VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS IR VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ORGANIZAVIMO TVARKOS  APRAŠO PATVIRTINIMO IR APTARNAUJAMŲ TERITORIJŲ NUSTATYMO

 

2021 m. vasario 26 d. Nr. T3-38

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 2, 3 ir 6 dalimis, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 7 straipsnio 7 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 patvirtinto Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo 2 punktu ir atsižvelgdama į Rekomendacijas savivaldybėms dėl centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-918, Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.    Patvirtinti centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.    Nustatyti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, aptarnavimo teritorijas (1 ir 2 priedas).

3.    Pripažinti netekusiu galios Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. T3-326 „Dėl Centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo ir aptarnaujamų patvirtinimo“.

4.    Paskelbti sprendimą Teisės aktų registre ir Savivaldybės tinklalapyje.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                             Marija Rekst


 

PATVIRTINTA

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

2021 m. vasario 26 d.

sprendimu Nr. T3-38

 

 

CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS IR VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo įstaigų, veikiančių Vilniaus rajono teritorijoje, ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo, prašymų priimti į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes pateikimo ir tėvų (globėjų) informavimo apie priėmimą tvarką, eilių ir grupių sudarymo tvarką, informacinės sistemos administratorių, vartotojų, naudotojų ir tvarkytojų teises, pareigas, jų turimas funkcijas ir atsakomybę. Šis Aprašas taikomas visoms Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo įstaigoms, esančioms Vilniaus rajono teritorijoje, ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigoms, vykdančioms ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas (toliau – Įstaiga).

2.    Aprašo tikslas – reglamentuoti priėmimo į ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarką, siekti tenkinti gyventojų poreikį ugdyti vaikus pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas.

3.    Pagrindinės sąvokos:

3.1. informacinė sistema – centralizuota prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinė sistema (toliau – IS). IS paskirtis – registruoti tėvų (globėjų) prašymus, sudaryti grupes, tvarkyti grupių ir jas lankančių bei pageidaujančių lankyti vaikų duomenis, siekiant viešai ir skaidriai tenkinti tėvų (globėjų) poreikius, teikti patikimą ir tikslią informaciją;

3.2. informacinės sistemos administratorius – IS diegimo ir aptarnavimo paslaugą teikiančios įmonės darbuotojas (toliau – IS administratorius);

3.3. informacinės sistemos valdytojai – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius (toliau – IS valdytojai);

3.4. informacinės sistemos tvarkytojas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus specialistai, atsakingi už centralizuoto vaikų priėmimo į Įstaigas duomenų tvarkymą, tvarkantys Įstaigų, įgyvendinančių ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, vaikų, lankančių ir pageidaujančių lankyti šių Įstaigų grupes, duomenų bazę (toliau – IS tvarkytojai);

3.5. informacinės sistemos naudotojas – Įstaigos vadovo įsakymu paskirtas darbuotojas, atsakingas už ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimą, lankančių vaikų duomenų bazę, informacijos apie švietimo įstaigą ir joje teikiamas paslaugas pateikimą (toliau – IS naudotojas);

3.6. informacinės sistemos vartotojas – tėvai (globėjai), turintys teisę naudotis informacine sistema Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) interneto svetainėse https://www.smm.lt/ ir http://www.vrsa.lt/;

3.7. informacijos iš IS duomenų bazės gavėjai – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Savivaldybės institucijos, planuojančios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų tinklo plėtrą ir sprendžiančios kitus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo klausimus, taip pat Įstaigos, teikiančios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, tėvai (globėjai).

 

II SKYRIUS

TĖVŲ (GLOBĖJŲ) PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

 

4.    Tėvai (globėjai) prašymus pildo elektroniniu būdu IS prisijungę https://www.smm.lt/ ir (ar) http://www.vrsa.lt/.

5.    Prašyme nurodoma:

5.1. tėvų (globėjų) duomenys:

5.1.1. asmens kodas;

5.1.2. vardas, pavardė (įrašą sistema formuoja automatiškai iš Gyventojų registro (toliau – GR) tėvams (globėjams), kurių gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus rajono savivaldybėje);

5.1.3. telefono numeris;

5.1.4. elektroninio pašto adresas;

5.1.5. deklaruota gyvenamoji vieta (įrašą sistema formuoja automatiškai iš GR tėvams (globėjams), kurių gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus rajono savivaldybėje);

5.1.6. faktinė gyvenamoji vieta.

5.2. Vaiko duomenys:

5.2.1. asmens kodas;

5.2.2. vardas, pavardė (įrašą sistema formuoja automatiškai iš GR vaikams, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus rajono savivaldybėje);

5.2.3. gimimo data (įrašą sistema formuoja automatiškai);

5.2.4. deklaruota gyvenamoji vieta (įrašą sistema formuoja automatiškai iš GR vaikams, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus rajono savivaldybėje);

5.2.5. faktinė gyvenamoji vieta.

5.3. prašymo registracijos numeris (sistema formuoja automatiškai);

5.4. prašymo pateikimo data (sistema formuoja automatiškai);

5.5. pageidaujama vaiko priėmimo į Įstaigą data;

5.6. pasirinkta (-os) ugdymo kalba (-os):

5.6.1. lietuvių;

5.6.2. lenkų;

5.6.3. rusų;

5.7. pageidaujama (-os) lankyti Įstaiga (-os) prioriteto tvarka (nurodomos ne daugiau kaip trys alternatyvos):

5.7.1. Įstaigos (-ų) pavadinimas (-ai);

5.7.2. ugdymo metodas (-ai);

5.7.3. ugdymo kalba (-os);

5.7.4. grupės tipas (-ai);

5.7.5. ugdymo laiko trukmė.

5.8. duomenys apie turimus prioritetus:

5.8.1. vaikas iš šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose arba dieninėse visų tipų mokymo įstaigose;

5.8.2. vaikas, kurio brolis ar sesuo jau lanko/mokosi toje pačioje įstaigoje;

5.8.3. pedagoginių darbuotojų/ švietimo įstaigų vadovų, deklaruotų Vilniaus rajono savivaldybėje, dirbančių ne mažiau nei pusę metų ir turinčių nenutrauktą darbo sutartį švietimo įstaigoje, veikiančioje Įstaigos aptarnavimo teritorijoje, vaikai;

5.8.4. vaikas, kurį augina vienas iš tėvų (jeigu vienas iš tėvų miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu);

5.8.5. vaikas, kurių vienam iš tėvų (globėjų) nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumas;

5.8.6. prioritetą (-us) įrodantis (-ys) dokumentas (-ai).

5.9. pageidavimas gauti pranešimą apie skirtą vietą Įstaigoje elektroniniu laišku;

5.10. sutikimas, kad duomenys iš kitų valstybinių registrų bus gauti automatiniu būdu;

5.11. patvirtinimas, kad pateikti duomenys yra teisingi.

6.    Prašymai priimami ir IS registruojami nuolat.

7.    Jei Įstaiga ir Įstaigos skyrius teikia ikimokyklinį ir (ar) priešmokyklinį ugdymą, prašyme Įstaiga ir (ar) Įstaigos skyrius (-iai) pageidaujamų lankyti Įstaigų sąraše nurodomi atskirai.

8.    Prašymas:

8.1. galioja iki bus skirta vieta Įstaigoje;

8.2. panaikinamas vaikui pradėjus mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą Įstaigoje, nevykdančioje priešmokyklinio ugdymo programos;

8.3. panaikinamas vaikui pradėjus mokytis pagal pradinio ugdymo programą, Įstaigoje, vykdančioje priešmokyklinio ugdymo programą;

8.4. panaikinamas tėvams (globėjams) pateikus naują prašymą. Kiekvienas naujas prašymas ar prašymo koregavimas panaikina ankstesnįjį prašymą;

8.5. panaikinamas atmetus sistemoje IS vartotojui;

8.6. panaikinamas tėvams per Apraše nurodytus laikotarpius nepatvirtinus vaiko atvykimo ir nesudarius mokymo sutarties.

9.    Teikiant prašymą elektroniniu būdu IS:

9.1. užpildoma elektroninė prašymo forma. Už prašyme pateiktų duomenų teisingumą atsako tėvai;

9.2. IS automatiškai užregistruoja prašymą, užregistruotam vaikui suteikiamas identifikacinis kodas (kai pateikiami visi teisingi duomenys);

9.3. užregistruotas prašymas IS patenka į laukiančių vaikų sąrašą;

9.4. prašymas nepriimamas, jeigu jame pateikti ne visi ar neteisingi duomenys.

10. Gyventojai, neturintys galimybių pateikti prašymo (negalintys prisijungti prie IS) elektroniniu būdu IS, gali pateikti prašymą el. paštu, registruotu paštu, pildant prašymo formą savivaldybėje. Prašyme pateikiami Aprašo 5 punkte nurodyti duomenys bei pridedami prioritetą (-us) įrodantis (-ys) dokumentas (-ai) ir vaiko gimimo įrašą liudijantis išrašas. Prašymai pateikiami Vilniaus rajono savivaldybės administracijai. Gautas prašymas neregistruojamas IS sistemoje, jeigu jame pateikti ne visi ar neteisingi duomenys.

11. Tėvai (globėjai), pasikeitus pateiktame prašyme nurodytiems kontaktiniams duomenims (telefono numeris, elektroninio pašto adresas), ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pateikia raštu prašymą (elektroniniu paštu) IS tvarkytojui dėl kontaktinių duomenų atnaujinimo IS. Tėvai (globėjai) norintys pakeisti prašyme pasirinktų Įstaigų eiliškumą pateikia raštu prašymą (elektroniniu paštu) IS tvarkytojui ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 1 d.

12. Tėvai (globėjai) IS https://www.smm.lt/ ir (ar) http://www.vrsa.lt/ gali pasitikrinti savo vaiko vietą eilėje bei kitą susijusią informaciją, esant poreikiui patikslinti savo kontaktinius duomenis bei pakeisti pasirinktų Įstaigų eiliškumą. Kiekvienų metų sausio mėn. pirmą darbo dieną pradedama rodyti eilė einamiesiems kalendoriniams metams.

13. Pradėjus lankyti Įstaigą, prašymą IS panaikina automatiškai (išskyrus Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželį: tam, kad būtų užtikrintas vaikų, kuriems suteikta vieta ugdytis Vilniaus r. Nemenčinės vaikų lopšelyje-darželyje nuo 1,5 iki 5 metų, ugdymo tęstinumas Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželyje nuo 3 iki 6 metų. Prašymas, pateiktas tėvų į šias dvi Įstaigas, IS Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželyje nepanaikinamas).

14Tėvai (globėjai) norintys vaikui, lankančiam Įstaigą, pakeisti ugdomąją kalbą, Įstaigą, ar Įstaigos skyrių turi pateikti naują prašymą elektroniniu būdu IS.

15Jeigu Įstaiga ar Įstaigos skyrius teikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą, vaikas, baigęs ikimokyklinio ugdymo programą, gali tęsti priešmokyklinio ugdymo programą toje pačioje Įstaigoje ar Įstaigos skyriuje, naujo prašymo IS teikti nereikia. Jeigu Įstaiga ar Įstaigos skyrius neteikia priešmokyklinio ugdymo paslaugų, tėvai (globėjai) IS teikia naują prašymą į pageidaujamą Įstaigą šiame Apraše nustatyta tvarka.

16Kai, sudarius mokymo sutartį, paslaugos atsisakoma – tėvai (globėjai) turi raštu informuoti Įstaigos vadovą dėl mokymo sutarties nutraukimo. Vaikas išbraukiamas iš lankančiųjų sąrašo Įstaigos vadovo įsakymu.

 

 

III SKYRIUS

PIRMENYBĘ SUTEIKIANČIOS SĄLYGOS IR EILIŲ SUDARYMO TVARKA

 

17Pirmenybė skirti vaikui vietą Įstaigoje taikoma vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjų) ir vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra ne mažiau kaip 2 metai Įstaigos aptarnavimo teritorijoje vaiko priėmimo į Įstaigą dienai.

18Formuojant eiles prioritetas teikiamas:

18.1. vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose arba dieninėse visų tipų mokymo įstaigose;

18.2. vaikams, kurių brolis ar sesuo jau lanko/mokosi toje pačioje Įstaigoje;

18.3. pedagoginių darbuotojų/ švietimo įstaigų vadovų, deklaruotų Vilniaus rajono savivaldybėje, dirbančių ne mažiau nei pusę metų ir turinčių nenutrauktą darbo sutartį švietimo įstaigoje, veikiančioje Įstaigos aptarnavimo teritorijoje ir turinčių nenutrauktą darbo sutartį švietimo įstaigoje, veikiančioje Įstaigos aptarnavimo teritorijoje, vaikai;

18.4. vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų (jeigu vienas iš tėvų miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu);

18.5. vaikams, kurių vienam iš tėvų (globėjų) nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumas;

19Neatitinkant Aprašo 17 ir 18 punktuose nustatytų kriterijų ir jei pageidaujamoje Įstaigoje yra laisvų vietų ir nėra Įstaigos aptarnavimo teritorijoje laukiančių eilėje vaikų, eilės sudaromos tokia tvarka:

19.1. vaikai, kurių vieno iš tėvų (globėjo) ir paties vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus rajono savivaldybėje. Prašymai rikiuojami eilių sudarymo tvarka (pagal 18.1.-18.5. papunkčius);

19.2. kitų savivaldybių tėvų (globėjų) prašymai tenkinami tuo atveju, kai patenkinti visi Vilniaus rajono gyventojų prašymai. Prašymai rikiuojami eilių sudarymo tvarka (pagal 18.1.-18.5. papunkčius).

20Į Įstaigas be eilės priimami:

20.1. vaikai, kuriems Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas (Vaiko gerovės komisijos siūlymu) privalomas ikimokyklinis ugdymas;

20.2. įvaikinti vaikai, globą turintys vaikai (išskyrus atvejus, kai laikinoji globa nustatoma tėvų prašymu), pateikus IS įrodančius dokumentus. Į jau sukomplektuotas grupes per mokslo metus įvaikinti ir globą turintys vaikai priimami esant Įstaigoje laisvų vietų.

21Paskirtas vaikui privalomas ikimokyklinis ugdymas pradedamas teikti per penkias darbo dienas nuo savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo priėmimo dienos. Jei dėl objektyvių priežasčių privalomo ikimokyklinio ugdymo per nurodytą terminą negalima suteikti, privalomas ikimokyklinis ugdymas pradedamas teikti artimiausiu metu, išnykus ar pašalinus priežastis, bet ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo priėmimo dienos.

22Į priešmokyklines ugdymo grupes pirmiausia priimami visi priešmokyklinio amžiaus vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Įstaigos aptarnavimo teritorijoje bei prašymai ateinantiems mokslo metams IS sistemoje pateikti iki einamųjų metų balandžio 1 d.

23Priėmus visus Įstaigos aptarnavimo teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusius pageidaujančius ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vaikus ir esant laisvų vietų, tėvų (globėjų) prašymu priimami Vilniaus rajono savivaldybėje deklaruoti vaikai. Priėmus visus Savivaldybėje deklaruotus vaikus ir esant laisvų vietų, tėvų (globėjų) prašymu priimami kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys vaikai. 

24Prašymai į pageidaujamos (-ų) Įstaigos (-ų) priešmokyklinio ugdymo grupes pateikti po einamųjų metų balandžio 1 d. ateinantiems mokslo metams tenkinami tik tada, jeigu Įstaigoje yra laisvų vietų prašymus rikiuojant pagal eilių sudarymo tvarką.

25Jeigu prašyme pageidaujamoje (-ose) Įstaigoje (-ose) nėra laisvų vietų – siūloma artimiausia Įstaiga, vykdanti priešmokyklinio ugdymo programą, kurioje yra laisvų vietų.

26Visi vaikai į Įstaigas priimami pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo IS duomenų bazėje datą (šį nuostata netaikoma Aprašo 20 punktui) ir pirmenybę suteikiančias sąlygas. Prašymai rikiuojami pagal eilių sudarymo tvarką. Visi prioritetai lygiaverčiai ir yra sumuojami. Pirmumą turi daugiau prioritetų turintys vaikai. Patikrinus IS duomenis apie prioritetus skirti vaikui vietą Įstaigoje ir nustačius vienodą prioritetų skaičių, vieta eilėje skiriama pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo IS duomenų bazėje datą.

27Eilės sudaromos konkrečioms vaikų amžiaus grupėms. Vaikui perėjus iš vienos amžiaus grupės į kitą, eilė yra perskaičiuojama, išliekant pirmenybę suteikiančioms sąlygoms. Vaikai priskiriami į grupes pradedant nuo vyriausio amžiaus vaikų grupių.

28Vaiko vieta eilėje gali keistis sutikrinus IS duomenis su valstybės registrais pagal Aprašo 17 ir 18 punktus bei pateikiamus IS naujus prašymus.

29Jei prašyme pirmu numeriu nurodytoje Įstaigoje nėra laisvų vietų, vieta skiriama antru numeriu pažymėtoje Įstaigoje, jei joje yra laisvų vietų. Jei antru numeriu nurodytoje Įstaigoje nėra laisvų vietų, vieta skiriama trečiu numeriu pažymėtoje Įstaigoje, jei joje yra laisvų vietų. Jeigu visose prašyme pažymėtose Įstaigose nėra laisvų vietų, prašymas lieka laukiančiųjų eilėje.

30Tėvai (globėjai), kurių prašymas dėl vaiko priėmimo į Įstaigą patenkinamas, tačiau dėl svarbių priežasčių vaikas negali atvykti į Įstaigą, turi galimybę vieną kartą atidėti Įstaigos lankymą 1 metams, nepanaikinant prašymo IS duomenų bazėje. Tėvai privalo IS tvarkytojui raštu pateikti motyvuotą prašymą per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie skirtą vietą Įstaigoje gavimo dienos.

31Jei vaikas patenka į vieną iš prašyme nurodytų Įstaigų, tačiau pageidauja likti kitos alternatyviai pasirinktos Įstaigos eilėje, tėvai (globėjai) turi apie tai raštu informuoti IS duomenų bazės tvarkytoją per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie skirtą vietą Įstaigoje gavimo dienos. Jeigu neinformuoja, vaikas išbraukiamas iš alternatyviai pasirinktos Įstaigos eilės.

 

IV SKYRIUS

GRUPIŲ SUDARYMAS, INFORMAVIMAS IR VAIKŲ PRIĖMIMAS

 

32Vietų skaičių Įstaigos vadovas Įstaigos grupėse nustato pagal Lietuvos higienos normą HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313.

33Įstaigos vadovas informaciją apie einamųjų metų rugsėjo 1 d. planuojamą priimti į Įstaigą vaikų skaičių, priimamų vaikų amžių, ugdomąją kalbą, pateikia raštu IS tvarkytojui iki einamųjų metų kovo 1 d.

34IS tvarkytojas nuo einamųjų metų kovo 1 d. iki 15 d. analizuoja, derina duomenis, o nuo einamųjų metų kovo 15 d. iki 31 d. nustato IS formuojamų Įstaigose grupių tipus ir skaičių bei vaikų skaičių einamųjų metų rugsėjo 1 d.

35IS tvarkytojas laukiančius vaikus, kuriems skiriama vieta Įstaigoje, priskiria į Įstaigos grupes nuo einamųjų metų balandžio 1 d. iki gegužės 31 d.

36.  Naujai priskirtų į Įstaigą vaikų ugdymo procesas organizuojamas nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. Kita Įstaigos lankymo pradžios data gali būti nustatyta suderinus su Įstaigos vadovu.

37Tėvams (globėjams) apie skirtą vietą Įstaigoje pranešama elektroniniu laišku 35 punkte nurodytu laikotarpiu. Asmeniui, registravusiam prašymą elektroniniu būdu, prisijungus prie IS https://www.smm.lt/ ir (ar) http://www.vrsa.lt/ taip pat galima matyti savo vaiko informaciją.

38Tėvams (globėjams), kurie pateikė prašymus ne IS ir nenurodė elektroninio pašto adreso, apie skirtą vietą Įstaigoje pranešama telefonu SMS žinute ar registruotu laišku.

39Tėvai (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą Įstaigoje, privalo kreiptis į nurodytą Įstaigą per 10 darbo dienų, raštu patvirtinti vaiko atvykimą, pateikti vaiko gimimo įrašą liudijantį išrašą,  bei pasirašyti dvišalę sutartį (tarp vieno iš tėvų (globėjų) ir Įstaigos vadovo).

40Tėvai (globėjai) iki pirmos ugdymosi dienos Įstaigoje privalo pasirūpinti vaiko profilaktiniu sveikatos patikrinimu.   

41Per 10 darbo dienų nepatvirtinus vaiko atvykimo ar nepranešus apie neatvykimą pateisinančias priežastis ir nepateikus reikiamų dokumentų, sutartis nesudaroma ir vaikas netenka vietos Įstaigoje, o prašymai į Įstaigą nėra atnaujinami ir esant poreikiui būtina registruotis iš naujo.

42.  Negalintys atvykti dėl pateisinamų priežasčių (ligos, išvykę ir kt.) apie tai turi pranešti Įstaigos vadovui raštu per 10 darbo dienų (elektroniniu paštu, registruotu laišku) ir informuoti apie Įstaigos lankymo pradžią ir dokumentų pateikimo datą.

43.  Į laisvas vietas jau sudarytose grupėse vaikai priimami nuolat. Tėvai (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą Įstaigoje, per 10 darbo dienų turi kreiptis į Įstaigą, patvirtinti vaiko atvykimą ir pateikti vaiko gimimo įrašą liudijantį išrašą bei pasirašyti dvišalę sutartį (tarp vieno iš tėvų (globėjų) ir Įstaigos vadovo). Tėvai (globėjai) iki pirmos ugdymosi dienos Įstaigoje privalo pasirūpinti vaiko profilaktiniu sveikatos patikrinimu. Negalintys atvykti dėl pateisinamų priežasčių (ligos, išvykę ir kt.) apie tai turi pranešti Įstaigos vadovui raštu per 10 darbo dienų (elektroniniu paštu, registruotu laišku) ir informuoti apie Įstaigos lankymo pradžią ir dokumentų pateikimo datą.

44.  Mokymo sutartis registruojama teisės aktų nustatyta tvarka.

45Sudarius mokymo sutartį, vaikas įregistruojamas Mokinių registre, nurodoma pirma ugdymosi diena. Mokymo sutartis, tėvų (globėjų) prašymai ir kita su vaiko ugdymu susijusi tikslinga informacija kaupiama ir saugoma Įstaigoje pagal Įstaigos nustatytą tvarką. Vaikui išvykus iš Įstaigos, jo dokumentai lieka joje. Pagal Įstaigos, kurioje tęsiamas vaiko ugdymas, prašymą pateikiamos prašomų su vaiko ugdymu susijusių dokumentų, esančių ankstesnėje ugdymo Įstaigoje, kopijos.

46Jei vaikas, tėvų (globėjų) prašymu, iš Įstaigos sąrašo išbraukiamas, tėvai per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos privalo visiškai atsiskaityti su Įstaiga už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą. Neatsiskaičius su lankyta Įstaiga skola išieškoma įstatymų nustatyta tvarka.

47.  Mokymo sutartis sudaroma atskiroms ugdymo programoms: ikimokyklinio arba priešmokyklinio ugdymo. Pasirašomi du vienodą teisinę galią turintys sutarties egzemplioriai – po vieną kiekvienai šaliai.

48vaikai į Įstaigos grupes priimami Įstaigos vadovo įsakymu. Įsakymas turi būti pasirašytas per 3 darbo dienas nuo sutarties sudarymo.

49Įstaigos vadovas apie vaikus, kurių tėvai per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie skirtą vietą Įstaigoje gavimo dienos nepatvirtino Įstaigos lankymo ir nepasirašė mokymo sutarties, per 5 darbo dienas raštu (elektroniniu paštu) informuoja IS tvarkytoją. 

50IS tvarkytojas iki einamųjų metų birželio 15 d. vaikų, kurių tėvai nepatvirtino Įstaigos lankymo ir nepasirašė mokymo sutarties, duomenys išbraukiami iš sąrašo ir apie atsiradusias laisvas vietas IS automatiškai praneša laukiantiems eilės tvarka.

51Apie išvykusį vaiką Įstaigos vadovas raštu (elektroniniu paštu) IS tvarkytojui praneša nedelsdamas, bet ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos pabaigos. Vaikų, kurie nelankė Įstaigos daugiau nei 30 darbo dienų per paskutines 90 kalendorinių dienų be pateisinamos priežasties (pateisinama priežastis – ligos, tėvų (globėjų) kasmetinių, nemokamų atostogų ar teisės aktų nustatyta tvarka tėvams (globėjams) suteiktų papildomų poilsio dienų, tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką, tėvų (globėjų) ligos metu, motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu, mokinių atostogų (jeigu ikimokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje), nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.), dėl ekstremalių įvykių ar esant 20o C šalčio ir žemesnei oro temperatūrai, kai nėra galimybės atvežti vaiką į vaikų darželį dėl gamtos sukeltų kliūčių (užpustyti, užtvindyti keliai ir pan.), kai švietimo įstaiga ar grupė uždaroma dėl remonto darbų, paskelbus epidemiją, karantiną, ekstremalią situaciją), duomenys pašalinami iš lankančiųjų sąrašo Įstaigos vadovo įsakymu.

 

V SKYRIUS

INFORMACINĖS SISTEMOS ADMINISTRATORIŲ, VALDYTOJŲ, TVARKYTOJŲ, NAUDOTOJŲ IR VARTOTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

52IS administratorius:

52.1. suteikia IS tvarkytojui ir IS naudotojui prisijungimo prie duomenų bazės galimybę pagal nustatytas funkcijas;

52.2. konsultuoja IS tvarkytojus ir naudotojus naudojimosi IS klausimais;

52.3. panaikina IS tvarkytojui teisę dirbti su duomenų baze, kai IS tvarkytojas atostogauja, vykdomas IS naudotojo veiklos tyrimas, pasibaigia tarnybos (darbo) santykiai ir pan.;

52.4. atsako už saugią IS konfigūraciją ir veiksnumo palaikymą.

53IS valdytojas:

53.1. skiria IS tvarkytoją ir paveda IS tvarkytojui kontroliuoti duomenų surinkimą ir šio Aprašo įgyvendinimą.

54IS tvarkytojas:

54.1. įveda duomenis į duomenų bazę, juos klasifikuoja ir grupuoja;

54.2. teikia tėvams (globėjams) informaciją apie laisvas vietas grupėse ir priėmimo į jas sąlygas;

54.3. atlieka kitus veiksmus, susijusius su Įstaigos grupių komplektavimu ir duomenų bazės tvarkymu;

54.4. reikalauja, kad tėvai (globėjai) ir Įstaigų IS naudotojai ištaisytų klaidas ar papildytų pateiktus duomenis;

54.5. pasirašo konfidencialumo deklaraciją ir pasirašytinai susipažįsta su šiuo Aprašu.

54.6. https://www.smm.lt/ ir http://www.vrsa.lt/ skelbia informaciją apie laisvas vietas Įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse sausio 1 d. ir rugsėjo 1 d.

55IS naudotojas:

55.1. teikia tėvams (globėjams) informaciją apie Įstaigą (grupių skaičių ir sudėtį, papildomai teikiamas ugdymo, socialines ir kitas paslaugas);

55.2. teikia informaciją, apibrėžtą tvarkos apraše, IS tvarkytojui;

55.3. derina planuojamą priimti į Įstaigą vaikų skaičių, priimamų vaikų amžių, ugdomąją kalbą su IS tvarkytoju;

55.4. gauna informaciją apie vaiko priėmimą į Įstaigą.

56IS vartotojas:

56.1. pateikia prašymą priimti vaiką į ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupę;

56.2. turi teisę:

56.2.1. gauti duomenis apie Įstaigas, teikiančias ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą (grupių skaičių, esamas ir laisvas vietas grupėse, papildomai teikiamas paslaugas);

56.2.2. gauti duomenis apie vaiko (globotinio) vietą eilėje ir kitą informaciją, patvirtinančią jo priėmimo į grupę galimybes;

56.2.3. reikalauti ištaisyti ar pašalinti vaiko duomenis, duomenis apie šeimos socialinę padėtį.

57Asmenys, susiję su IS duomenų bazės tvarkymu, už asmens duomenų slaptumą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

58Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Savivaldybės institucijos turi teisę gauti informaciją apie:

58.1. įstaigas, teikiančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo paslaugas;

58.2. vaikus, pageidaujančius lankyti grupes (jų skaičių, amžių ir vaikų, kuriems yra teikiama pirmumo teisė, skaičių).

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

59Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kanclerio ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu gali būti sudaryta komisija gyventojų pasiūlymams, prašymams ir skundams dėl Aprašo nuostatų taikymo nagrinėti.

60Už Aprašo nuostatų nevykdymą ar netinkamą vykdymą jį įgyvendinantiems subjektams taikoma tarnybinė (drausminė) ir materialinė atsakomybė.

61Šis Aprašas skelbiamas Teisės aktų registre, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje https://www.smm.lt/, Savivaldybės interneto svetainėje http://www.vrsa.lt/ ir Įstaigų interneto svetainėse.

____________________________

part_1f3107fb5b04409cb0ce4a8329a48fe2_end


 

Vilniaus rajono savivaldybės

tarybos 2021 m. vasario 26 d.

sprendimo Nr. T3-38

1 priedas

 

 

VAIKŲ PRIĖMIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS IR

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES

APTARNAUJAMŲ TERITORIJŲ PASKIRSTYMAS

 

Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaiga (toliau - VRSA)

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos valstybinė švietimo įstaiga (toliau - ŠMSM) Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje

 

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Aptarnaujama teritorija

Pavaldumas

GIMNAZIJOS:

1.

Vilniaus r. Buivydžių Tadeušo Konvickio gimnazijos Buivydžių ikimokyklinio ugdymo skyrius

Buivydžių seniūnija

Lavoriškių seniūnija

VRSA

 

2.

Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijos Bezdonių ikimokyklinio ugdymo skyrius

Bezdonių seniūnija

Buivydžių seniūnija

VRSA

3.

Riešės gimnazija

Riešės seniūnija

Avižienių seniūnija 

ŠMSM

3.1

Riešės gimnazijos Avižienių ikimokyklinio ugdymo skyrius

Avižienių seniūnija

 

ŠMSM

3.2

Riešės gimnazijos Bukiškio progimnazijos skyrius

Avižienių seniūnija

 

ŠMSM

4.

Vilniaus r. Egliškių šv. Jono Bosko gimnazija

Mickūnų seniūnija

 

VRSA

5.

Eitminiškių gimnazija

Nemenčinės seniūnija

Riešės seniūnija

Paberžės seniūnija

Sužionių seniūnija

ŠMSM

5.1

Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyrius

Riešės seniūnija

Nemenčinės seniūnija

ŠMSM

5.2

Eitminiškių gimnazijos Visalaukės ikimokyklinio ugdymo skyrius

Paberžės seniūnija

Riešės seniūnija

ŠMSM

6.

Juodšilių „Šilo“ gimnazija

Juodšilių seniūnija

Marijampolio seniūnija

ŠMSM

6.1

Juodšilių „Šilo“ gimnazijos Vaidotų ikimokyklinio ugdymo skyrius

Juodšilių seniūnija

Pagirių seniūnija

ŠMSM

7.

Vilniaus r. Juodšilių  šv. Uršulės Leduchovskos gimnazija

Juodšilių seniūnija

Marijampolio seniūnija

VRSA

8.

Lavoriškių gimnazija

Lavoriškių seniūnija

Mickūnų seniūnija

Buivydžių seniūnija

ŠMSM

9.

Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero gimnazijos Medininkų ikimokyklinio ugdymo skyrius

Medininkų seniūnija Rukainių seniūnija

Kalvelių seniūnija

VRSA

10.

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos Vėliučionių ikimokyklinio ugdymo skyrius

Šatrininkų seniūnija

Nemėžio seniūnija

VRSA

10.1

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos Grigaičių pradinio ugdymo skyrius

Šatrininkų seniūnija

Nemėžio seniūnija

VRSA

11.

Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazijos Anavilio ikimokyklinio ugdymo skyrius

Paberžės seniūnija

Riešės seniūnija

VRSA

12.

Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ gimnazija

Paberžės seniūnija

Riešės seniūnija

VRSA

13.

Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazija

Rudaminos seniūnija

Nemėžio seniūnija

Marijampolio seniūnija

Juodšilių seniūnija

VRSA

14.

Vilniaus r. Rukainių gimnazijos Rukainių ikimokyklinio ugdymo skyrius

Rukainių seniūnija

Nemėžio seniūnija Medininkų seniūnija

VRSA

15.

Vilniaus r. Valčiūnų gimnazija

Juodšilių seniūnija

Marijampolio seniūnija

Pagirių seniūnija

VRSA

16.

Vilniaus r. Zujūnų gimnazija

Zujūnų seniūnija

Avižienių seniūnija

VRSA

17.1

Vilniaus r. Zujūnų gimnazijos Čekoniškių pagrindinio ugdymo skyrius

Zujūnų seniūnija

Sudervės seniūnija

VRSA

Eil. Nr.

 

Įstaigos pavadinimas

Aptarnaujama teritorija

Pavaldumas

PAGRINDINĖS MOKYKLOS:

18.

Buivydiškių pagrindinė mokykla

 

Zujūnų seniūnija

ŠMSM

18.1

Buivydiškių pagrindinės mokyklos Čekoniškių pradinio ugdymo skyrius

Zujūnų seniūnija

Sudervės seniūnija

ŠMSM

18.2

Buivydiškių pagrindinės mokyklos Karvio ikimokyklinio ugdymo skyrius

Maišiagalos seniūnija

ŠMSM

18.3

Buivydiškių pagrindinės mokyklos Sudervės pradinio ugdymo skyrius

Sudervės seniūnija

Avižienių seniūnija

Zujūnų seniūnija

Dūkštų seniūnija

ŠMSM

19.

Vilniaus r. Dūkštų pagrindinė mokykla

Dūkštų seniūnija

Sudervės seniūnija

VRSA

20.

Vilniaus r. Kyviškių pagrindinė mokykla

Šatrininkų seniūnija

Mickūnų seniūnija

VRSA

21.

Vilniaus r. Pakenės Česlovo Milošo pagrindinė mokykla

Kalvelių seniūnija

Mickūnų seniūnija

VRSA

22.

Vilniaus r. Riešės šv. Faustinos Kovalskos pagrindinė mokykla

Riešės seniūnija

Avižienių seniūnija

VRSA

23.

Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinė mokykla

Sudervės seniūnija

 

VRSA

24.

Vilniaus r. Sužionių pagrindinės mokyklos Sužionių ikimokyklinio ugdymo skyrius

Sužionių seniūnija

Nemenčinės seniūnija

VRSA

MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIAI CENTRAI

25.

Vilniaus r. Mostiškių mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo skyrius

Lavoriškių seniūnija

 

VRSA

PRADINĖS MOKYKLOS

26.

Vilniaus r. Buivydiškių pradinė mokykla

Zujūnų seniūnija

 

VRSA

MOKYKLOS-DARŽELIAI:

27.

Vilniaus r. Skaidiškių mokykla-darželis

Nemėžio seniūnija

Rudaminos seniūnija

Rukainių seniūnija

Šatrininkų seniūnija

VRSA

28.

Vilniaus r. Vaidotų mokykla-darželis „Margaspalvis aitvarėlis“

Pagirių seniūnija

VRSA

VAIKŲ LOPŠELIAI-DARŽELIAI:

29.

Vilniaus r. Avižienių vaikų lopšelis-darželis

Avižienių seniūnija

Maišiagalos seniūnija

Sudervės seniūnija

Zujūnų seniūnija

VRSA

30.

Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelis-darželis

 

Nemenčinės seniūnija

VRSA

31.

Vilniaus r. Lavoriškių lopšelis-darželis

Lavoriškių seniūnija

Mickūnų seniūnija

VRSA

32.

Vilniaus r. Marijampolio vaikų lopšelis-darželis

Marijampolio seniūnija

Juodšilių seniūnija

VRSA

33.

Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelis-darželis

Maišiagalos seniūnija

Dūkštų seniūnija

Sudervės seniūnija

VRSA

34.

Vilniaus r. Mickūnų vaikų lopšelis-darželis

Mickūnų seniūnija

Lavoriškių seniūnija

VRSA

35.

Mickūnų vaikų lopšelis-darželis

Mickūnų seniūnija

Lavoriškių seniūnija

ŠMSM

36.

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų lopšelis-darželis

Nemenčinės miesto seniūnija

Nemenčinės seniūnija

Bezdonių seniūnija

Sužionių seniūnija

VRSA

 

37.

Vilniaus r. Nemėžio vaikų lopšelis-darželis

Nemėžio seniūnija

Rudaminos seniūnija

Rukainių seniūnija

Šatrininkų seniūnija

VRSA

38.

Vilniaus r. Rudaminos lopšelis-darželis

Rudaminos seniūnija Nemėžio seniūnija Marijampolio seniūnija

Juodšilių seniūnija

VRSA

39.

Rudaminos vaikų lopšelis-darželis „Ažuoliukas“

Rudaminos seniūnija

 

ŠMSM

40.

Vilniaus r. Valčiūnų vaikų lopšelis-darželis

Juodšilių seniūnija

Pagirių seniūnija,

Rudaminos seniūnija

VRSA

VAIKŲ DARŽELIAI:

 

 

41.

Vilniaus r. Buivydiškių vaikų darželis

 

Zujūnų seniūnija

VRSA

42.

Vilniaus r. Kalvelių vaikų darželis

Kalvelių seniūnija

Mickūnų seniūnija

Lavoriškių seniūnija

Šatrininkų seniūnija

Medininkų seniūnija

VRSA

43.

Vilniaus r. Glitiškių vaikų darželis

Paberžės seniūnija

Riešės seniūnija

VRSA

44.

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželis

Nemenčinės miesto seniūnija

Nemenčinės seniūnija

Bezdonių seniūnija

Sužionių seniūnija

VRSA

44.1

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio skyrius Rudausių daugiafunkcis centras

Nemenčinės seniūnija

VRSA

45.

Vilniaus r. Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželis

Pagirių seniūnija

Juodšilių seniūnija

VRSA

46.

Vilniaus r. Riešės vaikų darželis

Riešės seniūnija

Avižienių seniūnija

VRSA

 

part_af848b5f03164581b732c2a89d939403_end


 

Vilniaus rajono savivaldybės

tarybos 2021 m. vasario 26 d.

sprendimo Nr. T3-38

2 priedas

 

 

VAIKŲ PRIĖMIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO

MINISTERIJOS IR VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES APTARNAUJAMŲ TERITORIJŲ PASKIRSTYMAS

 

 

Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaiga (toliau - VRSA)

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos valstybinė švietimo įstaiga (toliau - ŠMSM) Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje

 

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Aptarnaujama teritorija

Pavaldumas

GIMNAZIJOS:

1.

Vilniaus r. Avižienių gimnazija

Avižienių seniūnija

Maišiagalos seniūnija

Sudervės seniūnija

Zujūnų seniūnija

VRSA

2.

Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazija

Bezdonių seniūnija

Buivydžių seniūnija

VRSA

3.

Vilniaus r. Buivydžių Tadeušo Konvickio gimnazijos Buivydžių ikimokyklinio ugdymo skyrius

Buivydžių seniūnija

VRSA

4.

Vilniaus r. Egliškių šv. Jono Bosko gimnazija

Mickūnų seniūnija

 

VRSA

5.

Eitminiškių gimnazija

Nemenčinės seniūnija

Riešės seniūnija

Paberžės seniūnija

Sužionių seniūnija

ŠMSM

5.1

Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyrius

Riešės  seniūnija

Nemenčinės seniūnija

ŠMSM

6.

Vilniaus r. Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazija

Juodšilių seniūnija

VRSA

7.

Juodšilių „Šilo“ gimnazija

Juodšilių seniūnija

Marijampolio seniūnija

ŠMSM

8.

Vilniaus r. Kalvelių „Aušros“ gimnazija

Kalvelių seniūnija

 

VRSA

9.

Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazija

Kalvelių seniūnija

 

 

VRSA

10.

Lavoriškių gimnazija

Lavoriškių seniūnija

Mickūnų seniūnija

Buivydžių seniūnija

ŠMSM

11.

Vilniaus r. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazija

Maišiagalos seniūnija

Dūkštų seniūnija

Sudervės seniūnija

VRSA

12.

Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazija

Maišiagalos seniūnija

Dūkštų seniūnija

Sudervės seniūnija

VRSA

13.

Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazija

Marijampolio seniūnija

Juodšilių seniūnija

VRSA

14.

Vilniaus r. Mickūnų gimnazija

Mickūnų seniūnija

Lavoriškių seniūnija

VRSA

15.

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija

Nemėžio seniūnija

Rudaminos seniūnija

Rukainių seniūnija

Šatrininkų seniūnija

VRSA

15.1

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos Grigaičių pradinio ugdymo skyrius

Šatrininkų seniūnija

Nemėžio seniūnija

VRSA

16.

Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazija

Paberžės seniūnija

Riešės seniūnija

VRSA

16.1

Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazijos Pikeliškių pradinio ugdymo skyrius

Paberžės seniūnija

Riešės seniūnija

VRSA

16.2

Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazijos skyrius Visalaukės mokykla-daugiafunkcis centras

Paberžės seniūnija

Riešės seniūnija

VRSA

17.

Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ gimnazija

Paberžės seniūnija

Riešės seniūnija

VRSA

18.

Vilniaus r. Pagirių gimnazijos Keturiasdešimt Totorių pagrindinio ugdymo skyrius

Pagirių seniūnija

Juodšilių seniūnija

VRSA

19.

Riešės gimnazija

Riešės  seniūnija

Avižienių seniūnija

ŠMSM

19.1

Riešės gimnazijos Bukiškio progimnazijos skyrius

Avižienių seniūnija

 

ŠMSM

20.

Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazija

Rudaminos seniūnija

Nemėžio seniūnija

Marijampolio seniūnija

Juodšilių seniūnija

VRSA

21.

Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazija

Rudaminos seniūnija

Nemėžio seniūnija

Marijampolio seniūnija

Juodšilių seniūnija

VRSA

22.

Vilniaus r. Rukainių gimnazija

Rukainių seniūnija

Nemėžio seniūnija

Medininkų seniūnija

VRSA

23.

Vilniaus r. Valčiūnų gimnazija

Juodšilių seniūnija

Marijampolio seniūnija

Pagirių seniūnija

VRSA

24.

Vilniaus r. Zujūnų gimnazija

Zujūnų seniūnija

Avižienių seniūnija

VRSA

24.1

Vilniaus r. Zujūnų gimnazijos Čekoniškių pagrindinio ugdymo skyrius

Zujūnų seniūnija

Sudervės seniūnija

 

VRSA

25.

Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla

Pagirių seniūnija

 

ŠMSM

 

Eil. Nr.

 

Įstaigos pavadinimas

Aptarnaujama teritorija

Pavaldumas

PAGRINDINĖS MOKYKLOS:

26.

Vilniaus r. Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinė mokykla

Bezdonių seniūnija

Buivydžių seniūnija

 

VRSA

27.

Buivydiškių pagrindinės mokyklos

Zujūnų seniūnija,

Sudervės seniūnija

ŠMSM

27.1

Buivydiškių pagrindinės mokyklos Sudervės pradinio ugdymo skyrius

Sudervės seniūnija

Avižienių seniūnija

Zujūnų seniūnija

Dūkštų seniūnija

ŠMSM

28.

Vilniaus r. Dūkštų pagrindinė mokykla

Dūkštų seniūnija

 

VRSA

29.

Vilniaus r. Eitminiškių pagrindinė mokykla

Nemenčinės seniūnija

 

VRSA

30.

Vilniaus r. Kyviškių pagrindinė mokykla

Šatrininkų seniūnija

 

VRSA

31.

Vilniaus r. Pakenės Česlovo Milošo pagrindinė mokykla

Kalvelių seniūnija

VRSA

32.

Vilniaus r. Rakonių pagrindinė mokykla

Marijampolio seniūnija

 

VRSA

32.1

Vilniaus r. Rakonių pagrindinės mokyklos Marijampolio pradinio ugdymo skyrius

Marijampolio seniūnija

VRSA

33.

Vilniaus r. Riešės šv. Faustinos Kovalskos pagrindinė mokykla

Riešės seniūnija

Avižienių seniūnija

VRSA

33.1

Vilniaus r. Riešės šv. Faustinos Kovalskos pagrindinės mokyklos skyrius Karvio mokykla-daugiafunkcis centras

Maišiagalos seniūnija

VRSA

34.

Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinė mokykla

Sudervės seniūnija

Avižienių seniūnija

Maišiagalos seniūnija

Zujūnų seniūnija

VRSA

35.

Vilniaus r. Šumsko pagrindinė mokykla

Kalvelių seniūnija

 

VRSA

36.

Vilniaus r. Sužionių pagrindinė mokykla

Sužionių seniūnija

Nemenčinės seniūnija

VRSA

MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIAI CENTRAI

37.

Vilniaus r. Mostiškių mokykla-daugiafunkcis centras

Lavoriškių seniūnija

VRSA

PRADINĖS MOKYKLOS:

38.

Vilniaus r. Buivydiškių pradinė mokykla

Avižienių seniūnija

Riešės seniūnija

Zujūnų seniūnija

VRSA

39.

Vilniaus r. Veriškių pradinė mokykla

Nemenčinės seniūnija

Sužionių seniūnija

VRSA

MOKYKLOS-DARŽELIAI:

40.

Vilniaus r. Skaidiškių mokykla-darželis

Nemėžio seniūnija

Rudaminos seniūnija

Rukainių seniūnija

Šatrininkų seniūnija

VRSA

41.

Vilniaus r. Vaidotų mokykla-darželis „Margaspalvis aitvarėlis“

Pagirių seniūnija

VRSA

VAIKŲ DARŽELIAI:

42.

Vilniaus r. Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželis

Pagirių seniūnija

Juodšilių seniūnija

VRSA

43.

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželis

Nemenčinės miesto seniūnija

Nemenčinės seniūnija

Bezdonių seniūnija

Sužionių seniūnija

VRSA

44.

Mickūnų vaikų darželis

Mickūnų seniūnija

Lavoriškių seniūnija

ŠMSM

 

 

part_dd1f7f9a294e414795b300d8a18d62cb_end