LIETUVOS RESPUBLIKOS

ASMENS DUOMENŲ TEISINĖS APSAUGOS ĮSTATYMO NR. I-1374 36 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2015 m. gruodžio 1 d. Nr. XII-2103

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 36 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 36 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija neturi teisės kontroliuoti asmens duomenų tvarkymo, kurį atlieka teismai, vykdydami teisingumą.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2016 m. kovo 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė