DĖL LIETUVOS TSR

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

NUOSTATŲ PATVIRTINIMO [1]

 

LIETUVOS TSR MINISTRŲ TARYBOS

1973 m. birželio 18 d. nutarimas Nr. 235

(Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios,

1973, Nr. 19-179; 1980, Nr. 36-541)

 

Lietuvos TSR Ministrų Taryba nutaria:

1. Patvirtinti pridedamus Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijos nuostatus.

 

PATVIRTINTA

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos

1973 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. 235

 

 

LIETUVOS TSR VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

1. Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerija yra sąjunginė respublikinė ministerija ą, socialistinės nuosavybės, piliečių, įmonių, organizacijų ir įstaigų teisių bei teisėtų interesų apsaugą nuo nusikalstamo pasikėsinimo ir kitų antivisuomeniškų veiksmų bei organizuoti priešgaisrinę apsaugą respublikoje.

2. Pagrindiniai Vidaus reikalų ministerijos uždaviniai yra:

užtikrinti nustatytąją viešąją tvarką, laiku įspėti nusikaltimus ir užkirsti jiems kelią, greitai ir visiškai išaiškinti bei ištirti juos, išgyvendinti ir užkirsti kelią priežastims, dėl kurių įvykdomi nusikaltimai bei kiti antivisuomeniški veiksmai;

pataisyti ir perauklėti nuteistuosius sąžiningos pažiūros į darbą, tikslaus įstatymų vykdymo ir socialistinio bendravimo taisyklių pagarbos dvasia;

organizuoti gyvenamųjų vietovių ir liaudies ūkio objektų priešgaisrinę apsaugą;

užtikrinti automototrasporto, miestų elektrinio transporto ir pėsčiųjų eismo saugumą miestuose, gyvenamosiose vietovėse ir automobilių keliuose;

užtikrinti, kad ministerijos padaliniai, įstaigos, organizacijos ir įmonės bei visi jų pareigūnai savo veikloje griežtai laikytųsi socialistinio teisėtumo;

įgyvendinti lenininius kadrų parinkimo ir paskirstymo principus; užtikrinti vidaus reikalų organų eilinių ir viršininkų aukštą tarnybinės, kovinės ir politinės parengties bei drausmės lygį;

plačiai panaudoti mokslo bei technikos pasiekimus ir pažangųjį patyrimą, saugant viešąją tvarką, kovojant su nusikalstamumu, užtikrinant priešgaisrinę apsaugą ir kitose ministerijos veiklos srityse;

gerinti ministerijos padalinių, įstaigų, organizacijų ir įmonių eilinių bei viršininkų butų ir kultūrines buitines sąlygas.

3. Vidaus reikalų ministerija, vykdydama jai pavestus uždavinius ir neviršydama savo kompetencijos, vadovauja betarpiškai pavaldžių ministerijai įmonių, įstaigų bei organizacijų veiklai.

4. Vidaus reikalų ministerija savo veikloje vadovaujasi TSRS ir Lietuvos TSR įstatymais, TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo ir Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsakais, TSRS Vyriausybės ir Lietuvos TSR Vyriausybės nutarimais bei potvarkiais, TSRS vidaus reikalų ministerijos įsakymais ir instrukcijomis, TSRS vidaus reikalų ministerijos nuostatais, šiais nuostatais bei kitais normatyviniais aktais ir užtikrina, kad teisingai būtų taikomi įstatymai ministerijos padaliniuose, įstaigose, organizacijose bei įmonėse. Ministerija apibendrina įstatymų taikymo praktiką jai kompetentingais klausimais, rengia pasiūlymus jiems tobulinti ir pateikia juos nustatytąja tvarka Lietuvos TSR Ministrų Tarybai bei TSRS vidaus reikalų ministerijai svarstyti.

5. Vidaus reikalų ministerija, vykdydama jai pavestus uždavinius;

a) nustato pagrindines ministerijos padalinių, įstaigų bei organizacijų veiklos kryptis ir efektyviausias joms iškeltų uždavinių sprendimo priemones bei metodus, remdamasi visuomenėje vykstančių socialinių ekonominių bei kitų procesų bei reiškinių, turinčių įtakos kovai su nusikaltimais ir kitais antivisuomeniškais veiksmais, tyrimo rezultatais, taip pat remdamasi statistinių bei kitų duomenų, apibendrinančių viešosios tvarkos būklę, moksliniu prognozavimu ir analize; tobulina Ministerijai pavaldžių padalinių, įstaigų, organizacijų ir įmonių valdymo sistemą, remdamasi pasiekimais valdymo ir darbo mokslinio organizavimo srityje;

b) įgyvendina priemones, įgalinančias laiku įspėti nusikaltimus ir kitus antivisuomeniškus veiksmus bei užkirsti jiems kelią, organizuoja profilaktinį darbą, skirtą viešosios tvarkos pažeidimams bei kitiems teisėtvarkos pažeidimams įspėti; teikia ministerijoms, žinyboms, įstaigoms ir organizacijoms pasiūlymus dėl pašalinimo priežasčių, sukeliančių nusikaltimus bei kitus teisėtvarkos pažeidimus, ir sąlygų, padedančių juos įvykdyti; veda gyventojų tarpe propagandą viešosios tvarkos apsaugos ir kovos su teisėtvarkos pažeidimais klausimais;

c) organizuoja ir vykdo operatyvinę paiešką, užtikrina kvotą ir parengtinį tardymą pagal nusikaltimų bylas, kurias tirti įstatymais yra pavesta vidaus reikalų organams, tvaiko nusikaltimų ir kitų teisėtvarkos pažeidimų statistiką respublikoje;

d) organizuoja paiešką kaltinamųjų, besislapstančių nuo tardymo ir teismo, teistų, vengiančių vykdyti nuosprendį, asmenų, dingusių be žinios, ir kitų asmenų įstatymų numatytais atvejais, teikia paramą Lietuvos TSR Raudonojo kryžiaus draugijai, ieškant asmenų, netekusių ryšio su savo giminaičiais;

e) kartu su kitomis valstybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis dirba darbą, skirtą vaikų nepriežiūrai įspėti ir kovai su nepilnamečių teisėtvarkos pažeidimais organizuoti;

f) užtikrina, kad būtų vykdomos teismų nutartys, prokurorų nutarimai ir prokuroro sankcionuoti tardytojų bei asmenų, darančių kvotą, nutarimai dėl suėmimo, taip pat nutarimai ir sprendimai dėl taikymo kitų prievartos priemonių, kurias vykdyti įstatymais yra pavesta vidaus reikalų organams; užtikrina suimtų asmenų apsaugą ir konvojų;

g) užtikrina, kad būtų vykdomi teistus asmenis liečiantieji teismo nuosprendžiai, kuriuos vykdyti įstatymais yra pavesta vidaus reikalų organams; organizuoja nustatytąja tvarka nuteistųjų pataisymo ir perauklėjimo darbą, užtikrina, kad būtų griežtai laikomasi įstatymo nustatyto bausmės atlikimo režimo, įtraukia nuteistuosius į visuomenei naudingą darbą; dirba jų tarpe politinį auklėjamąjį darbą, organizuoja nuteistųjų bendrąjį ir profesinį techninį mokymą;

h) padeda asmenims, paleistiems iš laisvės atėmimo vietų, įsidarbinti ir buitiškai įsitaisyti;

užtikrina sutinkamai su įstatymais administracinę priežiūrą asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vielų, taip pat įstatymo nustatytais atvejais priežiūrą asmenų, lygtinai teistų ir lygtinai atleistų nuo bausmės atlikimo;

i) užtikrina, kad būtų vykdomi pasų sistemos reikalavimai respublikos teritorijoje, kartu su pasienio kariuomene kontroliuoja, kaip piliečiai laikosi pasienio režimo taisyklių, išduoda įstatymų numatytais atvejais leidimus išvažiuoti į užsienį ir įvažiuoti į Lietuvos TSR, prižiūri, kad užsieniečiai ir pilietybės neturintys asmenys laikytųsi jiems nustatytų gyvenimo ir važinėjimo TSRS teritorijoje taisyklių;

j) sutinkamai su įstatymais kontroliuoja, kaip įsigyjami, laikomi ir transportuojami šaunamieji bei šaltieji ginklai, šaudmenys, sprogmenys, stipriai veikiantys nuodai, kaip laikomos radioaktyvios medžiagos, atidaromi ir funkcionuoja šaudymo tirai bei šaudyklos, ginklų taisymo ir pirotechnikos įmonės, parduotuvės, prekiaujančios medžioklės bei sporto ginklais, štampavimo graviravimo ir poligrafijos įmonės, taip pat kaip įsigyjami ir laikomi dauginimo aparatai, gaminami antspaudai ir spaudai;

k) vadovauja valstybinei priešgaisrinei priežiūrai, sukarintos priešgaisrinės apsaugos veiklai, stebi ir kontroliuoja Lietuvos savanorių gaisrininkų draugijos veiklą, kiek tai liečia jos atliekamą profilaktinį ir aiškinamąjį darbą;

1) kilus gaivalinėms nelaimėms ir kitais ypatingais atvejais, dalyvauja, gelbstint žmones bei turtą, užtikrina tuo metu viešąją tvarką, organizuoja turto apsaugą, padeda telkti gyventojus, taip pat transporto ir kitas įmonėms, organizacijoms, įstaigoms ir gyventojams priklausančias priemones gelbėjimo bei neatidėliotiniems avariniams atstatymo darbams;

organizuoja skubią paramą asmenims, nukentėjusiems nuo teisėtvarkos pažeidimų ir nelaimingų atsitikimų, taip pat atsidūrusiems viešose vietose pagalbos reikalingiems asmenims;

m) organizuoja kelių eismo miestuose ir kitose gyvenamosiose vietovėse bei eismo automobilių keliais reguliavimą, kontroliuoja, kaip įgyvendinamos priemonės autotransporto ir miestų elektrinio transporto avarijoms įspėti, taip pat įmonėms, organizacijoms, įstaigoms bei gyventojams priklausančių automototransporto priemonių registravimą bei įskaitą ir šių transporto priemonių techninio stovio priežiūrą;

nustatytąja tvarka kontroliuoja, ar tinkamai prižiūrimos gatvės, automobilių keliai ir kelių įrenginiai juose, kad būtų užtikrintas saugus eismas, imasi priemonių jų eksploatavimo sąlygoms gerinti, riboja arba draudžia transporto ir pėsčiųjų eismą atskiruose gatvių bei automobilių kelių ruožuose, kai yra grėsmė eismo saugumui;

n) organizuoja ir nustatytąja tvarka užtikrina įmonių, organizacijų, įstaigų bei kitų objektų apsaugą; inspektuoja žinybinę apsaugą, tikrina nesaugomus objektus, imasi priemonių apsaugos patikimumui didinti ir socialistinės nuosavybės saugumui užtikrinti visuose respublikos objektuose, taip pat apsaugos išlaidoms sumažinti;

o) padeda TSRS gynybos ministerijos organams, organizuojant šaukimą tikrojon karinėn tarnybon ir kontroliuojant, kaip TSRS piliečiai laikosi karinės įskaitos taisyklių;

p) padeda valstybės saugumo organams, kovojant su ypatingai pavojingais valstybiniais nusikaltimais ir įgyvendinant kitas valstybės saugumo užtikrinimo priemones;

r) kartu su Sveikatos apsaugos ministerija prižiūri, kaip laikomasi gatvių, kiemų ir kitos gyvenamųjų vietovių teritorijos, taip pat dirbančiųjų užmiesčio poilsio vietų bei paplūdimių sanitarinių taisyklių;

s) padeda gamtos apsaugos organams, įgyvendinant gamtos turtų apsaugos ir saugojimo nuo užteršimo, kovos su brakonieriavimu ir medžioklės bei žvejybos taisyklių pažeidimais priemones;

š) tvirtina ministerijai pavaldžių organų, nežinybinės apsaugos prie vidaus reikalų organų, pagalbinių įmonių, įstaigų ir kitų organizacijų išlaikymo išlaidų sąmatas, jų gamybinius, finansinius bei kreditavimo planus, finansuoja juos ir užtikrina jų materialinį techninį aprūpinimą, kontroliuoja jų ūkinę finansinę veiklą, taip pat svarsto jų ginčus ūkiniais finansiniais klausimais; tvirtina darbo jėgos planus, rengia ir įgyvendina priemones darbo našumui kelti, produkcijos kokybei gerinti bei jos savikainai mažinti, ūkiskaitai ir ekonomijos režimui diegti bei stiprinti; vadovauja darbo organizavimui ir normavimui, išradybai ir racionalizacijai ministerijos sistemoje;

t) kartu su profsąjungos organais organizuoja ministerijos įmonių kolektyvų socialistinį lenktyniavimą gamybiniams planams vykdyti ir viršyti, sumuoja socialistinio lenktyniavimo rezultatus ir skiria pirmaujantiesiems kolektyvams pereinamąsias Raudonąsias vėliavas bei pinigines premijas;

u) vadovauja kadrų parinkimo, paskirstymo ir ugdymo darbui visose ministerijos tarnybose, planuoja specialistų su aukštuoju ir specialiuoju viduriniu mokslu reikmę, organizuoja kadrų rengimą, pakartotinį rengimą. ir jų kvalifikacijos kėlimą.

6. Vidaus reikalų ministerija laiku svarsto gyventojų pasiūlymus, pareiškimus ir skundus ministerijai kompetentingais klausimais, siekdama teisingai išspręsti juose iškeltus klausimus, taip pat imasi priemonių ministerijos padalinių, įstaigų bei įmonių veiklos trūkumams šalinti.

7. Vidaus reikalų ministerija savo veikloje remiasi parama plačiųjų darbo žmonių masių, viešosios tvarkos apsaugos savanoriškųjų liaudies draugovių, savanoriškųjų gaisrininkų draugovių ir kitų savaveiksmių visuomeninių o tarpiu tarp sesijų – Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas, po to pateikiant tvirtinti Lietuvos TSR Aukščiausiajai Tarybai.

8. Vidaus reikalų ministras turi pavaduotojus, kuriuos skiria Lietuvos TSR Ministrų Taryba. Pareigas tarp pavaduotojų skirsto Vidaus reikalų ministras.

9. Vidaus reikalų ministras:

a) yra atsakingas už ministerijai pavestų uždavinių bei pareigų įvykdymą, nustato, kokiu mastu ministro pavaduotojai, ministerijos valdybų, skyrių ir kitų padalinių viršininkai yra atsakingi už vadovavimą atskiroms ministerijos veiklos sritims, taip pat už ministerijos padalinių, įstaigų, organizacijų ir įmonių darbą;

b) neviršydamas ministerijos kompetencijos, remdamasis TSRS ir Lietuvos TSR įstatymais, taip pat TSRS Ministrų Tarybos ir Lietuvos TSR 'Ministrų Tarybos nutarimais bei potvarkiais, TSRS vidaus reikalų ministerijos įsakymais bei instrukcijomis ir vykdydamas juos, leidžia įsakymus bei instrukcijas ir duoda nurodymus, kuriuos privalo vykdyti Liaudies deputatų tarybų vykdomųjų komitetų vidaus reikalų valdybos bei skyriai, ministerijos padaliniai, įstaigos, organizacijos bei įmonės, ir tikrina, kaip jie vykdomi.

Išleisti, neviršijant ministerijai suteiktų teisių, ministro įsakymai ir instrukcijos priešgaisrinės apsaugos, kelių eismo saugumo miestuose bei kitose gyvenamosiose vietovėse ir eismo automobilių keliais saugumo klausimais bei kitais klausimais, kuriuos numato įstatymai, yra privalomi įmonėms, organizacijoms ir įstaigoms, nepriklausomai nuo jų žinybinio pavaldumo, taip pat gyventojams.

Prireikus leidžia kartu su kitų Lietuvos TSR ministerijų bei žinybų vadovais bendrus įsakymus ir instrukcijas;

c) nustatytąja tvarka skiria ir atleidžia iš pareigų vadovaujančiuosius ministerijos bei jos tarnybų darbuotojus; paleidžia į atsargą ir dimisiją vadus ir eilinius; įskaito į esantįjį ministerijos rezervą iškėlimui; suteikia, neviršydamas savo kompetencijos, specialius laipsnius; pateikia TSRS vidaus reikalų ministerijai pasiūlymus dėl suteikimo specialiųjų laipsnių, kurie yra TSRS vidaus reikalų ministro ir TSRS Ministrų Tarybos kompetencijoje;

d) tvirtina ministerijos valdybų, skyrių bei tarnybų nuostatus ir jų veiklos instrukcijas;

e) pristato ypatingai pasižymėjusius darbuotojus garbės vardui suteikti, TSRS ordinais ir medaliais ir Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo garbės raštais apdovanoti, apdovanoja ženkliukais „Milicijos pirmūnas", „Priešgaisrinės apsaugos pirmūnas", Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijos Garbės raštu, taip pat pateikia eiliniams specialiems laipsniams suteikti pirma laiko;

f) yra visų Vidaus reikalų ministerijos padalinių ir organų, esančių respublikos teritorijoje, vyresnysis operatyvinis viršininkas;

10. Vidaus reikalų ministerijoje sudaroma kolegija iš ministro (pirmininkas) ir ministro pavaduotojų pagal pareigas, taip pat kitų vadovaujančiųjų ministerijos darbuotojų.

Kolegijos narius tvirtina Lietuvos TSR Ministrų Taryba[2].

11. Kolegija savo reguliariai rengiamuose posėdžiuose svarsto Partijos ir Vyriausybės nutarimų vykdymo klausimus, pagrindinius milicijos, tardymo, pataisos darbų įstaigų, priešgaisrinės apsaugos ir kitų ministerijos tarnybų darbo klausimus; kadrų parinkimo, paskirstymo ir ugdymo klausimus; svarbiausiųjų ministerijos įsakymų bei instrukcijų projektus; išklauso ministerijos valdybų, skyrių, respublikos vidaus reikalų organų vadovų, ministerijai pavaldžių ištaigų viršininkų ir padalinių vadų ataskaitas.

Kolegijos sprendimai paprastai  įgyvendinami ministro įsakymais.

Kilus nesutarimams tarp ministro ir kolegijos, ministras įgyvendina savo sprendimą, pranešdamas apie kilusius nesutarimus Lietuvos TSR Ministrų Tarybai; kolegijos nariai savo ruožtu gali pareikšti savo nuomonę Lietuvos TSR Ministrų Tarybai.

12. Pasiūlymams svarstyti ir rekomendacijoms rengti naujausiųjų mokslo, technikos pasiekimų bei pažangaus patyrimo panaudojimo ir diegimo vidaus reikalų organų darbe klausimais Vidaus reikalų ministerijoje prireikus steigiamos iš aukštos kvalifikacijos specialistų bei mokslininkų mokslinės metodinės (mokslinės techninės) tarnybos atitinkamais klausimais.

Mokslinių metodinių (mokslinių techninių) tarybų sudėtį ir jų nuostatus tvirtina Vidaus reikalų ministras.

13. Vidaus reikalų ministerijos centrinio aparato struktūra ir etatai tvirtinami nustatytąja tvarka.

14. Vidaus reikalų ministerija turi antspaudą su Lietuvos TSR valstybiniu herbu ir savo pavadinimu.

 [1] Nutarimo 2 punktas nepateikiamas, kaip neturintis normų, įtrauktinų į Lietuvos TSR įstatymų sąvadą.

 

[2] 10 punktas – su pakeitimais, padarytais Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1976 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 166 (Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios, 1976, Nr. 16-125).