Herbas.wmf

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS           

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS INVESTAVIMO,  UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KUPIŠKIO AUTOBUSŲ PARKAS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO IR ĮSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. kovo 28 d. Nr. TS-67

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 22 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 1 ir 17 punktais, 49 straipsniu ir atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ 2019 m. kovo 13 d. prašymą Nr. S-24, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Investuoti ir perduoti uždarajai akcinei bendrovei „Kupiškio autobusų parkas“ (kodas 164742773) Kupiškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį finansinį turtą (piniginį įnašą)  – 24 210,56 euro (dvidešimt keturis tūkstančius du šimtus dešimt eurų 56 ct).

2. Padidinti uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ (kodas 164742773) įstatinį kapitalą 24 210,56 euro (dvidešimt keturiais tūkstančiais dviem šimtais dešimčia eurų 56 ct), išleidžiant 836 (aštuonis šimtus trisdešimt šešias) naujas 28,96 euro (dvidešimt aštuonių eurų 96 ct) nominalios vertės paprastąsias vardines akcijas, kurios priklausys Kupiškio rajono savivaldybei.

3. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ (kodas 164742773) įstatinis kapitalas yra 188 413,76 euro (vienas šimtas aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai trylika eurų 76 ct), padalytas į 6 506 (šešis tūkstančius penkis šimtus šešias) paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos nominali vertė – 28,96 euro (dvidešimt aštuoni eurai 96 ct).

4. Patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ naujos redakcijos įstatus, pakeistus dėl įstatinio kapitalo didinimo (pridedama).

5. Įgalioti uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ direktorių Virgilijų Braknį pasirašyti uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ įstatus  ir įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti Juridinių asmenų registre.

 

6. Pripažinti netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimą Nr. TS-291 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės investavimo, uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ įstatinio kapitalo didinimo ir įstatų patvirtinimo“.

 

Savivaldybės meras                                                                                    Dainius Bardauskas