Herbas.wmf

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

 

2020 m. kovo 19 d. Nr. TS-63

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 9 punktu ir Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. TS-77 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 11.1.17 papunkčiu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos ir administracijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

2. Apie šį sprendimą paskelbti spaudoje, o visą sprendimą – Savivaldybės interneto svetainėje.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,
laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas                                                     Algirdas Notkus