LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KOLEKTYVINIŲ SUTARČIŲ

REGISTRAVIMO IR VIEŠO SKELBIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. birželio 29 d. Nr. A1-334

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 195 straipsnio 5 dalimi:

1. T v i r t i n u Kolektyvinių sutarčių registravimo ir viešo skelbimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Šis įsakymas įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                     Linas Kukuraitis 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2017 m. birželio 29 d.

įsakymu Nr. A1-334

 

 

KOLEKTYVINIŲ SUTARČIŲ REGISTRAVIMO

IR VIEŠO SKELBIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Kolektyvinių sutarčių registravimo ir viešo skelbimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato kolektyvinių sutarčių registravimo ir viešo skelbimo tvarką.

2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) pareikštine tvarka registruoja kolektyvines sutartis.

3.  Kolektyvinėms sutartims registruoti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai tiesiogiai, faksu, per kurjerį, paštu arba elektroniniu paštu pateikiami šie dokumentai:

3.1. paraiška įregistruoti kolektyvinę sutartį, nurodant profesinės sąjungos ar jos organizacijos ir darbdavio ar darbdavių organizacijos pavadinimą, buveinės adresą, telefono numerius, elektroninį paštą, kolektyvinės sutarties rūšį, jos galiojimo terminą, kada nustojo galioti prieš tai buvusi kolektyvinė sutartis;

3.2. abiejų kolektyvinės sutarties šalių pasirašyta ir bent vienos kolektyvinės sutarties šalies patvirtinta kolektyvinės sutarties kopija arba kolektyvinė sutartis, jei ji pasirašyta elektroniniais parašais.

4.  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija registruoja kolektyvines sutartis Kolektyvinių sutarčių registre ir Aprašo 5 punkte nurodytus duomenis bei kolektyvines sutartis paskelbia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje www.socmin.lt ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo dokumentų, nurodytų Aprašo 3 punkte, pateikimo dienos.

5. Kolektyvinių sutarčių registre registruojami ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje skelbiami šie duomenys:

5.1. kolektyvinės sutarties registravimo Kolektyvinių sutarčių registre numeris;

5.2. profesinės sąjungos ar profesinių sąjungų organizacijos pavadinimas;

5.3. darbdavio ar darbdavių organizacijos pavadinimas;

5.4. registravimo kolektyvinių sutarčių registre data;

5.5. kolektyvinių sutarčių registravimo panaikinimo data;

5.6. kolektyvinės sutarties galiojimo terminas.

6.  Kolektyvinės sutarties šalims padarius pakeitimus kolektyvinėje sutartyje, pakeistas jos tekstas pateikiamas registruoti Aprašo nustatyta tvarka.

7. Kolektyvinės sutarties registravimas panaikinamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, kai bent viena iš kolektyvinės sutarties šalių Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai tiesiogiai, faksu, per kurjerį, paštu arba elektroniniu paštu pateikia dokumentą, patvirtinantį, kad kolektyvinės sutarties galiojimas nutrauktas.

8. Panaikinus kolektyvinės sutarties registravimą, kolektyvinės sutarties duomenys bei kolektyvinė sutartis iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainės pašalinami.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––