LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKŲ APYVARTOS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. rugsėjo 29 d. Nr. 1V-752

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas 2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 98/2013 dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo (OL 2013 L 39, p. 1):

1. T v i r t i n u Sprogstamųjų medžiagų pirmtakų apyvartos kontrolės tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad įsakymas įsigalioja 2015 m. gruodžio 1 d.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                    Saulius Skvernelis


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

vidaus reikalų ministro

2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymu

Nr. 1V-752

 

SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKŲ APYVARTOS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sprogstamųjų medžiagų pirmtakų apyvartos kontrolės tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato registruojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų tiekimo ir įsigijimo plačiosios visuomenės nariams sąlygas, ženklinimo reikalavimus, pranešimo apie įtartinus sandorius, sprogstamųjų medžiagų pirmtakų dingimo, vagysčių atvejais tvarką, sprogstamųjų medžiagų pirmtakų apyvartos kontrolę.

2. Aprašas taikomas sprogstamųjų medžiagų pirmtakams, nurodytiems 2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 98/2013 dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo (OL 2013 L 39, p. 1) (toliau – Reglamentas) 1 ir 2 prieduose, ir šio Aprašo 3 punkte apibrėžtiems registruojamiems sprogstamųjų medžiagų pirmtakams.

3. Apraše vartojama sąvoka registruojamas sprogstamųjų medžiagų pirmtakasvandenilio peroksidas (CAS RN 7722-84-1), kurio koncentracija didesnė nei Reglamento 1 priede nurodyta ribinė vertė, tačiau ne didesnė kaip 35 proc. pagal masę, nitrometanas (CAS RN 75-52-5), kurio koncentracija didesnė nei Reglamento 1 priede nurodyta ribinė vertė, tačiau ne didesnė kaip 40 proc. pagal masę, bei nitrato (azoto) rūgštis (CAS RN 7697-37-2), kurios koncentracija didesnė nei Reglamento 1 priede nurodyta ribinė vertė, tačiau ne didesnė kaip 10 proc. pagal masę.

4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Reglamente.

 

II SKYRIUS

REGISTRUOJAMŲ Sprogstamųjų medžiagų PIRMTAKŲ TIEKIMO sąlygos

 

5. Ekonominės veiklos vykdytojas, prieš pradėdamas tiekti plačiosios visuomenės nariams registruojamus sprogstamųjų medžiagų pirmtakus, privalo raštu ar elektroninėmis priemonėmis per portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ (toliau – elektroninės priemonės) informuoti Lietuvos Respublikos ginklų fondą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Ginklų fondas) apie ketinamą vykdyti veiklą ir nurodyti ekonominės veiklos vykdytojo rekvizitus (juridinio asmens – pavadinimą, buveinės adresą, administracijos vadovo vardą, pavardę, asmens kodą ar gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, fizinio asmens – vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą), taip pat patalpų, kuriose bus vykdoma veikla, adresą, registruojamus sprogstamųjų medžiagų pirmtakus, kurie bus tiekiami, asmenį, atsakingą už registruojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų apskaitą.

6. Ginklų fondas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Aprašo 5 punkte nurodytos informacijos gavimo patikrina pateiktos informacijos teisingumą ir, nustatęs, kad pateikta informacija yra teisinga, įrašo ekonominės veiklos vykdytoją į registruojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą (toliau – sąrašas). Sąrašas skelbiamas Ginklų fondo interneto svetainėje ir apie ekonominės veiklos vykdytojo įrašymą į šį sąrašą Ginklų fondas elektroninėmis priemonėmis arba raštu informuoja ekonominės veiklos vykdytoją. Sąraše nurodomi ekonominės veiklos vykdytojo rekvizitai (juridinio asmens – pavadinimas, buveinės adresas, fizinio asmens – vardas, pavardė), taip pat patalpų, kuriose bus vykdoma veikla, adresas, registruojami sprogstamųjų medžiagų pirmtakai, kurie bus tiekiami, asmens, atsakingo už registruojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų apskaitą, vardas, pavardė. Ginklų fondas, nustatęs, kad Aprašo 5 punkte nurodyta informacija neatitinka tikrovės pasiūlo ekonominės veiklos vykdytojui patikslinti pateiktą informaciją. Gavęs patikslintą informaciją, Ginklų fondas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas įrašo ekonominės veiklos vykdytoją į sąrašą ir elektroninėmis priemonėmis arba raštu informuoja apie tai ekonominės veiklos vykdytoją.

7. Ekonominės veiklos vykdytojas, įsteigęs vykdomos veiklos registruojamais sprogstamųjų medžiagų pirmtakais vietą kitu adresu ar pasikeitus kitai šio Aprašo 5 punkte nurodytai informacijai, privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių pasikeitimų elektroninėmis priemonėmis ar raštu apie tai pranešti Ginklų fondui. Ginklų fondas, pasikeitus bent vienam šio Aprašo 5 punkte nurodytam ekonominės veiklos vykdytojo rekvizitui, sąrašo pakeitimus atlieka šio Aprašo 6 punkte nustatyta tvarka.

8. Ekonominės veiklos vykdytojas, nutraukęs registruojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų tiekimą, elektroninėmis priemonėmis arba raštu privalo per 5 darbo dienas apie tai pranešti Ginklų fondui ir perduoti Ginklų fondui Parduotų registruojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų registracijos žurnalą (-us) (toliau – Žurnalas), nurodytą Aprašo 12 punkte.

9. Ginklų fondas ekonominės veiklos vykdytoją iš sąrašo nedelsdamas išbraukia, jeigu:

9.1. ekonominės veiklos vykdytojas pateikia pranešimą apie registruojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų tiekimo veiklos nutraukimą;

9.2. gaunama informacija, kad ekonominės veiklos vykdytojas yra miręs arba likviduotas;

9.3. paaiškėja, kad ekonominės veiklos vykdytojas neįvykdė Aprašo 7 punkte nustatytų reikalavimų.

10. Ginklų fondas apie ekonominės veiklos vykdytojo išbraukimą iš sąrašo paskelbia savo interneto svetainėje ir praneša ekonominės veiklos vykdytojui elektroninėmis priemonėmis arba raštu, išskyrus šio Aprašo 9.2 papunktyje nurodytą atvejį. Ginklų fondas, išbraukęs ekonominės veiklos vykdytoją Aprašo 9.3 papunktyje nurodytu atveju, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas elektroninėmis priemonėmis arba raštu informuoja apie tai ekonominės veiklos vykdytoją ir pasiūlo jam pranešti Aprašo 7 punkte nurodytą informaciją. Gavęs šią informaciją, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas ją patikrina ir, nustatęs, kad pateikta informacija yra teisinga, įrašo ekonominės veiklos vykdytoją į sąrašą Aprašo 6 punkte nustatyta tvarka ir elektroninėmis priemonėmis arba raštu informuoja apie tai ekonominės veiklos vykdytoją.   

11. Registruojami sprogstamųjų medžiagų pirmtakai gali būti tiekiami plačiosios visuomenės nariams, tačiau ekonominės veiklos vykdytojas, tiekiantis registruojamus sprogstamųjų medžiagų pirmtakus, privalo įregistruoti kiekvieną registruojamo sprogstamųjų medžiagų pirmtakų sandorį.

12. Ekonominės veiklos vykdytojas, kiekvieną registruojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų sandorį įregistruoja Žurnale, kuris pildomas vadovaujantis Reglamento 8 straipsnio 2 dalimi.

 

III SKYRIUS

REGISTRUOJAMŲ Sprogstamųjų medžiagų PIRMTAKŲ ŽENKLINIMO REIKALAVIMAI

 

13. Ekonominės veiklos vykdytojai privalo užtikrinti, kad visi Lietuvos Respublikoje plačiosios visuomenės nariams tiekiami registruojami sprogstamųjų medžiagų pirmtakai būtų paženklinti ženklu „Įsigijimas, laikymas, naudojimas vartotojams yra ribojamas“.

14. Registruojami sprogstamųjų medžiagų pirmtakai turi būti ženklinami tokiu būdu, kad žymenys būtų aiškiai pastebimi, lengvai įskaitomi, patikimai pritvirtinti ir patvarūs.

 

IV SKYRIUS

Sprogstamųjų medžiagų PIRMTAKŲ APYVARTOS KONTROLĖ

 

15. Ginklų fondas prižiūri, kaip laikomasi Aprašo II skyriuje nurodytos registruojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų sandorių registravimo tvarkos, ar Lietuvos Respublikoje tiekiami registruojami sprogstamųjų medžiagų pirmtakai atitinka šio Aprašo nustatytus ženklinimo reikalavimus ir ar pažeidus Reglamento nuostatas nėra įvežami, tiekiami, laikomi ir naudojami sprogstamųjų medžiagų pirmtakai.

16. Sprogstamųjų medžiagų pirmtakų apyvartos kontrolė atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ketvirtojo skirsnio nuostatomis.

17. Patikrinimų rezultatai įforminami patikrinimo aktais (išvadomis). Kontrolę atliekantis valstybės tarnautojas, atlikęs patikrinimą, surašo patikrinimo aktą (išvadą) ir jį pasirašo. Su patikrinimo aktu (išvada) supažindinamas ir jį pasirašo tikrinamas ekonominės veiklos vykdytojas (fizinis asmuo arba juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo). Jeigu tikrinamas ekonominės veiklos vykdytojas (fizinis asmuo arba juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo) atsisako pasirašyti patikrinimo aktą (išvadą), kontrolę atliekantis valstybės tarnautojas, atlikęs patikrinimą, apie tai pažymi patikrinimo akte (išvadoje).

18. Patikrinimo aktas (išvada) surašomas 2 egzemplioriais. Vienas egzempliorius įteikiamas ekonominės veiklos vykdytojui (fiziniam asmeniui ar juridinio asmens vadovui ar jo įgaliotam asmeniui), kitas saugomas patikrinimą atlikusioje institucijoje.

19. Ekonominės veiklos vykdytojas, tiekiantis registruojamus sprogstamųjų medžiagų pirmtakus, kartą per pusmetį Ginklų fondui teikia ataskaitą apie registruojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų realizavimą plačiosios visuomenės nariams.

20. Aprašo 19 punkte nurodytos ataskaitos formą nustato Ginklų fondo direktorius.

 

V SKYRIUS

PRANEŠIMAS APIE ĮTARTINUS SANDORIUS, Sprogstamųjų medžiagų PIRMTAKŲ DINGIMĄ, VAGYSTES

 

21. Apie Reglamente nustatytus įtartinus sandorius dėl sprogstamųjų medžiagų pirmtakų arba mišinių ar medžiagų, kuriose yra sprogstamųjų medžiagų pirmtakų, Reglamento 9 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais pranešama nacionaliniam kontaktiniam centrui – Ginklų fondui tel. 8 706 63 440 ar el. paštu info@lgf.lt ir teritorinei policijos įstaigai bendruoju pagalbos telefonu 112.

22. Neįprastu asmeniniam naudojimui perkamų medžiagų kiekiu laikoma, kai per 7 dienas įsigyjama:

22.1. daugiau kaip 1 l registruojamo sprogstamųjų medžiagų pirmtako;

22.2. daugiau kaip 10 kg heksametilentetramino, sieros rūgšties, acetono;

22.3. daugiau kaip 50 kg kalio nitrato, natrio nitrato, kalcio nitrato, kalcio amonio nitrato.

23. Neįprastu mokėjimo būdu laikomas atsiskaitymas grynaisiais pinigais, kai sandorio suma viršija daugiau nei vieną tūkstantį eurų.

24. Ekonominės veiklos vykdytojai turi užtikrinti sprogstamųjų medžiagų pirmtakų ir mišinių ar medžiagų, kuriose yra sprogstamųjų medžiagų pirmtakų, sandėliavimą bei saugojimą, kad jais negalėtų pasinaudoti pašaliniai asmenys.

25. Sprogstamųjų medžiagų pirmtakų ir mišinių ar medžiagų, kuriose yra sprogstamųjų medžiagų pirmtakų, vagystės ar dingimo atveju ekonominės veiklos vykdytojas apie tai turi pranešti teritorinei policijos įstaigai ir Ginklų fondui.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Ginklų fondo sprendimai, priimti laikantis Aprašo nuostatų, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

27. Asmenys, pažeidę Aprašą, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

__________________