LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO DARBO INSPEKTORIAUS 2013 M. RUGSĖJO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-356 „DĖL INFORMACIJOS APIE DARBUOTOJŲ SAUGOS BŪKLĘ IR DARBO VIETŲ ATITIKTĮ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS NORMINIŲ TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAMS TEIKIMO  (DEKLARAVIMO) VALSTYBINEI DARBO INSPEKCIJAI“ PAKEITIMO

 

2016 m. lapkričio 22 d. Nr. EV-367

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 1 ir 6 punktais bei įgyvendindamas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą:

1. P a k e i č i u    Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“, priedą „DSS ir darbo teisės būklė. Bendrinis klausimynas“:

1.1. išdėstau 2.26.2 klausimą taip:

2.26.2. Ar darbuotojai žino, kad neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų darbuotojo buvimas darbo vietoje, juridinių asmenų patalpose ar teritorijoje darbo metu arba pasibaigus darbo laikui, taip pat darbuotojo vengimas pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo užtraukia baudą darbuotojui nuo 30 iki 90 eurų? ([2.18.] 98 str. 1 d.)“;

1.2. papildau 2.26.3 klausimu:

2.26.3. Ar darbuotojai žino, kad darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimas, kai pavojingus darbus atlieka neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų darbuotojas, taip pat darbuotojo vengimas pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo užtraukia baudą darbuotojui nuo 90 iki 290 eurų? ([2.18.] 96 str. 2 d.)“;

1.3. įrašau Teisės aktų žymėjimo klausimyne 2.18 eilutėje vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas“ žodžius „Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas, išskyrus 3 ir 4 punktus, įsigalioja nuo 2017 m. sausio 1 d.

3. N u r o d a u:  

3.1. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) Dokumentų valdymo skyriaus vedėjui organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre;

3.2. VDI Informacinių technologijų skyriaus vedėjui iki 2016 m. gruodžio 30 d. organizuoti Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo priedo „DSS ir darbo teisės būklė. Bendrinis klausimynas“, paskelbto VDI e-paslaugų darbdaviams sistemoje EPDS, atitinkamą koregavimą.

4. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojui pagal administravimo sritį.

 

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausiasis

valstybinis darbo inspektorius                                                                                         Jonas Gricius