LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL PASLAUGŲ, TEIKIAMŲ KONTAKTINIU BŪDU, PARDUOTUVIŲ, TURGAVIEČIŲ IR KITŲ VIEŠŲ PREKYBOS VIETŲ, LAISVALAIKIO IR PRAMOGŲ VIETŲ, VIEŠOJO MAITINIMO ĮSTAIGŲ, RESTORANŲ, KAVINIŲ, BARŲ, NAKTINIŲ KLUBŲ IR KITŲ PASILINKSMINIMO VIETŲ, LOŠIMO NAMŲ (KAZINO) IR LOŠIMO AUTOMATŲ, BINGO SALONŲ PASLAUGŲ TEIKIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

 

2021 m. birželio 30 d. Nr. V-1563

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 152) 3.1.1. papunkčiu, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ bei siekdamas užtikrinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo prevenciją, n u s p r e n d ž i u:

1. Įpareigoti paslaugų, teikiamų kontaktiniu būdu, parduotuvių, turgaviečių ir kitų viešų prekybos vietų, laisvalaikio ir pramogų vietų, viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų (toliau – paslaugos) veiklos vykdymą organizuojančius subjektus ar administracijas laikytis šių sąlygų:

1.1Užtikrinti, kad paslaugų veiklos vykdymo vietose uždarose erdvėse paslaugų teikėjai (darbuotojai) dėvėtų medicinines veido kaukes arba respiratorius, o vyresni nei 6 metų amžiaus lankytojai, paslaugų gavėjai (toliau – paslaugų gavėjai) dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukė). Reikalavimas dėvėti kaukes netaikomas neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), asmenims, kai jie sportuoja ar paslaugos teikimo metu, kai paslaugos negalima suteikti paslaugos gavėjui būnant su kauke.

1.2. Riboti paslaugų gavėjų srautus:

1.2.1. užtikrinti, kad paslaugų gavėjai eilėse laikytųsi saugaus ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo vienas nuo kito;

1.2.2. tarp prekiautojų, paslaugų teikėjų darbo vietų išlaikyti bent 2 metrų atstumą, išskyrus atvejus, kai tarp darbo vietų įrengiamos ne žemesnės nei 140 cm aukščio pertvaros, atskiriančios tiek darbuotojus, tiek eilėje laukiančius vartotojus arba kai darbuotojai dėvi kaukes;

1.2.3.viešojo maitinimo įstaigose, restoranuose, kavinėse, baruose, naktiniuose klubuose ir kitose pasilinksminimo vietose atstumas tarp stalų būtų toks, kad prie skirtingų stalų esantys lankytojai vienas nuo kito būtų nutolę ne mažesniu kaip 2 metrų atstumu. Jei tarp stalų įrengiamos ne mažesnės nei 90 cm pločio ir 140 cm aukščio pertvaros, atstumas tarp stalų gali būti toks, kad prie skirtingų pertvaromis atskirtų stalų esantys lankytojai vienas nuo kito būtų nutolę ne mažesniu kaip 1 metro atstumu;

1.2.4. vietose, kuriose susidaro eilė, pažymėti privalomus atstumus tarp eilėje stovinčių paslaugų gavėjų ir užtikrinti šio reikalavimo laikymąsi.

1.3. Į paslaugų veiklos vykdymo vietas neįleisti paslaugų gavėjų, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas).

1.4. Prie įėjimo į paslaugų veiklos vykdymo vietą gerai matomoje vietoje pateikti informaciją apie paslaugų gavėjų asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.) arba periodiškai skelbti tokią informaciją per garsiakalbius.

1.5. Sudaryti galimybę paslaugų gavėjų rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai – prie įėjimo į veiklos vykdymo patalpą arba veiklos vykdymo vietą atviroje erdvėje ir sanitarinį mazgą gerai matomoje vietoje pakabinti rankų dezinfekcijai skirtą priemonę.

1.6. Nuolat stebėti savo ir kitų darbuotojų sveikatą. Sudaryti sąlygas matuoti (-s) darbuotojų (-ams) kūno temperatūrą tik atvykus į darbą.

1.7. Darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi būti nedelsiant atskirti nuo kitų darbuotojų ir vykti namo, jiems rekomenduoti konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai.

1.8. Pačiam paslaugų teikėjui (darbuotojui) sužinojus apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją) arba paslaugų teikimo vietos administracijai ar kitam jų veiklą organizuojančiam subjektui iš paties paslaugų teikėjo (darbuotojo) gavus informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis.

1.9. Paslaugų negali vykdyti darbuotojai, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu arba kitais teisės aktuose numatytais atvejais.

1.10. Užtikrinti, kad paslaugų teikėjai (darbuotojai) laikytųsi griežtos rankų higienos: plauti rankas skystu muilu ir šiltu tekančiu vandeniu, dezinfekuoti jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis, vengti liesti rankomis veidą, akis, nosį, burną ir kt., laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo.

1.11. Pagal galimybes riboti darbuotojų srautus:

1.11.1. organizuoti darbą pamainomis, brigadomis, grupėmis, kurių darbuotojai nesikeičia ir nesimaišo;

1.11.2. skirtingiems darbuotojų srautams taikyti skirtingą darbo pradžios, pabaigos ir pietų pertraukos laiką;

1.11.3. užtikrinti, kad skirtingų srautų asmenys neturėtų kontaktų bendro naudojimo patalpose (pvz., poilsio, valgymo, rūkymo vietose).

1.12. Dažnai liečiamus paviršius (durų rankenas, laiptinės turėklus, elektros jungiklius, kėdžių atramas ir kt.) valyti ir dezinfekuoti ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.

1.13. Paslaugų teikimo patalpas vėdinti ne rečiau nei 1 kartą per valandą, jeigu yra tokia galimybė.

1.14. Kitą aplinkos valymą ir dezinfekciją atlikti vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (ne sveikatos priežiūros sektorius, įtarus ar patvirtinus COVID-19 atvejį) (https://bit.ly/3mWbxzf).

1.15. Prie įėjimo į paslaugų teikimo vietą pateikti informaciją paslaugų gavėjui apie būtinybę uždarose erdvėse dėvėti kaukes. Paslaugų teikėjai gali atsisakyti teikti paslaugas tais atvejais, kai paslaugų gavėjai nedėvi kaukių.

2. Įpareigoti vyresnius nei 6 metų amžiaus asmenis uždarose paslaugų teikimo ir veiklos vykdymo erdvėse dėvėti kaukes. Šis reikalavimas netaikomas neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), asmenims, kai jie sportuoja ar paslaugos teikimo metu, kai paslaugos negalima suteikti paslaugos gavėjui būnant su kauke.

3Rekomenduoti paslaugų veiklos vykdymą organizuojantiems subjektams ar administracijoms:

3.1. organizuoti darbuotojų periodinį profilaktinį testavimą dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos);

3.2. reglamentuojant darbo organizavimo procesus, numatyti nuostatas dėl kaukių dėvėjimo uždarose erdvėse kitais atvejais, nenumatytais šiame sprendime.

4. Rekomenduoti paslaugų gavėjams dėvėti kaukes atvirose paslaugų teikimo vietose, kai nėra išlaikomas saugus, ne mažesnis kaip 2 metrų, atstumas nuo kitų asmenų, išskyrus šeimos narius (sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmens ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus (įtėvius), globėjus).

5. Pripažinti netekusiais galios:

5.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimą Nr. V-2557 „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“ su visais pakeitimais ir papildymais;

5.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m.  gruodžio 17  d. sprendimą Nr. V-2930 „Dėl būtinų sąlygų prekybos vietoms“ su visais pakeitimais ir papildymais;

5.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m.  gruodžio 17  d. sprendimą Nr. V-2931 „Dėl paslaugų teikimo būtinų sąlygų“ su visais pakeitimais ir papildymais;

5.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. gegužės 21 d. sprendimą Nr. V-1149 „Dėl lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, lažybų ir totalizatorių punktų veiklos būtinų sąlygų“ su visais pakeitimais ir papildymais;

5.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 gegužės 31 d. sprendimą Nr. V-1253 „Dėl kultūros įstaigų, bibliotekų, valstybės archyvų skaityklų, pažintinių ir mokomųjų takų, parkų, muziejų, galerijų ir kitų ekspozicinių erdvių, zoologijos ir botanikos sodų lankymo, kultūros centrų mėgėjų meno kolektyvų repeticijų vykdymo ir ekskursijų būtinų sąlygų“;

5.6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. gegužės 31 d. sprendimą Nr. V-1256 „Dėl laisvalaikio, sporto įrenginių eksploatavimo, sporto klubų, kūno rengybos centrų, pramogų, poilsio, baseinų, pirčių, diskotekų, šokių salių paslaugų būtinų sąlygų“.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                   Arūnas Dulkys