VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2019-12-04 SPRENDIMO NR. 1-305 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO IR VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. gegužės 18 d.   Nr. 1-1436

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 10 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.  Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 4 d. sprendimą Nr. 1‑305 „Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“:

1.1. išdėstyti 2 punktą taip:

2. Nustatyti šias vienos dienos vaiko maitinimo normas:

2.1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų:

2.1.1. lopšelio grupėse – 2,60 Eur;

2.1.2. darželio grupėse – 2,90 Eur;

2.1.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – pusryčiams skiriama 1,16 Eur, pietums – 2,10  Eur, pavakariams – 1,16 Eur;

2.2. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 24 valandas:

2.2.1. lopšelio grupėse – 2,90 Eur;

2.2.2. darželio grupėse – 3,20 Eur;

2.2.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – pusryčiams skiriama 1,16 Eur, pietums – 2,10  Eur, pavakariams – 1,16 Eur, vakarienei – 0,84 Eur;

2.3. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, kuriose vaikas ugdomas ne ilgiau kaip 4 valandas:

2.3.1. lopšelio grupėse – 2,10 Eur;

2.3.2. darželio grupėse – 2,30 Eur;

2.3.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – pusryčiams skiriama 1,16 Eur, pietums – 2,10  Eur.“

1.2. išdėstyti 7 punktą taip:

7. Mokestis už maitinimą skiriamas vaikų maitinimui (maisto produktams įsigyti), taip pat ne daugiau kaip 10 procentų mokesčio gali būti skiriama maisto gamybos procesui tobulinti ir vaikų sveikos mitybos įpročių ugdymo priemonėms įsigyti. Praėjusiais kalendoriniais metais nepanaudotos maisto produktams, maisto gamybos procesui tobulinti ir vaikų sveikos mitybos įpročių ugdymo priemonėms įsigyti lėšos perkeliamos kitiems kalendoriniams metams ir ugdymo įstaigos sprendimu gali būti perskirstytos pagal poreikį kitoms prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti.“;

1.3. pripažinti netekusiu galios Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo 11¹ punktą.

2. Pavesti Švietimo aplinkos skyriaus vedėjui ir Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėjui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.

 

 

 

Meras                                                                                                             Remigijus Šimašius