VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MAISTO PRODUKTŲ PREKYBOS IR (AR) VIEŠOJO MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO RENGINIO AR ŠVENTĖS METU

 

2018 m. gruodžio 21 d. Nr. B1 - 1046

Vilnius

 

Vadovaudamasis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319–337) 6 straipsniu, 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 200–251), 31 straipsniu, 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 178/2002, nustatančiu maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančiu Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančiu su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL 2002 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 463) ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 6.1.12, 6.6.7 ir 6.8.1 papunkčiais bei siekdamas užtikrinti tinkamą maisto tvarkymo subjektų valstybinę kontrolę, tvarkomo maisto saugą ir apsaugoti vartotojų sveikatą:

1. Nurodau:

1.1. renginių ar švenčių organizatoriams (juridiniams ir fiziniams asmenims, kurie organizuoja su maisto tvarkymu susijusius renginius ar šventes) likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki renginio ar šventės pradžios atitinkamam Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniam padaliniui:

1.1.1. pateikti laisvos formos rašytinį dokumentą, kuriame turi būti nurodyta informacija apie maisto tvarkymo subjektus, siekiančius prekiauti maisto produktais ir (ar) teikti viešojo maitinimo paslaugas renginio ar šventės metu, arba pateikti užpildytą šio įsakymo priede nustatytą Pranešimą apie maisto tvarkymo subjektus, siekiančius prekiauti maisto produktais ir (ar) teikti viešojo maitinimo paslaugas renginio ar šventės metu, 

1.1.2. pateikti maisto tvarkymo vietų išdėstymo teritorijoje, kurioje bus organizuojamas renginys ar šventė, planą,

1.1.3. užtikrinti higienos sąlygų maisto tvarkymo subjektams sudarymą renginio ar šventės metu;

1.2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniams padaliniams:

1.2.1. patikrinti planuojančių dalyvauti renginyje ar šventėje maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir (ar) registravimo dokumentus Maisto kontrolės informacinėje sistemoje (FIS) ir (ar) Veterinarinį patvirtinimą turinčių gyvūninio maisto tvarkymo subjektų registre (VEPR) ir apie tai informuoti renginio ar šventės organizatorių,

1.2.2. prireikus atlikti patikrinimą renginio ar šventės metu (atsižvelgiant į organizuojamo renginio ar šventės mastą, planuojančių dalyvauti asmenų skaičių ir galimą riziką tvarkant maistą),

1.2.3. bendradarbiauti su teritorijų savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, keistis aktualia informacija.

2. Nustatau, kad:

2.1. renginio ar šventės metu tiekti maistą ir (ar) teikti viešojo maitinimo paslaugas gali tik nustatyta tvarka patvirtinti ir (ar) registruoti maisto tvarkymo subjektai;

2.2. maisto tvarkymo subjektams, siekiantiems prekiauti ne greitai gendančiais fasuotais maisto produktais tik renginio metu ir neturintiems stacionarios prekybos vietos (pvz., vykdantiems prekybą palapinėje), pakanka užsiregistruoti, kaip nustatyta Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. B1-527 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 25 punkte. Ūkinės komercinės veiklos kodas pagal Aprašo 1 priedo 2 punkto 19 eilutę turėtų būti 47.99.0.M „Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse“;

2.3. teikiančios viešojo maitinimo paslaugas įmonės, siekiančios renginio ar šventės metu teikti viešojo maitinimo paslaugas, turi turėti ne tik Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą (toliau – MTSPP) vykdyti atitinkamą veiklą, bet ir būti registruotos vykdyti Aprašo 1 priedo 2 punkto 22 eilutėje nurodytą veiklą (ūkinės komercinės veiklos kodas 56.21 „Pagaminto valgio teikimas renginiams / pagal sutartį“). Jei įmonės turimame MTSPP nurodyta viena iš atskirų veiklų (pagaminto valgio teikimas renginiams ar pagaminto valgio teikimas pagal sutartį), įmonei leidžiama teikti viešojo maitinimo paslaugas renginio ar šventės metu;

2.4. prekybą maisto produktais renginio ar šventės metu gali vykdyti ir tie maisto tvarkymo subjektai, kurie turi leidimus vykdyti maisto produktų gamybą ar mažmeninę ir didmeninę prekybą;

2.5. maisto tvarkymo subjektai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už renginio ar šventės metu parduodamo maisto saugą ir kokybę.

3. Pripažįstu netekusiu galios Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. vasario 27 d. įsakymą Nr. B1-253 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. B1-786 „Dėl Vienkartinio leidimo tvarkyti maistą šventės, renginio metu patvirtinimo reikalavimų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.

4. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriui.

 

 

 

 

Direktorius Darius Remeika

 

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2018 m. gruodžio 21 d.

įsakymo Nr. B1-1046

priedas

 

(Pranešimo formos pavyzdys)

________________________________________________________________________________

(Renginio ar šventės organizatoriaus duomenys: juridinio

_________________________________________________________________________________________

asmens pavadinimas, kodas, adresas / fizinio asmens vardas, pavardė, adresas)

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

___________________________________ valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

(teritorinio padalinio pavadinimas)

 

 

PRANEŠIMAS

APIE MAISTO TVARKYMO SUBJEKTUS, SIEKIANČIUS PREKIAUTI MAISTO PRODUKTAIS IR (AR) TEIKTI VIEŠOJO MAITINIMO PASLAUGAS RENGINIO AR ŠVENTĖS METU

 

____ m. _____________d. Nr. ______

__________________________

(Vietos, kurioje organizuojamas renginys ar šventė, adresas)

 

 

 

 

Maisto tvarkymo subjektas

(juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė)

Juridinio asmens kodas, buveinės adresas

Registracijos Maisto kontrolės informacinėje sistemoje (FIS) ir (ar) Veterinarinį patvirtinimą turinčių gyvūninio maisto tvarkymo subjektų registre (VEPR) numeris

Vykdomos ūkinės komercinės veiklos rūšis (-ys)

(kodas (-ai), pavadinimas (-ai)

Planuojamų tiekti maisto produktų asortimentas (kodas (-ai), papildoma informacija

1.

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Maisto tvarkymo vietos, iš kurios į renginį ar šventę bus pristatomi maisto produktai, adresas (nurodyti, jei žinoma):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________