LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO NR. XI-242 PAKEITIMO ĮSTATYMO
NR. XII-2534 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-970

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

11. Asmenims, priimtiems į aukštąsias mokyklas iki šio įstatymo įsigaliojimo, jų studijų laikotarpiu taikomos jų priėmimo į aukštąsias mokyklas metu galiojusios studijų, finansavimo, kreditavimo ir kitos sąlygos, išskyrus šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 77 straipsnio 17 dalies ir 78 straipsnio nuostatas, kurios taikomos asmenims, priimtiems į aukštąsias mokyklas ne anksčiau kaip 2009 m. gegužės 12 d. Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentams, priimtiems į aukštąsias mokyklas ne anksčiau kaip 2009 m. gegužės 12 d., taikomos ir šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 79 straipsnio nuostatos.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

2. 2018 metais pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentams, priimtiems į aukštąsias mokyklas iki 2016 m. gruodžio 31 d., studijų kaina kompensuojama už visą jų studijų laikotarpį, baigtą iki 2018 m. rugsėjo 30 d. Už studijas sumokėta kaina nekompensuojama už studijų laikotarpius, už kuriuos studijų kainos kompensacija asmeniui jau buvo paskirta, taip pat už laikotarpius, už kuriuos asmeniui, baigusiam atitinkamą studijų laikotarpį (pirmuosius dvejus studijų metus (ištęstinių studijų atveju – pusę studijų programos) ir likusius studijų metus), atsižvelgiant į jo studijų rezultatus, atitinkamais kalendoriniais metais studijų kainos kompensacija nebuvo paskirta. Už vėlesnius studijų metus šiems asmenims studijų kaina kompensuojama pabaigus kiekvienus studijų metus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė