LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO –

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ

VADOVO 2020 M. BIRŽELIO 15 D. SPRENDIMO NR. V-1462 „DĖL KULTŪROS, PRAMOGŲ BEI KITŲ RENGINIŲ IR SUSIBŪRIMŲ ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugpjūčio 26 d. Nr. V-1921

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 15 d. sprendimą Nr. V-1462 „Dėl kultūros, pramogų bei kitų renginių ir susibūrimų organizavimo būtinų sąlygų“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL KULTŪROS, PRAMOGŲ BEI KITŲ RENGINIŲ IR SUSIBŪRIMŲ ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

 

1. Įpareigoti kultūros, pramogų bei kitus renginius ir susibūrimus, išskyrus aukšto meistriškumo sporto varžybas ir asmenines šventes, (toliau – renginiai) uždarose ir atvirose erdvėse organizuojančius asmenis užtikrinti:

1.1. bilietų platinimą ir (arba) žiūrovų ir (ar) dalyvių registravimą elektroniniu būdu, neribojant žiūrovų ir (ar) dalyvių skaičiaus atvirose ir uždarose erdvėse organizuojamuose renginiuose. Jei renginio organizatoriai to užtikrinti negali, renginyje leidžiama dalyvauti ne daugiau kaip 300 žiūrovų ir (ar) dalyvių;

1.2. būtų laikomasi ne mažesnio nei 1 m atstumo tarp žiūrovų, išskyrus sutuoktinius, artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus, jei renginys organizuojamas atviroje erdvėje, žiūrovai ir (ar) dalyviai (išskyrus atlikėjus) viso renginio ar susibūrimo metu dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių) leidžiama nedėvėti renginio metu sportuojantiems asmenims bei neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių) dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį);

1.3. renginio dalyviams ir žiūrovams būtų sudaryta galimybė tinkamai renginio dalyvių ir žiūrovų rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai (plauti rankas šiltu tekančiu vandeniu ir skystu muilu ar dezinfekuoti jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis) ir pateikta informacija apie higienos (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.) laikymosi būtinybę;

1.4. į renginį nebūtų įleidžiami asmenys, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);

1.5. renginio dalyviai ir (ar) žiūrovai eilėse prie bilietų kasų ar kitų bilietų pardavimo vietų laikytųsi saugaus ne mažesnio kaip 1 metro atstumo vienas nuo kito ir (arba) organizuoti bilietų prekybą internetu;

1.6. dirbtų tik darbuotojai, neturintys viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ir darbuotojų sveikata būtų nuolat stebima;

1.7. dalyviai ir žiūrovai, kuriems pasireiškia viršutinių kvėpavimo takų ligų susirgimų požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant paliktų renginio vietą ir jiems būtų rekomenduota konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai;

1.8. dalyviai ir žiūrovai būtų informuoti, kad turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) į renginio vietą nevyktų;

1.9. gavus informaciją apie dalyviui ar žiūrovai nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai būtų informuotas Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) ir bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją;

1.10. nedirbtų darbuotojai, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, išskyrus dirbančius nuotoliniu būdu;

1.11. aplinkos valymas ir dezinfekcija renginio vietoje būtų atliekama vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (kai galima užteršimas SARS-CoV-2 virusu) http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf;

1.12. renginio aptarnaujantis personalas dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių) leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių) dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei.

2. Kitais šiame sprendime nenurodytas atvejais, rekomenduoti renginio dalyviams, žiūrovams ir darbuotojams dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių) leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių) dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei.

3. Nustatyti, kad renginius organizuojantys asmenys, vykdantys renginio žiūrovų ir (ar) dalyvių registravimą elektroniniu būdu, asmens duomenis tvarko šiomis sąlygomis ir tvarka:

3.1. renginių organizatoriai tvarko šiuos renginio žiūrovo ir (ar) dalyvio (toliau – duomenų subjektas) asmens duomenis:

3.1.1. vardas, pavardė;

3.1.2. telefono ryšio numeris (asmeninis, darbo, kitas);

3.1.3. nuolatinės gyvenamosios vietos informacija: gatvės pavadinimas, namo numeris, buto numeris, miestas, savivaldybė, šalis.

3.2. renginių organizatoriai 3.1 papunktyje nurodytus duomenis:

3.2.1. renka tiesiogiai iš duomenų subjekto;

3.2.2. tvarko COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais;

3.2.3. saugo ne ilgiau kaip 21 dieną nuo įvykusio renginio dienos;

3.2.4. neatlygintinai teikia NVSC COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinės diagnostikos tikslais;

3.2.5. pateikia NVSC ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, gavus prašymą.

3.3. renginių organizatoriams draudžiama asmens duomenis tvarkyti kitais tikslais, nei nurodyti šio sprendimo 3.2.2 papunktyje.“

2. Įpareigoju Lietuvos Respublikos kultūros ministeriją ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministeriją iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. parengti renginių organizatoriams taikomus tvarkų aprašus dėl žiūrovų ir (ar) dalyvių registravimo elektroniniu būdu arba papildyti šiomis nuostatomis atitinkamus teisės aktus.

3. Nustatau, kad šis sprendimas, išskyrus 2 punktą, įsigalioja 2020 m. rugsėjo 1 d.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                               Aurelijus Veryga