Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2018 M. SPALIO 17 D. NUTARIMO NR. 1046 „DĖL PAVEDIMO VYKDYTI NACIONALINĖS PLĖTROS ĮSTAIGOS VEIKLĄ“ PAKEITIMO

 

2021 m. kovo 17 d. Nr. 161

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 17 d. nutarimą Nr. 1046 „Dėl pavedimo vykdyti nacionalinės plėtros įstaigos veiklą“ ir 4 punktą išdėstyti taip:

4. uždarajai akcinei bendrovei Valstybės investicijų valdymo agentūrai – mažų įmonių, atitinkančių mažos įmonės sampratą, nustatytą Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, ir prašymo dėl finansavimo pateikimo Pagalbos verslui fondui dieną turinčių daugiau kaip 50 darbuotojų, vidutinių įmonių, atitinkančių vidutinės įmonės sampratą, nustatytą Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, ir didelių įmonių, kurios nepriskiriamos smulkiojo ar vidutinio verslo subjektams, likvidumo palaikymo, įgyvendinant skatinamąją finansinę priemonę „Pagalbos verslui fondas“, srityje, laikantis 2020 m. kovo 19 d. Europos Komisijos komunikate Nr. 2020/C 91 I/01 „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“ su visais pakeitimais nustatytų įgyvendinimo terminų.“

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                         Ingrida Šimonytė

 

 

Finansų ministrė                                                                              Gintarė Skaistė