Herbas.wmf

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 14 D. SPRENDIMO NR. TS-86 „DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 29 d. Nr. TS-137

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 2  dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. TS-77 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 11.1.5, 148, 153.1 papunkčiais ir atsižvelgdama į Lietuvos socialdemokratų frakcijos Kupiškio rajono savivaldybės taryboje 2021 m. balandžio 16 d. prašymą, Kupiškio rajono savivaldybės taryba                 n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo        Nr. TS-86 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Sudaryti Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komitetą:

Algirdas Notkus, Saulius Dugnas, Virginijus Umbra.“.

2. Paskelbti šį sprendimą Savivaldybės interneto svetainėje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės tarybai  (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                            Dainius Bardauskas