ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. rugsėjo 25 d.   Nr.  A-1359

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi bei Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, nuostatomis:

1. T v i r t i n u  Informacijos apie pažeidimus Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u r o d a u Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyriui Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.siauliuraj.lt) įdiegti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, kuriuo būtų galima teikti informaciją apie pažeidimus.

3. S k i r i u Inesą Lukošiūtę vykdyti kompetentingo subjekto funkcijas ir užtikrinti Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų įgyvendinimą.

Šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                            Gipoldas Karklelis

 

 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymu

Nr. A-1359

 

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I Skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Informacijos apie pažeidimus Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje (toliau – Administracija) galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo Administracijoje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu (toliau – vidinis kanalas), jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

2Informacijos apie pažeidimus teikimo pagrindai, aplinkybės, kurioms esant gali būti teikiama informacija apie pažeidimus, nustatyti Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme ir Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas).

3Administracijoje gauta informacija apie pažeidimus priimama, registruojama, nagrinėjama ir asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimą, apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais ir šiuo Aprašu.

4Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. kompetentingas subjektas – įstaigoje paskirtas asmuo, asmenų grupė ar specialus padalinys, kurie administruoja vidinius informacijos apie pažeidimus teikimo kanalus, nagrinėja jais gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą;

4.2. kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose pranešėjų apsaugos reikalavimus.

5Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kurie gauna, vertina, nagrinėja informaciją, privalo užtikrinti asmens, kuris vidiniu kanalu pateikia informaciją apie pažeidimą Administracijoje ir kurį su Administracija sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) (toliau – asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą), ir jo teikiamos informacijos konfidencialumą, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus.

 

II skyrius

KOMPETENTINGAS SUBJEKTAS

 

6.  Kompetentingas subjektas vykdo šias funkcijas:

6.1.    administruoja vidinį kanalą;

6.2.    užtikrina vidiniu kanalu informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens konfidencialumą, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus;

6.3.    bendradarbiauja su Administracijos valstybės tarnautojais, darbuotojais, administracijos padaliniais, kompetentingomis institucijomis, teikdamas ir (ar) gaudamas reikalingą informaciją;

6.4.    renka ir kaupia nuasmenintus statistinius duomenis apie gautų pranešimų skaičių ir jų nagrinėjimo rezultatus;

6.5.    atlieka kitas Pranešėjų apsaugos įstatyme ir Apraše nustatytas funkcijas.

7.  Kompetentingas subjektas, vykdydamas jam priskirtas funkcijas, turi Pranešėjų apsaugos įstatyme ir Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše nustatytas teises.

8.  Kompetentingas subjektas užtikrina, kad gauta informacija apie pažeidimą ir su tuo susiję duomenys būtų laikomi saugiai ir su jais galėtų susipažinti tik tokią teisę turintys informaciją apie pažeidimą nagrinėjantys asmenys. Asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, konfidencialumas užtikrinamas viešojo administravimo ir tarnybinio nusižengimo ar darbo pareigų pažeidimo tyrimo procedūrų metu tiek, kiek tai yra objektyviai įmanoma.

9.  Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, kurie pagal atliekamas funkcijas turi prieigą prie asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, pateiktų duomenų arba gali sužinoti šio asmens duomenis, yra supažindinami su atsakomybe už Pranešėjų apsaugos įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą, privalo pasirašyti Konfidencialumo pasižadėjimą (Aprašo 1 priedas) ir įsipareigoti neatskleisti tokios informacijos ar duomenų trečiosioms šalims.

10.     Konfidencialumo užtikrinti nebūtina, kai to raštu prašo asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, arba jei jo pateikta informacija yra žinomai melaginga.

11.     Kompetentingam subjektui negali būti daromas poveikis ar kitaip trukdoma atlikti jam Pranešėjų apsaugos įstatyme, Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše ir Apraše priskirtas funkcijas.

 

III SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS

 

12.  Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, turi teisę ją pateikti užpildydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ patvirtintą pranešimo apie pažeidimą formą (Aprašo 2 priedas) arba apie pažeidimą pranešti laisvos formos pranešimu, kuriame turi būti pateikta Aprašo 14 punkte nurodyta informacija ir nurodyta, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu. Pranešimo formoje prašomi pateikti asmens duomenys reikalingi identifikuoti asmenį sprendžiant klausimą dėl pranešėjo statuso jam suteikimo ir yra saugomi ne trumpiau kaip trejus metus nuo jų gavimo dienos.

13Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, Administracijoje ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

13.1tiesiogiai atvykęs pas Kompetentingą subjektą adresu Vilniaus g. 263, 76337, Šiauliai;

13.2atsiųsti informaciją Administracijos elektroninio pašto adresu pranesk@siauliuraj.lt;

13.3atsiųsti pranešimą paštu Aprašo 13.1 papunktyje nurodytu adresu. Siunčiant pranešimą paštu, po Administracijos pavadinimu, turi būti nurodoma žyma „Kompetentingam subjektui asmeniškai“.

14.  Asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, nurodo konkrečias faktines aplinkybes, asmenį, kuris rengiasi, dalyvauja ar dalyvavo darant pažeidimą, informaciją apie galimus tokio asmens motyvus darant pažeidimą, nurodo, ar apie šį pažeidimą jau yra pranešta, jei taip, – kam buvo pranešta, ar buvo gautas atsakymas, pateikia duomenis apie pažeidimo liudininkus, taip pat nurodo savo vardą, pavardę, asmens kodą, kontaktinius duomenis (asmens pasirinkimu elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris, adresas korespondencijai), jei įmanoma, prideda rašytinius ar kitokius turimus duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius. Taip pat asmuo gali nurodyti, kaip ir kada su juo geriausia susisiekti.

 

IV SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS

 

15Informaciją apie pažeidimą priima ir Administracijos dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“ užregistruoja Kompetentingas subjektas, kuris įstaigoje administruoja vidinį kanalą ir yra atsakingas už Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų vykdymą.

16Informacija apie pažeidimą, gauta Administracijoje kitu elektroninio pašto adresu, nei nurodyta Aprašo 13.2 papunktyje, neregistruojama ir nedelsiant persiunčiama Aprašo 13.2 papunktyje nurodytu elektroninio pašto adresu. Šiame punkte nustatyta tvarka gauta ir (ar) persiųsta elektroniniu paštu informacija apie pažeidimą turi būti ištrinta nedelsiant.

17.  Kompetentingas subjektas, gavęs informaciją apie pažeidimą, ją pateikusiam asmeniui pageidaujant per dvi darbo dienas raštu informuoja šį asmenį apie informacijos gavimo faktą.

 

V skyrius

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VERTINIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 

18.  Kompetentingas subjektas, vidiniu kanalu gavęs informaciją apie pažeidimą, nedelsdamas imasi ją vertinti.

19.  Dėl vidiniu kanalu pateiktos informacijos apie pažeidimą Kompetentingas subjektas priima vieną iš šių sprendimų:

19.1.  nagrinėti pateiktą informaciją apie pažeidimą;

19.2.  jei gauta informacija apie pažeidimą leidžia pagrįstai manyti, kad yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas arba kitas pažeidimas, ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo šios informacijos gavimo dienos persiųsti gautą informaciją apie pažeidimą institucijai, įgaliotai tirti tokią informaciją, be asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, sutikimo ir apie tai pranešti šiam asmeniui;

19.3.  nenagrinėti gautos informacijos apie pažeidimą, jeigu:

19.3.1. įvertinus nustatoma, kad pateikta informacija apie pažeidimą neatitinka Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų;

19.3.2. informacija apie pažeidimą grindžiama akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija;

19.3.3. pateikta informacija apie pažeidimą jau yra išnagrinėta arba nagrinėjama.

20.  Kompetentingas subjektas per penkias darbo dienas nuo informacijos apie pažeidimą gavimo raštu informuoja asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, apie priimtą sprendimą dėl informacijos nagrinėjimo. Sprendimas nenagrinėti informacijos apie pažeidimą turi būti motyvuotas.

21.  Kompetentingas subjektas, baigęs nagrinėti informaciją apie pažeidimą, per penkias darbo dienas raštu informuoja asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis, taip pat nurodo priimto sprendimo apskundimo tvarką.

22.  Nustatęs pažeidimo faktą, Kompetentingas subjektas informuoja asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, apie atsakomybę, taikytą pažeidimą padariusiems asmenims.

23.  Jei asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, negavo atsakymo arba Administracijoje nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, jis, vadovaudamasis Pranešėjų apsaugos įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu, turi teisę tiesiogiai kreiptis į kompetentingą instituciją – Lietuvos Respublikos prokuratūrą ir jai pateikti pranešimą apie pažeidimą.

 

VI Skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24.  Dokumentai, susiję su šio Aprašo nuostatų įgyvendinimu, saugomi vadovaujantis Administracijos direktoriaus tvirtinamu dokumentacijos planu.

25Asmenys, pažeidę Aprašo nuostatas, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

________________

Informacijos apie pažeidimus

Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje

teikimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracija

___________________________________________________________________________

(asmens vardas ir pavardė, pareigos)

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

 

2019 m. d.

Šiauliai

 

1. Aš suprantu, kad, vykdydamas savo pareigas Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje, turėsiu prieigą prie informacijos apie asmenis, kuriems vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatomis taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą. Ši informacija Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais gali būti atskleista ar perduota tik įgaliotiems asmenims ar institucijoms.

2. Aš žinau, kad konfidencialią informaciją sudaro asmens, Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka pateikusio informaciją apie pažeidimą, duomenys ir kita jį tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžianti informacija.

3. Aš pasižadu užtikrinti konfidencialumą ir neatskleisti, neperduoti informacijos, kuriai pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą, nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija, tiek įstaigos viduje, tiek už jos ribų. Taip pat pasižadu pranešti savo vadovui apie bet kokią pastebėtą ar sužinotą situaciją, kuri gali kelti grėsmę tokios informacijos saugumui ir konfidencialumui užtikrinti.

4. Aš žinau, kad šis pasižadėjimas galios visą mano darbo laiką šioje įstaigoje, taip pat man perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

5. Aš esu susipažinęs su Pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytais pranešėjų apsaugos reikalavimais.

6. Aš esu įspėtas, kad, pažeidus šį pasižadėjimą, man gali būti taikoma atsakomybė už Pranešėjų apsaugos įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą.

 

 

 

__________________                                                 ___________________________________

(parašas)                                                                                          (vardas ir pavardė)

 

 

___________________

 

Informacijos apie pažeidimus

Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje

teikimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Pranešimo apie pažeidimą forma)

 

PRANEŠIMAS APIE PAŽEIDIMĄ

 

20 ___ m. ______________ ___ d.

 

____________________________

(vieta)

 

Asmens, pranešančio apie pažeidimą, duomenys

Vardas, pavardė

 

Asmens kodas

 

Darbovietė (su įstaiga siejantys ar sieję tarnybos, darbo ar sutartiniai santykiai)

 

Pareigos

 

Telefono Nr. (pastabos dėl susisiekimo)

 

Asmeninis el. paštas arba gyvenamosios vietos adresas

 

Informacija apie pažeidimą

1.  Apie kokį pažeidimą pranešate? Kokio pobūdžio tai pažeidimas?

 

 

1.  Kas padarė šį pažeidimą? Kokie galėjo būti asmens motyvai darant pažeidimą?

 

 

2.  Pažeidimo padarymo vieta, laikas.

 

 

Duomenys apie pažeidimą padariusį asmenį ar asmenis

Vardas, pavardė

 

Darbovietė

 

Pareigos

 

3.  Ar yra kitų asmenų, kurie dalyvavo ar galėjo dalyvauti darant pažeidimą? Jei taip, nurodykite, kas jie.

 

 

4.  Ar yra kitų pažeidimo liudininkų? Jei taip, pateikite jų kontaktinius duomenis.

 

 

Duomenys apie pažeidimo liudininką ar liudininkus

Vardas, pavardė

 

Pareigos

 

Darbovietė

 

Telefono Nr.

 

El. paštas

 

5.  Kada pažeidimas buvo padarytas ir kada apie jį sužinojote arba jį pastebėjote?

 

 

 

6.  Kokius pažeidimą pagrindžiančius duomenis, galinčius padėti atlikti pažeidimo tyrimą, galėtumėte pateikti? Nurodykite pridedamus rašytinius ar kitus duomenis apie pažeidimą.

 

 

7.  Ar apie šį pažeidimą jau esate kam nors pranešęs? Jei pranešėte, kam buvo pranešta ir ar gavote atsakymą? Jei gavote atsakymą, nurodykite jo esmę.

 

 

8.  Papildomos pastabos ir komentarai.

 

 

 

Patvirtinu, kad esu susipažinęs su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą, o mano teikiama informacija yra teisinga.

 

 

Data

Parašas