LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ, ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, ĮSTATYMO NR. XI-1491 15, 24 IR 50 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2014 m. rugsėjo 25 d. Nr. XII-1180
Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Jeigu tuo pačiu metu gali būti sudarytos pirkimo sutartys atskiroms panašių prekių įsigijimo, darbų ar paslaugų pirkimo dalims, apskaičiuojant numatomą pirkimo vertę atsižvelgiama į visų šių dalių numatomas vertes. Taip apskaičiuota pirkimo vertė galioja visoms pirkimo dalims. Kai pirkimo vertė yra lygi arba didesnė už nustatytas tarptautinio pirkimo vertės ribas, šis reikalavimas gali būti netaikomas tokioms atskiroms prekių, darbų ar paslaugų pirkimo dalims, kurių kiekvienos numatoma vertė be pridėtinės vertės mokesčio yra mažesnė kaip 80 000 eurų, kai perkamos prekės ir paslaugos, arba dalims, kurių vertė be pridėtinės vertės mokesčio yra mažesnė kaip 1 000 000 eurų, kai perkami darbai, ir jeigu bendra tų dalių verčių suma yra ne didesnė kaip 20 procentų bendros pirkimo vertės. Tokiu atveju šie atskirų prekių, darbų ar paslaugų pirkimo dalių pirkimai gali būti atliekami vadovaujantis supaprastintiems pirkimams taikomais šio įstatymo reikalavimais.“

 

2 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 24 straipsnio 2 dalies 23 punktą ir jį išdėstyti taip:

23) informacija, kad pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos centrinio banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos centrinis bankas neskelbia, – Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną;“.

 

3 straipsnis. 50 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 50 straipsnio 7 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 3 000 eurų be pridėtinės vertės mokesčio.“

2. Pakeisti 50 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Pirkimo sutartis gali būti sudaroma žodžiu, kai atliekami mažos vertės pirkimai, kurių sutarties vertė mažesnė kaip 3 000 eurų be pridėtinės vertės mokesčio.“

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

2. Iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos pirkimų procedūros tęsiamos pagal iki šio įstatymo galiojusias Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                             Dalia Grybauskaitė