LIETUVOS RESPUBLIKOS

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMO NR. I-1418 50 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. lapkričio 7 d. Nr. XIII-2501

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 50 straipsnio pakeitimas

Papildyti 50 straipsnio 1 dalį 12 punktu:

12) įgyvendina 1981 m. sausio 28 d. Strasbūre sudarytos Konvencijos dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu (ETS Nr. 108) ir jos protokolų nuostatas, kai asmens duomenys tvarkomi žurnalistikos tikslais ir akademinės, meninės ar literatūrinės saviraiškos tikslais.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda