LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ Į VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ VIETAS, MOKYMOSI REZULTATŲ MINIMALIŲ RODIKLIŲ NUSTATYMO

 

2015 m. rugpjūčio 12 d. Nr. V-888

Vilnius

 

 

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 70 straipsnio 4 dalį:

 

1. N u s t a t a u, kad:

 

1.1. asmenys, 2015 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, turi būti išlaikę:

 

1.1.1. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų sričių universitetinių studijų programas;

 

1.1.2. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų sričių koleginių studijų programas;

 

1.1.3. užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) valstybinį brandos egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos mokėjimo lygis būtų nustatomas, laikant valstybinį brandos egzaminą arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą, ir įvertinimai įskaitomi, egzaminą išlaikius ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Jeigu asmens brandos atestate įrašyta, kad užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) brandos egzaminas įvertintas 16 ar daugiau balų, laikoma, kad mokinio pasiekimai atitinka ne žemesnį nei B1 lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Lietuvoje įskaitomų tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sąrašas pateikiamas Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-435 „Dėl Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 1 priede;

 

1.2. asmenys, 2016 metais ir 2017 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, turi būti išlaikę šio įsakymo 1.1 papunktyje nurodytus egzaminus ir matematikos valstybinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų sričių (išskyrus menų) koleginių ir universitetinių studijų programas;           

 

1.3. asmenys, nuo 2018 metų Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, turi būti išlaikę:

 

1.3.1. šio įsakymo 1.1 papunktyje nurodytus egzaminus;

 

1.3.2. matematikos valstybinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų sričių (išskyrus menų) koleginių ir universitetinių studijų programas:

 

1.3.2.1. ne žemesniu nei patenkinamu pasiekimų lygiu, jeigu pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų srities, meno pedagogikos ir dalyko pedagogikos studijų programas, kurių dalykas priskiriamas humanitarinių mokslų studijų sričiai;

 

1.3.2.2. ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu, jeigu pretenduoja į socialinių (išskyrus meno pedagogikos ir dalyko pedagogikos studijų programas, kurių dalykas priskiriamas humanitarinių mokslų studijų sričiai), biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų studijų sričių programas; 

 

1.4. asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų, taip pat iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, pretenduojantiems į pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, šio įsakymo 1.1, 1.2 ir 1.3 papunkčiuose nurodyti reikalavimai netaikomi, jiems minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

 

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. liepos 31 d. įsakymą Nr. V-694 „Dėl asmenų, pretenduojančių į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių nustatymo“.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                                     Audronė Pitrėnienė