KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GYVŪNŲ AUGINTINIŲ KAPINIŲ STEIGIMO IR PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. gruodžio 28 d. Nr. A-4450

Kaunas

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 3 straipsnio 10 dalies 4 punktu, Gyvūnų augintinių gaišenų tvarkymo veterinarijos reikalavimais, patvirtintais Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. B1-459 „Dėl Gyvūnų augintinių gaišenų tvarkymo veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“, atsižvelgdamas į Kapinių priežiūros organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“, Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 29 d. sprendimą Nr. T-260 „Dėl pritarimo steigti gyvūnų augintinių kapines Kauno rajono savivaldybės Rokų seniūnijos Vainatrakio kaime esančių Vainatrakio kapinių teritorijoje“:

1. S t e i g i u iki 0,5 ha gyvūnų augintinių kapines Kauno rajono savivaldybės Rokų seniūnijos Vainatrakio kaime esančių Vainatrakio kapinių teritorijoje (žemės sklypo unikalusis Nr. 4400-4424-5858), plane pažymėtoje kaip 31 kvartalas (priedas).

2. T v i r t i n u Gyvūnų augintinių kapinių priežiūros organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                       Vilius Šiliauskas

 

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 28 d.

įsakymu Nr. A-4450

 

GYVŪNŲ AUGINTINIŲ KAPINIŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gyvūnų augintinių kapinių priežiūros organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Gyvūnų augintinių gaišenų tvarkymo veterinarijos reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. B1-459 „Dėl Gyvūnų augintinių gaišenų tvarkymo veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Veterinarijos reikalavimai).

2. Aprašas reglamentuoja gyvūnų augintinių gaišenų užkasimo tvarką tiek, kiek jos nenustato Veterinarijos reikalavimai, ir galioja tik Kauno rajono savivaldybės Rokų seniūnijos Vainatrakio kaime esančių Vainatrakio kapinių teritorijoje, plane pažymėtoje kaip 31 kvartalas.

3. Aprašo nuostatos taikomos kartu su Kauno miesto kapinių tvarkymo ir žmonių palaikų laidojimo taisyklių, patvirtintų Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 23 d. sprendimu Nr. T-474 „Dėl Kauno miesto kapinių tvarkymo ir žmonių palaikų laidojimo taisyklių patvirtinimo“, nuostatomis.

4. Pagrindinės Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Gyvūnai augintiniai – šunys, katės, graužikai, driežai, gyvatės, vėžliai, varlės, žuvys ir paukščiai, laikomi estetiniams ar bendravimo poreikiams tenkinti.

4.2. Gyvūno augintinio laikytojas – ne jaunesnis kaip 16 metų amžiaus fizinis ar juridinis asmuo, kuris yra gyvūno augintinio savininkas (pagal dokumentus) arba laiko jį nuolat ar laikinai už atlyginimą arba nemokamai.

4.3. Gaišena – dėl senatvės, ligos, nelaimingo atsitikimo nugaišusio ar nugaišinto (eutanazuoto) gyvūno augintinio kūnas.

4.4. Individuali kapavietė – aiškias ribas turintis žemės plotas, kuriame užkasta bent viena gyvūno augintinio gaišena.

4.5. Grupinė kapavietė – aiškias ribas turintis žemės plotas, kuriame užkasta daugiau negu viena gyvūno augintinio gaišena.

4.6. Kapavietė – aiškias ribas turintis žemės plotas, skirtas gyvūno augintinio gaišenai užkasti.

4.7. Pelenai – visiškai sudegusios gaišenos liekanos, gautos ją sudeginus patvirtintame krematoriume.

4.8. Gaišenos važtaraštis – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. B1-558 „Dėl šalutinių gyvūninių produktų ir perdirbtų šalutinių gyvūninių produktų bei gaišenų važtaraščių formų, jų pildymo nurodymų patvirtinimo“ patvirtintos formos gaišenų važtaraštis, privalomas norint kapinėse užkasti kiekvieno gyvūno augintinio gaišeną.

 

II SKYRIUS

KVARTALO ĮRENGIMAS IR LAIDOJIMO VIETŲ TVARKYMAS

 

5. Gyvūnų augintinių kapinėms skirtas kvartalas turi būti suskirstytas pagal kapaviečių dydžius (didelės, vidutinės, mažos), pažymėti pagrindiniai kvartalo takai ir takeliai tarp kapaviečių:

5.1. Atstumas tarp kapaviečių turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m.

5.2. Didelio dydžio individuali arba grupinė kapavietė gali būti ne didesnė kaip 1,65 kv. m (ilgis – 1,5 m, plotis – 1,1 m).

5.3. Vidutinio dydžio individuali arba grupinė kapavietė gali būti ne didesnė kaip 1,25 kv. m (ilgis – 1,25 m, plotis – 1 m).

5.4. Mažo dydžio individuali arba grupinė kapavietė gali būti ne didesnė kaip 1 kv. m (ilgis – 1 m, plotis – 1 m).

6. Duobių gylis turi būti:

6.1. smulkių gyvūnų gaišenoms ir urnoms su pelenais – ne mažesnis kaip 1,25 m;

6.2. vidutinių ir didelių gyvūnų augintinių gaišenoms – ne mažesnis kaip 1,5 m.

7. Užkasamos gaišenos dydis negali būti didesnis už kapavietės dydį.

8. Grupinėje kapavietėje gali būti užkasamos ne daugiau kaip dvi gaišenos ir neribotas skaičius urnų su pelenais.

9. Gyvūnų augintinių gaišenas už Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatytą kainą užkasa kapinių prižiūrėtojas.

10. Užkasus gaišeną, kapavietei suteikiamas numeris. Šis numeris, gyvūno augintinio duomenys, gaišenos užkasimo data, informacija apie asmenį, atsakingą už gyvūno augintinio kapavietės priežiūrą, įrašomi į Gyvūnų augintinių gaišenų užkasimo registrą (priedas).

 

III SKYRIUS

GYVŪNŲ AUGINTINIŲ UŽKASIMO IR KAPAVIEČIŲ STATINIŲ REIKALAVIMAI

 

11. Gyvūnų augintinių gaišenos užkasamos vadovaujantis Veterinarijos reikalavimais:

11.1. kapinių prižiūrėtojas gali leisti užkasti urnas su pelenais, jeigu gyvūno augintinio laikytojas pateikia dokumentą, patvirtinantį gyvūno augintinio gaišenos sudeginimą patvirtintame krematoriume;

11.2. užkrečiamosiomis spongiforminėmis encefalopatijomis užsikrėtusių gyvūnų augintinių gaišenos negali būti užkasamos, jos turi būti perdirbamos 1 kategorijos šalutinių gyvūninių produktų perdirbimo įmonėje.

12. Gaišena ar urna su pelenais užkasama tik sandarioje, greičiau biologiškai suyrančioje talpykloje (pavyzdžiui, kartotiniame karste, savaime suyrančios celiuliozės maiše, ekologiškoje kapsulėje, kt.).

13. Užkasus gyvūno augintinio gaišeną ar urną su pelenais, turi būti pastatytas duobės vietą žymintis ženklas ar paminklas – ne aukštesnis kaip 0,6 m nuo žemės paviršiaus (įskaitant cokolio aukštį), taip pat gali būti įrengtas antkapis, kurio plotas negali viršyti kapavietės ploto, ir kapavietės tvorelė – ne aukštesnė kaip 0,3 m.

14. Prieš statant ir (ar) rekonstruojant paminklus, antkapius ir kitus statinius, reikia raštu suderinti su kapinių prižiūrėtoju kapavietės statinių schemą. Joje turi būti nurodyti pagrindiniai kapavietės ir statinių matmenys, kapavietės duomenys (kvartalas, eilė, duobės numeris).

 

IV SKYRIUS

UŽ KAPAVIETĖS PRIEŽIŪRĄ ATSAKINGO ASMENS PASKYRIMAS IR PAKEITIMAS

 

15. Už kapavietės priežiūrą atsakingu asmeniu skiriamas gaišenos važtaraštį pasirašęs ir jį kapinių prižiūrėtojui pateikęs ne jaunesnis kaip 16 metų amžiaus fizinis ar juridinis asmuo. Informacija apie jį įrašoma į Gyvūnų augintinių gaišenų užkasimo registrą.

16. Sprendimus dėl kapavietės priežiūros, gaišenų užkasimo joje, kapavietės statinių ir kitais klausimais priima už kapavietės priežiūrą atsakingas asmuo. Jis taip pat atsako už visus teisės aktų, reglamentuojančių gyvūnų augintinių kapaviečių priežiūrą, pažeidimus, susijusius su jo prižiūrima kapaviete.

17. Už kapavietės priežiūrą atsakingas asmuo keičiamas jo raštišku prašymu (sutikimu) ir būsimo atsakingo asmens raštišku sutikimu (prašymu), kurie pateikiami kapinių prižiūrėtojui.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Aprašo reikalavimus pažeidę asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

__________________________________

 

Gyvūnų augintinių kapinių priežiūros organizavimo tvarkos aprašo

priedas

 

(Gyvūnų augintinių gaišenų užkasimo registro forma)

 

GYVŪNŲ AUGINTINIŲ GAIŠENŲ UŽKASIMO REGISTRAS

 

Eil. Nr.

Gyvūno augintinio vardas (visas vardas pagal kilmės dokumentus, jei tokie yra)

Gyvūno augintinio rūšis ir lytis

Identifikacinis Nr. (jei žinoma)

Užkasimo data, gyvūno augintinio atvedimo data (jei žinoma)

Kvartalo, eilės ir kapavietės Nr. ir matmenys

Už kapavietės priežiūrą atsakingo asmens vardas, pavardė (juridinio asmens pavadinimas ir kodas), adresas, telefonas, elektroninis paštas

Kapavietės statinių projekto (-ų) Nr. ir suderinimo data (-os)