RIETAVO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO RIETAVO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. birželio 20 d. Nr. T1-75

Rietavas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 37 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Rietavo savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Prekybos ir paslaugų teikimo Rietavo savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios   Rietavo savivaldybės tarybos  2013 m. liepos 4 d. sprendimą Nr. T1-117 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo viešose vietose taisyklių patvirtinimo“.  

Sprendimas gali būti skundžiamas ikiteismine tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, Klaipėda) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Antanas Černeckis

 

PATVIRTINTA

Rietavo savivaldybės tarybos

2019 m. birželio 20  d.

sprendimu Nr. T1-75

 

PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO RIETAVO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prekybos ir paslaugų teikimo Rietavo savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato bendruosius mažmeninės prekybos (pardavimo) ir paslaugų teikimo Rietavo savivaldybės viešosiose vietose reikalavimus, šio Aprašo laikymosi kontrolę ir asmenų, prekiaujančių, teikiančių paslaugas viešosiose vietose, atsakomybę.

2. Aprašas netaikomas prekybai ir paslaugų teikimui iš statinių, kurie yra įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, ir asmenims, prekiaujantiems ir teikiantiems paslaugas nuosavybės teise priklausančiose ar nuomojamose teritorijose.

3. Pagrindinės šiame Apraše vartojamos sąvokos:

Viešoji vieta – Savivaldybės teritorijoje esanti Savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (gatvės, aikštės, skverai, parkai, pėsčiųjų takai, paplūdimiai ir kitos žmonių susibūrimo vietos), kurioje vykdoma prekyba  arba teikiamos paslaugos iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, prekybai pritaikytų automobilių ar automobilių priekabų,  nestacionarių viešojo maitinimo įmonių (lauko kavinių).

Prekyba ir paslaugų teikimas viešosiose vietose – veikla, susijusi su prekių pirkimu pardavimu, paslaugų teikimu (nuomos, buities, nesudėtingų atrakcionų ir kt.), gamyba ir vartojimu iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, prekybai pritaikytų automobilių ar automobilių priekabų, nestacionariose viešojo maitinimo įmonėse (lauko kavinėse), prie veikiančių stacionarių viešojo maitinimo įmonių (aptarnavimo vietų išplėtimas prie stacionarių viešojo maitinimo įmonių, neįrengiant atskirų prekybos vietų).

Paslauga atlygintina veikla arba (ir) jos rezultatas, kuriais siūloma tenkinti ar yra tenkinamas konkretus vartotojo poreikis.

Paslaugų teikėjas – asmuo, kuris, vykdydamas savo verslą, siūlo ir atlygintinai suteikia paslaugas vartotojams.

Pardavėjas asmuo, kuris verčiasi prekyba ir, vykdydamas savo verslą, siūlo ir parduoda prekes vartotojams.

Laikini prekybos įrenginiai tai sukomplektuota ir lauke pastatyta įranga, skirta prekybai (vežimėliai, prekystaliai, stendai, ir kt.).

Prekybai pritaikytas automobilis (mobilioji prekybos transporto priemonė) ar jų priekabos mobilioji transporto priemonė, pritaikyta prekybai ar paslaugų teikimui.

Laikini įrenginiai paslaugai teikti tai sukomplektuota ir lauke pastatyta arba judanti tam tikru nustatytu maršrutu įranga, skirta paslaugai teikti (bevariklės transporto priemonės, pramoginės transporto priemonės, dviračiai, elektromobiliai, velomobiliai, kartai, bagiai, vandens dviračiai, valtys, ir kt.).

Laikinas nesudėtingas prekybos (paslaugų) statinys kioskas, paviljonas, lauko kavinė.

Kioskas pagal suderintą su Savivaldybės architektūros skyriumi projektą lauke pastatyta be pamatų ir prekybos salės laikina patalpa, kuri gali būti nukelta arba išmontuota ir iš kurios prekės parduodamos pro langelį (prieangis prie langelio prekybos sale nelaikomas).

Paviljonas Nekilnojamojo turto registre neregistruojamas ir į žemę įleistų pamatų neturintis laikinas statinys, pagamintas gamykloje ar pastatytas iš surenkamų konstrukcijų ir turintis viduje įrengtą prekybos salę pirkėjams aptarnauti.

Nestacionari viešojo maitinimo įmonė (lauko kavinė) – lauke įrengtas laikinas nesudėtingų lengvų konstrukcijų statinys be pamatų arba sukomplektuota įranga (staliukai, kėdės, skėčiai, tvorelės, pakylos, gėlinės ir kt.), kuri skirta viešojo maitinimo paslaugoms teikti.

Aptarnavimo vietų išplėtimas prie stacionarių viešojo maitinimo įmonių – sukomplektuotas laikinas statinys be atskiros prekybos vietos, skirtas aptarnauti stacionarios viešojo maitinimo įmonės lankytojus.

Nesudėtingas atrakcionas – nesudėtingas pramoginis įrenginys, nepriskiriamas potencialiai pavojingiems įrenginiams (pripučiamas atrakcionas, batutas, žaidimų aikštelė ir pan.).

Pramoginis įrenginys mechaninis įrenginys, skirtas viešai naudoti pramogaujantiems asmenims linksminti, keičiant jų padėtį erdvėje.

Pramoginio įrenginio savininkas fizinis ar juridinis asmuo, kuriam pramoginis įrenginys priklauso nuosavybės teise, arba pramoginio įrenginio valdytojas, kuris valdo ar naudoja šį įrenginį ir juo disponuoja turto patikėjimo teise.

Operatorius savininko paskirtas asmuo, valdantis pramoginį įrenginį ir jį visada prižiūrintis, kai jis skirtas viešai naudoti.

Leidimas prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose (toliau – Leidimas) – dokumentas, asmeniui suteikiantis teisę verstis mažmenine prekyba ar teikti paslaugas konkrečioje Rietavo savivaldybės teritorijos viešojoje vietoje (Leidimo formą tvirtina Rietavo savivaldybės administracijos direktorius).

4. Aprašas yra privalomas Rietavo savivaldybės viešosiose vietose prekiaujantiems ir teikiantiems paslaugas juridiniams ir fiziniams asmenims.

 

II SKYRIUS

MAŽMENINĖS PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VIEŠOSIOSE VIETOSE BŪDAI

 

5. Mažmeninės prekybos viešosiose vietose būdai yra šie:

5.1. prekyba iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių. Prekybai iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių priskiriama prekių ekspozicijos šalia stacionaraus prekybos pastato įrengimas;

5.2. prekyba iš kioskų, paviljonuose;

5.3. prekyba iš prekybai įrengtų specializuotų automobilių, prekyba iš automobilių ar jų priekabų;

5.4. prekyba lauko kavinėse. Prekybai lauko kavinėse priskiriamas aptarnavimo vietų išplėtimas prie stacionarių viešojo maitinimo įmonių ir nestacionarios laikinos lauko kavinės;

5.5. prekyba renginių metu. Prekybos teikimo vietą ir plotą renginio metu nustato renginio organizatorius.

6. Paslaugų teikimo viešosiose vietose būdai yra šie:

6.1. paslaugų teikimas iš (nuo) laikinųjų įrenginių;

6.2. paslaugų teikimas iš kioskų, paviljonų;

6.3. paslaugų teikimas renginių metu. Paslaugų teikimo vietą ir plotą renginio metu nustato renginio organizatorius;

6.4. poilsiui ir sportui skirtų reikmenų, vandens pramogų priemonių, specialiųjų nemotorinių transporto priemonių nuoma; žaidimų, mažųjų atrakcionų organizavimas; fotografų, menininkų, kinkomojo transporto, keleivių vežimo pramoginėmis transporto priemonėmis, taksofonų, svėrimo, batų valymo paslaugos.

7. Kiti teisės aktų nedraudžiami prekybos ir paslaugų teikimo būdai.

 

III SKYRIUS

LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKA

 

8. Fizinis ar juridinis asmuo (toliau – Asmuo), norintis gauti leidimą prekiauti ir (ar) teikti paslaugas Rietavo savivaldybės viešosiose vietose, ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki veiklos pradžios, pateikia prašymą (1priedas) atitinkamos Rietavo savivaldybės seniūnijos seniūnui.

9. Prašyme, kuris gali būti teikiamas popierine forma ar elektroninėmis priemonėmis, nurodoma: fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė, telefono numeris, elektroninis paštas arba fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninis paštas; veiklos vykdymo dokumento numeris; prekybos ir (ar) paslaugų teikimo būdas; prekių asortimentas ar paslaugų rūšis; prekybos ar paslaugų teikimo vietos adresas ir laikotarpis.

10. Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

10.1. individualios veiklos vykdymo pažyma;

10.2. ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimas arba dokumentas, patvirtinantis teisę į turimą žemę (jeigu jis yra tos žemės savininkas) arba sutartinius santykius įteisinantis dokumentas (jeigu jis naudojasi ne jam nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu), kai asmuo pageidauja prekiauti savo išauginta žemės ūkio produkcija;

10.3. Lietuvos tautodailininkų sąjungos nario pažymėjimas, tautinio paveldo produkto sertifikatas, kulinarinio paveldo fondo sertifikatas, meno kūrėjo pažymėjimas ar tradicinio amatininko sertifikatas.

11. 10 punkte išvardintų dokumentų neteikia asmenys, prekiaujantys miško gėrybėmis, savo sklypuose užaugintomis uogomis, vaisiais, daržovėmis ir gėlėmis, daržovių ir gėlių  daigais, jeigu užimamas prekybos plotas iki 1 kv. m.

12. Už pateiktų duomenų ir dokumentų teisingumą atsako dokumentus leidimui gauti pateikęs asmuo.

13. Leidimai prekiauti  išduodami 1 dienai, 1 savaitei, 1 mėnesiui.

14. Leidimo turėtojas negali savo vardu įgalioti kitų asmenų verstis leidime nurodyta veikla ar pagal sutartį perduoti jiems šios teisės.

15. Leidimas neišduodamas, jeigu:

15.1. netinkamai, neišsamiai užpildytas prašymas;

15.2. pateikti ne visi nurodyti dokumentai;

15.3. nesumokėta nustatyta vietinė rinkliava.

16. Leidimo galiojimas panaikinamas, jeigu:

16.1. asmuo pateikia paraišką panaikinti leidimo galiojimą;

16.2. įmonė yra likviduojama arba išregistruota iš Juridinių asmenų registro;

16.3. paaiškėja, kad asmuo leidimui gauti pateikė neteisingus duomenis arba suklastotus dokumentus;

16.4. yra gautas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pranešimas apie maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo galiojimo panaikinimą už nustatytus pažeidimus;

16.5. gauta kontroliuojančių tarnybų informacija, kad parduodamos prekės ar teikiamos paslaugos neatitinka darbo ir gaisrinės saugos, kitų teisės aktais nustatytų reikalavimų.

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VIETAI

 

17. Laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, paviljonų, prekybai įrengtų specializuotų transporto priemonių, lauko kavinių projektai turi būti parengti ir patvirtinti (suderinti) su Rietavo savivaldybės administracijos vyriausiuoju architektu.

18. Laikinieji prekybos įrenginiai, kioskai, paviljonai, prekybai įrengtos specializuotos transporto priemonės, lauko kavinės turi būti tvarkingos, atitikti higienos, darbo ir priešgaisrinės saugos, estetinės-vizualinės kokybės reikalavimus.

19. Reklama ant kioskų, paviljonų ar lauko kavinių įrengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos reklamos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais išorinės reklamos įrengimą.

20. Prekybos vietoje privalo būti nurodyta: juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė ir veiklos vykdymo dokumento numeris. Šie duomenys nurodomi pardavėjo pasirinktu būdu, tačiau jie turi būti pirkėjų matomi.

21. Draudžiama prekiauti nuo dėžių, turėklų, atramų, grindinio ir panašiai.

22. Prekybos ar paslaugos teikimo vieta negali trukdyti eismui, ji turi būti valoma, švari ir tvarkinga. Prekybos vietoje privalo būti šiukšlių dėžė. Jeigu prekiaujama iš kioskų, prekybai pritaikytų automobilių ar automobilių priekabų, paviljonuose, laikinose lauko kavinėse, būtina sudaryti sutartį su atliekas tvarkančia įmone.

 

V SKYRIUS

PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO REGLAMENTAVIMAS IR APRIBOJIMAI

 

23. Juridiniai ar fiziniai asmenys prekiauti ar teikti paslaugas Savivaldybės viešosiose vietose gali tik turėdami atitinkamos Rietavo savivaldybės seniūnijos seniūno išduotą Leidimą (2 priedas). Už Leidimo išdavimą mokama Rietavo savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta vietinė rinkliava.

24. Pasibaigus Leidimo, išduoto pagal 5.4. ir 6.1. punktuose nurodytą prekybos ir (ar) paslaugų teikimo būdą, galiojimo laikui, per 15 kalendorinių dienų nuo Leidimo galiojimo pasibaigimo dienos prekybai ir (ar) paslaugų teikimui įrengti specializuoti automobiliai, lauko kavinės (priskiriama aptarnavimo vietų išplėtimas prie stacionarių viešojo maitinimo įmonių) privalo būti pašalinti. Neįvykdžius minėto reikalavimo, prekybai įrengtų specializuotų automobilių, lauko kavinių (priskiriamas aptarnavimo vietų išplėtimas prie stacionarių viešojo maitinimo įmonių) nukėlimą, išvežimą ir saugojimą organizuoja Rietavo savivaldybės administracija, o jos patirtas išlaidas apmoka asmuo, kuriam buvo išduotas Leidimas.

25. Pasibaigus Leidimo, išduoto pagal 5.2. ir 6.2. punktuose nurodytą prekybos ir (ar) paslaugų teikimo būdą, galiojimo laikui, jeigu daugiau nebus vykdoma veikla, kiosko (paviljono) savininkas privalo per 30 kalendorinių dienų jį nukelti ir sutvarkyti teritoriją. Neįvykdžius šio reikalavimo, kiosko (paviljono) nukėlimą, išvežimą ir saugojimą organizuoja Rietavo savivaldybės administracija, o jos patirtas išlaidas apmoka asmuo, kuriam buvo išduotas Leidimas.

26. Išdavus Leidimą pagal 5.5. ir 6.3. punktuose nurodytą prekybos ir (ar) paslaugų teikimo būdą, asmenys privalo iškart po renginio išardyti ir išvežti laikinus prekybos (paslaugų teikimo) įrenginius.

27. Viešosios vietos, kuriose leidžiama teikti paslaugas ir (ar) prekiauti visomis prekėmis (3 priedas), kurių mažmeninė prekyba nėra uždrausta įstatymais ir kitais teisės aktais, nustatomos Rietavo savivaldybės tarybos sprendimu.

28. Rietavo savivaldybės administracijos direktorius gali nustatyti darbo laiką tam tikrose prekybos ir (ar) paslaugų teikimo vietose, jeigu tai būtina žmonių saugumui ir rimčiai (tvarkai) užtikrinti, prekių asortimentą, laikotarpį, per kurį galima prekiauti ir kitas prekybos sąlygas.

29. Prekybos ir paslaugų teikimo vietose privaloma laikytis Triukšmo prevencijos Rietavo savivaldybės viešosiose vietose taisyklių.

30. Maisto prekėmis ir žaislais prekiaujančių juridinių asmenų darbuotojai ir šiomis prekėmis prekiaujantys individualia veikla besiverčiantys fiziniai asmenys privalo nustatyta tvarka tikrintis sveikatą ir laikytis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintų Higienos normų ir taisyklių reikalavimų.

31. Verstis licencijuojama mažmenine prekyba gali tik asmenys, įsigiję šios veiklos licencijas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, jeigu įstatymai nenustato kitaip.

32. Parduodamos prekės turi būti ženklinamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro patvirtintomis Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklėmis.

33. Pardavėjui draudžiama parduoti prekes:

33.1. kurių mažmeninė prekyba viešosiose vietose yra uždrausta įstatymais ir kitais teisės aktais;

33.2. kurių įsigijimas teisės aktų nustatyta tvarka nepatvirtintas prekių įsigijimą patvirtinančiais dokumentais;

33.3. be jų atitikties dokumentų, išduotų teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu teisės aktuose nustatyta, kad tokie dokumentai privalomi;

33.4. kurios nepaženklintos teisės aktų nustatyta tvarka;

33.5. kurių tinkamumo naudoti terminas pasibaigęs.

34. Parduodamos prekės turi būti saugios – atitikti Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose, Lietuvoje tiesiogiai taikomuose Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytus saugos reikalavimus.

35. Parduodamos prekės turi būti tinkamos kokybės, t. y. prekės savybės neturi būti blogesnės, negu numatyta tai prekei taikomame techniniame reglamente (jeigu jis yra) ir prekės pirkimo ir pardavimo sutartyje.

 

VI SKYRIUS

PARDAVĖJO IR (AR) PASLAUGOS TEIKĖJO PAREIGOS

 

36. Pardavėjas ir (ar) paslaugos teikėjas privalo:

36.1. turėti prekybos ir (ar) paslaugų teikimo vietoje atitinkamos Rietavo savivaldybės seniūnijos seniūno išduotą Leidimą prekiauti ir (ar) teikti paslaugas, verslo liudijimą (asmenims, kuriems pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus verslo liudijimas yra privalomas), individualios veiklos vykdymo pažymą ar darbo sutarties kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu ir vadovo parašu, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, prekių įsigijimą ir prekių kokybę liudijančius dokumentus, maisto tvarkymo įmonės pažymėjimą (jeigu tų prekių prekybai jis yra privalomas) ir, jeigu prekiaujama maisto prekėmis ar žaislais, asmens medicininę knygelę;

36.2. dėvėti tvarkingą ir švarią aprangą;

36.3. parduoti prekes kartu su jų priklausiniais ir priedais tokios būklės, kuri atitiktų vartotojo išsirinktą pavyzdį;

36.4. garantuoti, kad būtų parduodamos tik saugios, tinkamos kokybės, sukomplektuotos prekės;

36.5. parduodant ne maisto prekes, pateikti vartotojui įstatymų reikalavimus atitinkančią prekės kokybės garantiją, jeigu parduodamai prekei kokybės garantija yra suteikta;

36.6. prekes, kurioms nustatytas tinkamumo naudoti terminas, parduoti tokiu laiku, kad vartotojas turėtų realią galimybę panaudoti šias prekes iki jų tinkamumo naudoti termino pabaigos;

36.7. sudaryti sąlygas vartotojui apžiūrėti prekę, ją pasimatuoti ar patikrinti, kaip ji veikia, arba pademonstruoti, kaip ją naudoti, jeigu tai įmanoma atsižvelgiant į prekės pobūdį;

36.8. suteikti vartotojui būtiną, teisingą ir neklaidinančią informaciją apie parduodamas prekes;

36.9. vartotojui grąžinus netinkamos kokybės prekę, grąžinti  jam už netinkamos kokybės prekę sumokėtus pinigus iš karto po netinkamos kokybės prekės priėmimo; jeigu netinkamos kokybės prekės priėmimo metu pardavėjas neturi reikiamos grąžinti pinigų sumos, ji turi būti grąžinta vartotojui ne vėliau kaip per 15 dienų nuo prekės priėmimo, jeigu pardavėjas ir vartotojas nesutaria kitaip;

36.10. įstatymų nustatyta tvarka atlyginti vartotojo nuostolius, jeigu jie atsirado dėl to, kad vartotojas įsigijo netinkamos kokybės prekę, nebuvo pateikta teisės aktuose nustatyta informacija apie prekę arba ji buvo klaidinanti;

36.11. laikytis įstatymuose nustatytų prekių pardavimo draudimų ir ribojimų;

36.12. teikti tik saugias paslaugas;

36.13. suteikti informaciją apie riziką, susijusią su paslaugų teikimu;

36.14. tvarkyti paskirtą prekybos ar paslaugų teikimo vietą, neteršti jos atliekomis ir šiukšlėmis;

36.15. vykdyti kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas pareigas.

 

VII  SKYRIUS

ATSISKAITYMO SU PIRKĖJAIS IR (AR) PASLAUGOS GAVĖJAIS ORGANIZAVIMAS

 

37. Pirkėjas ir (ar) paslaugos gavėjas gali pareikšti pretenzijas dėl neteisingo atsiskaitymo, jeigu pinigus arba mokėjimo kortele mokamas sumas tikrino nepasitraukęs nuo prekystalio.

 

VIII SKYRIUS

KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

 

38. Pardavėjų ir (ar) paslaugų teikėjų veiklą, jų parduodamų prekių ar paslaugų saugą ir kokybę gali tikrinti tam įgalioti policijos pareigūnai, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Rietavo savivaldybės administracijos, kitų institucijų darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka.

39. Išduodant Leidimą prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose  asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis Asmens duomenų tvarkymo Rietavo savivaldybės administracijoje taisyklėmis.

40. Asmenys, pažeidę šį Aprašą, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

__________________

 

PATVIRTINTA

Rietavo savivaldybės tarybos

2019 m. birželio 20 d.

sprendimo Nr. T1-75

1 priedas

 

___________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas; asmens vardas, pavardė)

____________________________________________

(kodas ar verslo liudijimo Nr., ind. veiklos pažymos ar kt. dokumento Nr. )

________________________________________________

(adresas, telefono Nr.)

 

Rietavo savivaldybės administracijos

________________seniūnui

 

P R A Š Y M A S

gauti leidimą prekiauti (teikti paslaugas) viešoje vietoje

20___ m. ______________ d.

 

Prašau išduoti leidimą prekiauti (teikti paslaugas) viešoje vietoje:

 

£ (nuo) laikinojo prekybos įrenginio

 

 

£ iš kiosko £ iš paviljono, £ iš prekybai pritaikyto automobilio

 

Prekybos (paslaugų) teikimo būdas

(pažymėti)

£ lauko kavinėje, bendras plotas _______kv. m.

 

 

£ laisvalaikio, nuomos, buities ir kitos paslaugos

 

 

 

 

Prekių

(paslaugų) asortimentas (pažymėti)

£ savo žemėje išaugintos gėlės £ savo žemėje išaugintos daržovės, vaisiai

£ gėlių puokštės, krepšeliai £ gėlės £ žvakės £ duona ir jos gaminiai

£ mėsa ir jos gaminiai £ pienas ir jo gaminiai £ fasuoti maisto produktai

£pramoninės prekės £ ledai  £ tautodailės gaminiai

Kita

 

Veiklos vietos adresas

 

 

 

 

Darbo laikas

nuo ____ iki ____ val.  Veiklos laikotarpis nuo 20___ m.  

 

 

 

PRIDEDAMA:    1.____________________________________________________, ______lapų.  

2.____________________________________________________, ______lapų.  

3.____________________________________________________, ______lapų.   

 

__________________________                                                                         __________________

(parašas)                                                                                                                                  (vardas, pavardė)           

 

SUDERINTA

Renginio organizatorius

 

 

PATVIRTINTA

Rietavo savivaldybės tarybos

2019 m. birželio 20 d.

sprendimo Nr. T1-75

2 priedas

 

(Leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose forma)

 

 

RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

LEIDIMAS

PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE

 

Nr.

 

 

 

Juridinio (fizinio) asmens

pavadinimas (vardas ir pavardė)                     

 

 

 

Juridinio asmens kodas /

 

fizinio asmens verslo liudijimo,

individualios veiklos vykdymo pažymos,

ūkininko ūkio pažymėjimo numeris

 

 

 

Juridinio (fizinio) asmens buveinė

(adresas)

 

 

Prekybos ar paslaugų teikimo vieta:

 

prekybinė įranga

prekybos vietos adresas

 

 

 

Prekių asortimentas, paslaugos rūšis

 

 

 

Leidimas galioja

 

 

 

 

(Leidimą išdavusio asmens pareigos)              (Parašas)                                 (Vardas, pavardė)

 

Rietavo savivaldybės tarybos

2019 m. birželio 20 d.

sprendimo Nr. T1-75

3 priedas

 

 

VIEŠOS  VIETOS RIETAVO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE, KURIOSE GALIMA  PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS

 

 

 

1. Rietavo miesto seniūnija:

1.1. Laisvės g. 4 – turgavietė;    

1.2. Laisvės a.– automobilių stovėjimo aikštelė (prekiauti galima tik prieš Visų šventųjų ir Vėlinių šventes – mirusiųjų pagerbimui skirtomis prekėmis);

1.3. Laisvės a. – aikštelė prie bažnyčios;

1.4. Plungės g. – automobilių stovėjimo aikštelė prie kapinių;

1.5. Kulių g. – automobilių stovėjimo aikštelė prie kapinių;

1.6. Daržų g. 1 – teritorija prie L. Ivinskio gimnazijos stadiono;

1.7. Rietavo miesto parkas.

2. Rietavo seniūnija:

2.1. Labardžių k. parkas;

2.2. Labardžių  k. – aikštelė prie bendruomenės namų;

2.3. Liolių k. – aikštelė prie kultūros namų;

2.4. Liolių k. – aikštelė prie bendruomenės namų;

2.5. Giliogirio k. – aikštelė prie kultūros namų;

2.6. Budrikių k. – aikštelė prie sporto aikštelės;

2.7. Pelaičių k. – aikštelė prie bendruomenės namų;

2.8. Žadvainų k. – prie stovyklavietės;

2.9. Girdvainių k. – prie tvenkinio;

2.10. Girėnų k. – prie sporto aikštelės.

2.11. Girėnų k. – prie tvenkinio;

2.12. Vatušių k. – VšĮ Rietavo žirgyno teritorijoje;

2.13. Vatušių k. – prie tvenkinio.

3. Daugėdų seniūnija:

3.1. aikštelė prie Daugėdų seniūnijos administracinio pastato;

3.2. Daugėdų k. – aikštelė Minijos g. 10;

3.3. Daugėdų k. – prie tvenkinio.

4. Medingėnų seniūnija:

4.1. Medingėnų k. centre – pėsčiųjų takelis prie bažnyčios;

4.2. Medingėnų k. kultūros namų teritorija;

4.3. aikštelė prie kapinių Medingėnų k.;

4.4. paplūdimys prie Minijos upės.

5. Tverų seniūnija:

5.1. Tverų mstl. – aikštelė Laukuvos g.;

5.2. Tverų mstl. – aikštelė prie Tverų gimnazijos;

5.3. Tverų mstl. – aikštelė prie kapinių;

5.4. Tverų mstl. – automobilių stovėjimo aikštelė;

5.5. Lopaičių k. – prie Ruškio ežero;

5.6. Lopaičių k. – aikštelė prie piliakalnio;

5.7. Lopaičių k. – prie tvenkinio.