Herbas.wmf

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

 

2019 m. kovo 28 d. Nr. TS-79

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 7 dalimi ir Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-325 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-39 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“, 161.8 papunkčiu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba                 n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Kupiškio rajono savivaldybės mero 2018 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

2. Apie šį sprendimą paskelbti spaudoje, o visą sprendimą – Savivaldybės interneto svetainėje.

Šis sprendimas  per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Dainius Bardauskas