KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

 

Dėl viešosios įstaigos Kelmės RAJONO BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJŲ CENTRO 2017 METŲ VEIKLOS, DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITŲ, FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR 2018 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ PROJEKTO PATVIRTINIMO

 

2018 m. balandžio 25 d. Nr. T-119

Kelmė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu bei Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-186 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 106.1.19 punktu, Kelmės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti viešosios įstaigos Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centro 2017 metų veiklos ataskaitą (pridedama)

2. Patvirtinti viešosios įstaigos Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centro direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

3. Patvirtinti viešosios įstaigos Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centro 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

4. Patvirtinti viešosios įstaigos Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centro 2018 metų veiklos užduočių projektą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vaclovas Andrulis