LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2016 M. RUGSĖJO 21 D. ĮSAKYMO NR. 3D-544 „DĖL VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gruodžio 1 d. Nr. 3D-827

Vilnius

 

1.    P a k e i č i u Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu N. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Papildau 5.101 papunkčiu:

5.101. PVA – Projekto vertinimo ataskaita;“.

1.2. Pakeičiu 72.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

72.3. karantino ar ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu pareiškėjas pasirašytą vietos projekto paraišką VPS vykdytojos darbo laiku papildomai gali pateikti pasinaudodamas „paraiškų dėžutėmis“ (specialiai įrengtomis vietomis, kuriose pareiškėjas gali pateikti paramos paraišką tiesiogiai nekontaktuodamas su kitais asmenimis), jeigu jos įrengtos, VPS vykdytojos biuro patalpose, adresu, nurodytu VPS vykdytojos interneto svetainėje. „Paraiškų dėžutėse“ pateiktos vietos projektų paraiškos vieną kartą per dieną išimamos, pažymimos paraiškos išėmimo žyma (išėmimo data, laikas, išėmusio darbuotojo vardas, pavardė, parašas) bei užregistruojamos. Apie vietos projekto paraiškos užregistravimą pareiškėjai per 1 darbo dieną informuojami vietos projekto paraiškoje nurodytu telefonu ir (arba) elektroniniu paštu.  Pareiškėjas paraiškoje privalo nurodyti telefoną ir (arba) elektroninio pašto adresą, kuriuo VPS vykdytoja galėtų informuoti apie vietos projekto paraiškos gavimą bei užregistravimą. Pareiškėjas, pateikęs vietos projekto paraišką per „paraiškų dėžutę“ ir negavęs iš VPS vykdytojos informacijos apie paramos paraiškos užregistravimą, ne vėliau kaip 2 darbo dieną po vietos projekto paraiškos pateikimo privalo susisiekti su VPS vykdytoja, priešingu atveju, kilus ginčui dėl vietos projekto paraiškos pateikimo, bus laikoma, kad vietos projekto paraiška nebuvo pateikta. Paraiškos per „paraiškų dėžutę“ teikiamos 2 darbo dienas trumpiau nei kvietime teikti vietos projektų paraiškas nustatyta priėmimo pabaiga;“.

1.3. Papildau 72.4 papunkčiu:

72.4. karantino ar ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu vietos projekto paraiška taip pat gali būti pateikta VPS vykdytojos kvietime teikti vietos projektų paraiškas nurodytu el. paštu ir (ar) kitu, VPS vykdytojos kvietime teikti vietos projektų paraiškas nurodytu būdu.“

1.4. Pakeičiu 95.3 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

95.3. jeigu keliems vietos projektams, pateiktiems to paties kvietimo teikti vietos projektus metu, vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu skiriama ta pati (vienoda) balų suma ir ji yra žemiau pereinamojo balo, tačiau daliai vienodą balų skaičių surinkusių vietos projektų užtenka kvietimo biudžeto lėšų, VPS vykdytojos valdymo organas turi teisę nuspręsti sudaryti preliminarų antrąjį prioritetinį sąrašą pagal antrinius prioritetinius kriterijus – sudėlioti pirmumo tvarka visas vietos projekto paraiškas, surinkusias vienodą balų skaičių ir esančias žemiau pereinamojo balo, ir pripažinti dalį (kuriai užtektų kvietimo teikti vietos projektus) vietos projektų finansuotinais iš paramos VPS įgyvendinti lėšų ir (ar) priimti sprendimą skirti trūkstamą lėšų sumą. Pavyzdys: kvietimo teikti vietos projektus metu gauta 100 vietos projektų paraiškų; žemiausias pereinamasis balas, kurį surinkusiems vietos projektams pakanka kvietimo biudžeto lėšų, – 89, tačiau jį pasiekė (gavo 89 arba daugiau) tik 20 pareiškėjų; skyrus paramą šiems 20 pareiškėjų būtų panaudota tik 60 proc. kvietimo biudžeto lėšų; 35 vietos projektų pareiškėjai surinko vienodai – po 88 balus, o jų visų prašomos paramos suma viršija kvietimo biudžetą – sudaro 120 proc. viso kvietimo biudžeto lėšų; VPS vykdytojos valdymo organas nusprendžia sudaryti antrąjį prioritetinį sąrašą – sudėlioti pirmumo tvarka visas vietos projekto paraiškas, surinkusias po 88 balus. Antriniai prioritetiniai kriterijai taikomi prioriteto tvarka, t. y., jeigu pritaikius pirmąjį antrinį prioritetinį kriterijų vietos projektų sąrašas sudaromas taip, kad kvietimo biudžeto lėšų pakanka vienodą balų skaičių surinkusiems vietos projektams finansuoti, atranka pagal kitus antrinius kriterijus neatliekama. Antrasis preliminarus prioritetinis sąrašas turi būti sudaromas pagal šiuos antrinius prioritetinius kriterijus (reitinguojama pagal vietos projekto paraiškos duomenis, atsižvelgiant į priemonės turinį (jeigu pagal priemonę nėra numatyta kurti darbo vietų, atrankos kriterijai, susiję su darbo vietų kūrimu, neturi būti taikomi), balai netaikomi):“.

1.5. Pakeičiu 96 punktą ir jį išdėstau taip:

96. Jeigu po pirmojo prioritetinio sąrašo įvertinimo ir antrojo prioritetinio sąrašo įvertinimo (jeigu toks buvo atliekamas):

96.1. neužtenka kvietimo biudžeto lėšų vienam ar daugiau vietos projektų, kuriems vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu suteikta ta pati (vienoda) balų suma, VPS vykdytojos valdymo organo sprendimu gali būti sudarytas rezervinių vietos projektų sąrašas arba pripažįstama, kad vietos projektams įgyvendinti nebus skiriama paramos dėl paramos VPS įgyvendinti lėšų trūkumo. Rezervinių vietos projektų sąrašas gali būti sudaromas, jeigu kitose VPS priemonėse ir (ar) veiklos srityse yra nepanaudotų lėšų, o jose suplanuoti rodikliai yra pasiekti arba jiems pasiekti ir vietos projektams, kurie turėtų būti įtraukti į rezervinį sąrašą, finansuoti lėšų pakaks, arba toje pačioje priemonėje ir (ar) veiklos srityje yra lėšų, kurios numatytos kitiems kvietimams. Vietos projektų, įtrauktų į rezervinių vietos projektų sąrašą, tinkamumo vertinimas pradedamas nuo VPS vykdytojos valdymo organo sprendimo sudaryti rezervinių vietos projektų sąrašą, tačiau Agentūros sprendimas dėl paramos skyrimo priimamas tik tuomet, kai Agentūra priima galutinius sprendimus dėl kitų to paties kvietimo pagal konkrečią VPS priemonę ir (arba) veiklos sritį gautų vietos projektų lieka nepanaudotų kvietimo biudžeto lėšų arba kai VPS vykdytoja atlieka lėšų tarp VPS priemonių ir veiklos sričių perskirstymo veiksmus VPS;

96.2. vienam vietos projektui neužtenka ne daugiau kaip 50 proc. vietos projekto paraiškoje prašomos paramos sumos, VPS vykdytoja gali priimti sprendimą padidinti kvietimo biudžeto sumą trūkstama lėšų suma, jeigu priemonėje ir (ar) veiklos srityje yra lėšų, kurios numatytos kitiems kvietimams ir (arba) kitose VPS priemonėse ir (ar) veiklos srityse yra nepanaudotų lėšų. Tuo atveju, kai trūkstama lėšų suma turi pūti perskirstyta iš kitų VPS priemonių ir (ar) veiklos sričių, vietos projekto tinkamumo vertinimas gali būti pradėtas VPS vykdytojos valdymo organui priėmus sprendimą padidinti kvietimo biudžetą, tačiau Agentūros sprendimas dėl paramos skyrimo priimamas tik tuomet, kai Agentūrai priėmus galutinius sprendimus dėl kitų to paties kvietimo pagal konkrečią VPS priemonę ir (arba) veiklos sritį gautų vietos projektų, lieka nepanaudotų kvietimo biudžeto lėšų arba kai VPS vykdytoja atlieka lėšų tarp VPS priemonių ir veiklos sričių perskirstymo veiksmus VPS. Priimdama sprendimą dėl kvietimo biudžeto didinimo, VPS vykdytoja turi atsižvelgti į VPS planuotus ir su šiuo kvietimu, kurio biudžetą planuojama didinti, pasiekiamus VPS rodiklius pagal konkrečią VPS priemonę ir (arba) veiklos sritį bei į konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities biudžeto lėšų likutį po padidinimo, t. y. ar liekančių lėšų pakaks kitiems vietos projektams, numatytiems pagal VPS priemonę ir (arba) veiklos sritį.“

1.6. Pripažįstu netekusiu galios 99 punktą.

1.7. Pakeičiu 100 punktą ir jį išdėstau taip:

100. VPS vykdytoja per 5 darbo dienas po VPS vykdytojos PAK Agentūrai turi pateikti Vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinę (pavyzdinę vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinės formą parengia Agentūra). Suvestinėje privaloma pateikti informacija: VPS priemonė (-ės) ir (arba) veiklos sritis (-ys), pagal kurią (-as) gautos ir užregistruotos vietos projektų paraiškos; kvietimo Nr.; pareiškėjai; vietos projektų pavadinimai, vietos projektų paraiškų registracijos kodai; vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatai: vietos projektų paraiškos, kurioms skirta ne mažiau kaip 40 balų, ir vietos projektų paraiškos, kurioms skirta mažiau kaip 40 balų (sąrašai sudaromi pagal surinktą balų skaičių nuo daugiausiai iki mažiausiai skirtų balų); vietos projektų pirmasis prioritetinis sąrašas pirmumo tvarka pagal surinktą balų skaičių, nurodant, kuriems pareiškėjams siūloma skirti paramą, o kuriems – ne; taip pat vietos projektų antrasis prioritetinis sąrašas (jeigu buvo taikomas) pirmumo tvarka, nurodant, kuriems pareiškėjams siūloma skirti paramą, o kuriems – ne; taip pat vietos projektų rezervinis sąrašas, jeigu toks sudaromas;“.

1.8. Pakeičiu 133.3 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

133.3. kai keičiamos tinkamos finansuoti išlaidos, nedidinant patvirtintoje vietos projekto paraiškoje numatytos skirti paramos sumos pagal atitinkamą tinkamų finansuoti išlaidų kategoriją. Tinkamų finansuoti išlaidų keitimas gali būti leidžiamas po Sutarties sudarymo arba po sprendimo skirti paramą priėmimo, jeigu Sutartis nesudaroma. Leidžiami tinkamų finansuoti išlaidų pakeitimai, kai:“.

1.9. Pakeičiu 133.3.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

133.3.3. viena tinkama finansuoti išlaida keičiama į kitą (-as) tos pačios kategorijos tinkamą (-as) finansuoti išlaidą (-as), kuri (-ios) skirta (-os) tai pačiai ekonominei veiklai vykdyti ir tam pačiam produktui gaminti ir (arba) paslaugai teikti;“.

1.10.    Pakeičiu 148.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

148.1. mokėjimo prašymas VPS vykdytojai pateiktas tinkamu būdu ir forma (laikoma, kad mokėjimo prašymas pateiktas tinkamu būdu, jeigu jis pateiktas asmeniškai arba per tinkamai įgaliotą asmenį spausdintine forma (popieriuje) arba el. paštu pasirašius elektroniniu parašu. Karantino ar ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu mokėjimo prašymas taip pat gali būti pateiktas VPS vykdytojos interneto svetainėje nurodytu el. paštu, naudojantis VPS vykdytojos įrengtomis „paraiškų dėžutėmis“ (mokėjimo prašymai iš „paraiškų dėžučių“ išimami ir registruojami tokia pat tvarka kaip nustatyta Taisyklių 72.3 papunktyje), kitais VPS vykdytojos numatytais būdais;“.

1.11.    Pakeičiu 153.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

153.2.1. išlaidų kompensavimas su avansu – paramos lėšų išmokėjimo būdas, kai vietos projekto vykdytojui po Sutarties sudarymo ar papildomų duomenų pateikimo VPS vykdytojai dienos, kai Sutartis nesudaroma, per 10 darbo dienų išmokamas avansas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto;“.

1.12.    Pakeičiu 168 punktą ir jį išdėstau taip:

168. Vietos projekto įgyvendinimo ataskaita – dokumentas, rengiamas pabaigus įgyvendinti vietos projektą, kuriame nurodomi pasiekti vietos projekto įgyvendinimo rezultatai ir jų indėlis siekiant VPS įgyvendinimo rodiklių, nurodytų VPS 12 dalyje. Pavyzdinę Vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos formą rengia Agentūra. Vietos projekto įgyvendinimo ataskaitą rengia vietos projekto vykdytojas ir teikia ją asmeniškai arba per tinkamai įgaliotą asmenį spausdintine forma (popieriuje), arba el. paštu pasirašius elektroniniu parašu VPS vykdytojai kartu su galutiniu mokėjimo prašymu. Karantino ar ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu vietos projekto įgyvendinimo ataskaita taip pat gali būti pateikta VPS vykdytojos interneto svetainėje nurodytu el. paštu, naudojantis VPS vykdytojos įrengtomis „paraiškų dėžutėmis“ (vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos iš „paraiškos dėžučių“ išimamos ir registruojamos tolia pat tvarka kaip nurodyta Taisyklių 72.3 papunktyje), kitais VPS vykdytojos numatytais būdais. VPS vykdytoja įvertina Vietos projekto įgyvendinimo ataskaitą ir per 10 darbo dienų nuo Agentūros patikros vietoje atlikimo dienos ir el. paštu informuoja Agentūrą apie vertinimo rezultatus. Agentūra neišmoka paramos vietos projekto vykdytojui pagal galutinį mokėjimo prašymą tol, kol VPS vykdytoja pateikia informaciją, kad vietos projektas yra įgyvendintas ir vietos projekto įgyvendinimo ataskaita įvertinta teigiamai.“

1.13.    Pakeičiu 174 punktą ir jį išdėstau taip:

174. Vietos projektų patikras vietoje ir ex-post patikras (toliau bendrai vadinama patikromis) vykdo VPS vykdytoja ir (arba) Agentūra. Inicijuoti patikrą turi teisę VPS vykdytoja, Agentūra, Ministerija. Vykdydama suplanuotas patikras Agentūra informuoja VPS vykdytoją apie planuojamą atlikti vietos projektų patikrą vietoje (taikoma, jeigu VPS įgyvendinimas nėra pasibaigęs). Agentūros patikrų vietoje ir ex-post patikrų atlikimo tvarka nustatyta KPP administravimo taisyklėse.“

1.14.    Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.15.    Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.16.    Pakeičiu 4 priedą:

1.16.1. Pakeičiu 6.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.1.nešališkumo – dalyvauti vietos projektų atrankos komiteto posėdžiuose ir balsuoti dėl vietos projektų paraiškų tik tuomet, kai nėra interesų konflikto, užkertančio kelią nešališkai ir objektyviai atlikti savo pareigas. Vietos projektų atrankos komiteto nariai, nariai-stebėtojai pirmame posėdyje arba pirmą kartą dalyvaudami posėdyje pasirašo nešališkumo ir konfidencialumo deklaraciją (saugoma VPS vykdytojos), faktas užfiksuojamas posėdžio protokole (pavyzdinę Vietos projektų atrankos komiteto nario ir nario-stebėtojo nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijos formą rengia Agentūra). Jeigu vietos projektų atrankos komiteto nariui kyla interesų konfliktas, jis turi pateikti prašymą nušalinti. Prašymo nušalinti pateikimo tvarka ir prašymo nušalinti nepriėmimo sąlygos nustatytos Taisyklių 18.1.9.2 papunktyje. Jeigu vietos projektų atrankos komiteto narys nušalinamas, jis negali dalyvauti vietos projektų atrankos komiteto posėdyje;“.

1.16.2. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. VPS vykdytojos PAK teisinės pasekmės. Jeigu VPS vykdytojos PAK sprendimu:

9.1. nusprendžiama pritarti vietos projekto įgyvendinimui, jis perduodamas į kitą vietos projekto paraiškos administravimo vertinimo etapą – VPS vykdytojos darbuotojų atliekamo tinkamumo vertinimo etapą;

9.2. nusprendžiama nepritarti vietos projekto įgyvendinimui, vietos projekto paraiškos vertinimas laikomas baigtu. Turi būti nurodoma priežastis, kodėl VPS vykdytojos PAK nusprendė nepritarti vietos projekto įgyvendinimui. Galimos priežastys, kodėl neskiriama parama vietos projektui įgyvendinti:

9.2.1. kvietimo biudžeto lėšų nepakanka finansuoti visiems vienodą balų skaičių surinkusiems vietos projektams, o VPS priemonėse ir veiklos srityse nėra lėšų, kurias galima būtų naudoti kaip papildomą finansavimą, ar lėšų yra, tačiau atskirose priemonėse nėra pasiekti VPS suplanuoti rodikliai ir lėšų perskirstymas negalimas ir VPS vykdytojos valdymo organas nusprendė nesudaryti preliminariojo antrojo prioritetinio sąrašo pagal antrinius prioritetinius kriterijus;

9.2.2. sprendimas dėl papildomų lėšų skyrimo ar rezervinio sąrašo sudarymo negali būti priimtas dėl sąlygų, nurodytų Taisyklių 96.1 ir 96.2 papunkčiuose;

9.2.3. VPS vykdytojos valdymo organas nusprendė nesudaryti rezervinių vietos projektų sąrašo, todėl pripažįstama, kad parama vietos projektams įgyvendinti nebus skiriama dėl paramos VPS įgyvendinti lėšų trūkumo;

9.3. nusprendžiama grąžinti vietos projekto paraišką vertinti iš naujo ir:

9.3.1. toks grąžinimas neturi įtakos kitų to paties kvietimo teikti vietos projektus vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatams (pvz., konkretaus kvietimo biudžeto lėšų užteko visoms to paties kvietimo metu pateiktoms vietos projektų paraiškoms), kitų to paties kvietimo teikti vietos projektus vietos projektų paraiškų administravimas tęsiamas toliau, o iš naujo įvertinta vietos projekto paraiška teikiama VPS vykdytojos PAK nariams tvirtinti iš naujo;

9.3.2. toks grąžinimas gali turėti įtakos kitų to paties kvietimo teikti vietos projektus vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatams (pvz., konkretaus kvietimo teikti vietos projektų paraiškas biudžeto (pagal atskirą VPS priemonę ar jos veiklos sritį) neužteko visoms to paties kvietimo metu pateiktoms vietos projektų paraiškoms; VPS vykdytojos PAK abejoja dėl vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu suteiktų balų pagrįstumo), kitų to paties kvietimo teikti vietos projektus vietos projektų paraiškų administravimas sustabdomas, VPS vykdytojos PAK sprendimas dėl visų kitų vietos projektų paraiškų perdavimo į kitą paraiškos vertinimo etapą atidedamas, iki bus įvertinta (-os) vietos projekto paraiška (-os) iš naujo ir visos to paties kvietimo teikti vietos projektus vietos projekto paraiškos teikiamos VPS vykdytojos PAK tvirtinti iš naujo.“ 

1.16.3. Pakeičiu 10.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.1. vietos projektų paraiškų svarstymas ir tvirtinimas posėdžiuose, kurie gali būti organizuojami ir nuotoliniu būdu, naudojant elektronines nuotolinio ryšio priemones;“.

1.16.4. Pripažįstu netekusiu galios 11 punktą.

1.16.5. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. VPS vykdytojos PAK posėdžio procesas:

16.1. posėdžio pradžioje PAK pirmininkas turi įsitikinti, kad dalyvaujančių VPS vykdytojos PAK narių užtenka kvorumui, nurodytam šio aprašo 15 punkte, pasiekti (rezultatai turi būti protokoluojami). Organizuojant posėdžius nuotoliniu būdu rekomenduojama padaryti dalyvaujančių asmenų sąrašo ekrano nuotrauką (angl. Print Screen);

16.2. posėdžio pradžioje PAK pirmininkas turi paklausti posėdžio dalyvių dėl jų nešališkumo, galimo privačių ir viešųjų interesų konflikto (klausimas ir atsakymai turi būti protokoluojami);

16.3. visi posėdyje dalyvaujantys VPS vykdytojos PAK nariai ir nariai-stebėtojai pasirašo Vietos projektų atrankos komiteto nario ir nario-stebėtojo nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijas (pasirašoma pirmajame posėdyje arba pirmą kartą dalyvaujant posėdyje);

16.4. VPS vykdytojos PAK nariai svarsto vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatų suvestinę ir atskirų vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitas, taip pat kitą posėdžio medžiagą (svarstymo eiga turi būti protokoluojama);

16.5. VPS vykdytojos PAK nariai balsuoja dėl vietos projektų tvirtinimo arba netvirtinimo, arba kito sprendimo, nurodyto šio aprašo 8 punkte. Balso teisę turi tik VPS vykdytojos PAK nariai. Balsavimo metu kiekvienas VPS vykdytojos PAK narys turi po vieną balsą. Turi būti balsuojama atvirai, „už“ arba „prieš“ VPS vykdytojos darbuotojų, atsakingų už VPS administravimą, siūlomą sprendimą dėl vietos projekto finansavimo. Jeigu VPS vykdytojos PAK narys susilaiko arba atsisako balsuoti, laikoma, kad jis balsuoja „prieš“ (balsavimo rezultatai turi būti protokoluojami). Organizuojant posėdžius nuotoliniu būdu rekomenduojama daryti posėdžio įrašą, apie tai informavus visus PAK narius ir narius stebėtojus ir gavus jų žodinį sutikimą.“

1.16.6. Pakeičiu 17.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.1. nutariamosios dalies, kurioje nurodoma informacija apie visas posėdyje svarstytas vietos projektų paraiškas: pareiškėjų pavadinimai, vardai ir pavardės; vietos projektų pavadinimai, vietos projektų paraiškų registracijos kodai, prašytos paramos vietos projektams įgyvendinti sumos, skirtos vietos projektams įgyvendinti sumos ir vietos projektų atrankos komiteto sprendimai (galimų sprendimų rūšys nurodytos šio aprašo 8 punkte). VPS vykdytojos PAK posėdžio protokolo nutariamąją dalį pasirašo posėdžio pirmininkas ir posėdžio sekretorius po to, kai jo tekstas suderinamas su posėdyje dalyvavusiais PAK nariais ir nariais-stebėtojais;“.

1.16.7. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. Vietos projektų paraiškos gali būti tvirtinamos taikant rašytinę procedūrą.“

2.    N u s t a t a u, kad:

2.1. šio įsakymo 1.4–1.5 papunkčiai taikomi atrenkant vietos projektus pagal kvietimus, paskelbtus iki šio įsakymo įsigaliojimo datos, jeigu neužbaigtas vietos projektų paraiškų atrankos vertinimas;

2.2. šio įsakymo 1.8–1.13 papunkčiai taikomi ir įgyvendinamiems vietos projektams, pateiktiems iki šio įsakymo įsigaliojimo datos.  

 

 

 

L. e. žemės ūkio ministro pareigas                                                                  Andrius Palionis

 

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių

inicijuotos vietos plėtros būdu,

administravimo taisyklių

1 priedas

 

(Pavyzdinė vietos projekto paraiškos, teikiamos pagal kaimo vietovių VPS, forma)

 

VIETOS PROJEKTO PARAIŠKA

 

VPS vykdytojos žymos apie vietos projekto paraiškos gavimą ir registravimą

Šią vietos projekto paraiškos dalį pildo VPS vykdytoja.

Vietos projekto paraiškos pateikimo data (metai, mėnuo ir diena)

 

Vietos projekto paraiškos pateikimo būdas

 

 

 

 

 

 

- asmeniškai VPS vykdytojai

- el. paštu (gali būti taikoma, jeigu kviečiama teikti mažus vietos projektus, kuriuose prašoma paramos suma iki 10 tūkst. Eur. Karantino ir ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) metu sumos apribojimas netaikomas)

- el. paštu pasirašius elektroniniu parašu

- naudojantis įrengtomis „paraiškų dėžutėmis“ (taikoma karantino ir ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) metu)

- kitu, VPS vykdytojos kvietime teikti vietos projektų paraiškas nurodytu būdu (taikoma karantino ir ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) metu)

Vietos projekto paraišką pateikia tinkamas asmuo

 

 

- pateikta juridinio asmens vadovo arba tinkamai įgalioto asmens (pateiktas atstovavimo teisės įrodymo dokumentas)

- pateikta asmeniškai fizinio asmens arba tinkamai įgalioto asmens (pateiktas fizinio asmens įgaliojimas, patvirtintas notaro)

Vietos projekto paraiškos registracijos data (metai, mėnuo ir diena)

 

Vietos projekto paraiškos registracijos numeris

 

Vietos projekto paraišką užregistravęs VPS vykdytojos darbuotojas

 

 

1.

BENDRA INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

1.1.

Pareiškėjo pavadinimas (jeigu tai juridinis asmuo), vardas ir pavardė (jeigu tai fizinis asmuo)

 

1.2.

Pareiškėjo registracijos kodas (jeigu tai juridinis asmuo), asmens kodas (jeigu tai fizinis asmuo)

 

1.3.

Pareiškėjo kontaktinė informacija

Įrašykite tikslią kontaktinę informaciją, kuria bus siunčiama visa informacija, susijusi su vietos projekto paraiškos vertinimu ir tvirtinimu.

savivaldybės pavadinimas

 

seniūnijos pavadinimas

 

gyvenamosios vietovės pavadinimas

 

gatvės pavadinimas

 

namo Nr.

 

buto Nr.

 

pašto indeksas

 

el. pašto adresas

Prašome nurodyti vieną el. pašto adresą, kuris yra tinkamas susirašinėti dėl vietos projekto paraiškos vertinimo ir tvirtinimo.

 

kontaktiniai telefono Nr.

 

Pareiškėjo vadovas

Pildoma, jeigu pareiškėjas – juridinis asmuo. Nurodomos pareigos, vardas ir pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas.

 

Pagrindinis pareiškėjo paskirtas asmuo, atsakingas už vietos projekto paraišką

Prašome nurodyti asmenį, kuris bus atsakingas už bendravimą su VPS vykdytoja ir Agentūra dėl vietos projekto paraiškos vertinimo. Nurodomos pareigos, vardas ir pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas.

Pildoma, jeigu pareiškėjas – juridinis asmuo.

 

Pavaduojantis pareiškėjo paskirtas asmuo, atsakingas už vietos projekto paraišką

Prašome nurodyti pavaduojantį asmenį, kuris bus atsakingas už bendravimą su VPS vykdytoja ir Agentūra dėl vietos projekto paraiškos. Nurodomos pareigos, vardas ir pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas.

Pildoma, jeigu pareiškėjas – juridinis asmuo.

 

 

2.

BENDRA INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTĄ

2.1.

Vietos projekto pavadinimas

 

2.2.

Teikiamo vietos projekto rūšis ir porūšis

kaimo vietovių vietos projektas:

paprastas

integruotas

2.3.

Informacija apie vietos projekto partnerius

vietos projektas teikiamas be partnerių

vietos projektas teikiamas su partneriais:

Pateikite informaciją apie vietos projekto partnerius:

- jeigu vietos projekto partneris (-iai) – juridinis (-iai) asmuo (-enys), pateikiama ši informacija (jeigu partneriai yra keli, nurodoma apie kiekvieną partnerį atskirai): pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės registracijos adresas, partneriui atstovaujančio asmens pareigos, vardas ir pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas;

- jeigu vietos projekto partneris (-iai) – fizinis (-iai) asmuo (-enys), pateikiama ši informacija (jeigu partneriai yra keli, nurodoma apie kiekvieną partnerį atskirai): vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietovės registracijos adresas, telefono Nr., el. pašto adresas.

2.4.

Planuojamų patirti tinkamų finansuoti išlaidų suma (nepritaikius paramos lyginamosios dalies), Eur (nurodoma suma be PVM ir su PVM, jeigu PVM yra tinkamas finansuoti pagal Taisyklių 27.4 papunktį)

 

_________________________

(suma be PVM)

EŽŪFKP, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos ir nuosavas indėlis

_________________________

(suma su PVM)

2.5.

Paramos lyginamoji dalis, proc. (kai teikiamas integruotas vietos projektas, nurodomos skirtingos paramos lyginamosios dalys pagal konkrečią priemonę ir (arba) veiklos sritį, jeigu paramos lyginamoji dalis pagal priemones ir (arba) veiklos sritis skiriasi)

 

-

 

2.6.

Prašomos paramos vietos projektui įgyvendinti suma, Eur (nurodoma suma be PVM arba su PVM, jeigu PVM yra tinkamas finansuoti pagal Taisyklių 27.4 papunktį)

 

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

2.7.

Vietos projekto finansavimo šaltinis ir suma, Eur

Finansavimo šaltinis

Suma, Eur

pareiškėjo nuosavos piniginės lėšos arba savivaldybės biudžeto lėšos (kai taikoma)

 

tinkamo vietos projekto partnerio nuosavos piniginės lėšos

 

pareiškėjo skolintos lėšos

 

pareiškėjo įnašas natūra – savanoriškais darbais

 

pareiškėjo įnašas natūra – nekilnojamuoju turtu

 

tinkamo vietos projekto partnerio įnašas natūra – savanoriškais darbais

 

tinkamo vietos projekto partnerio įnašas natūra – nekilnojamuoju turtu

 

□□

pareiškėjo iš vietos projekte numatytos vykdyti veiklos gautinos lėšos

 

□□

gautinos paramos lėšos, kai vietos projektas įgyvendinamas ne vienu etapu 

 

2.8.

Vietos projekto įgyvendinimo vieta

Turi būti nurodomas savivaldybės pavadinimas, seniūnijos pavadinimas ir tikslus adresas

 

2.9.

Planuojamas vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis mėn.

 

2.10.

Vietos projektas parengtas pagal

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą (-us) (toliau – Aprašas)

□ vieną Aprašą:

- pagal VPS priemonę <...> (arba priemonės veiklos sritį <...>), patvirtintą VPS vykdytojos <...> valdymo organo sprendimu / visuotinio narių susirinkimo <...> sprendimu Nr. <...>.

□ du Aprašus (taikoma, kai vietos projektas yra integruotas):

- pagal VPS priemonę <...> (arba priemonės veiklos sritį <...>), patvirtintą VPS vykdytojos <...> valdymo organo sprendimu / visuotinio narių susirinkimo <...> sprendimu Nr. <...>;

- pagal VPS priemonę <...> (arba priemonės veiklos sritį <...>), patvirtintą VPS vykdytojos <...> valdymo organo sprendimu / visuotinio narių susirinkimo <...> sprendimu Nr. <...>.

□ tris Aprašus (taikoma, kai vietos projektas yra integruotas):

- pagal VPS priemonę <...> (arba priemonės veiklos sritį <...>), patvirtintą VPS vykdytojos <...> valdymo organo sprendimu / visuotinio narių susirinkimo <...> sprendimu Nr. <...>;

- pagal VPS priemonę <...> (arba priemonės veiklos sritį <...>), patvirtintą VPS vykdytojos <...> valdymo organo sprendimu / visuotinio narių susirinkimo <...> sprendimu Nr. <...>;

- pagal VPS priemonę <...> (arba priemonės veiklos sritį <...>), patvirtintą VPS vykdytojos <...> valdymo organo sprendimu / visuotinio narių susirinkimo <...> sprendimu Nr. <...>.

 

3.

VIETOS PROJEKTO IDĖJOS APRAŠYMAS

3.1.

Vietos projekto tikslas:

 

3.2.

Vietos projekto tikslo atitiktis VPS priemonės, pagal kurią yra teikiamas, tikslams:

 

3.3.

Vietos projekto uždaviniai:

 

3.4.

Vietos projekto įgyvendinimo veiksmų planas:

Nurodoma informacija apie vietos projekto veiksmų įgyvendinimą, taip pat nurodoma, kurie vietos projekto veiksmai bus atliekami paties pareiškėjo ir (arba) vietos projekto partnerio (jeigu toks (-ie) yra numatytas (-i) vietos projekte), taip pat, ar vietos projektas bus administruojamas pareiškėjo ir (arba) vietos projekto partnerio, ar vietos projekto administravimas bus perduotas trečiajai šaliai, perkant paslaugas.

3.5.

Funkcijų pasidalijimas įgyvendinant vietos projektą

Pildoma, jeigu vietos projektas teikiamas su partneriu (-iais).

3.6.

Integruoto vietos projekto atskirų dalių susietumas:

Pildoma, jeigu teikiamas integruotas vietos projektas. Atskiros vietos projekto dalys, rengiamos pagal atskirus Aprašus, turi būti susijusios tarpusavyje ir papildyti viena kitą.

 

 

4.

VIETOS PROJEKTO ATITIKTIS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAMS

I

II

III

Eil. Nr.

Vietos projektų atrankos kriterijus

Pildo VPS vykdytoja iki kvietimo teikti vietos projektus paskelbimo dienos.

Vietos projekto atitikties vietos projektų atrankos kriterijui pagrindimas

Pildo pareiškėjas. Jeigu atitiktį vietos projektų atrankos kriterijui įrodo prie vietos projekto paraiškos pateikti dokumentai, šioje lentelėje pateikiama nuoroda į vietos projekto paraiškos priedus. Jeigu atitiktis vietos projektų atrankos kriterijui įrodoma aprašymo būdu, aprašymas ir argumentacija pateikiama šioje lentelėje.

4.1.

 

 

4.2.

 

 

<...>

 

 

 

 

 

 

 

5.

VIETOS PROJEKTO FINANSINIS PLANAS

(planuojamų vietos projekto išlaidų tinkamumo pagrindimas)

Pildant šios dalies VII stulpelį nurodoma suma su PVM arba be PVM atsižvelgiant į planuojamas išlaidas. Įnašas natūra – nemokamas savanoriškas darbas negali būti priskiriamas veiklų rangos išlaidoms, todėl šių išlaidų eilutės VII stulpelyje suma neturi būti nurodoma.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Eil.

Nr.

Tinkamų finansuoti išlaidų pavadinimai Vadovaujamasi Aprašu, pateikiama nuoroda į Aprašo papunktį.

Planuojamų išlaidų kainos pagrindimas

Grįsdami poreikį vadovaukitės Vietos projektų administravimo taisyklių 24.6 papunkčiu, išskyrus savanorišką darbą. Savanoriško darbo atveju, planuojamų išlaidų dydį grįskite vadovaudamiesi minėtų taisyklių 32.5 papunkčiu. Grįsdami poreikį nurodykite pagrindinius išlaidų parametrus

Planuojamų išlaidų suma, Eur (įskaitant nuosavą indėlį)

 

 

Prašoma finansuoti suma, Eur be PVM

 

Prašoma finansuoti suma, Eur su PVM

be PVM

PVM

su PVM

Iš jų, veiklų rangos išlaidų suma

5.1.

Planuojamos išlaidos grindžiamos pagal Aprašą, skirtą VPS priemonei (VPS priemonės veiklos sričiai) <...>, patvirtintą <...> VPS vykdytojos valdymo organo / visuotinio narių susirinkimo <...> sprendimu Nr. <...>

Paramos lyginamoji dalis <...> proc.

Planuojamų išlaidų susiejimas su ES kaimo plėtros politikos sritimis (vadovaujamasi Apraše nurodytu susiejimu; nurodomas kodas) – <...>.

5.1.1.

Naujų prekių įsigijimo:

5.1.1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

<...>

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.

Darbų ir paslaugų įsigijimo:

5.1.2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

<...>

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3.

Bendrosios išlaidos:

5.1.3.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

<...>

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4.<...>

Viešinimo išlaidos

5.1.4.<...>

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.5.

Įnašas natūra:

5.1.5.1.

Savanoriškas darbas

5.1.5.1.1.

 

 

 

 

 

X

 

 

5.1.5.2.

Nekilnojamasis turtas

5.1.5.2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.6.

Netiesioginės išlaidos

5.1.6.1.

Iš viso tiesioginių išlaidų, Eur

 

 

 

 

 

 

5.1.6.2.

Veiklų rangos išlaidų dalis (nuo visų tiesioginių projekto išlaidų), proc.

X

X

X

 

X

X

5.1.6.3.

Fiksuotoji norma netiesioginėms išlaidoms apmokėti, proc.

_______ proc.

5.1.6.4.

Netiesioginės išlaidos, Eur

Skaičiavimo būdas: suma atitinkamame langelyje (5.1.6.1 eilutėje) padauginama iš fiksuotosios normos proc. (5.1.6.3 eilutės). Nepildomas tik VII stulpelyje (veiklų rangos išlaidos).

 

 

 

 

 

 

X

 

 

5.1.7.

Iš viso tinkamų finansuoti išlaidų, Eur (suma = 5.1.6.1+5.1.6.4)

 

 

 

X

 

 

5.2.

Planuojamos išlaidos grindžiamos pagal Aprašą, skirtą VPS priemonei (VPS priemonės veiklos sričiai) <...>, patvirtintą <...> VPS vykdytojos valdymo organo / visuotinio narių susirinkimo <...> sprendimu Nr. <...>

Paramos lyginamoji dalis <...> proc.

Planuojamų išlaidų susiejimas su ES kaimo plėtros politikos sritimis (vadovaujamasi Apraše nurodytu susiejimu; nurodomas kodas) – <...>.

Pildoma, jeigu kviečiama teikti integruotus vietos projektus. Jeigu kviečiama teikti pagal vieną Aprašą, šią lentelės dalį reikia ištrinti.

5.2.1.

Naujų prekių įsigijimo:

5.2.1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

<...>

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.

Darbų ir paslaugų įsigijimo:

5.2.2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

<...>

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3.

Bendrosios išlaidos:

5.2.3.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

<...>

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4.

Viešinimo išlaidos:

5.2.4.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

<...>

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.5.

Įnašas natūra:

5.2.5.1.

Savanoriškas darbas

5.2.5.1.1.

 

 

 

 

 

X

 

 

5.2.5.2.

Nekilnojamasis turtas

5.2.5.2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.6.

Netiesioginės išlaidos

5.2.6.1.

Iš viso tiesioginių išlaidų, Eur

 

 

 

 

 

 

5.2.6.2.

Veiklų rangos išlaidų dalis (nuo visų tiesioginių projekto išlaidų), proc.

X

X

X

 

X

X

5.2.6.3.

Fiksuotoji norma netiesioginėms išlaidoms apmokėti, proc.

_______ proc.

5.2.6.4.

Netiesioginės išlaidos, Eur

Skaičiavimo būdas: suma atitinkamame langelyje (5.2.6.1 eilutėje) padauginama iš fiksuotosios normos proc. (5.2.6.3 eilutės). Nepildomas tik VII stulpelyje (veiklų rangos išlaidos).

 

 

 

 

 

 

X

 

 

5.2.7.

Iš viso tinkamų finansuoti išlaidų, Eur (suma = 5.2.6.1+5.2.6.4)

 

 

 

X

 

 

 

Pastabos:

1) 5.1.4, 5.1.5.2, 5.2.4 ir 5.2.5.2 eilutėse nurodytos išlaidos visais atvejais priskiriamos veiklų rangos išlaidoms.

2) Jeigu veiklų rangos išlaidų dalis (nuo visų tiesioginių vietos projekto išlaidų) lygi 100 proc., nurodykite, ar vietos projekto administravimą (kuris apmokamas iš netiesioginių išlaidų):

- iš dalies ar visa apimtimi atliks pareiškėjas ar vietos projekto partneris (šiuo atveju vietos projekto netiesioginės išlaidos apmokamos taikant fiksuotąją normą, išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai neteikiami);

- visa apimtimi atliks trečioji šalis (paslaugų tiekėjas) (šiuo atveju vietos projekto netiesioginės išlaidos grindžiamos išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentais ir apmokamos pagal faktą, neviršijant 5.6 eilutėje nustatytos netiesioginių vietos projekto išlaidų sumos).

 

 

 

6.

VIETOS PROJEKTO PASIEKIMŲ RODIKLIAI

Pildyti tik tas eilutes, kurios yra aktualios pagal vietos projekto pobūdį ir turinį. Vietos projektų pasiekimų rodiklių sąrašas gali būti papildytas pagal konkrečią VPS priemonę ir (arba) veiklos sritį.

I

II

III

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Pasiekimo reikšmė

6.1.

Sukurtų naujų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)

<...>

6.2.

Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)

(būtina nurodyti ir tas darbo vietas, kurios buvo sukurtos iki paraiškos pateikimo dienos)

<...>

6.3.

VVG teritorijos gyventojų, gaunančių naudą dėl pagerintos infrastruktūros, skaičius (vnt.)

<...>

6.4.

Bendras mokymų skaičius (vnt.) ir planuojamas dalyvių skaičius (vnt.):

<...> mokymai

<...> dalyviai

6.4.1.

mokymų, susijusių su verslumo skatinimu, skaičius (vnt.) ir planuojamas dalyvių skaičius (vnt.)

<...> mokymai

<...> dalyviai

6.4.2.

mokymų, susijusių su inovacijų skatinimu, skaičius (vnt.) ir planuojamas dalyvių skaičius (vnt.)

<...> mokymai

<...> dalyviai

6.4.3.

mokymų, susijusių su bendradarbiavimo skatinimu, skaičius (vnt.) ir planuojamas dalyvių skaičius (vnt.);

<...> mokymai

<...> dalyviai

6.4.4.

mokymų, susijusių su VVG teritorijos gyventojų kompiuterinio raštingumo didinimu, skaičius (vnt.) ir planuojamas dalyvių skaičius (vnt.)

<...> mokymai

<...> dalyviai

6.4.5.

mokymų, susijusių su <...>, skaičius (vnt.) ir planuojamas dalyvių skaičius (vnt.)

<...> mokymai

<...> dalyviai

<...>

<...>

<...> mokymai

<...> dalyviai

6.5.

Renginių skaičius (vnt.) ir dalyvių skaičius (vnt.)

<...> renginiai

<...> dalyviai

 

7.

VIETOS PROJEKTO ATITIKTIS HORIZONTALIOSIOMS ES POLITIKOS SRITIMS

I

II

III

Eil. Nr.

Atitiktis

Pagrindimas

7.1.

Darniam vystymuisi, įskaitant aplinkosaugą ir klimato kaitos mažinimo veiksmus:

 

□ – turi teigiamos įtakos;

□ – turi neigiamos įtakos;

□ – neutralus šiuo atžvilgiu.

 

7.2.

Moterų ir vyrų lygioms galimybėms:

 

□ – turi teigiamos įtakos;

□ – turi neigiamos įtakos;

□ – neutralus šiuo atžvilgiu.

 

7.3.

Nediskriminavimo skatinimui dėl tautinės kilmės, religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus (išskyrus jaunų žmonių iki 40 m. pozityviąją diskriminaciją, kuri yra leidžiama įgyvendinant vietos projektą), šeimyninės padėties, lytinės orientacijos ir kt.:

 

□ – turi teigiamos įtakos;

□ – turi neigiamos įtakos;

□ – neutralus šiuo atžvilgiu.

 

 

 

 

8.

VIETOS PROJEKTO VYKDYTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI

8.1.

Bendrieji įsipareigojimai:

Vadovaudamasi Vietos projektų administravimo taisyklių 35 punktu, atsižvelgdama į VPS priemonės, pagal kurią kviečiama teikti vietos projektų paraiškas, pobūdį ir turinį, bendruosius įsipareigojimus nurodo VPS vykdytoja.

8.1.1.

 

8.1.2.

 

<...>

 

8.2.

Specialieji įsipareigojimai:

Vadovaudamasi Vietos projektų administravimo taisyklių 36 punktu ir VPS, atsižvelgdama į VPS priemonės, pagal kurią kviečiama teikti vietos projektų paraiškas, pobūdį ir turinį, specialiuosius įsipareigojimus nurodo VPS vykdytoja. Jeigu tokių nėra, ši eilutė turi būti panaikinta.

8.2.1.

 

8.2.2.

 

<...>

 

8.3.

Papildomi įsipareigojimai:

Vadovaudamasi Vietos projektų administravimo taisyklių 37 punktu ir 41–47 punktais, atsižvelgdama į VPS priemonės, pagal kurią kviečiama teikti vietos projektų paraiškas, pobūdį ir turinį, papildomus įsipareigojimus nurodo VPS vykdytoja. Jeigu tokių nėra, ši eilutė turi būti ištrinta.

8.3.1.

 

8.3.2.

 

<...>

 

 

9.

VIETOS PROJEKTUI ĮGYVENDINTI PASIRINKTAS IŠLAIDŲ MOKĖJIMO BŪDAS

I

II

Eil. Nr.

Išlaidų mokėjimo būdas

Turi būti nurodytas vienas paramos lėšų išmokėjimo būdas, pagal kurį bus įgyvendinamas vietos projektas.

9.1.

Išlaidų kompensavimo

9.2.

Išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu, kai avansas nėra EK tinkamos deklaruoti išlaidos

9.3.

Sąskaitų apmokėjimo

 

10.

MOKĖJIMO PRAŠYMŲ TEIKIMO INFORMACIJA

Ši dalis pildoma tuo atveju, jeigu vietos projekte prašoma paramos suma neviršija arba yra lygi 15 tūkst. Eur (penkiolikai tūkstančių eurų). Jeigu 9 dalyje pasirenkamas kompensavimo su avanso mokėjimu, kai avansas nėra EK tinkamos deklaruoti išlaidos, būdas, informacija apie avanso mokėjimą nepildoma..

I

II

III

IV

V

VI

VII

Eil. Nr.

Mokėjimo prašymo Nr.

Mokėjimo prašymo pateikimo data (nurodomi metai, mėnuo ir diena)

Mokėjimo prašyme deklaruojamų tinkamų finansuoti išlaidų suma, Eur (be PVM)

Mokėjimo prašyme deklaruojamų tinkamų finansuoti išlaidų suma, Eur (su PVM)

Prašoma išmokėti paramos suma, Eur (be PVM)

Prašoma išmokėti paramos suma, Eur (su PVM)

10.1.

I

 

 

 

 

 

10.2.

II

 

 

 

 

 

10.3.

III

 

 

 

 

 

<...>

<...>

 

 

 

 

 

 

11.

PRIDEDAMI DOKUMENTAI

I

II

III

IV

Eil. Nr.

Dokumentų pavadinimai

Lapų skaičius

Nuoroda į vietos projekto paraiškos 4 ir 5 lentelių eilutę arba Aprašo punkto Nr., dėl kurio grindžiama atitiktis

11.1.

 

 

 

11.2.

 

 

 

<...>

 

 

 

Iš viso:

 

 

12.

PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

12.1.

Patvirtinu, kad:

12.1.1.

Vietos projekto paraiškoje bei prie jos pridedamuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga;

12.1.2.

dėl teikiamos vietos projekto paraiškos nekyla jokių viešųjų ir privačių interesų konflikto, kaip tai apibrėžia Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas / siekdamas užkirsti kelią galimam viešųjų ir privačių interesų konfliktui vadovavausi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 11 str. ir pateikiau prašymą nušalinti nuo visų buvusių ir nusišalinu nuo būsimų su šio vietos projekto atranka (vietos projektų finansavimo sąlygų nustatymu, vertinimu ir tvirtinimu) susijusių procesų ir sprendimų priėmimo;

Nereikalingą sakinio dalį išbraukti.

12.1.3.

esu susipažinęs su vietos projekto finansavimo sąlygomis, tvarka ir reikalavimais, nustatytais Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše ir Vietos projektų administravimo taisyklėse;

12.1.4.

man žinoma, kad vietos projektas, kuriam įgyvendinti teikiama ši vietos projekto paraiška, bus bendrai finansuojamas iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų;

12.1.5.

mano atstovaujamas juridinis asmuo yra įvykdęs su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus (taikoma, kai pareiškėjas – juridinis asmuo) / esu įvykdęs su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus (taikoma, kai pareiškėjas – fizinis asmuo);

Priklausomai nuo pareiškėjo teisinio statuso (juridinis ar fizinis asmuo), nereikalingą sakinio dalį išbraukti.

12.1.6.

mano atstovaujamam juridiniam asmeniui nėra iškelta byla dėl bankroto ar restruktūrizavimo ir jis nėra likviduojamas (taikoma, kai pareiškėjas – juridinis asmuo) / man nėra iškelta byla dėl bankroto (taikoma, kai pareiškėjas – fizinis asmuo);

Priklausomai nuo pareiškėjo teisinio statuso (juridinis ar fizinis asmuo), nereikalingą sakinio dalį išbraukti.

12.1.7.

mano atstovaujamam juridiniam asmeniui nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (taikoma, kai pareiškėjas – juridinis asmuo) / man nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (taikoma, kai pareiškėjas – fizinis asmuo);

Priklausomai nuo pareiškėjo teisinio statuso (juridinis ar fizinis asmuo), nereikalingą sakinio dalį išbraukti.

12.1.8.

man nežinomos kitos šioje deklaracijoje nenurodytos priežastys, dėl kurių vietos projektas negalėtų būti įgyvendintas arba jo įgyvendinimas būtų atidedamas, arba dėl kurių vietos projektas nebūtų įgyvendinamas vietos projekto paraiškoje nurodytu laikotarpiu.

12.2.

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad:

12.2.1.

vietos projekto paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys ir jie nepateikiami VPS vykdytojai paprašius (įskaitant šią deklaraciją);

12.2.2.

vietos projekto paraiškoje, kituose VPS vykdytojai teikiamuose, taip pat perduodamuose Agentūrai dokumentuose esantys mano asmens ir juridinio asmens, kuriam aš atstovauju (taikoma pareiškėjui – juridiniam asmeniui) / mano asmens (taikoma pareiškėjui – fiziniam asmeniui), duomenys ir kiti duomenys būtų apdorojami ir saugomi ES paramos priemonių administravimo informacinėse sistemose;

Priklausomai nuo pareiškėjo teisinio statuso (juridinis ar fizinis asmuo), nereikalingą sakinio dalį išbraukti.

12.2.3.

sutinku, kad VPS vykdytoja ir Agentūra paramos administravimo klausimais gautų su manimi ir mano atstovaujamu juridiniu asmeniu (taikoma pareiškėjui – juridiniam asmeniui) / manimi (taikoma pareiškėjui – fiziniam asmeniui) susijusius duomenis bei kitą informaciją iš viešųjų registrų ar duomenų bazių, juridinių ir fizinių asmenų;

Priklausomai nuo pareiškėjo teisinio statuso (juridinis ar fizinis asmuo), nereikalingą sakinio dalį išbraukti.

12.2.4.

duomenys apie gaunamą (gautą) paramą bus viešinami visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti Europos Sąjungos finansinius interesus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka;

12.2.5.

informacija apie mano pateiktą paraišką, nurodant pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, paraiškos kodą ir prašomą paramos sumą, būtų skelbiama Agentūros interneto svetainėje ir visa su šiuo projektu susijusi informacija būtų naudojama statistikos, vertinimo bei tyrimų tikslais;

12.2.6.

kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taip pat nesutikti (teisiškai pagrindžiant), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, bei teisę į duomenų perkeliamumą;

12.2.7.

duomenų valdytojas yra Agentūra;

12.2.8.

Agentūros tvarkomi mano asmens duomenys (kategorijos) bei detalesnė informacija apie mano asmens duomenų tvarkymą yra nurodyta www.nma.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“;

12.2.9.

mano asmens duomenys yra saugomi iki išmokų mokėjimo, administravimo ir priežiūros laikotarpio pabaigos, vėliau šie duomenys archyvuojami bei perduodami valstybės archyvams;

12.2.10.

mano asmens duomenys yra tvarkomi šiais asmens duomenų tvarkymo tikslais bei teisiniais pagrindais: asmens, teikiančio paramos paraišką tapatybės nustatymo, paramos administravimo, mokėjimo ir kontrolės, paramos viešinimo tikslais įgyvendinant 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL 2013 L 347, p. 549), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr.  814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL 2013 L 347, p. 549), 2014 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 908/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 taikymo taisyklės, susijusios su mokėjimo agentūromis ir kitomis įstaigomis, finansų valdymu, sąskaitų patvirtinimu, patikrų taisyklėmis, užstatais ir skaidrumu (OL 2014 L 255, p. 59), Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisykles

12.3.

Jeigu bus skirta parama vietos projektui įgyvendinti, sutinku:

12.3.1.

vietos projekto įgyvendinimo metu tinkamai informuoti VPS vykdytoją apie bet kokius pasikeitimus ir nukrypimus, susijusius su vietos projekto įgyvendinimu;

12.3.2.

tinkamai saugoti visus dokumentus, susijusius su vietos projekto įgyvendinimu.

 

13.

VIETOS PROJEKTO PARAIŠKĄ TEIKIANČIO ASMENS DUOMENYS

13.1.

Vardas, pavardė

 

13.2.

Pareigos (taikoma juridiniams asmenims)

 

13.3.

Atstovavimo pagrindas

 

13.4.

Data

 

13.5.

Parašas ir antspaudas (jeigu antspaudas yra)

 

13.6.

Banko pavadinimas

 

13.7.

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.

LT

 

______________

 

 

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių

inicijuotos vietos plėtros būdu,

administravimo taisyklių

2 priedas

 

(Pavyzdinė vietos projekto paraiškos, teikiamos pagal dvisektorę VPS, forma)

 

VIETOS PROJEKTO PARAIŠKA

 

VPS vykdytojos žymos apie vietos projekto paraiškos gavimą ir registravimą

Šią vietos projekto paraiškos dalį pildo VPS vykdytoja.

Vietos projekto paraiškos pateikimo data (metai, mėnuo ir diena)

 

Vietos projekto paraiškos pateikimo būdas

 

 

 

 

 

 

- asmeniškai VPS vykdytojai

- el. paštu (gali būti taikoma, jeigu kviečiama teikti mažus vietos projektus, kuriuose prašoma paramos suma iki 10 tūkst. Eur. Karantino ir ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) metu sumos apribojimas netaikomas)

- el. paštu pasirašius elektroniniu parašu

- naudojantis įrengtomis „paraiškų dėžutėmis“ (taikoma karantino ir ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) metu)

- kitu, VPS vykdytojos kvietime teikti vietos projektų paraiškas nurodytu būdu (taikoma karantino ir ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) metu)

Vietos projekto paraišką pateikia tinkamas asmuo

 

 

 

- pateikta juridinio asmens vadovo arba tinkamai įgalioto asmens (pateiktas atstovavimo teisės įrodymo dokumentas)

- pateikta asmeniškai fizinio asmens arba tinkamai įgalioto asmens (pateiktas fizinio asmens įgaliojimas, patvirtintas notaro)

Vietos projekto paraiškos registracijos data (metai, mėnuo ir diena)

 

Vietos projekto paraiškos registracijos numeris

 

 

Vietos projekto paraišką užregistravęs VPS vykdytojos darbuotojas

 

 

1.

BENDRA INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

1.1.

Pareiškėjo pavadinimas (jeigu tai juridinis asmuo), vardas ir pavardė (jeigu tai fizinis asmuo)

 

1.2.

Pareiškėjo registracijos kodas (jeigu tai juridinis asmuo), asmens kodas (jeigu tai fizinis asmuo)

 

1.3.

Pareiškėjo kontaktinė informacija

Įrašykite tikslią kontaktinę informaciją, kuria bus siunčiama visa informacija, susijusi su vietos projekto paraiškos vertinimu ir tvirtinimu.

savivaldybės pavadinimas

 

seniūnijos pavadinimas

 

gyvenamosios vietovės pavadinimas

 

gatvės pavadinimas

 

namo Nr.

 

buto Nr.

 

pašto indeksas

 

el. pašto adresas

Prašome nurodyti vieną el. pašto adresą, kuris yra tinkamas susirašinėti dėl vietos projekto paraiškos vertinimo ir tvirtinimo.

 

kontaktiniai telefono Nr.

 

Pareiškėjo vadovas

Pildoma, jeigu pareiškėjas – juridinis asmuo. Nurodomos pareigos, vardas ir pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas.

 

Pagrindinis pareiškėjo paskirtas asmuo, atsakingas už vietos projekto paraišką

Prašome nurodyti asmenį, kuris bus atsakingas už bendravimą su VPS vykdytoja ir Agentūra dėl vietos projekto paraiškos vertinimo. Nurodomos pareigos, vardas ir pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas.

Pildoma, jeigu pareiškėjas – juridinis asmuo.

 

Pavaduojantis pareiškėjo paskirtas asmuo, atsakingas už vietos projekto paraišką

Prašome nurodyti pavaduojantį asmenį, kuris bus atsakingas už bendravimą su VPS vykdytoja ir Agentūra dėl vietos projekto paraiškos. Nurodomos pareigos, vardas ir pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas.

Pildoma, jeigu pareiškėjas – juridinis asmuo.

 

 

2.

BENDRA INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTĄ

2.1.

Vietos projekto pavadinimas

 

2.2.

Teikiamo vietos projekto rūšis ir porūšis

kaimo vietovių vietos projektas:

paprastas

integruotas

žvejybos ir akvakultūros vietos projektas:

paprastas

integruotas

dvisektoris vietos projektas:

paprastas

integruotas

2.3.

Informacija apie vietos projekto partnerius

vietos projektas teikiamas be partnerių

vietos projektas teikiamas su partneriais:

Pateikite informaciją apie vietos projekto partnerius:

- jeigu vietos projekto partneris (-iai) – juridinis (-iai) asmuo (-enys), pateikiama ši informacija (jeigu partneriai yra keli, nurodoma apie kiekvieną partnerį atskirai): pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės registracijos adresas, partneriui atstovaujančio asmens pareigos, vardas ir pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas; sektorius, kuriam atstovauja partneris (kaimo plėtros ar žvejybos ir akvakultūros);

- jeigu vietos projekto partneris (-iai) – fizinis (-iai) asmuo (-enys), pateikiama ši informacija (jeigu partneriai yra keli, nurodoma apie kiekvieną partnerį atskirai): vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietovės registracijos adresas, telefono Nr., el. pašto adresas; sektorius, kuriam atstovauja partneris (kaimo plėtros ar žvejybos ir akvakultūros).

2.4.

Planuojamų patirti tinkamų finansuoti išlaidų suma (nepritaikius paramos lyginamosios dalies), Eur (nurodoma suma be PVM arba su PVM, jeigu PVM yra tinkamas finansuoti pagal Taisyklių 27.4 papunktį)

__________________________

(suma be PVM)

EŽŪFKP, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos ir nuosavas indėlis

__________________________

(suma su PVM)

__________________________

(suma be PVM)

EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos ir nuosavas indėlis

__________________________

(suma su PVM)

2.5.

Paramos lyginamoji dalis, proc. (kai teikiamas integruotas vietos projektas nurodomos skirtingos paramos lyginamosios dalys pagal konkrečią priemonę ir (arba) veiklos sritį, jeigu paramos lyginamoji dalis pagal priemones ir (arba) veiklos sritis skiriasi)

 

 

2.6.

Prašomos paramos vietos projektui įgyvendinti suma, Eur (nurodoma suma be PVM arba su PVM, jeigu PVM yra tinkamas finansuoti pagal taisyklių 27.4 papunktį)

 

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

 

EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

 

Iš viso EŽŪFKP, EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Šią eilutę pildyti tik tuomet, jeigu vietos projektas yra dvisektoris.

2.7.

Vietos projekto finansavimo šaltinis ir suma

Finansavimo šaltinis

Suma, Eur

pareiškėjo nuosavos piniginės lėšos arba savivaldybės biudžeto lėšos (kai taikoma)

 

tinkamo vietos projekto partnerio nuosavos piniginės lėšos

 

pareiškėjo skolintos lėšos

 

pareiškėjo įnašas natūra – savanoriškais darbais

 

pareiškėjo įnašas natūra – nekilnojamuoju turtu

 

tinkamo vietos projekto partnerio įnašas natūra – savanoriškais darbais

 

tinkamo vietos projekto partnerio įnašas natūra – nekilnojamuoju turtu

 

pareiškėjo iš vietos projekte numatytos vykdyti veiklos gautinos lėšos

 

gautinos paramos lėšos, kai vietos projektas įgyvendinamas ne vienu etapu

 

2.8.

Vietos projekto įgyvendinimo vieta

Turi būti nurodomas savivaldybės pavadinimas, seniūnijos pavadinimas ir adresas

 

2.9.

Planuojamas vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis mėn.

 

2.10.

Vietos projektas parengtas pagal

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą (-us) (toliau – Aprašas)

□ vieną Aprašą:

- pagal VPS priemonę <...> (arba priemonės veiklos sritį <...>), patvirtintą VPS vykdytojos <...> valdymo organo sprendimu / visuotinio narių susirinkimo <...> sprendimu Nr. <...>.

□ du Aprašus (taikoma, kai vietos projektas yra integruotas arba dvisektoris):

- pagal VPS priemonę <...> (arba priemonės veiklos sritį <...>), patvirtintą VPS vykdytojos <...> valdymo organo sprendimu / visuotinio narių susirinkimo <...> sprendimu Nr. <...>;

- pagal VPS priemonę <...> (arba priemonės veiklos sritį <...>), patvirtintą VPS vykdytojos <...> valdymo organo sprendimu / visuotinio narių susirinkimo <...> sprendimu Nr. <...>.

□ tris Aprašus (taikoma, kai vietos projektas yra integruotas arba dvisektoris):

- pagal VPS priemonę <...> (arba priemonės veiklos sritį <...>), patvirtintą VPS vykdytojos <...> valdymo organo sprendimu / visuotinio narių susirinkimo <...> sprendimu Nr. <...>;

- pagal VPS priemonę <...> (arba priemonės veiklos sritį <...>), patvirtintą VPS vykdytojos <...> valdymo organo sprendimu / visuotinio narių susirinkimo <...> sprendimu Nr. <...>;

- pagal VPS priemonę <...> (arba priemonės veiklos sritį <...>), patvirtintą VPS vykdytojos <...> valdymo organo sprendimu / visuotinio narių susirinkimo <...> sprendimu Nr. <...>.

 

3.

VIETOS PROJEKTO IDĖJOS APRAŠYMAS

3.1.

Vietos projekto tikslas:

 

3.2.

Vietos projekto tikslo atitiktis VPS priemonės, pagal kurią yra teikiamas, tikslams:

 

3.3.

Vietos projekto uždaviniai:

 

3.4.

Vietos projekto įgyvendinimo veiksmų planas:

Nurodoma informacija apie vietos projekto veiksmų įgyvendinimą, taip pat nurodoma, kurie vietos projekto veiksmai bus atliekami paties pareiškėjo ir (arba) vietos projekto partnerio (jeigu toks (-ie) yra numatytas (-i) vietos projekte), taip pat, ar vietos projektas bus administruojamas pareiškėjo ir (arba) vietos projekto partnerio, ar vietos projekto administravimas bus perduotas trečiajai šaliai, perkant paslaugas.

3.5.

Funkcijų pasidalijimas įgyvendinant vietos projektą

Pildoma, jeigu vietos projektas teikiamas su partneriu (-iais).

3.6.

Integruoto arba dvisektorio vietos projekto atskirų dalių susietumas:

Pildoma, jeigu teikiamas integruotas arba dvisektoris vietos projektas. Atskiros vietos projekto dalys, rengiamos pagal atskirus Aprašus, turi būti susijusios tarpusavyje ir papildyti viena kitą.

 

 

4.

VIETOS PROJEKTO ATITIKTIS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAMS

I

II

III

Eil. Nr.

Vietos projektų atrankos kriterijus

Pildo VPS vykdytoja iki kvietimo teikti vietos projektus paskelbimo dienos.

Vietos projekto atitikties vietos projektų atrankos kriterijui pagrindimas

Pildo pareiškėjas. Jeigu atitiktį vietos projektų atrankos kriterijui įrodo prie vietos projekto paraiškos pateikti dokumentai, šioje lentelėje pateikiama nuoroda į vietos projekto paraiškos priedus. Jeigu atitiktis vietos projektų atrankos kriterijui įrodoma aprašymo būdu, aprašymas ir argumentacija pateikiama šioje lentelėje.

4.1.

 

 

4.2.

 

 

<...>

 

 

 

5.

VIETOS PROJEKTO FINANSINIS PLANAS

(planuojamų vietos projekto išlaidų tinkamumo pagrindimas)

Pildant šios dalies VII stulpelį nurodoma suma su PVM arba be PVM atsižvelgiant į planuojamas išlaidas. Įnašas natūra – nemokamas savanoriškas darbas negali būti priskiriamas veiklų rangos išlaidoms, todėl šių išlaidų eilutės VII stulpelyje suma neturi būti nurodoma.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Eil.

Nr.

Tinkamų finansuoti išlaidų pavadinimai Vadovaujamasi Aprašu, pateikiama nuoroda į Aprašo papunktį.

Planuojamų išlaidų kainos pagrindimas

Grįsdami poreikį vadovaukitės Vietos projektų administravimo taisyklių 24.6 papunkčiu, išskyrus savanorišką darbą. Savanoriško darbo atveju, planuojamų išlaidų dydį grįskite vadovaudamiesi minėtų taisyklių 32.5 papunkčiu. Grįsdami poreikį nurodykite pagrindinius išlaidų parametrus

Planuojamų išlaidų suma, Eur (įskaitant nuosavą indėlį)

Prašoma finansuoti suma, Eur be PVM

Prašoma finansuoti suma, Eur su PVM

be PVM

PVM

su PVM

Iš jų, veiklų rangos išlaidų suma

5.1.

Planuojamos išlaidos grindžiamos pagal Aprašą, skirtą VPS priemonei (VPS priemonės veiklos sričiai) <...>, patvirtintą <...> VPS vykdytojos valdymo organo / visuotinio narių susirinkimo <...> sprendimu Nr. <...>

Paramos lyginamoji dalis <...> proc.

Planuojamų išlaidų susiejimas su ES kaimo plėtros politikos sritimis ir (arba) ESIF teminiais tikslais arba sąsaja su ES žvejybos ir akvakultūros prioritetų konkrečiais tikslais ir uždaviniais ir ESIF teminiais tikslais (vadovaujamasi Apraše nurodytu susiejimu; nurodomas kodas) – <...>.

5.1.1.

Naujų prekių įsigijimo:

5.1.1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

<...>

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.

Darbų ir paslaugų įsigijimo:

5.1.2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

<...>

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3.

Bendrosios išlaidos:

5.1.3.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

<...>

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4.<...>

Viešinimo išlaidos

5.1.4.<...>

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.5.

Įnašas natūra:

5.1.5.1.

Savanoriškas darbas

5.1.5.1.1.

 

 

 

 

 

X

 

 

5.1.5.2.

Nekilnojamasis turtas

5.1.5.2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.6.

Netiesioginės išlaidos

(šios išlaidos yra tinkamos finansuoti tik vietos projektams, finansuojamiems iš EŽŪFKP, arba tai vietos projekto daliai, jeigu vietos projektas dvisektoris, kurs finansuojama iš EŽŪFKP).

5.1.6.1.

Iš viso tiesioginių išlaidų, Eur

 

 

 

 

 

 

5.1.6.2.

Veiklų rangos išlaidų dalis (nuo visų tiesioginių projekto išlaidų), proc.

X

X

X

 

X

X

5.1.6.3.

Fiksuotoji norma netiesioginėms išlaidoms apmokėti, proc.

_______ proc.

5.1.6.4.

Netiesioginės išlaidos, Eur

Skaičiavimo būdas: suma atitinkamame langelyje (5.1.6.1 eilutėje) padauginama iš fiksuotosios normos proc. (5.1.6.3 eilutės). Nepildomas tik VII stulpelyje (veiklų rangos išlaidos).

 

 

 

 

 

 

X

 

 

5.1.7.

Iš viso tinkamų finansuoti išlaidų, Eur (suma = 5.1.6.1+5.1.6.4)

 

 

 

X

 

 

5.2.

Planuojamos išlaidos grindžiamos pagal Aprašą, skirtą VPS priemonei (VPS priemonės veiklos sričiai) <...>, patvirtintą <...> VPS vykdytojos valdymo organo / visuotinio narių susirinkimo <...> sprendimu Nr. <...>

Paramos lyginamoji dalis <...> proc.

Planuojamų išlaidų susiejimas su ES kaimo plėtros politikos sritimis ir (arba) ESIF teminiais tikslais arba sąsaja su ES žvejybos ir akvakultūros prioritetų konkrečiais tikslais ir uždaviniais ir ESIF teminiais tikslais (vadovaujamasi Apraše nurodytu susiejimu; nurodomas kodas) – <...>.

Pildoma, jeigu kviečiama teikti integruotus vietos projektus. Jeigu kviečiama teikti pagal vieną Aprašą, šią lentelės dalį reikia ištrinti.

5.2.1.

Naujų prekių įsigijimo:

5.2.1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

<...>

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.

Darbų ir paslaugų įsigijimo:

5.2.2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

<...>

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3.

Bendrosios išlaidos:

5.2.3.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

<...>

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4.

Viešinimo išlaidos:

5.2.4.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

<...>

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.5.

Įnašas natūra:

5.2.5.1.

Savanoriškas darbas

5.2.5.1.1.

 

 

 

 

 

X

 

 

5.2.5.2.

Nekilnojamasis turtas

5.2.5.2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.6.

Netiesioginės išlaidos

(šios išlaidos yra tinkamos finansuoti tik vietos projektams, finansuojamiems iš EŽŪFKP, arba tai vietos projekto daliai, jeigu vietos projektas dvisektoris, kuri finansuojama iš EŽŪFKP).

5.2.6.1.

Iš viso tiesioginių išlaidų, Eur

 

 

 

 

 

 

5.2.6.2.

Veiklų rangos išlaidų dalis (nuo visų tiesioginių projekto išlaidų), proc.

X

X

X

 

X

X

5.2.6.3.

Fiksuotoji norma netiesioginėms išlaidoms apmokėti, proc.

_______ proc.

5.2.6.4.

Netiesioginės išlaidos, Eur

Skaičiavimo būdas: suma atitinkamame langelyje (5.2.6.1 eilutėje) padauginama iš fiksuotosios normos proc. (5.2.6.3 eilutės). Nepildomas tik VII stulpelyje (veiklų rangos išlaidos).

 

 

 

 

 

 

X

 

 

5.2.7.

Iš viso tinkamų finansuoti išlaidų, Eur (suma = 5.2.6.1+5.2.6.4)

 

 

 

X

 

 

 

Pastabos:

1) 5.1.4, 5.1.5.2, 5.2.4 ir 5.2.5.2 eilutėse nurodytos išlaidos visais atvejais priskiriamos veiklų rangos išlaidoms.

2) Jeigu veiklų rangos išlaidų dalis (nuo visų tiesioginių vietos projekto išlaidų) lygi 100 proc., nurodykite, ar vietos projekto administravimą (kuris apmokamas iš netiesioginių išlaidų):

- iš dalies ar visa apimtimi atliks pareiškėjas ar vietos projekto partneris (šiuo atveju vietos projekto netiesioginės išlaidos apmokamos taikant fiksuotąją normą, išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai neteikiami);

- visa apimtimi atliks trečioji šalis (paslaugų tiekėjas) (šiuo atveju vietos projekto netiesioginės išlaidos grindžiamos išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentais ir apmokamos pagal faktą, neviršijant 5.6 eilutėje nustatytos netiesioginių vietos projekto išlaidų sumos).

 

6.

VIETOS PROJEKTO PASIEKIMŲ RODIKLIAI

Pildyti tik tas eilutes, kurios yra aktualios pagal vietos projekto pobūdį ir turinį.

I

II

III

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Pasiekimo reikšmė

6.1.

Sukurtų naujų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)

<...>

6.2.

Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)

<...>

6.3.

VVG teritorijos gyventojų, gaunančių naudą dėl pagerintos infrastruktūros, skaičius (vnt.)

<...>

6.4.

Bendras mokymų skaičius (vnt.) ir dalyvių skaičius (vnt.):

<...> mokymai

<...> dalyviai

6.4.1.

mokymų, susijusių su verslumo skatinimu, skaičius (vnt.) ir planuojamas dalyvių skaičius (vnt.)

<...> mokymai

<...> dalyviai

6.4.2.

mokymų, susijusių su inovacijų skatinimu, skaičius (vnt.) ir planuojamas dalyvių skaičius (vnt.)

<...> mokymai

<...> dalyviai

6.4.3.

mokymų, susijusių su bendradarbiavimo skatinimu, skaičius (vnt.) ir planuojamas dalyvių skaičius (vnt.);

<...> mokymai

<...> dalyviai

6.4.4.

mokymų, susijusių su VVG teritorijos gyventojų kompiuterinio raštingumo didinimu, skaičius (vnt.) ir planuojamas dalyvių skaičius (vnt.)

<...> mokymai

<...> dalyviai

6.4.5.

mokymų, susijusių su <...>, skaičius (vnt.) ir planuojamas dalyvių skaičius (vnt.)

<...> mokymai

<...> dalyviai

<...>

<...>

<...> mokymai

<...> dalyviai

6.5.

Renginių skaičius (vnt.) ir dalyvių skaičius (vnt.)

<...> renginiai

<...> dalyviai

 

7.

VIETOS PROJEKTO ATITIKTIS HORIZONTALIOSIOMS ES POLITIKOS SRITIMS

I

II

III

Eil. Nr.

Atitiktis

Pagrindimas

7.1.

Darniam vystymuisi, įskaitant aplinkosaugą ir klimato kaitos mažinimo veiksmus:

 

□ – turi teigiamos įtakos;

□ – turi neigiamos įtakos;

□ – neutralus šiuo atžvilgiu.

 

7.2.

Moterų ir vyrų lygioms galimybėms:

 

□ – turi teigiamos įtakos;

□ – turi neigiamos įtakos;

□ – neutralus šiuo atžvilgiu.

 

7.3.

Nediskriminavimo skatinimui dėl tautinės kilmės, religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus (išskyrus jaunų žmonių iki 40 m. pozityviąją diferenciaciją, kuri yra leidžiama įgyvendinant vietos projektą), šeimyninės padėties, lytinės orientacijos ir kt.:

 

□ – turi teigiamos įtakos;

□ – turi neigiamos įtakos;

□ – neutralus šiuo atžvilgiu.

 

8.

VIETOS PROJEKTO VYKDYTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI

8.1.

Bendrieji įsipareigojimai:

Vadovaudamasi Vietos projektų administravimo taisyklių 35 punktu, atsižvelgdama į VPS priemonės, pagal kurią kviečiama teikti vietos projektų paraiškas, pobūdį ir turinį, bendruosius įsipareigojimus nurodo VPS vykdytoja.

8.1.1.

 

8.1.2.

 

<...>

 

8.2.

Specialieji įsipareigojimai:

Vadovaudamasi Vietos projektų administravimo taisyklių 36 punktu ir VPS, atsižvelgdama į VPS priemonės, pagal kurią kviečiama teikti vietos projektų paraiškas, pobūdį ir turinį, specialiuosius įsipareigojimus nurodo VPS vykdytoja. Jeigu tokių nėra, ši eilutė turi būti ištrinta.

8.2.1.

 

8.2.2.

 

<...>

 

8.3.

Papildomi įsipareigojimai:

Vadovaudamasi Vietos projektų administravimo taisyklių 37 punktu ir 41–47 punktais, atsižvelgdama į VPS priemonės, pagal kurią kviečiama teikti vietos projektų paraiškas, pobūdį ir turinį, papildomus įsipareigojimus nurodo VPS vykdytoja. Jeigu tokių nėra, ši eilutė turi būti ištrinta.

8.3.1.

 

8.3.2.

 

<...>

 

 

9.

VIETOS PROJEKTUI ĮGYVENDINTI PASIRINKTAS IŠLAIDŲ MOKĖJIMO BŪDAS

I

II

Eil. Nr.

Išlaidų mokėjimo būdas

Turi būti nurodytas vienas paramos lėšų išmokėjimo būdas, pagal kurį bus įgyvendinamas vietos projektas.

9.1.

Išlaidų kompensavimo

9.2.

Išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu, kai avansas nėra EK tinkamos deklaruoti išlaidos

9.3.

Sąskaitų apmokėjimo

 

10.

MOKĖJIMO PRAŠYMŲ TEIKIMO INFORMACIJA

Ši dalis pildoma tuo atveju, jeigu vietos projekte prašoma paramos suma neviršija arba yra lygi 15 tūkst. Eur (penkiolikai tūkstančių eurų). Jeigu 9 dalyje pasirenkamas kompensavimo su avanso mokėjimu, kai avansas nėra EK tinkamos deklaruoti išlaidos, būdas, informacija apie avanso mokėjimą nepildoma.

I

II

III

IV

V

VI

VII

Eil. Nr.

Mokėjimo prašymo Nr.

Mokėjimo prašymo pateikimo data (nurodomi metai, mėnuo ir diena)

Mokėjimo prašyme deklaruojamų tinkamų finansuoti išlaidų suma, Eur (be PVM)

Mokėjimo prašyme deklaruojamų tinkamų finansuoti išlaidų suma, Eur (su PVM)

Prašoma išmokėti paramos suma, Eur (be PVM)

Prašoma išmokėti paramos suma, Eur (su PVM)

10.1.

I

 

 

 

 

 

10.2.

II

 

 

 

 

 

<...>

<...>

 

 

 

 

 

 

11.

PRIDEDAMI DOKUMENTAI

I

II

III

IV

Eil. Nr.

Dokumentų pavadinimai

Lapų skaičius

Nuoroda į vietos projekto paraiškos 4 ir 5 lentelės eilutę arba Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo punktą, dėl kurio grindžiama atitiktis

11.1.

 

 

 

11.2.

 

 

 

<...>

 

 

 

Iš viso:

 

 

12.

PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

12.1.

Patvirtinu, kad:

12.1.1.

Vietos projekto paraiškoje bei prie jos pridedamuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga;

12.1.2.

dėl teikiamos vietos projekto paraiškos nekyla jokių viešųjų ir privačių interesų konflikto, kaip tai apibrėžia Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas/siekdamas užkirsti kelią galimam viešųjų ir privačių interesų konfliktui, vadovavausi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 11 str. ir nusišalinau nuo visų buvusių ir nusišalinu nuo būsimų su šio vietos projekto atranka (vietos projektų finansavimo sąlygų nustatymu, vertinimu ir tvirtinimu) susijusių procesų ir sprendimų priėmimo;

Nereikalingą sakinio dalį išbraukti.

12.1.3.

esu susipažinęs su vietos projekto finansavimo sąlygomis, tvarka ir reikalavimais, nustatytais Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše ir Vietos projektų administravimo taisyklėse;

12.1.4.

man žinoma, kad vietos projektas, kuriam įgyvendinti teikiama ši vietos projekto paraiška, bus bendrai finansuojamas iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (kaimo vietovių vietos projekto atveju)/iš EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (žvejybos ir akvakultūros vietos projekto atveju)/iš EŽŪFKP, EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (dvisektorio vietos projekto atveju);

Priklausomai nuo teikiamo vietos projekto rūšies, nereikalingas sakinio dalis išbraukti.

12.1.5.

mano atstovaujamas juridinis asmuo yra įvykdęs su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus (taikoma, kai pareiškėjas – juridinis asmuo)/esu įvykdęs su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus (taikoma, kai pareiškėjas – fizinis asmuo);

Priklausomai nuo pareiškėjo teisinio statuso (juridinis ar fizinis asmuo), nereikalingą sakinio dalį išbraukti.

12.1.6.

mano atstovaujamam juridiniam asmeniui nėra iškelta byla dėl bankroto ar restruktūrizavimo ir jis nėra likviduojamas (taikoma, kai pareiškėjas – juridinis asmuo)/man nėra iškelta byla dėl bankroto (taikoma, kai pareiškėjas – fizinis asmuo);

Priklausomai nuo pareiškėjo teisinio statuso (juridinis ar fizinis asmuo), nereikalingą sakinio dalį išbraukti.

12.1.7.

mano atstovaujamam juridiniam asmeniui nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (taikoma, kai pareiškėjas – juridinis asmuo)/man nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (taikoma, kai pareiškėjas – fizinis asmuo);

Priklausomai nuo pareiškėjo teisinio statuso (juridinis ar fizinis asmuo), nereikalingą sakinio dalį išbraukti.

12.1.8.

man nežinomos kitos šioje deklaracijoje nenurodytos priežastys, dėl kurių vietos projektas negalėtų būti įgyvendintas arba jo įgyvendinimas būtų atidedamas, arba dėl kurių vietos projektas nebūtų įgyvendinamas vietos projekto paraiškoje nurodytu laikotarpiu.

12.2.

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad:

12.2.1.

vietos projekto paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys ir jie nepateikiami VPS vykdytojai paprašius (įskaitant šią deklaraciją);

12.2.2.

vietos projekto paraiškoje, kituose VPS vykdytojai teikiamuose, taip pat perduodamuose Agentūrai dokumentuose esantys mano asmens ir juridinio asmens, kuriam aš atstovauju (taikoma pareiškėjui – juridiniam asmeniui) / mano asmens (taikoma pareiškėjui – fiziniam asmeniui), duomenys ir kiti duomenys būtų apdorojami ir saugomi ES paramos priemonių administravimo informacinėse sistemose;

Priklausomai nuo pareiškėjo teisinio statuso (juridinis ar fizinis asmuo), nereikalingą sakinio dalį išbraukti.

12.2.3.

sutinku, kad VPS vykdytoja ir Agentūra paramos administravimo klausimais gautų su manimi ir mano atstovaujamu juridiniu asmeniu (taikoma pareiškėjui – juridiniam asmeniui) / manimi (taikoma pareiškėjui – fiziniam asmeniui) susijusius duomenis bei kitą informaciją iš viešųjų registrų ar duomenų bazių, juridinių ir fizinių asmenų;

Priklausomai nuo pareiškėjo teisinio statuso (juridinis ar fizinis asmuo), nereikalingą sakinio dalį išbraukti.

12.2.4.

duomenys apie gaunamą (gautą) paramą bus viešinami visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti Europos Sąjungos finansinius interesus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka;

12.2.5.

informacija apie mano pateiktą paraišką, nurodant pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, paraiškos kodą ir prašomą paramos sumą, būtų skelbiama Agentūros interneto svetainėje ir visa su šiuo projektu susijusi informacija būtų naudojama statistikos, vertinimo bei tyrimų tikslais;

12.2.6.

kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taip pat nesutikti (teisiškai pagrindžiant), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, bei teisę į duomenų perkeliamumą;

12.2.7.

duomenų valdytojas yra Agentūra;

12.2.8.

Agentūros tvarkomi mano asmens duomenys (kategorijos) bei detalesnė informacija apie mano asmens duomenų tvarkymą yra nurodyta www.nma.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“;

12.2.9.

mano asmens duomenys yra saugomi iki išmokų mokėjimo, administravimo ir priežiūros laikotarpio pabaigos, vėliau šie duomenys archyvuojami bei perduodami valstybės archyvams;

12.2.10.

mano asmens duomenys yra tvarkomi šiais asmens duomenų tvarkymo tikslais bei teisiniais pagrindais: asmens, teikiančio paramos paraišką tapatybės nustatymo, paramos administravimo, mokėjimo ir kontrolės, paramos viešinimo tikslais įgyvendinant 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL 2013 L 347, p. 549), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr.  814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL 2013 L 347, p. 549), 2014 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 908/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 taikymo taisyklės, susijusios su mokėjimo agentūromis ir kitomis įstaigomis, finansų valdymu, sąskaitų patvirtinimu, patikrų taisyklėmis, užstatais ir skaidrumu (OL 2014 L 255, p. 59), Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisykles

12.3.

Jeigu bus skirta parama vietos projektui įgyvendinti, sutinku:

12.3.1.

vietos projekto įgyvendinimo metu tinkamai informuoti VPS vykdytoją apie bet kokius pasikeitimus ir nukrypimus, susijusius su vietos projekto įgyvendinimu;

12.3.2.

tinkamai saugoti visus dokumentus, susijusius su vietos projekto įgyvendinimu.

 

 

 

 

 

13.

VIETOS PROJEKTO PARAIŠKĄ TEIKIANČIO ASMENS DUOMENYS

13.1.

Vardas, pavardė

 

13.2.

Pareigos (taikoma juridiniams asmenims)

 

13.3.

Atstovavimo pagrindas

 

13.4.

Data

 

13.5.

Parašas ir antspaudas (jeigu antspaudas yra)

 

13.6.

Banko pavadinimas

 

13.7.

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.

LT

______________