statyti ar rekonstruoti ypatingas ar neypatingas statinys ir daiktinės teisės į jį, taip pat nebaigtas rekonstruoti į ypatingą ar neypatingą statinį nesudėtingas statinys ir daiktinės teisės į jį ne vėliau kaip per 3 metus nuo statybą leidžiančio dokumento išdavimo pradžios turi būti įregistruoti Nekilnojamojo turto registre Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos išduotos pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių pagrindu.“

2. Pakeisti 34 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Nebaigtas statyti ar rekonstruoti nesudėtingas statinys (išskyrus atvejį, kai jis rekonstruojamas į ypatingą ar neypatingą statinį) gali būti įregistruojamas Nekilnojamojo turto registre Nekilnojamojo turto kadastro įstatyme nustatyta tvarka nepateikus šio straipsnio 1 dalyje nurodytos pažymos.“

3. Papildyti 34 straipsnį 21 dalimi:

21. Pasikeitę nebaigto statyti ar rekonstruoti statinio kadastro duomenys Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos išduotos pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių pagrindu Nekilnojamojo turto registre tikslinami ne rečiau kaip vieną kartą per 5 metus nuo nebaigto statyti ar rekonstruoti statinio įregistravimo Nekilnojamojo turto registre pagal šio straipsnio 1 dalį. Vadovaujantis šio Įstatymo 33 straipsniu, sustabdžius statinio statybą, nebaigto statyti ar rekonstruoti statinio kadastro duomenų Nekilnojamojo turto registre tikslinti neprivaloma.“

 

3 straipsnis. 40 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 40 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Pastatytą naują ypatingą ar neypatingą statinį galima naudoti tik įvykdžius šio Įstatymo 24 straipsnio 1 ir 41 dalyse nustatytus reikalavimus. Šios dalies nuostatos neprivalomos statant gyvenamuosius namus.“

2. Pakeisti 40 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Rekonstruoto ypatingo ar neypatingo statinio naujas dalis galima pradėti naudoti tik įvykdžius šio Įstatymo 24 straipsnio 1 ir 41 dalyse nustatytus reikalavimus. Šios dalies nuostatos neprivalomos rekonstruojant gyvenamuosius namus, inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas.“

 

4 straipsnis. 45 straipsnio pakeitimas

Papildyti 45 straipsnį 4 dalimi:

4. Duomenys apie Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ paskelbtus statybą leidžiančius dokumentus, statybos užbaigimo ir kitus dokumentus, turinčius įtakos nekilnojamojo daikto teisiniam statusui, naudojantis informacinių sistemų sąveikos mechanizmu, perduodami žymai nekilnojamojo turto kadastre padaryti šio kadastro nuostatų nustatyta tvarka.“

 

5 straipsnis. Įstatymo papildymas 542 straipsniu

Papildyti Įstatymą 542 straipsniu:

542 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už statinių ir daiktinių teisių į juos registravimo ir duomenų Nekilnojamojo turto registre tikslinimo tvarkos pažeidimus

Už šiame Įstatyme nustatytos statinių ir daiktinių teisių į juos registravimo ir nebaigto statyti ar rekonstruoti statinio kadastro duomenų Nekilnojamojo turto registre tikslinimo tvarkos pažeidimus juridiniams asmenims skiriama bauda nuo dviejų šimtų devyniasdešimties eurų iki penkių šimtų aštuoniasdešimties eurų.“

 

6 straipsnis. 55 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 55 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

55 straipsnis. Šio Įstatymo 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 541 ir 542 straipsniuose nurodytų pažeidimų taikymo ir nagrinėjimo tvarka

Šio Įstatymo 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 541 ir 542 straipsniuose nurodyti pažeidimai taikomi ir juridinių asmenų filialams, taip pat kitoms užsienio organizacijoms; nurodyti pažeidimai tiriami, nagrinėjami, nutarimai skundžiami ir vykdomi tokia pačia tvarka kaip atitinkamuose Administracinių teisės pažeidimų kodekso straipsniuose nurodyti pažeidimai.“

 

7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2015 m. lapkričio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2015 m. spalio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Iki šio įstatymo įsigaliojimo baigti statyti, pradėti ir ilgiau kaip 3 metus nebaigti, tačiau Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre neįregistruoti statiniai ir daiktinės teisės į juos turi būti įregistruoti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre ne vėliau kaip per vienus metus nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė