LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

2006 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. A1-338 „DĖL NEĮGALIŲJŲ APRŪPINIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS IR ŠIŲ PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   

 

2022 m. sausio 13 d. Nr. A1-26

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pripažįstu netekusiais galios 2.2, 2.3 ir 2.4 papunkčius.

1.2. Pripažįstu netekusiais galios 2.8, 2.81, 2.9, 2.10, 2.11 ir 2.111 papunkčius.

1.3. Pripažįstu netekusiu galios 2.14 papunktį.

1.4. Pripažįstu netekusiais galios 2.16, 2.17 ir 2.18 papunkčius.

1.5. Pripažįstu netekusiais galios 2.20 ir 2.21 papunkčius.

1.6. Pakeičiu 5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.1. įsigyti nuolat naudoti vieną vienos paskirties judėjimo techninės pagalbos priemonę nustatytu jos naudojimo laikotarpiu, išskyrus šio Aprašo priedo 7 ir 9 punktuose nurodytas judėjimo techninės pagalbos priemones, kurių galima įsigyti daugiau nei vieną. Asmuo turi teisę įsigyti ne daugiau kaip 2 vienetus skirtingų judėjimo techninės pagalbos priemonių, nurodytų šio Aprašo priedo 7 punkte, o šio Aprašo priedo 9 punkte nurodytų priemonių – pagal poreikį, priklausomai nuo turimos vaikščiojimo priemonės;“.

1.7. Pakeičiu 5.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.4. įsigyti rankomis ar automatiškai reguliuojamą lovą, čiužinį praguloms išvengti arba gauti jo įsigijimo išlaidų kompensaciją, lovos staliuką, patiesalą praguloms išvengti ar aktyvaus tipo vežimėlį arba gauti jo įsigijimo išlaidų kompensaciją. Jei asmuo atitinka šio Aprašo priedo 14.2 papunktyje nurodytus kriterijus, pagal kuriuos nustatomas asmens poreikis įsigyti techninės pagalbos priemones, jis turi teisę įsigyti aktyvaus tipo vežimėlį ir čiužinį praguloms išvengti arba gauti jų įsigijimo išlaidų kompensaciją;“.

1.8. Pripažįstu netekusiais galios 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 ir 5.10 papunkčius.

1.9. Pakeičiu 9.4 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

9.4. išrašą iš medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a) (išrašo galiojimo laikas – 12 mėnesių nuo jo išrašymo dienos) (išskyrus šio Aprašo priedo 3.1, 3.2, 3.3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 11.2.2, 12.4, 12.5, 13.1, 14.1, 14.2 (taikoma tik techninės pagalbos priemones įsigyjant asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ir asmenims, turintiems visišką negalią), 14.4, 14.5 papunkčiuose nurodytas techninės pagalbos priemones; jas įsigyjant išrašas nereikalingas), kurį išrašo:“.

1.10. Pakeičiu 9.4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.4.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai pagal šio Aprašo priedo 1.1, 1.2, 2.2.2, 2.6 ir 3.3.2 papunkčiuose nurodytus kriterijus – įsigyjant elektrinius vežimėlius bei jų priedus, nurodant jų valdymo būdą, aktyvaus tipo vežimėlius, neįgaliojo vežimėlius, skirtus tetraplegikams, ir elektrinius varytuvus;“.

1.11. Pakeičiu 9.4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.4.2. asmens sveikatos priežiūros įstaigų šeimos gydytojai ar kiti atitinkamos srities gydytojai specialistai (toliau – asmenį gydantis gydytojas), vadovaudamiesi šio Aprašo priede nurodytais kriterijais, – įsigyjant kitas techninės pagalbos priemones. Jei asmuo kreipiasi dėl skuterio įsigijimo išlaidų kompensacijos skyrimo, asmenį gydančio gydytojo išrašas iš medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a) reikalingas tik tuo atveju, jei asmeniui nėra nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis;“.

1.12. Pripažįstu netekusiu galios 9.4.4 papunktį.

1.13. Pakeičiu 91 punktą ir jį išdėstau taip:

91. Šio Aprašo 9.4 papunktyje nurodyto išrašo iš medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a) asmeniui pateikti nereikia, jei jis, pasibaigus judėjimo techninės pagalbos priemonės naudojimo laikui (arba jei asmeniui skirta judėjimo techninės pagalbos priemonė visiškai nusidėvėjo ir yra pripažinta netinkama naudoti nepasibaigus jos naudojimo laikui), kreipiasi į savivaldybės įstaigą ar Centro teritorinį padalinį dėl tokios pačios judėjimo techninės pagalbos priemonės įsigijimo.“

1.14. Pripažįstu netekusiu galios III skyrių.

1.15. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Asmenis, nurodytus šio Aprašo 3 punkte, naujomis arba atnaujintomis judėjimo techninės pagalbos priemonėmis, nurodytomis šio Aprašo priede, individualiai aprūpina Centro teritoriniai padaliniai arba savivaldybės įstaigos.“

 

 

1.16. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Savivaldybės įstaiga ir Centro teritorinis padalinys asmenis, kuriems reikalingos judėjimo techninės pagalbos priemonės, aprūpina šiomis priemonėmis, moko asmenis jomis naudotis ir su jais sudaro aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis (trumpalaikiu ar ilgalaikiu materialiuoju turtu) sutartis. Kai Centro teritorinio padalinio ar savivaldybės įstaigos asmenims išduotos judėjimo techninės pagalbos priemonės, išskyrus šio Aprašo priedo 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 7.1.1, 7.1.2, 9.1–9.4, 12.4, 14.2–14.5 papunkčiuose ir 10, 16 bei 19 punktuose nurodytas priemones ir asmens lėšomis įsigytas judėjimo techninės pagalbos priemones, tampa nebereikalingos arba netinkamos naudoti, švarios, tvarkingos, sukomplektuotos jos grąžinamos savivaldybės įstaigai ar Centro teritoriniam padaliniui ir surašomi techninės pagalbos priemonių grąžinimo aktai.“

1.17. Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Centro teritoriniai padaliniai elektriniais vežimėliais, elektriniais varytuvais ar baterijomis asmenis aprūpina šio Aprašo priedo 1.1, 1.2, 3.3.2 ir 3.6 papunkčiuose nurodytam jų naudojimo terminui eilės tvarka.“

1.18. Pakeičiu 34 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

34. Nepasibaigus šio Aprašo priedo 1.1, 1.2, 3.3.2, 3.6 papunkčiuose nurodytam terminui, kitas elektrinis vežimėlis, elektrinis varytuvas ar baterijos asmeniui gali būti išduodami eilės tvarka, esant bent vienai iš šių sąlygų:“.

1.19. Pakeičiu 36 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

36. Grąžintą elektrinį vežimėlį, elektrinį varytuvą ar baterijas, nepasibaigus šio Aprašo priedo 1.1, 1.2, 3.3.2, 3.6 papunkčiuose nurodytam terminui, Centras grąžina asmeniui (jo įgaliotam asmeniui, tėvams (įtėviams), sutuoktiniui, vaikams (įvaikiams), globėjams, rūpintojams) ar paveldėtojams:“.

1.20. Pakeičiu 362 punktą ir jį išdėstau taip:

362. Prieš įsigydamas elektrinį varytuvą, elektrinį vežimėlį ar elektrinį vežimėlį su perkėlimo įranga, asmuo turi kreiptis į Centro teritorinį padalinį ir išsiaiškinti, ar jis gali gauti pageidaujamos judėjimo techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją, t. y. ar jo diagnozė atitinka nustatytus kriterijus, ar pasibaigęs anksčiau gautos techninės pagalbos priemonės naudojimo ar kompensacijos gavimo terminas, ir kitas kompensacijos gavimo sąlygas. Asmuo šio Aprašo 9.1–9.5 papunkčiuose nurodytus dokumentus arba jų kopijas šiame punkte nurodytais būdais pateikia Centro teritoriniam padaliniui. Centro direktoriaus įsakymu sudaryta komisija dėl kompensacijos skyrimo per 10 dienų nuo šio Aprašo 9.1–9.5 papunkčiuose nurodytų dokumentų gavimo dienos juos įvertina ir priima sprendimą skirti kompensaciją arba jos neskirti (sprendime nurodoma sprendimą priėmusio subjekto pavadinimas, sprendimo priėmimo data ir numeris, asmens, dėl kurio priimtas sprendimas, vardas ir pavardė, gimimo data, teisinis ir faktinis pagrindas ar kitos sprendimui įtakos turėjusios aplinkybės, motyvai, sprendimo apskundimo tvarka). Centro teritorinis padalinys nedelsdamas, ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sprendimo dėl kompensacijos skyrimo ar neskyrimo priėmimo dienos, asmens prašyme (šio Aprašo 9.3 papunktis) nurodytu būdu jį informuoja apie priimtą sprendimą (išsiunčia sprendimo išrašą arba sprendime nurodytą informaciją asmeniui pateikia kitu jam priimtinu būdu). Sprendimas dėl kompensacijos skyrimo galioja 12 mėnesių nuo jo priėmimo dienos. Asmuo, kurio prašymu priimtas sprendimas skirti kompensaciją, įsigijęs elektrinį varytuvą, elektrinį vežimėlį ar elektrinį vežimėlį su perkėlimo įranga, per 60 dienų nuo jo įsigijimo dienos Centro teritoriniam padaliniui pateikia šio Aprašo 9.7 papunktyje nurodytus dokumentus, patvirtinančius judėjimo techninės pagalbos priemonės įsigijimą.

Jei asmuo, įsigijęs elektrinį varytuvą, elektrinį vežimėlį ar elektrinį vežimėlį su perkėlimo įranga, Centro teritoriniam padaliniui pateikia šio Aprašo 9.7.1.2 papunktyje nurodytą dokumentą, jis, apmokėjęs judėjimo techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidas, per 10 darbo dienų nuo apmokėjimo dienos iki šiame dokumente nurodyto termino Centro teritoriniam padaliniui turi pateikti tai įrodančius dokumentus (jų kopijas) (pavyzdžiui, techninės pagalbos priemonės pardavėjo ir asmens ar asmens atstovo parašais patvirtintą judėjimo techninės pagalbos priemonės
perdavimo–priėmimo aktą, bankinio pavedimo kopiją ir pan.).

Dokumentai gali būti pateikti tiesiogiai, atvykus į Centro teritorinį padalinį, paštu, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, jei valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokia elektroninė paslauga, per kurjerį arba atstovą, kurio teisė atstovauti turi būti įrodoma rašytiniu sutikimu (nurodoma asmens ir atstovo vardas, pavardė, gimimo data ir sutikimo turinys), notaro ar kito asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus, patvirtintu įgaliojimu, teismo sprendimu.

Jeigu dokumentai teikiami tiesiogiai, atvykus į Centro teritorinį padalinį, padaromos ir patvirtinamos pateiktų dokumentų, išskyrus prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kopijos, o dokumentai grąžinami juos pateikusiam asmeniui.

Jeigu prašymas ir dokumentai teikiami per atstovą arba siunčiami paštu, elektroniniu paštu arba kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, arba per kurjerį, turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, įskaitant asmens ir asmens atstovo (jeigu taikoma) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, išskyrus šiame Aprašo punkte nustatytus atvejus, kai asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama.

Jeigu prašymas ir dokumentai siunčiami elektroniniu paštu, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/E, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus, o prašymą dėl techninės pagalbos priemonės ir kitus dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama.

Jeigu asmuo prašymą ir dokumentus teikia elektroninių ryšių priemonėmis ir jei valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga, leidžianti nustatyti asmens tapatybę, kartu su prašymu ir dokumentais teikti prašymą ir dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopijos nereikia.

Šiame Aprašo punkte nurodytais atvejais teikiant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, ji turi būti padaryta taip, kad matytųsi tik asmens vardas, pavardė, gimimo data ir asmens kodas.“

1.21. Pakeičiu 491 punktą ir jį išdėstau taip:

491. Asmuo, pageidaujantis gauti šio Aprašo 47 punkte nurodytų priemonių įsigijimo išlaidų kompensaciją, šio Aprašo 9.1–9.5 papunkčiuose nurodytus dokumentus pateikia Centro teritoriniam padaliniui.

Dokumentai gali būti pateikti tiesiogiai, atvykus į Centro teritorinį padalinį, paštu, elektroniniu paštu arba kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, jei valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokia elektroninė paslauga, per kurjerį arba atstovą, kurio teisė atstovauti turi būti įrodoma rašytiniu sutikimu (nurodoma asmens ir atstovo vardas, pavardė, gimimo data ir sutikimo turinys), notaro ar kito asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus, patvirtintu įgaliojimu, teismo sprendimu.

Jeigu dokumentai teikiami tiesiogiai, atvykus į Centro teritorinį padalinį, padaromos ir patvirtinamos pateiktų dokumentų, išskyrus prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kopijos, o dokumentai grąžinami juos pateikusiam asmeniui.

Jeigu prašymas ir dokumentai teikiami per atstovą arba siunčiami paštu, elektroniniu paštu arba kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, arba per kurjerį, turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, įskaitant asmens ir asmens atstovo (jeigu taikoma) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, išskyrus šiame Aprašo punkte nustatytus atvejus, kai asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama.

Jeigu prašymas ir dokumentai siunčiami elektroniniu paštu, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/E, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus, o prašymą ir kitus dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama.

Jeigu asmuo prašymą ir dokumentus teikia elektroninių ryšių priemonėmis ir jei valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga, leidžianti nustatyti asmens tapatybę, kartu su prašymu ir dokumentais teikti prašymą ir dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopijos nereikia.

Šiame Aprašo punkte nurodytais atvejais teikiant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, ji turi būti padaryta taip, kad matytųsi tik asmens vardas, pavardė, gimimo data ir asmens kodas.

Centro direktoriaus įsakymu sudaryta komisija dėl kompensacijos skyrimo per 10 dienų nuo šio Aprašo 9.1–9.5 papunkčiuose nurodytų dokumentų gavimo dienos juos įvertina ir priima sprendimą skirti kompensaciją arba jos neskirti (sprendime nurodoma sprendimą priėmusio subjekto pavadinimas, sprendimo priėmimo data ir numeris, asmens, dėl kurio priimtas sprendimas, vardas ir pavardė, gimimo data, teisinis ir faktinis pagrindas ar kitos sprendimui įtakos turėjusios aplinkybės, motyvai, sprendimo apskundimo tvarka). Centro teritorinis padalinys nedelsdamas, ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sprendimo dėl kompensacijos skyrimo ar neskyrimo priėmimo dienos, asmens prašyme (Aprašo 9.3 papunktis) nurodytu būdu jį informuoja apie priimtą sprendimą (išsiunčia sprendimo išrašą arba sprendime nurodytą informaciją asmeniui pateikia kitu jam priimtinu būdu). Jei Centro teritorinis padalinys asmenį aprūpina rankomis arba automatiškai reguliuojama lova ar turi informaciją, kad šia priemone asmenį aprūpino savivaldybės įstaiga (pagal Centro informacinės sistemos duomenis arba asmens pateiktą sutartį (jos kopiją) su savivaldybės administracija), sprendimas skirti šio Aprašo 47.1 papunktyje nurodytos judėjimo techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją priimamas iš karto, asmeniui pateiktus prašymą (sprendimą skirti kompensaciją priima prašymą priėmęs Centro teritorinio padalinio darbuotojas). Sprendimas dėl kompensacijos skyrimo galioja 12 mėnesių nuo jo priėmimo dienos. Asmuo, kurio prašymu priimtas sprendimas skirti kompensaciją, įsigijęs šio Aprašo 47 punkte nurodytas priemones, per 60 dienų nuo jų įsigijimo dienos Centro teritoriniam padaliniui raštu, elektroninių ryšių priemonėmis ar atvykęs į Centro teritorinį padalinį pateikia šio Aprašo 9.7 papunktyje nurodytus dokumentus, patvirtinančius priemonių įsigijimą.

Jei asmuo, įsigijęs aktyvaus tipo vežimėlį, neįgaliojo vežimėlį, skirtą tetraplegikui, palydovo valdomą rankinį neįgaliojo vežimėlį asmeniui iki 18 metų, skuterį, palydovo valdomą rankinį neįgaliojo vežimėlį, Centro teritoriniam padaliniui pateikia šio Aprašo 9.7.1.2 papunktyje nurodytą dokumentą, apmokėjęs judėjimo techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidas iki šiame dokumente nurodyto termino, per 10 darbo dienų nuo apmokėjimo dienos Centro teritoriniam padaliniui turi pateikti tai įrodančius dokumentus (jų kopijas) (pavyzdžiui, techninės pagalbos priemonės pardavėjo bei asmens ar asmens atstovo parašais patvirtintą judėjimo techninės pagalbos priemonės perdavimo–priėmimo aktą, bankinio pavedimo kopiją ir pan.).“

1.22. Pripažįstu netekusiais galios VIII, IX, X, XI ir XII skyrius.

1.23. Pakeičiu 79.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

79.4. teikia Centrui pasiūlymus nurašyti nusidėvėjusias judėjimo techninės pagalbos priemones. Gavusi iš Centro sprendimą nurašyti pripažintą nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turtą – pagal panaudos sutartis gautas techninės pagalbos priemones, jas nurašo, o judėjimo techninės pagalbos priemones, nurodytas šio Aprašo priedo 14.2, 14.3, 14.4 punktuose, utilizuoja nustatyta tvarka, Centrui pateikdama nurašymą ir (ar) utilizavimą pagrindžiančius dokumentus (Centro direktoriaus patvirtintos formos judėjimo techninės pagalbos priemonių nurašymo ir (ar) jų utilizavimo aktų kopijas).“

1.24. Pakeičiu XIV skyrių ir jį išdėstau taip:

XIV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

80. Centras judėjimo techninės pagalbos priemones, nurodytas šio Aprašo priede, įsigyja ir judėjimo techninės pagalbos priemonių, išskyrus skuterius, remonto bei individualaus pritaikymo paslaugas perka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

Centro teritoriniai padaliniai ar savivaldybės įstaigos turimomis judėjimo techninės pagalbos priemonėmis aprūpina asmenis, pateikusius socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą. Šio Aprašo priede nurodytomis judėjimo techninės pagalbos priemonėmis Centro teritoriniai padaliniai asmenis aprūpina prašymo (Aprašo 9.3 papunktis) gavimo dieną, nesant galimybės to padaryti, – ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo prašymo gauti judėjimo techninės pagalbos priemonę pateikimo dienos. Jei asmeniui reikalingos judėjimo techninės pagalbos priemonės Centro teritoriniame padalinyje ar savivaldybės įstaigoje nėra, asmeniui turi būti suteikiama informacija apie reikalingos judėjimo techninės pagalbos priemonės gavimo galimybes ir terminus (kada asmeniui reikalinga techninės pagalbos priemonė bus gauta Centro teritoriniame padalinyje, į kurį asmuo kreipėsi, ar yra galimybė reikalingą judėjimo techninės pagalbos priemonę įsigyti savo lėšomis ir gauti šios priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją).

81. Dokumentus, nurodytus šio Aprašo 9.1–9.2 ir 9.4–9.5 papunkčiuose, iš Centro teritorinių padalinių ar savivaldybių administracijos padalinių, pavaldžių subjektų, prireikus – ir iš kitų viešojo administravimo ar kitų subjektų gauna pati prašymą nagrinėjanti ir sprendimą priimanti institucija (Centras arba savivaldybės įstaiga) įstatymų ar duomenų teikimo sutarčių nustatyta tvarka. Jei šio Aprašo 9.1–9.2 ir 9.4–9.5 papunkčiuose nurodytų duomenų nėra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose ar kitose valstybės informacinėse sistemose, juos pateikia prašymą pateikiantis asmuo.

82. Centro teritoriniai padaliniai duomenis apie asmenų prašymų aprūpinti judėjimo techninės pagalbos priemonėmis arba skirti šių techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijas pateikimą, asmenų aprūpinimą šiomis techninės pagalbos priemonėmis bei jų grąžinimą, techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijų skyrimą (duomenys, nurodyti Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. A1-172 „Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų ir Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“, 16.3.8.6.1–16.3.8.6.4 papunkčiuose) suveda į Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą.

83. Judėjimo techninės pagalbos priemonių, nurodytų šio Aprašo 80 punkte, įsigijimo, remonto, individualaus pritaikymo ir įsigijimo išlaidos, numatytos šio Aprašo 361, 441 ir 47 punktuose, kompensuojamos iš valstybės biudžeto lėšų.

84. Centras šio Aprašo 28, 29, 31, 32, 40 ir 464 punktuose nurodytas gautas lėšas naudoja judėjimo techninės pagalbos priemonėms ar jų remonto paslaugoms pirkti bei techninės pagalbos priemonių, įsigytų asmens lėšomis, įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Centras turi teisę ne daugiau kaip 10 procentų šiuose punktuose nurodytų gautų lėšų sumos panaudoti Centro administravimo išlaidoms padengti.

85. Asmuo raštu, elektroninių ryšių priemonėmis ar atvykęs į Centro teritorinį padalinį privalo informuoti Centro teritorinį padalinį arba savivaldybės įstaigą apie savo nuolatinės gyvenamosios vietos pasikeitimą (nurodomas vardas, pavardė, gimimo data ir naujos nuolatinės gyvenamosios vietos adresas).

86. Judėjimo techninės pagalbos priemonės išieškomos įstatymų nustatyta tvarka, jei jos negrąžinamos savivaldybės įstaigai ar Centro teritoriniam padaliniui šio Aprašo nustatyta tvarka.

87. Savivaldybės sprendimai dėl aprūpinimo judėjimo techninės pagalbos priemonėmis gali būti skundžiami savivaldybės administracijos direktoriui, o Centro teritorinių padalinių sprendimai dėl aprūpinimo judėjimo techninės pagalbos priemonėmis ir judėjimo techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijų skyrimo – Centro direktoriui.

88. Centro teritorinis padalinys kontroliuoja asmens lėšomis įsigytų judėjimo techninės pagalbos priemonių, nurodytų šio Aprašo 361, 441 ir 47 punktuose, įsigijimą patvirtinančių dokumentų, nurodytų šio Aprašo 9.7 papunktyje, atitiktį šio Aprašo reikalavimams ir naudojimąsi šiomis priemonėmis pagal Centro direktoriaus patvirtintą tvarkos aprašą. Neteisėtai gautos judėjimo techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijos išieškomos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.“

1.25. Pakeičiu 1 priedo žymą ir ją išdėstau taip:

„Neįgaliųjų aprūpinimo techninės

pagalbos priemonėmis ir šių priemonių

įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo

priedas“.

1.26. Pripažįstu netekusiu galios 2 priedą.

1.27. Pripažįstu netekusiu galios 3 priedą.

1.28. Pripažįstu netekusiu galios 4 priedą.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. vasario 1 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                 Monika Navickienė