LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

2006 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. A1-338 „DĖL NEĮGALIŲJŲ APRŪPINIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS IR ŠIŲ PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   

 

2020 m. balandžio 30 d. Nr. A1-368

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Papildau 2.71 papunkčiu:

2.71. Elektrinis vežimėlis su perkėlimo įranga – elektrinis vežimėlis asmenims nuo 14 metų, kurį galima transformuoti į automobilio sėdynę, išliekant sėdimoje pozicijoje.“ 

1.2. Pakeičiu 5.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.3. įsigyti vieną iš šių judėjimo techninės pagalbos priemonių: elektrinį vežimėlį, elektrinį varytuvą ar aktyvaus tipo vežimėlį arba gauti elektrinio varytuvo, elektrinio vežimėlio ar elektrinio vežimėlio su perkėlimo įranga arba aktyvaus tipo vežimėlio ar skuterio įsigijimo išlaidų kompensaciją;“.

1.3. Pakeičiu 9.7.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.7.3. dokumentą, kuriame nurodomas prekės garantijos terminas: skuterio rėmui, aktyvaus tipo vežimėlio ir neįgaliojo vežimėlio, skirto tetraplegikui, rėmui – ne mažiau kaip 5 metai; palydovo valdomo rankinio neįgaliojo vežimėlio ir palydovo valdomo rankinio neįgaliojo vežimėlio asmeniui iki 18 metų rėmui – ne mažiau kaip 4 metai; kitoms šių vežimėlių ir skuterio dalims, išskyrus padangas ir kameras, – 3 metai; čiužiniui praguloms išvengti ir pasėstui praguloms išvengti – ne mažiau kaip 1 metai, elektrinio varytuvo ir mechaninio varytuvo rėmui – ne mažiau kaip 3 metai, elektrinėms ar akumuliatorinėms elektrinio varytuvo ir mechaninio varytuvo dalims – ne mažiau kaip 2 metai, kojomis minamam triračiui ar keturračiui – ne mažiau kaip 4 metai, elektriniams vežimėliams – ne mažiau kaip 4 metai.“

1.4. Pakeičiu 10.4 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

10.4. išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) (išrašo galiojimo laikas 12 mėnesių):“.

1.5. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Centro teritorinio padalinio arba savivaldybės įstaigos specialistai patikrina asmens pateiktus dokumentus, prireikus patikrina asmens prašyme nurodytų teiginių pagrįstumą ir priima sprendimą dėl techninės pagalbos priemonės skyrimo. Vadovaudamiesi šio Aprašo 18 ir 19 punktuose nurodytais prioritetais, savivaldybės įstaigos arba Centro teritorinio padalinio specialistai pagal kiekvieną techninės pagalbos priemonės rūšį sudaro asmenų, pageidaujančių gauti judėjimo techninės pagalbos priemones, eiles.“

1.6. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Savivaldybės įstaiga ir Centro teritorinis padalinys asmenis, kuriems reikalingos judėjimo techninės pagalbos priemonės, aprūpina šiomis priemonėmis, moko asmenis jomis naudotis ir su jais sudaro aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis (trumpalaikiu ar ilgalaikiu materialiuoju turtu) sutartis. Kai Centro teritorinio padalinio ar savivaldybės įstaigos asmenims išduotos judėjimo techninės pagalbos priemonės, išskyrus Aprašo 1 priedo 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 7.1.1, 7.1.2, 9.19.4, 12.4, 14.214.5 papunkčiuose ir 10, 16 bei 19 punktuose nurodytas priemones ir asmens lėšomis įsigytas judėjimo techninės pagalbos priemones, tampa nebereikalingos arba netinkamos naudoti, švarios, tvarkingos bei sukomplektuotos jos grąžinamos savivaldybės įstaigai ar Centro teritoriniam padaliniui ir surašomas techninės pagalbos priemonės grąžinimo aktas.“

1.7. Papildau 34.3 papunkčiu:

34.3. jei asmens su kompensacija įsigytas elektrinis vežimėlis, elektrinis vežimėlis su perkėlimo įranga ar elektrinis varytuvas atitinka 34.1 ar 34.2 papunktyje nurodytas sąlygas ir asmuo grąžino Centrui išmokėtos kompensacijos už savo lėšomis įsigytą šio Aprašo 361.1–361.4 papunkčiuose nurodytą techninės pagalbos priemonę likutinę vertę, tiesiogiai proporcingą priemonės panaudojimo laikui.“

1.8. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. Asmenys, nurodyti šio Aprašo 3 punkte, nemokamai aprūpinami judėjimo techninės pagalbos priemonėmis nuolat ar laikinai naudoti, išskyrus šio Aprašo 26, 40 ir 464 punktuose nurodytas priemones.“

1.9. Pakeičiu 361 punktą ir jį išdėstau taip:

361. Asmuo turi teisę gauti šių techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijas:

361.1. elektrinio varytuvo – ne daugiau kaip vieną kartą per 8 metus, kompensuojant 80 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 3 800 eurų;

361.2. elektrinio vežimėlio asmenims nuo 14 metų – ne daugiau kaip vieną kartą per 4 metus, kompensuojant 90 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 5 000 eurų;

361.3. elektrinio vežimėlio asmenims nuo 18 metų – ne daugiau kaip vieną kartą per 6 metus, kompensuojant 90 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 5 000 eurų;

361.4. elektrinio vežimėlio su perkėlimo įranga – ne daugiau kaip vieną kartą per 6 metus, kompensuojant 90 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 9 000 eurų.“

1.10. Pakeičiu 362 punktą ir jį išdėstau taip:

362. Prieš įsigydamas elektrinį varytuvą, elektrinį vežimėlį ar elektrinį vežimėlį su perkėlimo įranga, asmuo turi kreiptis į Centro teritorinį padalinį ir išsiaiškinti, ar jis gali gauti pageidaujamos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją, t. y. ar jo diagnozė atitinka nustatytus kriterijus, ar pasibaigęs anksčiau gautos techninės pagalbos priemonės naudojimo ar kompensacijos gavimo terminas, ir kitas kompensacijos gavimo sąlygas. Asmens prašymą gauti elektrinio varytuvo, elektrinio vežimėlio ar elektrinio vežimėlio su perkėlimo įranga įsigijimo išlaidų kompensaciją priima Centro teritorinis padalinys. Centro direktoriaus įsakymu sudaryta komisija dėl kompensacijos skyrimo per 10 dienų nuo nurodyto asmens prašymo pateikimo dienos įvertina šio Aprašo 9.1–9.5 papunkčiuose nurodytus dokumentus ir priima sprendimą skirti kompensaciją arba atsisakyti ją skirti. Jeigu kompensaciją skirti atsisakoma, sprendime nurodomi atsisakymo ją skirti argumentai. Centro teritorinis padalinys nedelsdamas, ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sprendimo dėl kompensacijos skyrimo ar atsisakymo ją skirti priėmimo dienos, asmens prašyme nurodytu būdu jį informuoja apie priimtą sprendimą. Sprendimas dėl kompensacijos skyrimo galioja 12 mėnesių nuo jo priėmimo dienos. Asmuo, kurio prašymu priimtas sprendimas skirti kompensaciją, įsigijęs elektrinį varytuvą, elektrinį vežimėlį ar elektrinį vežimėlį su perkėlimo įranga, per 60 dienų nuo jo įsigijimo dienos Centro teritoriniam padaliniui pateikia šio Aprašo 9.7 papunktyje nurodytus dokumentus, patvirtinančius priemonės įsigijimą.“

1.11. Pakeičiu 363 punktą ir jį išdėstau taip:

363. Šio Aprašo 361 punkte nurodytos techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijos išmokamos, jei šios priemonės buvo įsigytos po šio Aprašo 362 punkte nurodytos komisijos sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos. Elektrinio varytuvo, elektrinio vežimėlio ar elektrinio vežimėlio su perkėlimo įranga įsigijimo išlaidų kompensacija eilės tvarka išmokama ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo šio Aprašo 9.7 papunktyje nurodytų dokumentų pateikimo Centro teritoriniam padaliniui dienos iš elektrinių varytuvų, elektrinių vežimėlių ar elektrinių vežimėlių su perkėlimo įranga įsigijimo išlaidoms kompensuoti skiriamų lėšų.

Kompensacija asmeniui, dėl kurio yra priimtas sprendimas skirti kompensaciją, pervedama į jo nurodytą asmeninę arba įgalioto asmens sąskaitą per Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įregistruotas kredito įstaigas ar kitus mokėjimo paslaugų teikėjus arba išmokama Centro Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktoje mokėjimo įstaigoje (jos padalinyje).“

1.12. Pakeičiu 364 punktą ir jį išdėstau taip:

364. Šio Aprašo 361 punkte nurodytą kompensaciją asmuo pakartotinai gali gauti tik pasibaigus nurodytame punkte nustatytam terminui, jį skaičiuojant nuo paskutinio sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos. Prašymai gauti šio Aprašo 361 punkte nurodytas techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijas, pateikti po asmens mirties, nenagrinėjami.“

1.13. Pakeičiu 38.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

38.2. kojomis minamais triračiais ar keturračiais vieną kartą per 4 metus.“

1.14. Pakeičiu 58 punktą ir jį išdėstau taip:

58. Centro teritorinis padalinys asmenis, kuriems reikalingos regos ar klausos techninės pagalbos priemonės, aprūpina šiomis priemonėmis, moko jomis naudotis ir su jais sudaro aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis (trumpalaikiu ar ilgalaikiu materialiuoju turtu) sutartis.“

1.15. Pakeičiu 69 punktą ir jį išdėstau taip:

69. Asmuo, sutikęs įsigyti Centro teritorinio padalinio jam siūlomą prie radijo ir televizijos imtuvų jungiamą įtaisą ar garso rodytuvą (elektroninę auklę), įspėjamąjį durų įtaisą, judesio rodytuvą, dujų signalizatorių, į Centro atsiskaitomąją sąskaitą sumoka 30 procentų šio Aprašo 67 punkte nurodytų priemonių kainos. Asmenys, auginantys vaiką iki 3 metų, garso rodytuvu (elektronine aukle) aprūpinami nemokamai. Asmeniui vienas dūmų ir gaisro signalizatorius išduodamas nemokamai. Norėdamas įsigyti daugiau nei vieną dūmų ir gaisro signalizatorių, asmuo į Centro atsiskaitomąją sąskaitą sumoka 30 procentų kiekvienos šios priemonės kainos.“

1.16. Pakeičiu XI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XI SKYRIUS

NAUJŲ KLAUSOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ, ĮSIGYTŲ ASMENS LĖŠOMIS, IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS“.

1.17. Pakeičiu 76 punktą ir jį išdėstau taip:

76. 4 priedo 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 papunkčiuose nurodytomis komunikacijos techninės pagalbos priemonėmis aprūpinami tik asmenys iki 21 metų, kurie mokosi bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinėje mokykloje, ar asmenys, kurie pirmą kartą studijuoja aukštojoje mokykloje pagal neuniversitetinių, I ar II pakopos arba vientisųjų universitetinių studijų programą.“

1.18. Pakeičiu 77.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

77.7. jei asmuo mokosi, – ugdymo įstaigos specialiojo ugdymo komisijos ar (ir) pedagoginės psichologinės tarnybos, ar (ir) švietimo pagalbos tarnybos pažymą (rekomendaciją) dėl 4 priede nurodytų priemonių (išskyrus 4 priedo 1.1, 1.3 ir 3.1 papunkčiuose nurodytas priemones) įsigijimo tikslingumo asmenims iki 18 metų.“

1.19. Pakeičiu 784 punktą ir jį išdėstau taip:

784. Centro teritorinis padalinys asmenis, kuriems reikalingos komunikacijos techninės pagalbos priemonės, aprūpina šiomis priemonėmis, moko jomis naudotis ir su jais sudaro aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis (trumpalaikiu ar ilgalaikiu materialiuoju turtu) sutartis. Kai komunikacijos techninės pagalbos priemonės, išskyrus 4 priedo 1.1, 2.1 ir 2.3 papunkčiuose nurodytas priemones, tampa nebereikalingos arba netinkamos naudoti, švarios, tvarkingos bei sukomplektuotos jos grąžinamos Centro teritoriniams padaliniams ir surašomas techninės pagalbos priemonės grąžinimo aktas.“

1.20. Pripažįstu netekusiu galios 785 punktą.

1.21. Pakeičiu 79.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

79.2. tvarko techninės pagalbos priemonių gavimo, išdavimo ir grąžinimo apskaitą;“.

1.22. Pripažįstu netekusiu galios 79.7.7 papunktį.

1.23. Pakeičiu 82 punktą ir jį išdėstau taip:

82. Techninės pagalbos priemonių, nurodytų šio Aprašo 80 punkte, įsigijimo, remonto ir individualaus pritaikymo bei kompensacijų, numatytų šio Aprašo 361, 47, 63 ir 71 punktuose, išlaidos kompensuojamos iš valstybės biudžeto lėšų.“

1.24. Pakeičiu 1 priedo 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1.

Elektriniai neįgaliųjų vežimėliai

1.1.

elektriniai vežimėliai bei jų priedai asmenims nuo 18 metų Y

6 metai

labai ryški tetraplegija (tetraparezė) dėl raumenų atrofijos ar distrofijos, išsėtinės sklerozės, reumatoidinio artrito ar kitų ligų bei traumų pasekmių; neprotezuojamos abiejų blauzdų ir šlaunų bigės, kai pažeistos abiejų rankų funkcijos

1.2.

elektriniai vežimėliai bei jų priedai asmenims nuo 14 metų Y

4 metai

1.3.

skuteriai Y

6 metai

vienos arba abiejų kojų parezė; ryški hemiparezė; ryški ataksija; ryškus hiperkinezinis arba amiostatinis sindromas; lėtinis kojų arterinės kraujotakos II laipsnio nepakankamumas; lėtinis kojų veninės kraujotakos III laipsnio nepakankamumas; abiejų kojų dramblialigė; lėtinis plaučių III laipsnio ir širdies III funkcinės klasės nepakankamumas; persodinta ar dirbtinė širdis; hipofizinis sindromas (suaugusiems asmenims)

1.4.

Elektriniai vežimėliai su perkėlimo įranga Y

6 metai

asmenims nuo 14 metų, kuriems nustatyta labai ryški tetraplegija (tetraparezė) dėl raumenų atrofijos ar distrofijos, išsėtinės sklerozės, reumatoidinio artrito ar kitų ligų bei traumų pasekmių; neprotezuojamos abiejų blauzdų ir šlaunų bigės, kai pažeistos abiejų rankų funkcijos“.

 

1.25. Pakeičiu 1 priedo 3.3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„3.3.2.

elektriniai Y

8 metai

asmenims nuo 14 metų, kuriems nustatyta labai ryški tetraplegija (tetraparezė) dėl raumenų atrofijos ar distrofijos, išsėtinės sklerozės, reumatoidinio artrito ar kitų ligų bei traumų pasekmių, kai asmuo naudojasi neįgaliojo vežimėliu, skirtu tetraplegikui“.

 

1.26. Pakeičiu 3 priedo 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1.

Laikmačiai

1.1.

vibruojantys žadintuvaiN

3 metai

klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB

1.2.

žadintuvas su vibruojančia pagalvėleS

3 metai

klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB

1.3.

išmanusis laikrodis (apyrankė) N

3 metai

klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB“.

 

1.27. Papildyti 3 priedą 4.8 papunkčiu:

„4.8.

belaidis signalizavimo įtaisas

6 metai

klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB“.

 

1.28. Pakeičiu 4 priedo 1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.1.

kalbiniai dialoginiai įtaisai

Nešiojamieji elektroniniai bendravimo įtaisai (komunikatoriai), naudojami tiesioginiam bendravimui

 

2 metai

Spastinė tetraparezė, spastinė diplegija ir diskinetinis cere-brinis paralyžius, ryškūs oralinės motorikos, pažintinių funkcijų ir klausos sutrikimai, periferinio kalbėjimo aparato bei centrinės nervų sistemos pažeidimai ar funkciniai sutrikimai“.

 

1.29. Pakeičiu 4 priedo 1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.3.

Pažintinių funkcijų lavinimo programinė įranga

Programinė įranga gebėjimams, kuriais grindžiamas protavimas ir loginė veikla, lavinti

Ne daugiau kaip 32 val. per metus

Komunikacijos ir suvokimo sutrikimai dėl traumų ar ligų: senatvinė demencija, Alzheimerio liga, insultas, autizmo spektro sutrikimas, vestibulinio aparato sutrikimai, Parkinsono liga, šoninė amiotrofinė (lateralinė) sklerozė, išsėtinė sklerozė, kiti neurologiniai sutrikimai, dėl kurių nustatomas pažinimo funkcijų sutrikimas“.

 

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.6, 1.8, 1.14, 1.19 ir 1.20 papunkčiai įsigalioja 2020 m. lapkričio 3 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                     Linas Kukuraitis