VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2010 M. BALANDŽIO 27 D. ĮSAKYMO NR. B1-173 „DĖL VIŠČIUKŲ BROILERIŲ LAIKYMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 20 d. Nr. B1-688

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (OL 2017 L 95, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. sausio 14 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/478 (OL 2019 L 82, p. 4), 156 straipsnį:

1. Pakeičiu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2010 m. balandžio 27 d. įsakymą Nr. B1-173 „Dėl Viščiukų broilerių laikymo reikalavimų patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija (Viščiukų broilerių laikymo reikalavimai nauja redakcija nedėstomi):

 

„VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

VIŠČIUKŲ BROILERIŲ LAIKYMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 9 punktu ir 3 dalimi, Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 3 straipsnio 9 dalies 2 punktu ir įgyvendindamas 2007 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvą 2007/43/EB, nustatančią būtiniausias broilerių apsaugos taisykles (OL 2007 L 182, p. 19), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/625 (OL 2017 L 95, p. 1):

1. Tvirtinu pridedamus Viščiukų broilerių laikymo reikalavimus.

2. P a v e d u:

2.1. įsakymo vykdymą pagal kompetenciją Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniams padaliniams;

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriui.“

2. P a k e i č i u nurodytuoju įsakymu patvirtintus Viščiukų broilerių laikymo reikalavimus:

2.1. pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS;

2.2. pakeičiu 3.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.4. paukštidėse ekstensyviai auginamiems viščiukams broileriams ir laisvai auginamiems viščiukams broileriams, kaip nustatyta 2008 m. birželio 16 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 543/2008, kuriuo nustatomos išsamios reglamento (EB) Nr. 1234/2007 dėl tam tikrų prekybos paukštiena standartų įgyvendinimo taisyklės (OL 2008 L 157, p. 46), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. vasario 21 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 519/2013 (OL 2013 L 158, p.74), V priedo b, c, d ir e punktuose;“;

2.3. pakeičiu 3.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.5. ekologiškai auginamiems viščiukams broileriams, kaip nustatyta 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinančiame reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL 2007 L 189, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 517/2013 (OL 2013 L 158, p. 1).“;

2.4. pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Viščiukų broilerių savininkai arba viščiukų broilerių laikytojai privalo užtikrinti Ūkinių gyvūnų gerovės reikalavimų, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus  2019 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. B1-  690 „Dėl Ūkinių gyvūnų gerovės reikalavimų patvirtinimo“, ir šių Reikalavimų nuostatų laikymąsi. Viščiukų broilerių savininkai arba viščiukų broilerių laikytojai turi parengti viščiukų broilerių auginimo ir priežiūros geros praktikos vadovus ir, jais vadovaudamiesi, vykdyti viščiukų broilerių stebėseną.“;

2.5. pakeičiu 5 punkto aštuntąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

Valstybinis veterinarijos gydytojas – atitinka valstybinio veterinarijos gydytojo sąvoką, apibrėžtą reglamento (ES) 2017/625 3 straipsnio 32 punkte.“; 

2.6. pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

VIŠČIUKŲ BROILERIŲ TANKUMAS;

2.7. pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

III SKYRIUS

VIŠČIUKŲ BROILERIŲ LAIKYMO REIKALAVIMAI;

2.8. pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IV SKYRIUS

VIŠČIUKŲ BROILERIŲ LAIKYMAS DIDESNIU KAIP 33 KG/M2 TANKUMU;

2.9. pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

V SKYRIUS

DIDESNIO KAIP 39 KG/M2 TANKUMO TAIKYMO KRITERIJAI;

2.10. pakeičiu VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VI SKYRIUS

SKERDYKLŲ STEBĖSENA IR TOLESNĖ VEIKLA;

2.11. pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

30. Valstybinis veterinarijos gydytojas, atliekantis skerdykloje valstybinę veterinarinę priežiūrą pagal 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (OL 2017 L 95, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. sausio 14 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/478 (OL 2019 L 82, p. 4), ir jį įgyvendinamuosius teisės aktus, vertina atlikto tikrinimo po skerdimo rezultatus, siekdamas nustatyti, ar laikymo vietoje arba joje esančioje paukštidėje nėra galimų viščiukų broilerių gerovės pažeidimų požymių (pavyzdžiui: kontaktinio dermatito, parazitinių ir sisteminių ligų požymių).“;

2.12. pakeičiu VII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VII SKYRIUS

VIŠČIUKUS BROILERIUS PRIŽIŪRINČIŲJŲ ASMENŲ MOKYMAS;

2.13. pakeičiu VII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS;

2.14. pakeičiu 43 punktą ir jį išdėstau taip:

43. Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų rugpjūčio 31 dienos VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyrius turi parengti ir pateikti metinę (praėjusių metų) šiuose Reikalavimuose nurodytų paukštininkystės ūkių (toliau – ūkis) patikrinimų dėl atitikties Reikalavimams ataskaitą (toliau – ataskaita) Europos Komisijai. Prie ataskaitos turi būti pridedama ūkių patikrinimų metu nustatytų pažeidimų analizė ir nacionalinis veiksmų planas, kuriuo siekiama užtikrinti, kad ūkiuose nustatyti pažeidimai nepasikartotų.“

3. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 2.4, 2.5, 2.11 ir 2.14 papunkčiai įsigalioja 2019 m. gruodžio 14 d.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis direktorių                                                                                 Vidmantas Paulauskas