LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 M. VASARIO 8 D. ĮSAKYMO NR. V-103 „DĖL KVALIFIKACINIŲ KATEGORIJŲ VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE PAGAL DARBO SUTARTIS DIRBANTIEMS TRENERIAMS SUTEIKIMO IR PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 25 d. Nr. V-1062

Vilnius

 

 

Pakeičiu Kvalifikacinių kategorijų valstybės ar savivaldybių biudžetinėse įstaigose pagal darbo sutartis dirbantiems treneriams suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-103 „Dėl Kvalifikacinių kategorijų valstybės ar savivaldybių biudžetinėse įstaigose pagal darbo sutartis dirbantiems treneriams suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu 12.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.2. už ne mažiau kaip du aprašo priede nurodytus kaip tinkamus, aprašo 8.1–8.3 papunkčiuose nurodytoms trenerių kvalifikacinėms kategorijoms suteikti, ir šiame skyriuje nustatytus reikalavimus atitinkančius bent vieno treniruojamo sportininko komandinių žaidimų sporto šakų sporto varžybose pasiektus laimėjimus, jeigu treneris šį sportininką treniravo ne trumpiau kaip 6 mėnesius iki laimėjimų pasiekimo dienos. Jeigu sportininką komandinių žaidimų sporto šakų sporto varžyboms, kuriose buvo pasiekti aprašo priede nurodyti kaip tinkami, aprašo 8.1–8.3 papunkčiuose nurodytoms trenerių kvalifikacinėms kategorijoms suteikti ir šiame skyriuje nustatytus reikalavimus atitinkantys laimėjimai, rengė vienas treneris, o varžybų metu treniravo kitas treneris, tai reikalavimas dėl minimalaus sportininko treniravimo laikotarpio pastarajam treneriui nėra taikomas;“.

2.  Pakeičiu 13.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.2. už bent vieną aprašo priede nurodytą kaip tinkamą aprašo 8.4–8.6 papunkčiuose nurodytoms trenerių kvalifikacinėms kategorijoms suteikti ir šiame skyriuje nustatytus reikalavimus atitinkantį bent vieno treniruojamo sportininko komandinių žaidimų sporto šakų sporto varžybose pasiektą laimėjimą, jeigu treneris šį sportininką iki laimėjimo pasiekimo dienos treniravo ne trumpiau kaip 6 mėnesius. Jeigu sportininką komandinių žaidimų sporto šakų sporto varžyboms, kuriose buvo pasiektas aprašo priede nurodytas kaip tinkamas aprašo 8.4–8.6 papunkčiuose nurodytoms trenerių kvalifikacinėms kategorijoms suteikti ir šiame skyriuje nustatytus reikalavimus atitinkantis laimėjimas, rengė vienas treneris, o varžybų metu treniravo kitas treneris, tai reikalavimas dėl minimalaus sportininko treniravimo laikotarpio pastarajam treneriui nėra taikomas;“.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                           Algirdas Monkevičius