Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

Sprendimas

Dėl pasvalio krašto garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo

 

2019 m. rugsėjo 25 d.  Nr. T1-193

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 5, 6, 6-1 dalimis, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Pasvalio rajono savivaldybės veiklos reglamento, patvirtinto Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr. T1-86 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-93 redakcija)  (su visais aktualiais pakeitimais), 90, 91 punktais, Pasvalio krašto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų, patvirtintų Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T1-284 „Dėl Pasvalio krašto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais), 4 punktu, Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Sudaryti šios sudėties nuolatinę (tos kadencijos laikotarpiui) Pasvalio krašto garbės piliečio vardo suteikimo komisiją:

1.1. Danguolė Abazoriuvienė, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos direktorė;

1.2. Vilhelminas Janušonis, Savivaldybės tarybos narys;

1.3. Algimantas Kaminskas, Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos direktorius;

1.4. Robertas Lavickas, Pasvalio kultūros centro direktorius;

1.5. Vladas Linkevičius, Savivaldybės tarybos narys;

1.6. Algirdas Mulevičius, Savivaldybės tarybos narys;

1.7. Vitutė Povilionienė, Pasvalio krašto muziejaus direktorė;

1.8. Gražina Paškevičienė, Raubonių kaimo bendruomenės pirmininkė

1.9.Zenonas Zimkus, Savivaldybės tarybos narys;

2. Komisijos pirmininku paskirti Vilhelminą Janušonį.

3. Pripažinti netekusiu galios Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimą Nr. T1-70 „Dėl Pasvalio krašto garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo“.

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Gintautas Gegužinskas