LIETUVOS RESPUBLIKOS energetikos MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, PATEIKTIEMS PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETOENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS 04.3.2-LVPA-K-102 PRIEMONĘŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA“

 

2018 m. gegužės 3 d. Nr. 1-139

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.11 papunkčiu, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 153 ir 154 punktais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 1-130 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 punktu, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonės „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“  projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1-241 „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonės „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“, 68 punktu, ir atsižvelgdamas į 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonės „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“  rezervinių projektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 1-68 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonės „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“  rezervinių projektų sąrašo patvirtinimo“, taip pat į viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros 2018 m. kovo 13 d. raštu Nr. R4-1103(15.1.6) pateikto paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo grupės 2018 m. kovo 13 d. posėdžio protokolo Nr. VP-P1-Z05-001 nutariamąsias dalis:

1. S k i r i u šio įsakymo priede nurodytiems iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams nustatyto dydžio finansavimą.

 

2. I n f o r m u o j u, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Energetikos ministras                                                                                         Žygimantas Vaičiūnas

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2018 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. 1-139                 

priedas

 

FINANSUOJAMI PROJEKTAI

 

 

Eil. Nr.

 

 

Paraiškos kodas

 

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

 

Pareiškėjo juridinio asmens kodas

 

 

Projekto pavadinimas

 

 

Projekto partneriai

 

 

Projektui skiriamos finansavimo lėšos:

iš viso – iki, Eur:

 

 

iš kurio: valstybės pagalba iki, Eur:

 

 

iš kurio: de minimis pagalba iki, Eur:

 

 

iš jų:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos iki, Eur:

 

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos iki, Eur:

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1.

04.3.2-LVPA-K-102-02-0020

Akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS ENERGIJA“

140249252

Klaipėdos miesto 4P magistralinių šilumos tinklų nuo kameros 4P-24 iki kameros 4P-26 rekonstravimas

Partneriai negalimi

473 367,50

473 367,50

0,00

 

 

473 367,50

0,00

2.

04.3.2-LVPA-K-102-02-0039

Uždaroji akcinė bendrovė „Mažeikių šilumos tinklai“

140249252

Šilumos tinklų rekonstrukcija Mažeikiuose ir Reivyčiuose

Partneriai negalimi

323 988,94

323 988,94

0,00

323 988,94

0,00

3.

04.3.2-LVPA-K-102-02-0046

Uždaroji akcinė bendrovė „Skuodo šiluma“

273889830

Skuodo miesto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas

Partneriai negalimi

254 076,82

254 076,82

0,00

254 076,82

0,00

4.

04.3.2-LVPA-K-102-02-0005

Akcinė bendrovė „Šiaulių energija“

245358580

Šilumos tiekimo tinklų Kurtuvėnų g. – Kelmės g. – Pramonės g. – Liejyklos g. kvartale, Šiauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbai

Partneriai negalimi

1 905 033,18

1 905 033,18

0,00

1 905 033,18

0,00

5.

04.3.2-LVPA-K-102-02-0049

Uždaroji akcinė bendrovė „LITESKO“

110818317

Kybartų miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija

Partneriai negalimi

41 552,00

41 552,00

0,00

41 552,00

0,00

6.

04.3.2-LVPA-K-102-02-0041

Uždaroji akcinė bendrovė „LITESKO“

110818317

Telšių miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija

Partneriai negalimi

389 728,00

389 728,00

0,00

389 728,00

0,00

7.

04.3.2-LVPA-K-102-02-0042

Akcinė bendrovė „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“

124135580

Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK-06105 iki ŠK-06203 rekonstravimas

Partneriai negalimi

121 500,00

121 500,00

0,00

121 500,00

0,00

8.

04.3.2-LVPA-K-102-02-0040

Uždaroji akcinė bendrovė „LITESKO“

110818317

Kelmės miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija

Partneriai negalimi

36 127,50

36 127,50

0,00

36 127,50

0,00

9.

04.3.2-LVPA-K-102-02-0001

Akcinė bendrovė „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“

124135580

Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK-92101 iki ŠK-92105 rekonstravimas

Partneriai negalimi

584 050,00

584 050,00

0,00

584 050,00

0,00

10.

04.3.2-LVPA-K-102-02-0003

Akcinė bendrovė „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“

124135580

Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK-92110 iki ŠK-92116 rekonstravimas

Partneriai negalimi

1 007 250,00

1 007 250,00

0,00

1 007 250,00

0,00

11.

04.3.2-LVPA-K-102-02-0045

Akcinė bendrovė „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“

124135580

Šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija Žirmūnų mikrorajone

Partneriai negalimi

639 961,92

639 961,92

0,00

639 961,92

0,00

12.

04.3.2-LVPA-K-102-02-0025

Akcinė bendrovė „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“

124135580

Šilumos tiekimo tinklų 21 magistralės rekonstrukcija

Partneriai negalimi

1 633 090,00

1 633 090,00

0,00

1 633 090,00

0,00

13.

04.3.2-LVPA-K-102-02-0026

Akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS ENERGIJA“

140249252

Klaipėdos miesto skirstomųjų šilumos tinklų iš 1P magistralės rekonstravimas

Partneriai negalimi

164 865,00

164 865,00

0,00

164 865,00

0,00

14.

04.3.2-LVPA-K-102-02-0023

Akcinė bendrovė „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“

124135580

Šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija Šnipiškių mikrorajone

Partneriai negalimi

946 220,00

946 220,00

0,00

946 220,00

0,00

15.

04.3.2-LVPA-K-102-02-0021

Akcinė bendrovė „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“

124135580

Šilumos tiekimo tinklų 24 magistralės rekonstrukcija

Partneriai negalimi

1 566 436,44

1 566 436,44

0,00

1 566 436,44

0,00

16.

04.3.2-LVPA-K-102-02-0044

Akcinė bendrovė „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“

124135580

Šilumos tiekimo tinklų 25 magistralės rekonstrukcija

Partneriai negalimi

1 042 786,50

1 042 786,50

0,00

1 042 786,50

0,00

17.

04.3.2-LVPA-K-102-02-0027

Akcinė bendrovė „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“

124135580

Šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija Santariškių mikrorajone

Partneriai negalimi

442 296,50

442 296,50

0,00

442 296,50

0,00

18.

04.3.2-LVPA-K-102-02-0012

Uždaroji akcinė bendrovė „Utenos šilumos tinklai“

140249252

„Utenos miesto centralizuotų šilumos tiekimo tinklų ruožų rekonstrukcija"

Partneriai negalimi

159 460,00

159 460,00

0,00

159 460,00

0,00

19.

04.3.2-LVPA-K-102-02-0002

Akcinė bendrovė „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“

124135580

Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK-08204-35 iki BA04 boilerinės rekonstravimas

Partneriai negalimi

130 174,79

130 174,79

0,00

130 174,79

0,00

 

 

______________________________