LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2014 M. SPALIO 2 D. ĮSAKYMO NR. V-872 „DĖL REKOMENDACINIŲ ĮKAINIŲ UŽ PAGRINDINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJIMĄ, PAKARTOTINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJIMĄ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gegužės 10 d. Nr. V-453

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Rekomendacinius įkainius už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. V-872 „Dėl Rekomendacinių įkainių už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą patvirtinimo“, ir 19 punktą išdėstau taip:

19. Už vertinimo ir apeliacinės komisijos pirmininko atliekamas funkcijas rekomenduojamas 2,55 EUR/val. įkainis.“

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                                 Jurgita Petrauskienė