r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO SKYRIMO

 

2019 m. balandžio 15 d.  Nr. T-84

Naujoji Akmenė

 

 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 4 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 19 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 6 punktu,  3 straipsnio 1 dalimi, priedėlio I dalies 5.2 papunkčiu, Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 13 d. sprendimu Nr. T-214 (E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 100 punktu, atsižvelgdama į Akmenės rajono savivaldybės mero teikimą, remdamasi Balsų skaičiavimo  komisijos  dėl  slapto  balsavimo  rezultatų skiriant  Akmenės  rajono  savivaldybės mero pavaduotoją  2019 m. balandžio 15 d. protokolu,  Akmenės  rajono  savivaldybės  taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Skirti Tomą Martinaitį Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotoju Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui.

2. Nustatyti Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojui darbo užmokestį pagal pareiginės algos koeficientą, nurodytą  Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlyje, ir pareiginės algos priedą už ištarnautus Lietuvos valstybei metus, apskaičiuojamą Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 5 straipsnio nustatyta tvarka;

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Vitalijus Mitrofanovas