LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2015 m. sausio 14 d. Nr. V-15

Vilnius

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 7 straipsnio 4 dalimi, 11 straipsnio 2 dalimi ir 22 straipsnio 2 dalies 7 punktu:

 

1. T v i r t i n u Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymą Nr. V-1710 „Dėl Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

3. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2015 m. kovo 2 dienos.

 

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                                                                              Dainius Pavalkis

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

 

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos

 

2014 m. gruodžio 15 d.

 

raštu Nr. (34.3-182)-3-6682