LIETUVOS RESPUBLIKOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS 2014 M. LIEPOS 29 D. ĮSAKYMO NR. 1V-1025 „DĖL UNIVERSALIOSIOS PAŠTO PASLAUGOS DIDŽIAUSIŲ TARIFŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. liepos 12 d. Nr. 1V-661

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pašto įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 5 punktu:

1. P a k e i č i u Universaliosios pašto paslaugos didžiausius tarifus, patvirtintus Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 1V-1025 „Dėl Universaliosios pašto paslaugos didžiausių tarifų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

UNIVERSALIOSIOS PAŠTO PASLAUGOS LIETUVOJE DIDŽIAUSI TARIFAI“.

1.2. Pakeičiu I skyriaus 1 lentelę ir ją išdėstau taip:

„1 lentelė. Korespondencijos siunta1 iki 500 gramų

Eil.

Nr.

Universalioji pašto paslauga

Vienos pašto siuntos siuntimo tarifas be pridėtinės vertės mokesčio, eurais

nepirmenybinės pašto siuntos

pirmenybinės pašto siuntos

1.

Iki 20 gramų

0,49

0,55

2.

Sunkesnė kaip 20 gramų, iki 50 gramų

0,59

0,65

3.

Sunkesnė kaip 50 gramų, iki 100 gramų

0,69

0,75

4.

Sunkesnė kaip 100 gramų, iki 500 gramų

0,79

0,85“.

 

1.3. Pakeičiu I skyriaus 2 lentelę ir ją išdėstau taip:

„2 lentelė. Didelių matmenų korespondencijos siunta2 iki 2000 gramų

Eil.

Nr.

Universalioji pašto paslauga

Vienos pašto siuntos siuntimo tarifas be pridėtinės vertės mokesčio, eurais

nepirmenybinės pašto siuntos

pirmenybinės pašto siuntos

1.

Iki 100 gramų

0,79

0,85

2.

Sunkesnė kaip 100 gramų, iki 500 gramų

0,99

1,05

3.

Sunkesnė kaip 500 gramų, iki 1000 gramų

1,19

1,25

4.

Sunkesnė kaip 1000 gramų, iki 2000 gramų

1,59

1,65“.

 

 

 

1.4. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

UNIVERSALIOSIOS TARPTAUTINĖS PAŠTO PASLAUGOS DIDŽIAUSI TARIFAI“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. rugpjūčio 1 d.

3. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,                                                                                      

pavaduojanti direktorių                                                                                                    Lina Rainienė