NidosHerbas  

NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL NERINGOS SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. balandžio 20 d. Nr. T1-75

Neringa

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 35 straipsnio 2 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Neringos savivaldybės taryba  nusprendžia:

1.    Patvirtinti Neringos savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatus (pridedama).

2.    Pripažinti netekusiu galios Neringos savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 30 d. sprendimą Nr. T1-142 „Dėl Neringos savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“.

3.    Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                 Darius Jasaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Neringos savivaldybės tarybos

2017 m. balandžio 20 d.

sprendimu Nr. T1-75

 

NERINGOS SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Seniūnaičiai aptarnaujamos teritorijos gyvenamųjų vietovių bendruomenėms rūpimus klausimus svarsto ir sprendimus priima seniūnaičių sueigoje (toliau – Sueiga).

2.   Šie nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Neringos savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos kompetenciją, sueigų organizavimo bei sprendimų priėmimo jose tvarką.

3.   Seniūnaičių veikla grindžiama kolegialumo, demokratijos, teisėtumo ir viešumo principais.

4.   Seniūnaičių sueiga savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, šiais Nuostatais bei kitais teisės aktais.

 

 

II.        SUEIGOS KOMPETENCIJA

 

5.   Sueiga svarsto ir priima sprendimus:

5.1. dėl veiklos programų;

5.2. dėl kitų aptarnaujamos teritorijos gyvenamųjų vietovių bendruomenėms rūpimų klausimų t. y. pilietiškumo ugdymo (dalyvavimo įvairiose apklausose, viešuose svarstymuose, akcijose, judėjimuose, kuriant saugią aplinką);

5.3. dėl socialinių problemų (pagalbos socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams, socialinių problemų turinčioms šeimoms, socialinėje atskirtyje esančių asmenų problemų sprendimo būdų, minėtų asmenų užimtumo gerinimo galimybių, neįgaliems bendruomenės nariams, vaikų ir jaunimo užimtumo, (ypatingai vaikų) laisvalaikio ir poilsio organizavimo, šviečiamųjų, socialinių akcijų bei iniciatyvų organizavimo, skatinančių bendruomenės, ypač jaunimo, sveiką gyvenseną);

5.4. dėl kultūros ir sporto (vietos kultūros, laisvalaikio renginių rengimo, vietos sporto varžybų organizavimo, gyventojų švietimo bendruomenei aktualiomis temomis, kultūrinio paveldo išsaugojimo, vietos papročių, tradicijų ir etnokultūros, tradicinių amatų puoselėjimo, bendruomenės tradicijų kūrimo);

5.5. dėl aplinkos apsaugos (gyvenamosios aplinkos ir gyvenamosios vietovės viešųjų erdvių aplinkos tvarkymo talkų rengimo, kapinių tvarkymo, gamtos išteklių apsaugos, naminių gyvulių ir gyvūnų laikymo, viešųjų erdvių apželdinimo darbų organizavimo, vandens telkinių, paplūdimių, rekreacinių paskirties teritorijų tvarkymo organizavimo);

5.6. dėl projektų, kuriuos teikia aptarnaujamoje teritorijoje esančios bendruomeninės organizacijos, įgyvendinimo tikslingumo.

5.7.  dėl viešųjų paslaugų teikimo seniūnaitijos gyventojams tvarkos ir kokybės;

5.8.   kitais seniūnaitijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams rūpimais klausimais.

 

 

III.       SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

6.   Seniūnaičiai į Sueigą renkasi savo iniciatyva. Seniūnaičiai į Sueigą gali kviesti savivaldybės institucijų atstovus, bendruomeninių organizacijų vadovus ir gyventojus. Apie organizuojamą Sueigą, planuojamus svarstyti klausimus Sueigos iniciatorius į sueigos posėdį kviečiamus seniūnaičius informuoja telefonu arba elektroniniu paštu.

7.   Sueigos data, laikas ir vieta, preliminarus Sueigos darbotvarkės projektas ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki Sueigos paskelbiamas savivaldybės viešojo informavimo priemonėse (interneto svetainėje www.neringa.ltspaudoje ir kt.).

8.   Susidarius nenumatytoms aplinkybėms, Sueiga gali būti sukviesta ir nesilaikant Nuostatų 7 punkte numatytų laiko reikalavimų.

9.   Sueigai svarstyti klausimus gali pasiūlyti seniūnaičiai, teritorijoje registruotos nevyriausybinės bei kitos organizacijos, seniūnaitijos gyventojai.

10. Sueigoje negalintys dalyvauti seniūnaičiai raštu gali pasiūlyti klausimus svarstyti Sueigoje ir visais svarstomais klausimais raštu pateikti savo nuomonę, kuri turi būti paskelbta Sueigoje.

11. Sueiga vyksta patalpose, kurias neatlygintinai suteikia savivaldybės administracija.

12. Sueigoje dalyvaujantys seniūnaičiai registruojami atskirame lape.

13. Sueiga yra teisėta, jeigu joje dalyvauja daugiau kaip pusė seniūnaičių.

14. Jei Sueigoje nedalyvauja daugiau kaip pusė išrinktų seniūnaičių, skelbiama kitos Sueigos data.

15. Pirmąją naujai išrinktų seniūnaičių Sueigą organizuoja administracijos direktorius. Seniūnaičiai supažindinami su teisės aktais, reglamentuojančiais seniūnaičių veiklą, šiais Nuostatais. Aptariama Sueigos organizavimo tvarka.

16. Administracijos direktorius pirmininkauja pirmajam Sueigos posėdžiui, kol Sueigoje dalyvaujančių seniūnaičių daugumos sprendimu bus išrinktas Sueigos pirmininkas.

17. Išrinkus seniūnaičių Sueigos pirmininką, renkamas sekretorius.

18. Sueigos pirmininkas:

18.1.   skelbia Sueigos pradžią ir pabaigą;

18.2.   sudaro ir papildo preliminarią Sueigos darbotvarkę ir teikia seniūnaičiams tvirtinti;

18.3.   tikrina, ar sueigoje yra kvorumas;

18.4.   stebi, kad Sueigos metu būtų laikomasi šių Nuostatų ir kitų teisės aktų reikalavimų, organizuoja sklandžią Sueigos eigą;

18.5.   suteikia žodį Sueigoje dalyvaujantiems asmenims;

18.6.   pagal svarstymo rezultatus formuluoja klausimus balsavimui, vadovaudamasis šiais Nuostatais, nustato ir skelbia balsavimo tvarką, skelbia balsavimo rezultatus.

19. Sueigoje svarstant atskirus darbotvarkės klausimus pirmiausia išklausomas svarstomo klausimo pristatymas. Nuomonę svarstomu klausimu gali pareikšti visi Sueigos dalyviai.

20. Pristatant svarstomą klausimą, išdėstoma jo esmė, nurodoma jo svarba bendruomenei.

21. Sueigoje sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta Sueigoje dalyvaujančių seniūnaičių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Sueigos pirmininko balsas.

22. Sueiga svarstomais klausimais priima sprendimus, kurie yra rekomendacinio pobūdžio, tačiau atitinkamos Neringos savivaldybės institucijos privalo juos įvertinti. Jeigu seniūnaičių sueigos sprendimų vertinimas yra Savivaldybės tarybos kompetencija, jie vertinami ir sprendimas priimamas artimiausiame Tarybos posėdyje. Jeigu seniūnaičių sueigos sprendimų vertinimas yra Savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencija, direktorius priima dėl jų sprendimą ne vėliau kai per 20 darbo dienų nuo seniūnaičių sueigos sprendimo gavimo. Savivaldybės institucijos privalo nurodyti savo sprendimų priėmimo motyvus. Atitinkamų savivaldybės institucijų sprendimai dėl seniūnaičų sueigos sprendimų turi būti paskelbti Neringos savivaldybės interneto svetainėje (www.neringa.lt) ir tų seniūnaitijų seniūnaičiai informaciją teikia seniūnaitijos gyventojams.

23. Seniūnaičių sueiga protokoluojama. Protokole nurodoma Sueigos data, protokolo eilės numeris, Sueigos dalyviai, darbotvarkė, svarstomų klausimų eilės numeris ir pavadinimas, klausimą pateikęs pranešėjas, kalbėtojai ir pateikiamas priimtas sprendimas. Nurodomi balsavimo rezultatai, įrašoma seniūnaičių atskiroji nuomonė.

24. Sueigos protokolą pasirašo Sueigos pirmininkas ir sekretorius. Pirmosios Sueigos protokolą pasirašo administracijos direktorius, Sueigos pirmininkas ir sekretorius.

25. Sueigos protokolai saugomi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

26. Sueigos priimti sprendimai skelbiami viešai (Savivaldybės interneto svetainėje www.neringa.lt).

27. Sueigos posėdžiai yra atviri.

 

 

IV.       IŠPLĖSTINĖ SENIŪNAIČIŲ SUEIGA

 

28. Sprendžiant klausimus, susijusius su aptarnaujamos teritorijos gyvenamųjų vietovių ar jų dalių (seniūnaitijų) bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo tikslingumu ir su kitais visiems tos teritorijos gyventojais svarbiais reikalais, organizuojama išplėstinė seniūnaičių sueiga.

29. Išplėstinėje seniūnaičių sueigoje su sprendimo priėmimo teise dalyvauja seniūnaitijų seniūnaičiai ir seniūnaitijų aptarnaujamoje teritorijoje veikiantys bendruomeninių organizacijų deleguoti atstovai (toliau – atstovai). Bendruomeninės organizacijos deleguoja po 1 atstovą. Bendruomeninės organizacijos pirmininkas ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki išplėstinės seniūnaičių sueigos pateikia bendruomeninės organizacijos narių sprendimą deleguoti asmenį į išplėstinę seniūnaičių sueigą, jį pakeisti kitu arba deleguotą asmenį atšaukti.

30. Atsižvelgiant į vietos sąlygas ir aplinkybes,  išplėstinėje seniūnaičių sueigoje patariamojo balso teise gali dalyvauti seniūnaitijos teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų, tradicinių religinių bendruomenių atstovai.

31. Seniūnaičiai ir atstovai į išplėstinę seniūnaičių sueigą renkasi savo iniciatyva.

32. Seniūnaičiai į išplėstinę sueigą gali kviesti Savivaldybės institucijų atstovus, bendruomeninių organizacijų vadovus ir seniūnijos gyventojus. Apie organizuojamą išplėstinę sueigą, planuojamus svarstyti klausimus išplėstinės sueigos iniciatorius į išplėstinės sueigos posėdį kviečiamus seniūnaičius ir atstovus informuoja telefonu arba elektroniniu paštu.

33. Išplėstinės sueigos data, laikas ir vieta, preliminarus išplėstinės sueigos darbotvarkės projektas ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki išplėstinės sueigos paskelbiami Savivaldybės interneto svetainėje www.neringa.lt.

34. Susidarius nenumatytoms aplinkybėms, išplėstinė sueiga gali būti sukviesta ir nesilaikant Nuostatų 33 punkte numatytų laiko reikalavimų.

35. Išplėstinei sueigai svarstyti klausimus gali pasiūlyti seniūnaičiai, seniūnaitijos teritorijoje registruotos nevyriausybinės bei kitos organizacijos, seniūnaitijos gyventojai.

36. Išplėstinėje sueigoje negalintys dalyvauti seniūnaičiai ar atstovai  raštu gali pasiūlyti klausimus svarstyti išplėstinėje sueigoje ir visais svarstomais klausimais raštu pateikti savo nuomonę, kuri turi būti paskelbta išplėstinėje sueigoje.

37. Išplėstinė seniūnaičių sueiga vyksta patalpose, kurias neatlygintinai suteikia savivaldybės administracija.

38. Išplėstinėje seniūnaičių sueigoje dalyvaujantys seniūnaičiai ir atstovai registruojami atskirame lape.

39. Išplėstinė seniūnaičių sueiga yra teisėta, jeigu joje dalyvauja daugiau kaip pusė seniūnaičių ir atstovų.

40. Jei išplėstinėje sueigoje nedalyvauja daugiau kaip pusė išrinktų seniūnaičių ir atstovų, skelbiama kitos išplėstinės seniūnaičių sueigos data.

41. Išplėstinėms seniūnaičių sueigoms pirmininkauja po seniūnaičių rinkimų pirmoje seniūnaičių sueigoje dalyvaujančių seniūnaičių išrinktas sueigos pirmininkas – seniūnaitis ar atstovas. Kai po seniūnaičių rinkimų į pirmą išplėstinę seniūnaičių sueigą renkasi seniūnaičiai ir atstovai, jai pirmininkauja administracijos direktorius.

42Išplėstinės seniūnaičių sueigos  pirmininkas:

42.1.   skelbia išplėstinės sueigos pradžią ir pabaigą;

42.2.   sudaro ir papildo preliminarią išplėstinės sueigos darbotvarkę ir teikia seniūnaičiams tvirtinti;

42.3.   tikrina, ar išplėstinėje sueigoje yra kvorumas;

42.4.   stebi, kad išplėstinės sueigos metu būtų laikomasi šių Nuostatų ir kitų teisės aktų reikalavimų, organizuoja sklandžią išplėstinės sueigos eigą;

42.5.   suteikia žodį išplėstinėje sueigoje dalyvaujantiems asmenims;

42.6.   pagal svarstymo rezultatus formuluoja klausimus balsavimui, vadovaudamasis šiais Nuostatais, nustato ir skelbia balsavimo tvarką, skelbia balsavimo rezultatus.

43. Išplėstinėje sueigoje svarstant atskirus darbotvarkės klausimus pirmiausia išklausomas svarstomo klausimo pristatymas. Nuomonę svarstomu klausimu gali pareikšti visi išplėstinės sueigos dalyviai.

44. Pristatant svarstomą klausimą, išdėstoma jo esmė, nurodoma jo svarba bendruomenei.

45. Išplėstinėje sueigoje sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta išplėstinėje sueigoje dalyvaujančių seniūnaičių ir atstovų balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia išplėstinės sueigos  pirmininko balsas.

46. Išplėstinė sueiga svarstomais klausimais priima sprendimus, kurie yra rekomendacinio pobūdžio, tačiau atitinkamos Neringos savivaldybės institucijos privalo juos įvertinti. Jeigu išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimų vertinimas yra Savivaldybės tarybos kompetencija, jie vertinami ir sprendimas priimamas artimiausiame Tarybos posėdyje. Jeigu išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimų vertinimas yra administracijos direktoriaus kompetencija, direktorius priima dėl jų sprendimą ne vėliau kai per 20 darbo dienų nuo išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimo gavimo. Savivaldybės institucijos privalo nurodyti savo sprendimų priėmimo motyvus. Atitinkamų savivaldybės institucijų sprendimai dėl išplėstinės seniūnaičų sueigos sprendimų turi būti paskelbti Neringos savivaldybės interneto svetainėje www.neringa.lt.

47. Išplėstinė seniūnaičių sueiga protokoluojama. Protokole nurodoma išplėstinės sueigos data, protokolo eilės numeris, sueigos dalyviai, darbotvarkė, svarstomų klausimų eilės numeris ir pavadinimas, klausimą pateikęs pranešėjas, kalbėtojai ir pateikiamas priimtas sprendimas. Nurodomi balsavimo rezultatai, įrašoma seniūnaičių atskiroji nuomonė.

48. Išplėstinės sueigos protokolą pasirašo išplėstinės sueigos pirmininkas ir sekretorius.

49. Išplėstinės sueigos protokolai saugomi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

50. Išplėstinės sueigos priimti sprendimai skelbiami viešai (Savivaldybės interneto svetainėje www.neringa.lt).

51. Išplėstinės sueigos posėdžiai yra atviri.

 

 

 

V.        BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

52. Šie Nuostatai gali būti keičiami ir papildomi Neringos savivaldybės tarybos sprendimu.

53. Nuostatų įgyvendinimo kontrolę vykdo administracijos direktorius. Administracijos direktorius, nustatęs seniūnaičių sueigos ar išplėstinės seniūnaičių sueigos organizavimo bei vykdymo pažeidimus, įpareigoja seniūnaičius, atstovus organizuoti pakartotinę sueigą ir klausimą svarstyti iš naujo.

54. Šie Nuostatai viešai paskelbiami Neringos savivaldybės interneto svetainėje www.neringa.lt.

_________________________