VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. LIEPOS 9 D. ĮSAKYMO NR. VA-135 „DĖL MOKESČIŲ DEKLARACIJŲ PATEIKIMO, JŲ PATEIKIMO TERMINO PRATĘSIMO IR MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ LAIKINO ATLEIDIMO NUO MOKESČIŲ DEKLARACIJŲ IR (ARBA) KITŲ TEISĖS AKTUOSE NURODYTŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gruodžio 28 d. Nr. VA-128

Vilnius

 

 

Pakeičiu Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo“:

1. Pripažįstu netekusiu galios 51 punktą.

2. Papildau nauju 51 punktu:

51. Kai mokesčių mokėtojas VMI teikia su mokesčių apskaičiavimu ir sumokėjimu susijusius dokumentus (duomenis), įskaitant MAĮ 422 ir 423 straipsniuose nurodytus dokumentus (duomenis), jų pateikimui, pateikimo termino pratęsimui, pateikimo kontrolei ir mokesčių mokėtojų atsakomybei mutatis mutandis taikomos šių Taisyklių II skyriaus „Deklaracijos pateikimas“, V skyriaus „Deklaracijos pateikimo termino pratęsimo atvejai ir tvarka“, VIII skyriaus „Deklaracijų pateikimo kontrolė ir mokesčių mokėtojų atsakomybė“ nuostatos.

Šiame punkte nurodyti dokumentai (duomenys) VMI gali būti pateikiami elektroniniu būdu ar raštu, jeigu šios Taisyklės ar atskirų dokumentų (duomenų) pateikimo taisyklės nenustato tik elektroninio dokumentų (duomenų) pateikimo būdo.“

 

 

 

Viršininkė                                                                                                           Edita Janušienė