LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2010 M. SAUSIO 27 D. ĮSAKYMO NR. D1-79 „DĖL MIŠKO KIRTIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. balandžio 11 d. Nr. D1-298

Vilnius

 

P a k e i č i u Miško kirtimų taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. D1-79 „Dėl Miško kirtimų taisyklių patvirtinimo“ ir 98 punktą išdėstau taip:

98.  Kitiems specialiesiems miško kirtimams priskiriami ribinių linijų, geležinkelių ir kelių trasų ar kitų apsaugos zonų valymo, gamtinių vertybių išsaugojimui skirti ir avarinio būtinumo miško kirtimai, miško genetinių draustinių ir sėklinių medynų atkūrimo, jų formavimo ir sėkloms rinkti skirtų medžių, pagal Krašto apsaugos ministerijos prašymus laikinų (iki 3 metų) atvirų erdvių formavimo kirtimai krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose. Miško kirtimai miško genetiniuose draustiniuose ir sėkliniuose medynuose vykdomi laikantis Augalų (miško) genetinių draustinių nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. D1-374 „Dėl Augalų (miško) genetinių draustinių nuostatų patvirtinimo“, ir Miško sėklinių medynų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 496 „Dėl Miško sėklinių medynų nuostatų“, reikalavimų. Miško medžių genetiniuose draustiniuose ir medynuose, siekiant  išsaugoti  esamą genetinę įvairovę ir suformuoti  įvairaus  amžiaus  ir  struktūros produktyvius geros kokybės  medynus,  vykdomi  medynų  derėjimą ir natūralų atžėlimą skatinantys specialieji kirtimai, kurie pradedami vykdyti ne jaunesniuose kaip 101 metų ąžuolynuose, 81 metų pušynuose, maumedynuose, uosynuose, klevynuose, bukynuose ir guobinių medžių rūšių medynuose, 51 metų eglynuose, 41 metų beržynuose, juodalksnynuose, liepynuose ir skroblynuose, 31 metų drebulynuose ir 21 metų baltalksnynuose. Laikinų (iki 3 metų) atvirų erdvių kirtavietėse miškas atkuriamas Miškų įstatymo 15 straipsnio nustatyta tvarka.“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                   Kęstutis Navickas