Radviliškio rajono savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO IR VEŽIMO ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. spalio 25 d. Nr. T-991

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26, 27, 37 punktais, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-620 „Dėl Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašo patvirtinimo“, bei siekdama racionaliai eksploatuoti mokyklinius autobusus, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Patvirtinti švietimo įstaigų mokyklinių autobusų vežimo įkainius (pridedama).

3. Pripažinti netekusiais galios Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 16 d. sprendimą Nr. T-56 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų transporto naudojimo tvarkos aprašo ir nuomos įkainių tvirtinimo“, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 9 d. sprendimą Nr. T-868  „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. T-56 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų transporto naudojimo tvarkos aprašo ir nuomos įkainių tvirtinimo“ pakeitimo“, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 20 d. sprendimą Nr. T-79 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. T-56 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų transporto naudojimo tvarkos aprašo ir nuomos įkainių tvirtinimo“ papildymo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                Antanas Čepononis

 

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos

2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T-991

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I.                   BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Radviliškio rajono savivaldybės (toliau Savivaldybė) mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokyklinių autobusų naudojimo ir apmokėjimo už vežimo paslaugas tvarką.

2.       Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras vykdo mokinių vežimo organizavimo stebėseną, koordinuoja švietimo įstaigose esančių mokyklinių autobusų racionalų panaudojimą ir mokinių vežimo organizavimą, teikia siūlymus dėl mokinių vežimo sąlygų gerinimo.

3.       Mokinių vežimas mokykliniais autobusais organizuojamas vadovaujantis Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-620 „Dėl Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksu, Kelių eismo taisyklėmis, Tipine mokyklinio autobuso vairuotojo darbo instrukcija ir Mokyklinio autobuso vairuotojo instruktavimo tvarka, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 4 „Dėl Tipinės mokyklinio autobuso vairuotojo darbo instrukcijos ir Mokyklinio autobuso vairuotojo instruktavimo tvarkos tvirtinimo“ (toliau – Tipinė mokyklinio autobuso vairuotojo darbo instrukcija), ir atsižvelgiant į Mokinių vežiojimo organizavimo metodines rekomendacijas, kurioms pritarta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. ISAK-1778 „Dėl Mokinių vežiojimo organizavimo metodinių rekomendacijų“ (toliau – Mokinių vežiojimo organizavimo metodinės rekomendacijos).

4.       Apraše vartojamos sąvokos ir apibrėžimai:

 

4.1.    Mokyklinis autobusas – geltonas ar kitos spalvos vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais paženklintas Radviliškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ar nuosavybėn perimtas ir ugdymo įstaigai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise perduotas autobusas;

 

4.2.    Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

 

5.       Mokyklinis autobusas įsigyjamas, perduodamas arba nurašomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu ar kitais norminiais teisės aktais.

 

II.                  MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ NAUDOJIMAS

 

6.       Mokykliniai autobusai naudojami savarankiškajai savivaldybės funkcijai – ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų ir bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, gyvenančių kaimuose, miesteliuose toliau kaip 3 kilometrai nuo švietimo įstaigos, neatlygintino, tinkamo ir saugaus mokinių vežimo į švietimo įstaigą ir atgal organizavimui įgyvendinti.

7.       Laisvu nuo mokinių vežimo į švietimo įstaigą ir iš jos metu mokykliniu autobusu mokiniai gali būti vežami į:

7.1.    neformaliojo vaikų švietimo įstaigas;

7.2.    brandos egzaminų centrus;

7.3.    švietimo pagalbos ir kitas įstaigas su jų ugdymu ar socialinėmis problemomis susijusiems klausimams spręsti;

7.4.    pažintines ir kultūrines išvykas;

7.5.    savivaldybės, regioninius ir šalies saviraiškos renginius (dalykų olimpiadas, konkursus, varžybas, sporto, sveikatos ugdymo, meninės raiškos, turizmo, gamtos, techninės kūrybos bei kitus renginius).

8.       Taip pat mokyklinis autobusas gali būti naudojamas:

8.1.    ugdymo organizavimo procesui aprūpinti;

8.2.    vežti neįgaliuosius mokinius, kurie negali savarankiškai vaikščioti;

8.3.    vežti darbuotojus į kvalifikacijos tobulinimo renginius.

9.       Laisvu nuo mokinių vežimo į švietimo įstaigą ir iš jos metu, suderinus su švietimo įstaigos, kuriai mokyklinis autobusas perduotas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise direktoriumi, naudotis mokykliniu autobusu pirmumo teisę turi Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras.

10.     Siekiant užtikrinti savivaldybės funkcijų vykdymą, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu mokyklinis autobusas gali būti naudojamas važiuoti ir kitais maršrutais, jei tuo metu nėra šio Aprašo 6, 7 ir 8 punktuose numatyto mokyklinių autobusų naudojimo poreikio.

 

III.                FINANSAVIMAS IR APMOKĖJIMAS UŽ VEŽIMO PASLAUGAS

 

11.     Aprašo 6, 7, 8, punktuose nurodytos mokyklinio autobuso naudojimo išlaidos finansuojamos iš švietimo įstaigai skirtų biudžeto lėšų.

 

12.     Suderinus su švietimo įstaigos, kuriai mokyklinis autobusas perduotas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, direktoriumi bei Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Transporto ir ūkio veiklos skyriaus vedėju, mokykliniu autobusu gali naudotis šio Aprašo 7 ir 8 punktuose nurodytoms funkcijoms vykdyti ir kitos Savivaldybės švietimo, biudžetinės, viešosios įstaigos, organizacijos, už vežimą kompensuodamos išlaidas pagal Švietimo įstaigų mokyklinių autobusų vežimo įkainius.

 

IV.                AUTOBUSŲ NAUDOJIMO KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

 

13.     Autobusai yra draudžiami transporto priemonių ir civilinės atsakomybės draudimu teisės aktų nustatyta tvarka.

14.     Vairuoti autobusą gali tik švietimo įstaigos vairuotojas arba, išimties atveju, švietimo įstaigos direktoriaus įsakymu paskirtas kitas darbuotojas.

15.     Kelionės lapus išduoda ir jų registrą veda švietimo įstaigos direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingas asmuo.

16.     Vairuotojas, kuriam priskirtas mokyklinis autobusas, už gautus kelionės lapus pasirašo kelionės lapų apskaitos žurnale.

17.     Kelionės lapus pildo mokyklinio autobuso vairuotojas.

18.     Mokyklinio autobuso vairuotojas atsako, kad kelionės lape įrašytas maršrutas kilometrais sutaptų su odometro parodymais.

19.     Užpildytus kelionės lapus vairuotojas atiduoda atsakingam asmeniui.

20.     Švietimo įstaigos atsakingas asmuo sutikrina įrašus kelionės lapuose, odometrų parodymus ir degalų sunaudojimo kiekį.

21.     Švietimo įstaigos direktorius paskutinę mėnesio dieną patvirtina kelionės lapus, prideda kuro įsigijimą patvirtinančius dokumentus ir pateikia buhalteriui.

22.     Mokyklinių autobusų ridos ir kuro sunaudojimo apskaita tvarkoma vadovaujantis įrašais kelionės lapuose.

23.     Iki kiekvienų naujų mokslo metų rugsėjo 15 d. švietimo įstaigų direktoriai Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Transporto ir ūkio veiklos skyriaus vedėjui pateikia suderinti mokinių vežimo maršrutus, kuriuose turi būti nurodyti maršrutų atstumai, laikas bei vykstančių mokinių skaičius.

 

VSAUGUMO IR ŽALOS ATLYGINIMO UŽTIKRINIMAS

 

24.     Asmenys, atsakingi už saugų mokinių vežimo organizavimą švietimo įstaigose, skiriami direktorių įsakymais.

25.     Žalos atlyginimas:

25.1.  šio Aprašo 9 ir 10 punktuose nurodytais mokyklinio autobuso panaudojimo atvejais, švietimo įstaigos autobusui padaryta žala įforminama aktu, kurį tą pačią žalos padarymo dieną užpildo ir pasirašo vairuotojas ir mokyklinį autobusą naudojančios įstaigos direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingas asmuo;

25.2.  likvidavus padarytą žalą švietimo įstaigos autobusui, išrašoma sąskaita faktūra žalą padariusio / padariusių asmens / asmenų įstaigai, kurioje jis /jie dirba ar ugdosi.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26.     Už mokyklinio autobuso saugojimą bei naudojimą atsakingas švietimo įstaigos direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.

27.     Už netinkamą mokyklinio autobuso laikymą, eksploatavimą ir naudojimą ne pagal šį Aprašą, švietimo įstaigos direktorius atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

28.     Švietimo įstaigos, kuriai mokyklinis autobusas perduotas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, direktorius, vadovaudamasis šiuo Aprašu bei Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-620 „Dėl Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašo patvirtinimo“, parengia mokyklinio autobuso naudojimo kontrolės, saugojimo, atsakomybės, kelionės lapų pildymo tvarką.

_________________________________

 

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T-991

 

 

ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ VEŽIMO ĮKAINIAI

 

Eil.

Nr.

Teikiamos paslaugos

Švietimo įstaigoms

Ne švietimo įstaigoms

Mato vnt.

Įkainis Eur

Mato vnt.

Įkainis Eur

1.

Autobuso, kurio sėdimų vietų skaičius iki 16

1 km

0,40

1 km

0,50

1 h prastovos

2,40

1 h stovėjimo

3,20

2.

Autobuso, kurio sėdimų vietų skaičius iki 20

1 km

0,50

1 km

0,60

1 h stovėjimo

2,40

1 h stovėjimo

3,20

3.

Autobuso, kurio sėdimų vietų skaičius iki 35

1 km

0,60

1 km

0,70

1 h stovėjimo

2,40

1 h stovėjimo

3,20

 

––––––––––––––––––––––