HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2007 m. bALANDŽIO 2 d. įsakymO Nr. d1-193 „Dėl PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2021 m. rugsėjo 27 d. Nr. D1-550

Vilnius

 

 

Pakeičiu Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Reglamento nuostatos atitinka 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo su visais pakeitimais reikalavimus ir Baltijos jūros aplinkos apsaugos komisijos (Helsinkio komisijos) 2002 m. kovo mėnesio 6 d. rekomendaciją 23/5 „Dėl teršalų išmetimų iš urbanizuotų teritorijų mažinimo, tinkamai tvarkant paviršines nuotekas“.

2. Papildau nauju 18.3 papunkčiu:

18.3. kai į paviršinius vandens telkinius ar į gruntą išleidžiamos paviršinės nuotekos, surenkamos nuo galimai teršiamų teritorijų, kurios gali būti teršiamos azoto ir (ar) fosforo junginiais (pvz., trąšų ar kitų dirvožemio gerinimo priemonių gamybos, perpylimo, perkrovimo ar sandėliavimo vietos, organinių atliekų tvarkymo objektai):

18.3.1. bendrojo azoto vidutinė metinė koncentracija – 25 mg/l, didžiausia momentinė koncentracija – 50 mg/l;

18.3.2. bendrojo fosforo vidutinė metinė koncentracija – 4 mg/l, didžiausia momentinė koncentracija – 8 mg/l;“.

3. Buvusį 18.3 papunktį laikau atitinkamai 18.4 papunkčiu.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                             Simonas Gentvilas