LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2014 M. LIEPOS 28 D. ĮSAKYMO NR. 3D-440 „DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ, SIEKIANČIŲ PASINAUDOTI PARAMA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES, EKONOMINIO GYVYBINGUMO NUSTATYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. vasario 26 d. Nr. 3D-128

Vilnius

 

P a k e i č i u Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3D-440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Grynasis pelningumas ūkio subjektams skaičiuojamas pagal formulę:

 

 proc.                                                         (1)

 

čia:    GP – grynasis pelnas eurais;

PP – pardavimo pajamos eurais;

DP – dotacijos, susijusios su pajamomis, eurais.“

 

2. Pakeičiu III skyriaus lentelę ir ją išdėstau taip:

III. EKONOMINĮ GYVYBINGUMĄ APIBŪDINANČIŲ RODIKLIŲ REIKŠMĖS IR EKONOMINIO GYVYBINGUMO NUSTATYMO TVARKA

 

 

Priemonės

 

 

 

Grynasis pelningumas ≥, proc.

 

 

 

Skolos rodiklis ≤

 

 

 

Paskolų padengimo rodiklis ≥

 

 

Vidinė

grąžos

norma ≥,

proc.

 

Priemonė „Investicijos į materialųjį turtą“

 

 

 

Veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“

 

2

 

 

 

0,6

 

 

 

1,25

 

 

4,4

 

Veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“

 

2

 

0,6

 

 

 

1,25

 

 

4,4

 

Priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“

 

 

 

Veiklos sritis „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“

 

2*

 

 

 

0,6

 

 

 

 

 

Veiklos sritis „Parama smulkiesiems ūkiams“

 

2*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiklos sritis „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“

 

 

 

2*

 

0,6

 

 

 

 

 

Veiklos sritis „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“

 

2

 

0,6

 

 

 

1,25

 

 

 

 

 

4,4

 

Priemonė „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“

 

 

 

Veiklos sritis „Investicijos į miškininkystės technologijas“

 

 

 

2**

 

0,6**

 

 

 

1,25**

 

 

 

4,4**

 

Priemonė „Bendradarbiavimas“

 

 

 

Veiklos sritis „Parama smulkiojo ūkio subjektų bendradarbiavimui“

 

2

 

 

 

 

Veiklos sritis „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“

 

2

 

0,6

 

1,25

 

 

* – skaičiuojamas metais, kuriais baigiamas įgyvendinti verslo planas (verslo plano įgyvendinimo pabaiga turi sutapti su finansinių metų pabaiga);

** neskaičiuojamas, kai paramos paraiška teikiama tik medynų ir krūmynų pertvarkymui.

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                        Virginija Baltraitienė