LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2002 M. SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 30 „DĖL SKERDYKLŲ, KLASIFIKUOJANČIŲ GYVULIŲ SKERDENAS, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“PAKEITIMO

 

2016 m. spalio 18 d. Nr. 3D-600

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Kiaulių skerdenas klasifikuojančių skerdyklų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 30 „Dėl skerdyklų, klasifikuojančių gyvulių skerdenas, sąrašų patvirtinimo“, ir 4 punktą išdėstau taip:

4. UAB „Rivona“, Sodininkų g. 3, Struikų k., Šilalės r.“

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                        Virginija Baltraitienė