LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO
 2021 M. KOVO 5 D. SPRENDIMO NR. V-465 „DĖL
NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ
“ PAKEITIMO

 

2021 m. kovo 19 d. Nr. V-576

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimą Nr. V-465 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“:

1.1. Pakeičiu 1 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

1. Įpareigoti neformaliojo vaikų švietimo teikėjus organizuojant neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus atvirose ir uždarose erdvėse (toliau – užsiėmimai) ir užsienio kalbos mokėjimo lygio vertinimo egzaminus (įskaitas) mokiniams (toliau – egzaminai) laikytis šių reikalavimų:“.

1.2. Pakeičiu 1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.2. Užtikrinti, kad:

1.2.1. užsiėmimuose, egzaminuose dalyvautų ne daugiau kaip 5 mokiniai;

1.2.2. uždaroje erdvėje, kurioje organizuojami užsiėmimai, vienam mokiniui būtų užtikrinamas ne mažesnis nei 30 m2 plotas.“

1.3. Pakeičiu 1.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.9. Egzaminų, užsiėmimų, organizuojamų uždarose erdvėse, vykdymo vietoje turi būti sudarytos tinkamos sąlygos rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai). Turi būti sudaryta galimybė užsiėmimuose, egzaminuose dalyvaujančių asmenų ir darbuotojų rankų dezinfekcijai. Siūloma taip pat paviešinti rekomendacijas dėl tinkamos rankų higienos (https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos%20del%20ranku%20higienos(1).pdf).“

1.4. Pakeičiu 1.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.10. Patalpos, kuriose vykdomi egzaminai, užsiėmimai turi būti išvėdinamos prieš atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu. Dažnai liečiami paviršiai (ugdymo priemonės, durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) turi būti valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Kitas aplinkos valymas egzaminų organizavimo vietoje turi būti atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu: https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf.“

2. Nustatau, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. kovo 22 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                  Arūnas Dulkys