KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL kriterijŲ, pagal kuriuos nustatoma, kada savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka nemokama arba mokama dalimis, IR Kaišiadorių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašo PATVIRTINIMO

 

2021 m. balandžio 1 d. Nr. V17E-54

Kaišiadorys

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 6 punktu ir 15 straipsnio 4 dalimi, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti kriterijus, pagal kuriuos nustatoma, kada savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka yra nemokama:

1.1. savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojas, statydamas naują, rekonstruodamas pastatą ir (ar) statinį, prisidės prie Kaišiadorių rajono savivaldybei svarbių viešųjų paslaugų teikimo – savivaldybės funkcijų įgyvendinimo;

1.2. savivaldybės infrastruktūros, kuri reikalinga savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojui planuojant statyti, rekonstruoti pastatą ir (ar) statinį, plėtra yra būtina, siekiant užtikrinti viešąjį interesą;

1.3. savivaldybės infrastruktūros, kuri reikalinga ir savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojo planuojamam statyti, rekonstruoti pastatui ir (ar) statiniui, plėtra yra būtina, siekiant užtikrinti investicijas į Kaišiadorių rajono savivaldybę pagal Lietuvos Respublikos investicijų įstatymą ir savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojas yra sudaręs infrastruktūros plėtros sutartį su savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriumi;

1.4. savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojo planuojamas statyti, rekonstruoti pastatas ir (ar) statinys atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme apibrėžtą I grupės nesudėtingo statinio sąvoką (sampratą ir rodiklius) ir II grupės statinio sąvoką, jeigu statytojas yra jauna šeima (kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme), gausi šeima (kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos šeimos kortelės įstatyme),  ir statomas, rekonstruojamas statinys (pastatas) yra pirmas statytojo statinys Lietuvos Respublikoje;

1.5. savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojas planuoja statyti, rekonstruoti pastatą ir (ar) statinį Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje, kurioje pagal Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą arba strateginio planavimo dokumentus yra numatoma teritorijų konversija, ir statinys atitinka konversijos tikslus, išskyrus sodininkų bendrijų teritorijas;

1.6. savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojas planuoja, statydamas, rekonstruodamas pastatą ir (ar) statinį, savo lėšomis atlikti žmonių sveikatai ar aplinkai pavojingomis medžiagomis užterštos teritorijos tvarkymo darbus, pašalindamas pavojingas medžiagas;

1.7. savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojas iki Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo įsigaliojimo dienos yra pateikęs prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą ir (ar) yra gavęs specialiuosius architektūros reikalavimus ir (ar) prisijungimo prie miesto susisiekimo komunikacijų sąlygas, kurių galiojimo terminas nėra pasibaigęs, ar iki Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo įsigaliojimo dienos yra sudaręs infrastruktūros plėtros sutartį su savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriumi;

1.8. savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojas pateikia dokumentus, įrodančius, kad rengiasi atstatyti ar rekonstruoti pastatą, inžinerinį statinį, kuris stichinės nelaimės ar gaisro metu buvo sugriautas arba apgadintas ir dėl šių priežasčių tapo neeksploatuojamas, ir kai atstatomas ar rekonstruojamas pastatas, nuosavybės teise priklausantis savivaldybės teritorijoje esantis nekilnojamasis turtas, yra vienintelė asmens gyvenamoji vieta;

1.9. savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojas planuoja rekonstruoti pastatą ir pateikia rekonstrukcijos projektą, kuriame numatyta, kad rekonstruoto pastato ar statinio bendras plotas padidės ne daugiau kaip 10 proc.

2. Patvirtinti kriterijus, pagal kuriuos nustatoma, kada savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos dalis yra nemokama:

2.1. savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojas planuoja statyti (rekonstruoti) visuomeninės paskirties pastatą, kuris neatlygintinai yra perduodamas Kaišiadorių rajono savivaldybei;  

2.2. savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojas Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje planuoja statyti, rekonstruoti savivaldybės infrastruktūrą, skirtą atsinaujinančių išteklių energijos gavybai, ir (ar) kitą savivaldybės infrastruktūrą, kaip ji suprantama Europos Sąjungos žaliosios infrastruktūros strategijoje;

2.3. esant savivaldybės suinteresuotumui, kai savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojas perduoda Kaišiadorių rajono savivaldybei nuosavybės teises į žemės sklypą (jo dalį), kuriame statoma ar įrengiama statant, rekonstruojant pastatą ir (ar) statinį reikalinga savivaldybės infrastruktūra;

2.4. savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojas perduoda Kaišiadorių rajono savivaldybei naudojimo teises į žemės sklypą (jo dalį), kuriame statoma ar įrengiama statant, rekonstruojant pastatą ir (ar) statinį reikalinga savivaldybės infrastruktūra, servituto sutarties pagrindu arba žemės sklype (jo dalyje) nustatoma Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme numatyta apsaugos zona, skirta užtikrinti atitinkamos savivaldybės infrastruktūros naudojimą;

2.5. savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojas planuojamo statyti, rekonstruoti pastato ir (ar) statinio požeminėje dalyje arba cokoliniame aukšte planuoja įrengti garažų paskirties patalpas;

2.6. savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojas investuoja į Kaišiadorių rajono savivaldybėje esančio nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą;

2.7.  savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojas – jauna šeima (kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme), gausi šeima (kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos šeimos kortelės įstatyme) planuoja statyti, rekonstruoti gyvenamąjį namą ir jeigu statomas, rekonstruojamas statinys (pastatas) yra pirmas statytojo statinys Lietuvos Respublikoje, kurio bendrasis plotas yra daugiau kaip 80 m2;

3. Patvirtinti kriterijus, pagal kuriuos nustatoma, kada savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka mokama dalimis:

3.1. šio sprendimo 2 punkte numatytais atvejais, kai yra atleidžiama nuo dalies savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo;

3.2. savivaldybės infrastruktūros, kuri reikalinga savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojo planuojamo statyti, rekonstruoti pastato ir (ar) statinio, įrengimas ar pastatymas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ar ministrų įsakymus;

3.3. sudaroma savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis;

3.4. savivaldybės infrastruktūros, kuri reikalinga ir savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojo planuojamo statyti, rekonstruoti pastato ir (ar) statinio, plėtra yra finansuojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (ar) Lietuvos Respublikos biudžeto programų.

4. Patvirtinti Kaišiadorių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

5. Šis sprendimas įsigalioja 2021 m. balandžio 1 d.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Vytenis Tomkus

 

PATVIRTINTA

Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos

2021 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. V17E-54

 

 

Kaišiadorių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Kaišiadorių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato Kaišiadorių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) infrastruktūros plėtros įmokos (toliau – Įmoka) mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarką.

2.    Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatyme (toliau – Įstatymas) ir kituose teisė aktuose apibrėžtas sąvokas.

3.    Sprendimą dėl Įmokos mokėjimo dalimis, kai Įmokos mokėtojas atitinka bent vieną kriterijų iš Savivaldybės tarybos patvirtintų kriterijų, pagal kuriuos nustatoma, kada Įmoka mokama dalimis, priima Savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatorius (toliau – Organizatorius).

4.    Sprendimą dėl atleidimo nuo Įmokos (jos dalies) mokėjimo, kai Įmokos mokėtojas atitinka bent vieną kriterijų iš Savivaldybės tarybos patvirtintų kriterijų, pagal kuriuos nustatoma, kada Įmoka ar jos dalis yra nemokama, priima Savivaldybės taryba, išskyrus Įstatymo 15 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytus atvejus. Tokiu atveju Savivaldybės tarybos sprendimas dėl atleidimo nuo Įmokos mokėjimo nėra priimamas ir Įmoka nemokama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoje Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nustatymo metodikoje (toliau – Metodika) ir Kompensacijos savivaldybių infrastruktūros plėtros iniciatoriams už jų patirtas išlaidas apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos apraše (toliau – Kompensacijos tvarkos aprašas) nustatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

ĮMOKOS MOKĖJIMO TVARKA

 

5.    Įmoka apskaičiuojama Metodikoje nustatyta tvarka. Įmoka už prioritetinės Savivaldybės infrastruktūros plėtrą mokama į Savivaldybės sąskaitą, skirtą Įmokoms už prioritetinės Savivaldybės infrastruktūros plėtrą surinkti. Įmoka už neprioritetinės Savivaldybės infrastruktūros plėtrą mokama į Savivaldybės sąskaitą, skirtą Įmokoms už neprioritetinės Savivaldybės infrastruktūros plėtrą surinkti. Organizatorius yra atsakingas už Savivaldybės sąskaitų administravimą.

6.    Įmokos mokėtojas Įmoką sumoka iki prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą pateikimo dienos arba iki statybos ir (ar) įrengimo darbų pradžios, kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, išskyrus atvejus, kai Įmoka nemokama ar mokama dalimis.

7.    Kai Įmoka mokama dalimis, ji turi būti sumokėta ne vėliau kaip iki statinių statybos užbaigimo dienos (jeigu atliekamos atskirų statinių statybos užbaigimo procedūros – iki pirmojo statinio statybos užbaigimo dienos) ir ne vėliau kaip per 3 (trejus) metus nuo pirmojo Organizatoriaus administracinio akto, kuriuo Įmokos mokėtojui suteikiama teisė Įmoką mokėti dalimis, priėmimo dienos.

 

III SKYRIUS

ĮMOKOS MOKĖJIMO DALIMIS TVARKA

 

8.    Įmokos mokėtojas, manydamas, kad atitinka bent vieną kriterijų iš Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintų kriterijų, pagal kuriuos nustatoma, kada Įmoka mokama dalimis, prašyme apskaičiuoti Įmoką (pagal Metodikos 1 priede nurodytą formą) (toliau – Prašymas) arba Pasiūlyme sudaryti Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį (toliau – Pasiūlymas) pateikia informaciją, kad Įmokos mokėtojas pageidauja Įmoką mokėti dalimis.

9.    Kartu su Prašymu ar Pasiūlymu Įmokos mokėtojas pateikia informaciją ir dokumentus, kurie patvirtina Įmokos mokėtojo atitiktį bent vienam kriterijui iš Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintų kriterijų, pagal kuriuos nustatoma, kada Įmoka mokama dalimis.

10.  Organizatorius Prašymą nagrinėja Metodikoje nustatyta tvarka ir terminais. Organizatorius Pasiūlymą nagrinėja Įstatyme nustatyta tvarka ir terminais.

11.  Nagrinėdamas Prašymą ar Pasiūlymą, Organizatorius įvertina, ar Įmokos mokėtojas atitinka bent vieną kriterijų iš Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintų kriterijų, pagal kuriuos nustatoma, kada Įmoka mokama dalimis. Nustatęs, kad Įmokos mokėtojas atitinka bent vieną kriterijų iš Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintų kriterijų, pagal kuriuos nustatoma, kada Įmoka mokama dalimis, apie tai informuoja Įmokos mokėtoją. Prašymo nagrinėjimo atveju Įmokos mokėtojui pateikiamas Metodikos 2 priede nurodytas Įmokos apskaičiavimo aktas su žyma dėl Įmokos mokėjimo dalimis, o Pasiūlymo nagrinėjimo atveju Įmokos mokėtojui informacija dėl Įmokos mokėjimo dalimis pateikiama kartu su Įstatyme numatytu atsakymu apie Pasiūlymo priėmimą ir Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties sudarymo sąlygas.   

12.  Organizatoriaus sprendimas atsisakyti tenkinti su Prašymu ar Pasiūlymu pateiktą Įmokos mokėtojo prašymą dėl Įmokos mokėjimo dalimis turi būti motyvuotas. Sprendimas laikomas motyvuotu, kai:

12.1.  neatitinka nė vieno Savivaldybės tarybos patvirtinto kriterijaus;

12.2.  Savivaldybė nėra numačiusi lėšų prioritetinės Savivaldybės infrastruktūros, kuri reikalinga ir Įmokos mokėtojo numatomam statyti, rekonstruoti pastatui ir (ar) statiniui, plėtrai;

12.3.  Savivaldybės infrastruktūros, kuri reikalinga ir Įmokos mokėtojo numatomam statyti, rekonstruoti pastatui ir (ar) statiniui, plėtra yra numatyta finansuoti iš Savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos (toliau – Programa) dalies, kurią sudaro Įmokos, lėšų;

12.4.  Savivaldybės infrastruktūros, kuri reikalinga ir Įmokos mokėtojo numatomam statyti, rekonstruoti pastatui ir (ar) statiniui, plėtra yra įgyvendinama arba įgyvendinta sudarytos Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties ar sutarčių pagrindu.

13.  Įmokos mokėtojas Pasiūlymo nagrinėjimo atveju iki pranešimo apie Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties sudarymo sąlygose nurodytų dokumentų pateikimo dienos, o Prašymo nagrinėjimo atveju iki prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą pateikimo dienos arba iki statybos ir (ar) įrengimo darbų pradžios, kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, bet ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Įmokos apskaičiavimo akto, kuriame yra žyma dėl Įmokos mokėjimo dalimis, gavimo dienos, pateikia Organizatoriui banko ar draudimo bendrovės garantiją arba laidavimo raštą, kuriuo būtų užtikrinamas apskaičiuotos Įmokos sumokėjimas visa Įmokos suma.

14.  Nepateikus garantijos arba laidavimo rašto, Organizatorius parengia Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį, kurioje numatoma, kad Įmoka mokama vieną kartą, arba Savivaldybės administracija Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 8 dalies pagrindu nepriima prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą. 

 

IV SKYRIUS

ATLEIDIMO NUO ĮMOKOS (JOS DALIES) MOKĖJIMO TVARKA

 

15.  Įmokos mokėtojas, manydamas, kad atitinka bent vieną kriterijų iš Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintų kriterijų, pagal kuriuos nustatoma, kada Įmoka ar jos dalis yra nemokama, Prašyme arba Pasiūlyme pateikia informaciją, kad Įmokos mokėtojas pageidauja Įmokos (jos dalies) nemokėti.

16.  Kartu su Prašymu ar Pasiūlymu Įmokos mokėtojas pateikia informaciją ir dokumentus, kurie patvirtina Įmokos mokėtojo atitiktį bent vienam kriterijui iš Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintų kriterijų, pagal kuriuos nustatoma, kada Įmoka ar jos dalis yra nemokama, ir atitinkamus nemokamos Įmokos (jos dalies) vertės skaičiavimus.

17.  Nemokama Įmokos dalis yra nustatoma, kai Įmokos mokėtojas kreipiasi dėl Įmokos nemokėjimo, atitikdamas šio Savivaldybės tarybos sprendimo:

17.1.  2.1 papunktyje nustatytą kriterijų, pagal Įmokos mokėtojo patirtas perduoto pastato projektavimo, įrengimo ar statybos išlaidas, kurių dydis apskaičiuojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame Kompensacijos tvarkos apraše nustatyta tvarka;

17.22.2 papunktyje nustatytą kriterijų, pagal Įmokos mokėtojo suprojektuotos, įrengtos ar pastatytos Savivaldybės infrastruktūros, skirtos atsinaujinančių išteklių energijos gavybai, ir (ar) kitos Savivaldybės infrastruktūros, kaip ji suprantama Europos Sąjungos žaliosios infrastruktūros strategijoje, Įmokos mokėtojo patirtas projektavimo, įrengimo ar statybos išlaidas, kurių dydis apskaičiuojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame Kompensacijos tvarkos apraše nustatyta tvarka;

17.32.3 papunktyje nustatytą kriterijų, pagal žemės sklypo (jo dalies) vertę, kuri apskaičiuojama taikant Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytą individualų turto ir (ar) verslo vertinimą. Turto ir (ar) verslo vertinimą užsako ir už vertinimo darbus sumoka Įmokos mokėtojas;

17.4.  2.4 papunktyje nustatytą kriterijų, pagal suvaržymų (apribojimų) vertę, kuri apskaičiuojama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka arba taikant Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytą individualų turto ir (ar) verslo vertinimą. Turto ir (ar) verslo vertinimą užsako ir už vertinimo darbus sumoka Įmokos mokėtojas;

17.52.5 papunktyje nustatytą kriterijų, pagal dalis apskaičiuojama garažų paskirties patalpų bendrąjį plotą (kvadratiniais metrais) padauginant iš Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinto Įmokos tarifo. Ši išimtis netaikoma garažų paskirties patalpas įrengiant garažų paskirties pastatuose;

17.6.  2.6 papunktyje nustatytą kriterijų, pagal Įmokos mokėtojo patirtas nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimo projektavimo, įrengimo ar statybos išlaidas, kurių dydis apskaičiuojamas Kompensacijos tvarkos apraše nustatyta tvarka;

17.7.  2.7 papunktyje nustatytą kriterijų, už statinio plotą, kuris yra iki  80 m2.

18.  Organizatorius Prašymą nagrinėja Metodikoje nustatyta tvarka ir terminais. Organizatorius Pasiūlymą nagrinėja Įstatyme nustatyta tvarka ir terminais.

19Nagrinėdamas Prašymą ar Pasiūlymą, Organizatorius įvertina, ar Įmokos mokėtojas atitinka bent vieną kriterijų iš Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintų kriterijų, pagal kuriuos nustatoma, kada Įmoka ar jos dalis yra nemokama.

20.  Organizatoriaus sprendimas atsisakyti tenkinti su Prašymu ar Pasiūlymu pateiktą Įmokos mokėtojo prašymą dėl atleidimo nuo Įmokos (jos dalies) mokėjimo turi būti motyvuotas. Sprendimas laikomas motyvuotu, kai:

20.1.  Įmokos mokėtojas neatitinka nė vieno Savivaldybės tarybos patvirtinto kriterijaus;

20.2.  Savivaldybės infrastruktūros, kuri reikalinga ir Įmokos mokėtojo numatomam statyti, rekonstruoti pastatui ir (ar) statiniui, plėtra yra numatoma įgyvendinti per artimiausius 3 metus;

20.3.  Savivaldybė nėra numačiusi biudžeto lėšų prioritetinės Savivaldybės infrastruktūros, kuri reikalinga ir Įmokos mokėtojo numatomam statyti, rekonstruoti pastatui ir (ar) statiniui, plėtrai;

20.4.  Savivaldybės infrastruktūros, kuri reikalinga ir Įmokos mokėtojo numatomam statyti, rekonstruoti pastatui ir (ar) statiniui, plėtra yra numatyta finansuoti iš Programos dalies, kurią sudaro Įmokos, lėšų;

20.5Savivaldybė nėra suinteresuota perimti Įmokos mokėtojo siūlomo žemė sklypo (jo dalies);

20.6.  Savivaldybės infrastruktūros, kuri reikalinga ir Įmokos mokėtojo numatomam statyti, rekonstruoti pastatui ir (ar) statiniui, plėtra yra įgyvendinama arba įgyvendinta sudarytos Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties ar sutarčių pagrindu.

21Organizatorius, nustatęs, kad Įmokos mokėtojas, pateikęs Prašymą, atitinka bent vieną kriterijų iš Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintų kriterijų, pagal kuriuos nustatoma, kada Įmoka ar jos dalis yra nemokama, apie atleidimo nuo Įmokos (jos dalies) mokėjimo galimybę informuoja Įmokos mokėtoją, pateikdamas Metodikos 2 priede nurodytą Įmokos apskaičiavimo aktą su žyma dėl Įmokos (jos dalies) nemokėjimo bei nurodydamas preliminarią Įmokos dalį, nuo kurios mokėjimo Įmokos mokėtojas gali būti atleidžiamas.

22Organizatorius, nustatęs, kad pateiktas Pasiūlymas atitinka Kompensacijų tvarkos aprašo reikalavimus, o Įmokos mokėtojas, pateikęs Pasiūlymą, bent vieną kriterijų iš Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintų kriterijų, pagal kurį nustatoma, kada Įmoka ar jos dalis yra nemokama, apie atleidimo nuo Įmokos (jos dalies) mokėjimo galimybę:

22.1 informuoja Įmokos mokėtoją, pateikdamas Įstatyme numatytą atsakymą apie Pasiūlymo priėmimą ir Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties sudarymo sąlygas, kuriame nurodoma, kad Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis, kurioje gali būti numatytas atleidimas nuo Įmokos (jo dalies) mokėjimo, bus sudaroma tik Savivaldybės tarybai priėmus Sprendimą dėl Įmokos mokėtojo atleidimo nuo Įmokos (jos dalies) mokėjimo. Taip pat Įmokos mokėtojas informuojamas, kad Savivaldybės tarybai nepriėmus Sprendimo atleisti Įmokos mokėtoją nuo Įmokos (jos dalies) mokėjimo arba priėmus neigiamą Sprendimą, bus sudaroma Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis, kurioje bus numatyta visa mokėtina Įmokos suma;

22.2.  Įmokos mokėtoją įpareigoja pateikti atitinkamus nemokamos Įmokos (jos dalies) vertės skaičiavimus.

23.  Organizatorius per 10 darbo dienų nuo Tvarkos aprašo 21 ir 22 punktuose nurodytų dokumentų pateikimo dienos inicijuoja Savivaldybės tarybos sprendimo dėl Įmokos mokėtojo atleidimo nuo Įmokos (jos dalies) mokėjimo rengimo procedūrą.

24Tuo atveju, kai Sprendime nurodytas nemokėtinas Įmokos (jos dalies) dydis skiriasi nuo Organizatoriaus Įmokos apskaičiavimo akte nurodyto nemokėtino Įmokos (jos dalies) dydžio, Organizatorius per 2 darbo dienas nuo Sprendimo priėmimo dienos pakoreguoja Įmokos apskaičiavimo aktą ir Įmokos mokėtojo pasirinktu informavimo būdu informuoja Įmokos mokėtoją, pateikdamas Metodikos 2 priede nurodytą pakoreguotą Įmokos apskaičiavimo aktą su žyma dėl Įmokos (jos dalies) nemokėjimo bei nurodydamas Įmokos dalį, nuo kurios mokėjimo Įmokos mokėtojas yra atleidžiamas.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25.  Organizatorius yra atsakingas, kad būtų užtikrinta, jog Įmoka, kuri yra mokama dalimis, būtų sumokėta ne vėliau kaip iki statinių statybos užbaigimo dienos (jeigu atliekamos atskirų statinių statybos užbaigimo procedūros – iki pirmojo statinio statybos užbaigimo dienos) ir ne vėliau kaip per 3 (trejus) metus nuo pirmojo Organizatoriaus administracinio akto, kuriuo Įmokos mokėtojui suteikiama teisė Įmoką mokėti dalimis, priėmimo dienos, arba kad būtų pasinaudota Įmokos mokėtojo pateiktu Įmokos sumokėjimo užtikrinimu. 

26.  Organizatorius informaciją apie einamaisiais metais priimtus administracinius sprendimus dėl Įmokų mokėjimo dalimis galimybės suteikimo ir dėl atleidimo nuo Įmokos (jos dalies) mokėjimo kiekvienais einamaisiais metais įtraukia į Savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos lėšų panaudojimo planą.

27.  Organizatoriaus ir Savivaldybės tarybos sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

_________________