LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2008 M.

GRUODŽIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 3-512 „DĖL MINIMALIŲ TECHNINIŲ

REIKALAVIMŲ VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO PRIEMONĖMS,

PLAUKIOJANČIOMS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS VANDENIMIS,

IR EUROPOS BENDRIJOS VIDAUS VANDENŲ LAIVYBOS SERTIFIKATŲ

IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2014 m. vasario 17d. Nr. 3-69-(E)

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. 3-512 „Dėl Minimalių techninių reikalavimų vidaus vandenų transporto priemonėms, plaukiojančioms Lietuvos Respublikos vidaus vandenimis, ir Europos Bendrijos vidaus vandenų laivybos sertifikatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu preambulę ir išdėstau ją taip:

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 16 straipsnio 6 dalies ir 41 straipsnio 2 dalies nuostatomis ir įgyvendindamas 2012 m. gruodžio 10 d. Komisijos direktyvą 2012/48/ES, kuria iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/87/EB priedai (OL 2013 L 6, p. 1), ir 2012 m. gruodžio 10 d. Komisijos direktyvą 2012/49/ES, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/87/EB II priedas (OL 2013 L 6, p. 49):“.

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintuose Minimaliuose techniniuose reikalavimuose vidaus vandenų transporto priemonėms, plaukiojančioms Lietuvos Respublikos vidaus vandenimis (toliau – reikalavimai):

2.1. Pakeičiu 1.1 papunktį ir išdėstau jį taip:

1.1. II–XXVIII ir XXX skyriuose išdėstyti reikalavimai:“.

2.2. Pripažįstu netekusiu galios 4 punktą.

2.3. Papildau 5.7 papunktį nauja antrąja pastraipa (buvusias antrąją–keturioliktąją pastraipas laikau atitinkamai trečiąja–penkioliktąja pastraipomis):

„Ekspertas – kompetentingos institucijos arba įgaliotosios institucijos pripažintas asmuo, turintis atitinkamos srities specializuotų žinių, įgytų profesinio pasirengimo metu ir iš patirties, susipažinęs su visomis susijusiomis taisyklėmis ir reglamentais ir bendrai pripažintomis technikos taisyklėmis (pvz., standartais, susijusiais teisės aktais, kitų Europos Sąjungos valstybių narių techninėmis taisyklėmis), galintis patikrinti atitinkamas sistemas ir įrangą ir pateikti įvertinimą.“

2.4. Papildau 5.7 papunktį nauja trečiąja pastraipa (buvusias trečiąją–keturioliktąją pastraipas laikau atitinkamai ketvirtąja–penkioliktąja pastraipomis):

Kompetentingas asmuo – asmuo, įgijęs pakankamai atitinkamos srities žinių, įgytų profesinio pasirengimo metu ir iš patirties, susipažinęs su visomis susijusiomis taisyklėmis ir reglamentais ir bendrai pripažintomis technikos taisyklėmis (pvz., standartais, susijusiais teisės aktais, kitų Europos Sąjungos valstybių narių techninėmis taisyklėmis), kad galėtų vertinti atitinkamų sistemų ir įrangos naudojimo saugą.“

2.5. Pakeičiu 5.7 papunkčio šeštąją pastraipą ir išdėstau ją taip:

Navigaciniai žiburiai – signalinių žibintų šviesa, kuria duodamas ženklas laivams.“

2.6. Pakeičiu 5.7 papunkčio septintąją pastaipą ir išdėstau ją taip:

Klasifikacinė bendrovė – pagal direktyvos 2006/87/EB VII priedo kriterijus ir tvarką Europos Komisijos patvirtinta klasifikacinė bendrovė.“

2.7. Pakeičiu 5.7 papunkčio dešimtąją pastraipą ir išdėstau ją taip:

„Šviesos signalai – šviesa, kuria papildomi vaizdo ar garso signalai.“

2.8. Pakeičiu 7.3 papunktį ir išdėstau jį taip:

7.3. Jei atliekamas patikrinimas, mažiausias iš plieno pagamintų laivo dugno, korpuso žiaunų ir šonų apkalos lakštų storis turi būti ne mažesnis kaip didesnioji iš verčių, apskaičiuotų pagal šias formules:“.

2.9. Įrašau 7.3.1 papunkčio trečiojoje pastraipoje vietoj skaičiaus „300“ skaičių „3,00“.

2.10. Pakeičiu 36 punktą ir išdėstau jį taip:

36. Priėmimo bandymas:“.

2.11. Pakeičiu 41.1 papunktį ir išdėstau jį taip:

41.1. Navigaciniai žiburių žibintai, jų korpusai ir priedai turi būti paženklinti taip, kaip nurodyta Laivų įrenginių sertifikavimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 480 „Dėl Laivų įrenginių sertifikavimo nuostatų patvirtinimo“.

2.12. Pripažįstu netekusiu galios 41.2 papunktį.

2.13. Pripažįstu netekusiu galios 41.6 papunktį.

2.14. Pakeičiu 42.1 papunktį ir išdėstau jį taip:

„42.1. Radiolokacinė navigacijos įranga ir posūkio kampinio greičio indikatoriai turi atitikti 5 priede nustatytus reikalavimus. Atitiktis šiems reikalavimams nustatoma pagal kompetentingos institucijos išduodamą tipo patvirtinimą. Vidaus vandenų ECDIS įrenginiai, kurie gali veikti navigacijos režimu, laikomi radiolokacine navigacijos įranga. Turi būti laikomasi 5 priede nustatytų vidaus vandenų kelių laivuose naudojamų radiolokacinių sistemų ir posūkio kampinio greičio indikatorių įrengimo ir eksploatacinių bandymų reikalavimų.“

2.15. Pakeičiu 50.2 papunktį ir išdėstau jį taip:

50.2. Ekspertas turi patikrinti laivo eksploatavimui skirtus slėginius indus ir nustatyti, ar jie saugūs naudoti prieš pradedant juos eksploatuoti pirmą kartą, prieš pradedant juos eksploatuoti po pakeitimo ar remonto, reguliariai, ne rečiau kaip kas penkeri metai. Tikrinama iš vidaus ir iš išorės. Slėginiai indai, kurių iš vidaus negalima tinkamai patikrinti arba kurių būklės negalima aiškiai nustatyti atliekant patikrinimą iš vidaus, išbandomi neardomuoju arba hidraulinio slėgio bandymu. Išduodamas eksperto pasirašytas patikrinimo sertifikatas, jame nurodoma patikrinimo data. Kita įranga, kurią būtina reguliariai tikrinti, ypač garo katilai, kiti slėginiai indai ir jų priedai, taip pat keltuvai, turi atitikti Lietuvos Respublikoje taikomas taisykles.“

2.16. Pakeičiu 81.1 papunktį ir išdėstau jį taip:

81.1. Laive turi būti sumontuota bent ši įranga: radiotelefoninė įranga, prietaisai ir įtaisai, skirti vaizdo ir garso signalams duoti ir laivui ženklinti, privalomų švartavimosi žiburių autonominiai atsarginiai žibintai. Taip pat turi būti šios talpyklos: pažymėta talpykla buitinėms atliekoms, atskiros pažymėtos talpyklos iš plieno ar kitos standžios nedegios medžiagos su sandariais dangčiais, reikiamo dydžio, bet ne mažesnės kaip 10 l, skirtos alyvuotoms valymo šluostėms, pavojingoms ar teršiančioms kietosioms atliekoms, pavojingoms ar teršiančioms skystosioms atliekoms, taip pat, jei susidarytų, paplavoms ir kitoms alyvuotoms ar tepaluotoms atliekoms.“

2.17. Pakeičiu 82.1 papunktį ir išdėstau jį taip:

82.1. Pagal Europos standartus EN 3–7:2007 ir EN 3–8:2007 kiekvienoje iš šių vietų turi būti bent vienas nešiojamasis gesintuvas:“.

2.18. Pakeičiu 82.2 papunktį ir išdėstau jį taip:

82.2. Pagal 82.1 papunktį reikalaujami nešiojamieji gesintuvai gali būti tik milteliniai gesintuvai, kurių talpa yra ne mažesnė kaip 6 kg, arba kiti tokios pat gesinamosios gebos nešiojamieji gesintuvai. Jie turi būti tinkami A, B ir C kategorijų gaisrams gesinti. Nukrypstant nuo šios nuostatos, laivuose, kuriuose nėra suskystintų dujų įrangos, leidžiama naudoti purškiamų putų gesintuvus, kuriuose naudojama vandeninė plėvelę sudaranti puta (AFFF–AR), neužšąlančius iki
 -20 °C temperatūros, net jeigu jie netinkami C kategorijos gaisrams gesinti. Šie gesintuvai turi būti ne mažesnės kaip 9 l talpos. Visi gesintuvai turi būti tinkami iki 1 000 V įtampos elektros sistemų gaisrams gesinti.“

2.19. Pakeičiu 82.5 papunktį ir išdėstau jį taip:

82.5. Nešiojamuosius gesintuvus kompetentingas asmuo turi tikrinti ne rečiau kaip kas dveji metai. Ant gesintuvo pritvirtinama kompetentingo asmens pasirašyta patikrinimo etiketė, joje nurodoma patikrinimo data.“

2.20. Pakeičiu 83.6 papunktį ir išdėstau jį taip:

83.6. Ekspertas turi patikrinti sistemas prieš pradedant jas eksploatuoti pirmą kartą, prieš pradedant jas eksploatuoti po to, kai jos buvo suveikusios, prieš pradedant jas eksploatuoti po bet kokio didesnio pakeitimo ar remonto, reguliariai, ne rečiau kaip kas dveji metai. Reguliarius patikrinimus gali atlikti ir kompetentingas asmuo iš kompetentingos įmonės, kurios specializacija yra gaisro gesinimo sistemos.“

2.21. Pakeičiu 83.7 papunktį ir išdėstau jį taip:

83.7. Atlikdamas patikrinimą pagal 83.6 papunktį, ekspertas arba kompetentingas asmuo patikrina, ar sistemos atitinka 83.1–83.9 papunkčių reikalavimus. Tikrinimą turi sudaryti bent šios dalys: išorinė visos sistemos apžiūra, funkciniai saugos sistemų ir purkštukų bandymai, funkciniai slėgio talpyklų ir išsiurbimo sistemos bandymai.“

2.22. Pakeičiu 83.8 papunktį ir išdėstau jį taip:

83.8. Ekspertas arba kompetentingas asmuo išduoda pasirašytą patikrinimo sertifikatą, jame nurodo patikrinimo datą.“

2.23. Išdėstau 84.9.2 papunktį taip:

84.9.2. Ekspertas turi patikrinti sistemą prieš pradedant ją eksploatuoti pirmą kartą, prieš pradedant ją eksploatuoti po to, kai ji buvo suveikusi, prieš pradedant ją eksploatuoti po bet kokio didesnio pakeitimo ar remonto, reguliariai, ne rečiau kaip kas dveji metai. Reguliarius patikrinimus gali atlikti ir kompetentingas asmuo iš kompetentingos įmonės, kurios specializacija yra gaisro gesinimo sistemos.“

2.24. Pakeičiu 84.9.3 papunktį ir išdėstau jį taip:

84.9.3. Tikrindamas ekspertas arba kompetentingas asmuo turi nustatyti, ar sistema atitinka 84.1–84.13 papunkčių reikalavimus.“

2.25. Pakeičiu 84.9.5 papunktį ir išdėstau jį taip:

84.9.5. Ekspertas arba kompetentingas asmuo išduoda pasirašytą patikrinimo sertifikatą, jame nurodo patikrinimo datą.“

2.26. Pakeičiu 88.4 papunktį ir išdėstau jį taip:

88.4. Išoriniuose denių kraštuose ir šoniniuose deniuose turi būti ne žemesni kaip 0,90 m falšbortai arba ištisinis lejerinis aptvaras, atitinkantis Europos standartą EN 711:1995. Darbo vietose, kuriose žmonėms yra pavojus kristi daugiau kaip 1 m, turi būti ne žemesnis kaip 0,90 m aptvaras arba komingsai, arba ištisinis lejerinis aptvaras, atitinkantis Europos standartą EN 711:1995. Jei šoninių denių lejerinis aptvaras yra įtraukiamasis, prie komingso 0,7–1,1 m aukštyje turi būti papildomai pritvirtintas 0,02–0,04 m skersmens ištisinis turėklas ir aiškiai matomose vietose šoninio denio prieigose turi būti ne mažiau kaip 15 cm skersmens 1 priedo 10 paveikslą atitinkantys ženklai. Jei nėra komingso, turi būti įrengtas nejudamas lejerinis aptvaras.“

2.27. Papildau 88.41 papunkčiu:

88.41. Lichteriuose ir baržose be gyvenamųjų patalpų falšbortai ar lejeriniai aptvarai nebūtini, jei prie denių ir šoninių denių išorinio krašto įrengti apatiniai aptvarai, prie komingsų pritvirtinti 88.4 papunktyje nurodyti turėklai ir aiškiai matomose denio vietose yra ne mažiau kaip 15 cm skersmens 1 priedo 10 paveikslą atitinkantys ženklai.“

2.28. Papildau 88.42 papunkčiu:

88.42. Nereikalaujama, kad lygiadeniuose ir tronkiniuose laivuose turėklai būtų tvirtinami tiesiogiai prie tų denių arba šoninių denių išorinio krašto, jei per tuos lygius denius yra perėja su stacionariais lejeriniais aptvarais iš abiejų pusių, atitinkančiais EN 711:1995, ir aiškiai matomose vietose ties pereiga į lejeriniais aptvarais neapsaugotas sritis yra ne mažiau kaip 15 cm skersmens 1 priedo 10 paveikslą atitinkantys ženklai.“

2.29. Papildau 88.6 papunkčiu:

88.6. 88.4, 88.41 ir 88.42 papunkčiuose numatyti reikalavimai galioja iki 2016 m. gruodžio
1 d.“

2.30. Pakeičiu 90.2 papunktį ir išdėstau jį taip:

90.2. Šoninio denio pločio prošvaisą iki 0,90 m aukščio virš šoninio denio galima sumažinti iki 0,50 m, jei pločio prošvaisa viršuje tarp išorinio laivo korpuso krašto ir vidinio triumo krašto yra ne mažesnė kaip 0,65 m. Šis reikalavimas galioja iki 2016 m. gruodžio 1 d.“

2.31. Pakeičiu 98.6 papunktį ir išdėstau jį taip:

98.6. Ekspertas turi patikrinti kranus prieš pradedant juos eksploatuoti pirmą kartą, prieš pradedant juos eksploatuoti po bet kokio didesnio pakeitimo ar remonto, reguliariai, ne rečiau kaip kas dešimt metų. Per šį patikrinimą atliekant skaičiavimus ir apkrovos bandymais laive įrodoma, kad stiprumas ir stovumas yra pakankami. Jei saugi krano darbinė apkrova neviršija 2 000 kg, ekspertas gali nuspręsti, kad įrodymą atliekant skaičiavimus galima visiškai arba iš dalies pakeisti bandymu už saugią darbinę apkrovą 1,25 karto didesne apkrova, keliama per visą darbinį intervalą. Išduodamas eksperto pasirašytas patikrinimo sertifikatas, jame nurodoma patikrinimo data.“

2.32. Pakeičiu 98.7 papunktį ir išdėstau jį taip:

98.7. Kranus ne rečiau kaip kas 12 mėnesių turi patikrinti kompetentingas asmuo. Atliekant patikrinimą saugi krano darbinė būklė nustatoma apžiūrint ir atliekant veikimo patikrinimą. Išduodamas kompetentingo asmens pasirašytas patikrinimo sertifikatas, jame nurodoma patikrinimo data.“

2.33. Pripažįstu netekusiu galios 98.8 papunktį.      

2.34. Pakeičiu 98.10 papunktį ir išdėstau jį taip:       

98.10. Laive turi būti laikomos krano gamintojo naudojimo instrukcijos. Jose turi būti bent ši informacija: valdiklių veikimo intervalas ir funkcijos, didžiausia leidžiama saugi darbinė apkrova pagal strėlės siekį, didžiausias leidžiamas krano posvyris, surinkimo ir techninės priežiūros nurodymai, bendrieji techniniai duomenys.“

2.35. Pakeičiu 126.1 papunktį ir išdėstau jį taip:

126.1. Ekspertas turi patikrinti, ar suskystintų dujų įranga atitinka šio skyriaus reikalavimus prieš pradedant ją eksploatuoti pirmą kartą, prieš pradedant ją eksploatuoti po bet kokio didesnio pakeitimo ar remonto, kaskart pratęsus 128 punkte nurodytą atestavimą. Išduodamas eksperto pasirašytas patikrinimo sertifikatas, jame nurodoma patikrinimo data. Tikrinimo įstaigai pateikiamas patikrinimo protokolas.“

2.36. Pakeičiu 130.8 papunktį ir išdėstau jį taip:

130.8. Pertvarose, kuriomis mašinų skyriai atskiriami nuo keleivių zonų arba įgulos ir laive dirbančio personalo gyvenamųjų patalpų, neturi būti durų.“

2.37. Pakeičiu 131.7 papunktį ir išdėstau jį taip:

131.7. Vėjo slėgio (Mw) sukeltas momentas apskaičiuojamas taip:

 [kNm]

Kur:

pw = savitasis vėjo slėgis, lygus 0,25 kN/m2;

Aw = horizontali laivo plokštuma virš grimzlės plokštumos nagrinėjamomis apkrovos sąlygomis (m2);

1w = atstumas nuo grimzlės plokštumos iki horizontalios plokštumos AW svorio centro nagrinėjamomis apkrovos sąlygomis (m).

Skaičiuojant horizontalią laivo plokštumą atsižvelgiama į numatytą denio uždengimą tentais ar panašiais kilnojamaisiais įrenginiais.“

2.38. Pakeičiu 131.11.1 papunktį ir išdėstau jį taip:

131.11.1. Vieno skyriaus būsenos atveju galima daryti prielaidą, kad pertvaros yra neapgadintos, jei atstumas tarp dviejų gretimų pertvarų yra didesnis negu apgadinimo ilgis. Atliekant skaičiavimus neatsižvelgiama į išilgines pertvaras, esančias mažesniu negu B/3 atstumu nuo išorinės apkalos, nustatomu statmenai nuo metalinės korpuso apkalos ties didžiausia grimzle iki vidurio linijos. Ilgesnė kaip 2,50 m skersinės pertvaros niša laikoma išilgine pertvara.“

2.39. Papildau 134.11 papunkčiu:

134.11. Denio zonos, uždengiamos tentu ar panašiais kilnojamaisiais įrenginiais ne tik iš viršaus, bet ir visiškai ar iš dalies iš šono, turi atitikti tokius pačius reikalavimus kaip ir uždaros keleiviams skirtos patalpos.“

2.40. Pakeičiu 134.16 papunktį ir išdėstau jį taip:

134.16. Antstatai arba jų stogai, sudaryti vien iš panoraminių langų, taip pat uždaros patalpos, sudarytos iš tento, ar panašūs kilnojamieji įrenginiai ir jų pagrindai turi būti suprojektuoti taip ir gaminami tik iš tokių medžiagų, kad, įvykus avarijai, laive esančių žmonių sužeidimo pavojus būtų kuo mažesnis.“

2.41. Pakeičiu 139.2.1 papunktį ir išdėstau jį taip:

139.2.1. Skiriamųjų sienų tarp patalpų, kuriose nėra įrengtos didelio slėgio purkštuvų sistemos pagal 83 punktą, lentelė:

Patalpos

Valdymo centrai

Trapų šachtos

Susirinkimo zonos

Holai

Mašinų skyriai

Laivo virtuvės

Sandėliai

Valdymo centrai

A0

A0/B151

A30

A60

A60

A30/A605

Trapų šachtos

 

A0

A30

A60

A60

A30

Susirinkimo zonos

 

 

A30/B152

A60

A60

A30/A605

Holai

 

 

 

–/A0/B153

A60

A60

A30

Mašinų skyriai

 

 

 

 

A60/A04

A60

A60

Laivo virtuvės

 

 

 

 

 

A0

A30/B156

Sandėliai

 

 

 

 

 

 

1 Skiriamosios sienos tarp valdymo centrų ir vidinių susirinkimo zonų turi atitikti A0 tipą, tačiau išorinių susirinkimo zonų – tik B15 tipą.

2 Skiriamosios sienos tarp holų ir vidinių susirinkimo zonų turi atitikti A30 tipą, tačiau išorinių susirinkimo zonų – tik B15 tipą.

3 Skiriamosios sienos tarp kajučių, tarp kajučių ir koridorių ir vertikaliosios skiriamosios sienos, atskiriančios holus pagal 139.10 papunktį, turi atitikti B15 tipą, kai patalpose įrengtos B0 tipo didelio slėgio purkštuvų sistemos. Skiriamosios sienos tarp kajučių ir saunų turi atitikti A0 tipą, kai patalpose įrengtos B15 tipo didelio slėgio purkštuvų sistemos.

4 Skiriamosios sienos tarp mašinų skyrių pagal 135 punkto ir 138.6, 138.6.1, 138.6.2 papunkčių reikalavimus turi būti A60 tipo. Kitais atvejais jos turi būti A0 tipo.

5 Skiriamosios sienos tarp nedegiųjų skysčių sandėlių ir valdymo centrų bei susirinkimo zonų turi būti A60 tipo, kai patalpose įrengtos A30 tipo didelio slėgio purkštuvų sistemos.

6 Pakanka, kad skiriamosios sienos tarp laivo virtuvių ir šaldymo bei maisto sandėlių būtų B15 tipo.“

2.42. Pakeičiu139.2.2 papunktį ir išdėstau jį taip:

139.2.2. Skiriamųjų sienų tarp patalpų, kuriose yra įrengtos didelio slėgio purkštuvų sistemos pagal 83 punktą, lentelė:

Patalpos

Valdymo centrai

Trapų šachtos

Susirinkimo zonos

Holai

Mašinų skyriai

Laivo virtuvės

Sandėliai

Valdymo centrai

A0

A0/B151

A0

A60

A30

A0/A305

Trapų šachtos

 

A0

A0

A60

A30

A0

Susirinkimo zonos

 

 

A30/B152

A60

A30

A0/A305

Holai

 

 

 

–/B15/B03

A60

A30

A0

Mašinų skyriai

 

 

 

 

A60/A04

A60

A60

Laivo virtuvės

 

 

 

 

 

A0/B156

Sandėliai

 

 

 

 

 

 

1 Skiriamosios sienos tarp valdymo centrų ir vidinių susirinkimo zonų turi atitikti A0 tipą, tačiau išorinių susirinkimo zonų – tik B15 tipą.

2 Skiriamosios sienos tarp holų ir vidinių susirinkimo zonų turi atitikti A30 tipą, tačiau išorinių susirinkimo zonų – tik B15 tipą.

3 Skiriamosios sienos tarp kajučių, tarp kajučių ir koridorių ir vertikaliosios skiriamosios sienos, atskiriančios holus pagal 139.10 papunktį, turi atitikti B15 tipą, kai patalpose įrengtos B0 tipo didelio slėgio purkštuvų sistemos. Skiriamosios sienos tarp kajučių ir saunų turi atitikti A0 tipą, kai patalpose įrengtos B15 tipo didelio slėgio purkštuvų sistemos.

4 Skiriamosios sienos tarp mašinų skyrių pagal 135 punkto ir 138.6, 138.6.1, 138.6.2 papunkčių reikalavimus turi būti A60 tipo. Kitais atvejais jos turi būti A0 tipo.

5 Skiriamosios sienos tarp nedegiųjų skysčių sandėlių ir valdymo centrų bei susirinkimo zonų turi būti A60 tipo, kai patalpose įrengtos A30 tipo didelio slėgio purkštuvų sistemos.

6 Pakanka, kad skiriamosios sienos tarp laivo virtuvių ir šaldymo bei maisto sandėlių būtų B15 tipo.“

2.43. Pakeičiu 139.4 papunktį ir išdėstau jį taip:

139.4. Holų, kuriuose nėra didelio slėgio purkštuvų sistemos pagal 83 punktą, lubų ir sienų plakiruotė, įskaitant jų pagrindą, turi būti iš nedegios medžiagos, išskyrus paviršių, kuris turi turėti bent antipireno savybių. Šio punkto reikalavimai netaikomi saunoms.“

2.44. Papildau 139.71 papunkčiu:

139.71. Tentai ir panašūs kilnojamieji įrenginiai, kuriais visiškai ar iš dalies uždengiamos denio zonos, taip pat jų pagrindas turi turėti bent antipireno savybių.“

2.45. Pakeičiu 142.1 papunktį ir išdėstau jį taip:

142.1. Keleiviniuose laivuose turi būti įrengiamos buitinių nuotekų surinkimo talpyklos pagal 142.2 papunkčio reikalavimus arba tinkami laivo nuotekų valymo įrenginiai pagal XXX skyriaus reikalavimus.“

2.46. Pakeičiu 195.1 papunktį ir išdėstau jį taip:

195.1. Ilgesnėms nei 110 m plaukiojančioms priemonėms, išskyrus keleivinius laivus, taikomi 195.2–195.10 papunkčių reikalavimai.“

2.47. Pakeičiu 195.2 papunktį ir išdėstau jį taip:

195.2. Pagrindinės stovumui apskaičiuoti reikalingos vertės, nepakrauto laivo vandentalpa ir svorio centro vieta nustatomos atliekant pasvirimo eksperimentą pagal Tarptautinės jūrų organizacijos rezoliucijos MSC.267(85) I priedą.“

2.48. Pakeičiu 195.3 papunktį ir išdėstau jį taip:

195.3. Pareiškėjas sumažėjusio plūdrumo metodu pagrįstais skaičiavimais turi įrodyti, kad apgadinto laivo stovumas yra tinkamas laivo užtvindymo atveju. Visi skaičiavimai turi būti atliekami pagal laisvą grimzdimą ir diferentą. Pakankamas laivo plūdrumas užtvindymo atveju įrodomas su didžiausią jo grimzlę atitinkančiu kroviniu, tolygiai paskirstytu po visus triumus, su didžiausiu atsargų ir kuro kiekiu. Kai krovinys diferencijuotas, stovumo skaičiavimai atliekami nepalankiausiomis apkrovos sąlygomis. Stovumo skaičiavimai atliekami laive. Šiuo tikslu pakankamas stovumas turi būti matematiškai įrodomas tarpiniais užtvindymo etapais (kai laivas apsemtas 25 %, 50 % ir 75 % ir, kai reikia, etape prieš pat skersinės pusiausvyros tašką) ir paskutiniajame užtvindymo etape pirmiau nurodytomis apkrovos sąlygomis.“

2.49. Pakeičiu 195.4 papunktį ir išdėstau jį taip:

195.4. Daromos šios apgadinimo būklės prielaidos:

195.4.1. Šoninio apgadinimo mastas:

išilgai:           bent 0,10 L,

skersai:         0,59 m,

vertikaliai:    nuo pagrindo linijos į viršų be apribojimo.

195.4.2. Dugno apgadinimo mastas:

išilgai:           bent 0,10 L,

skersai:         3,00 m,

vertikaliai:    nuo pagrindo 0,39 m į viršų, išskyrus nutekamąjį šulinį.

195.4.3. Laikoma, kad visos apgadintoje zonoje esančios pertvaros yra apgadintos, vadinasi laivas padalijamas taip, kad jis liktų ant vandens apsėmus du arba daugiau išilgai išdėstytų gretimų skyrių. Nagrinėjant pagrindinį mašinų skyrių, turi būti atsižvelgta tik į vieno skyriaus standartą, t. y. daroma prielaida, kad mašinų skyriaus galinės pertvaros nėra apgadintos. Nagrinėjant dugno apgadinimą, taip pat daroma prielaida, kad yra apsemti skersine kryptimi gretimi skyriai.

195.4.4. Daroma prielaida, kad laidumas yra 95 %. Jei skaičiavimais įrodoma, kad bet kurio skyriaus vidutinis laidumas yra mažesnis kaip 95 %, galima naudoti apskaičiuotą vertę. Naudojamos vertės turi būti ne mažesnės kaip: mašinų skyrių ir valdymo patalpų – 85 %, krovinių triumų – 70 %, dvigubų dugnų, kuro talpyklų, balasto talpyklų ir kt., atsižvelgiant į tai, ar pagal jų naudojimo paskirtį daroma prielaida, kad jie užpildyti ar tušti, kai laivas plūduriuoja pasiekęs didžiausią leidžiamą grimzlę – 0 arba 95 %.

195.4.5. Laisvojo paviršiaus poveikis tarpiniuose užtvindymo etapuose apskaičiuojamas pagal bendrą pažeistų skyrių plotą.“

2.50. Pakeičiu 195.5 papunktį ir išdėstau jį taip:

195.5. Visais 195.3 papunktyje nurodytais tarpiniais užtvindymo etapais laikomasi šių kriterijų:

195.5.1. pasvirimo kampas φ atitinkamo tarpinio etapo pusiausvyros padėtyje neturi viršyti 15° (5°, jei talpyklos nepritvirtintos);

195.5.2. viršijus atitinkamo tarpinio etapo pusiausvyros padėties posvyrį, atstatomojo peties kreivės teigiamoje dalyje atstatomojo peties vertė turi būti GZ ≥ 0,02 m (0,03 m, jei talpyklos nepritvirtintos) prieš pirmai neapsaugotai angai panyrant po vandeniu arba prieš laivo pasvirimo kampui φ pasiekiant 27° (15°, jei talpyklos nepritvirtintos);

195.5.3. angos, kurios yra laidžios vandeniui, neturi panirti, kol nebus pasiektas atitinkamo tarpinio etapo pusiausvyros padėties posvyris.“

2.51. Pakeičiu 195.6 papunktį ir išdėstau jį taip:

195.6. Paskutiniajame užtvindymo etape laikomasi šių kriterijų:

195.6.1. nelaidžių vandeniui angų (pvz., durų, langų, prieigos liukų) apatinis kraštas turi būti ne mažiau kaip 0,10 m virš pažeistos vaterlinijos;

195.6.2. pasvirimo kampas φ pusiausvyros padėtyje neturi viršyti 12° (5°, jei talpyklos nepritvirtintos);

195.6.3. viršijus atitinkamo tarpinio etapo pusiausvyros padėties posvyrį, atstatomojo peties kreivės teigiamoje dalyje atstatomojo peties vertė turi būti GZ ≥ 0,05 m, o plotas po kreive turi siekti bent 0,0065 m·rad prieš panyrant pirmai neapsaugotai angai arba prieš laivo pasvirimo kampui φ pasiekiant 27° (10°, jei talpyklos nepritvirtintos);

Pages from direktyva 2006_87 konsolid-3

195.6.4. jei vandeniui laidžios angos apsemiamos nepasiekus pusiausvyros padėties, atliekant apgadinto laivo stovumo skaičiavimus patalpos, į kurias angos išeina, laikomos apsemtomis.“

2.52. Pakeičiu 195.7 papunktį ir išdėstau jį taip:

195.7. Jei yra kompensuojamojo užtvindymo angos nesimetriškam užtvindymui sumažinti, joms taikomos šios sąlygos:

195.7.1. apskaičiuojant kompensuojamąjį užtvindymą taikoma Tarptautinės jūrų organizacijos rezoliucija A.266(VIII);

195.7.2. jos turi būti automatinio veikimo;

195.7.3. jose turi nebūti uždaromųjų įtaisų;

195.7.4. bendra kompensavimo trukmė turi neviršyti 15 minučių.“

2.53. Pakeičiu 195.8 papunktį ir išdėstau jį taip:

195.8. Jei angas, per kurias į nepažeistus skyrius gali pradėti tekėti vanduo, galima uždaryti taip, kad jos būtų nelaidžios vandeniui, prie uždaromųjų įtaisų abiejose pusėse turi būti toks lengvai įskaitomas nurodymas: „Perėję iškart uždarykite“.“

2.54. Pakeičiu 195.9 papunktį ir išdėstau jį taip:

195.9. Jei gaunamas teigiamas rezultatas atlikus apgadinto laivo stovumo skaičiavimus pagal Taisyklių, pridėtų prie Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo vidaus vandenų keliais (toliau – ADN), 9 dalį, laikoma, kad įrodymas atlikus skaičiavimus pagal 195.3–195.7 papunkčių reikalavimus yra pateiktas.“

2.55. Papildau 195.10 papunkčiu:

195.10. Kad būtų įvykdyti 195.3 papunktyje nustatyti reikalavimai, prireikus iš naujo nustatoma didžiausios grimzlės plokštuma.“

2.56. Pakeičiu 196.2.3 papunktį ir išdėstau jį taip:

196.2.3. yra pastatytos kaip dvigubo korpuso laivai pagal ADN (sausakrūviams laivams taikomos ADN 9.1.0.91–9.1.0.95 dalys, o tanklaiviams – 9.3.2.11.7 papunktis ir 9.3.2.13–9.3.2.15 dalys arba 9.3.3.11.7 papunktis ir 9.3.3.13–9.3.3.15 dalys).“

2.57. Papildau XXX skyriumi:

XXX. KELEIVINIO LAIVO NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI

229. Šiame skyriuje vartojamos sąvokos:

Laivo nuotekų valymo įrenginiai – kompaktiškos konstrukcijos nuotekų valymo įrenginiai, suprojektuoti laive susikaupiančiam buitinių nuotekų kiekiui išvalyti.

Tipo patvirtinimas – sprendimas, kuriuo kompetentinga institucija patvirtina, kad laivo nuotekų valymo įrenginiai atitinka šiame skyriuje išdėstytus techninius reikalavimus.

Specialusis bandymas – pagal 239.1–239.11 papunkčių reikalavimus atliekama procedūra, kuria kompetentinga institucija užtikrina, kad laive įrengti ir eksploatuojami nuotekų valymo įrenginiai atitinka šiame skyriuje išdėstytus reikalavimus.

Gamintojas – asmuo arba įstaiga, atsakinga kompetentingai institucijai už visus tipo patvirtinimo tvarkos reikalus ir produkcijos atitikties užtikrinimą. Šis asmuo arba įstaiga neprivalo dalyvauti visuose laivo nuotekų valymo įrenginių gamybos etapuose. Jei laivo nuotekų valymo įrenginiai perdaromi pakeičiant ar modifikuojant juos po jų pradinio pagaminimo, kad jie būtų skirti naudoti laive šiame skyriuje nurodytoms reikmėms, gamintoju laikomas asmuo ar įstaiga, kuri atliko pakeitimus ar modifikacijas.

Informacinis dokumentas – 7 priedo II dalyje nurodytas dokumentas, kuriame nurodyta, kokią informaciją turi pateikti pareiškėjas.

Informacijos aplankas – visi duomenys, brėžiniai, nuotraukos arba kiti dokumentai, kuriuos techninei tarnybai arba kompetentingai institucijai pateikia pareiškėjas, kaip nurodyta informaciniame dokumente.

Informacijos rinkinys – informacijos aplankas ir visos bandymų ataskaitos ar kiti dokumentai, kuriuos techninė tarnyba ar kompetentinga institucija, vykdydama savo pareigas, pridėjo prie informacijos aplanko.

Tipo patvirtinimo sertifikatas – dokumentas, sudarytas pagal 7 priedo III dalį, kuriuo kompetentinga institucija paliudija tipo patvirtinimą.

Laivo nuotekų valymo įrenginių parametrų registras – pagal 7 priedo VIII dalį sudarytas dokumentas, kuriame užregistruoti visi parametrai, įskaitant laivo nuotekų valymo įrenginių sudedamąsias dalis ir pakeitimus, turintys įtakos nuotekų valymo pajėgumui, įskaitant paties dokumento pakeitimus.

Gamintojo informacija apie sudedamųjų dalių ir parametrų, susijusių su nuotekų valymu, tikrinimą – specialiojo bandymo įgyvendinimo reikmėms pagal 239.10 papunkčio reikalavimus sudarytas dokumentas.

Buitinės nuotekos – nuotekos iš laivo virtuvės, valgomųjų, prausyklų ir skalbyklų ir fekaliniai vandenys.

Nuotekų dumblas – likučiai, susikaupę laive eksploatuojant nuotekų valymo įrenginį.

Kompetentinga institucija – oficiali institucija, išduodanti tipo patvirtinimą.

230. Bendrosios nuostatos:

230.1. Šio skyriaus nuostatos taikomos visiems laivo nuotekų valymo įrenginiams, kurie įrengiami keleiviniuose laivuose.

230.2. Per tipo bandymą laivo nuotekų valymo įrenginiai turi atitikti 1 lentelėje pateiktas ribines vertes.

 

1 lentelė. Laivo nuotekų valymo įrenginių (bandomųjų įrenginių) ištekančio srauto ribinės vertės, kurias reikia stebėti per tipo bandymą

Parametras

Koncentracija

Ėminys

Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS5)

ISO 5815-1 ir 5815-2 (2003)1

20 mg/l

24 val. sudėtinis ėminys, homogenizuotas

25 mg/l

Atsitiktinis ėminys, homogenizuotas

Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)2

ISO 6060 (1989)1

100 mg/l

24 val. sudėtinis ėminys, homogenizuotas

125 mg/l

Atsitiktinis ėminys, homogenizuotas

Bendroji organinė anglis (BOA)

EN 1484 (1997)1

35 mg/l

24 val. sudėtinis ėminys, homogenizuotas

45 mg/l

Atsitiktinis ėminys, homogenizuotas

1 Galima taikyti lygiavertes metodikas

2 Vietoj cheminio deguonies suvartojimo (ChDS) tikrinimą galima atlikti ir pagal bendrosios organinės anglies (BOA) parametrą

 

230.3. Eksploatuojant reikia stebėti 2 lentelėje pateiktas kontrolines vertes.

2 lentelė. Laivo nuotekų valymo įrenginių, eksploatuojamų keleiviniuose laivuose, ištekančio srauto kontrolinės vertės, kurias reikia stebėti

Parametras

Koncentracija

Ėminys

Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS5)

ISO 5815-1 ir 5815-2 (2003)1

25 mg/l

Atsitiktinis ėminys, homogenizuotas

Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)2

ISO 6060 (1989)1

125 mg/l

Atsitiktinis ėminys, homogenizuotas

150 mg/l

Atsitiktinis ėminys

Bendroji organinė anglis (BOA)

EN 1484 (1997)1

45 mg/l

Atsitiktinis ėminys, homogenizuotas

1 Galima taikyti lygiavertes metodikas

2 Vietoj cheminio deguonies suvartojimo (ChDS) tikrinimą galima atlikti ir pagal bendrosios organinės anglies (BOA) parametrą

 

230.4. Atsitiktiniame ėminyje turi būti neviršytos atitinkamos 1 ir 2 lentelėje nurodytos vertės.

230.5. Negalima naudoti metodikų, kuriose naudojami produktai, kurių sudėtyje yra chloro. Taip pat negalima skiesti buitinių nuotekų, taip siekiant sumažinti savitąją apkrovą teršalais ir dėl to galėti jas išleisti.

230.6. Reikia imtis tinkamų nuotekų dumblo laikymo, konservavimo (jei reikia) ir išmetimo priemonių. Į šias priemones turi įeiti ir nuotekų dumblo tvarkymo planas.

230.7. Ar laikomasi 1 lentelėje nurodytų ribinių verčių, patvirtinama atliekant tipo bandymą ir nustatoma išduodant tipo patvirtinimą. Tipo patvirtinimas paliudijamas išduodant tipo patvirtinimo sertifikatą. Savininkas ar jo įgaliotas atstovas tipo patvirtinimo sertifikato kopiją prideda prie prašymo atlikti patikrinimą prieš išduodant Europos Bendrijos sertifikatą. Laive laikoma tipo patvirtinimo sertifikato kopija ir laivo nuotekų valymo įrenginių parametrų registras.

230.8. Prieš įrengtų laivo nuotekų valymo įrenginių eksploatavimo pradžią gamintojas atlieka eksploatacinį bandymą. Laivo nuotekų valymo įrenginiai įrašomi Europos Bendrijos sertifikato 52 punkte ir nurodoma ši informacija apie įrenginius: pavadinimas, tipo patvirtinimo numeris, serijos numeris, pagaminimo metai.

230.9. Atlikus bet kokį reikšmingą laivo nuotekų valymo įrenginių pakeitimą, kuris turi įtakos nuotekų valymui, visuomet atliekamas specialusis bandymas pagal 239.7–239.9 papunkčių reikalavimus.

230.10. Šiame skyriuje aprašytoms užduotims atlikti kompetentinga institucija gali pasitelkti techninę tarnybą.

230.11. Laivo nuotekų valymo įrenginių techninė priežiūra atliekama reguliariai ir vadovaujantis gamintojo informacija, taip užtikrinama tinkama jų eksploatacinė būklė. Laive laikomas techninės priežiūros žurnalas, kuriame daromi įrašai apie priežiūros atlikimą.

231. Tipo patvirtinimo paraiška:

231.1. Laivo nuotekų valymo įrenginių tipo patvirtinimo paraišką kompetentingai institucijai pateikia gamintojas. Prie paraiškos pridedamas informacijos aplankas ir laivo nuotekų valymo įrenginių parametrų registro projektas, taip pat gamintojo informacijos apie to tipo laivo nuotekų valymo įrenginių sudedamųjų dalių ir parametrų, susijusių su nuotekų valymu, tikrinimą projektas. Tipo bandymui atlikti gamintojas pademonstruoja laivo nuotekų valymo įrenginių prototipą.

231.2. Jei konkrečioje laivo nuotekų valymo įrenginių tipo patvirtinimo paraiškoje kompetentinga institucija nustato, kad paraiška, pateikta dėl pristatyto įrenginių prototipo, neatspindi šio laivo nuotekų valymo įrenginių tipo charakteristikų, kaip apibūdinta 7 priedo II dalies papildyme, pagal 231.1 papunkčio reikalavimus patvirtinimo reikmėms pateikiamas kitas, jei reikia – papildomas, prototipas, kurį nurodo kompetentinga institucija.

231.3. Laivo nuotekų valymo įrenginių tipo patvirtinimo paraišką galima pateikti tik vienai kompetentingai institucijai. Kiekvieno laivo nuotekų valymo įrenginių tipo, kurį reikia patvirtinti, atveju pateikiama atskira paraiška.

232. Tipo patvirtinimo tvarka:

232.1. Kompetentinga institucija, kuriai pateikiama paraiška, patvirtina laivo nuotekų valymo įrenginių tipą, kuris atitinka informacijos aplanke esančius aprašymus ir šiame skyriuje išdėstytus reikalavimus. Šių reikalavimų įvykdymas tikrinamas pagal 8 priedą.

232.2. Kiekvieno laivo nuotekų valymo įrenginių tipo, kurį ji tvirtina, atveju kompetentinga institucija užpildo visas reikiamas tipo patvirtinimo sertifikato dalis (šio sertifikato pavyzdys pateikiamas 7 priedo III dalyje) ir sudaro informacijos rinkinio rodyklę arba patikrina jos turinį. Tipo patvirtinimo sertifikatai numeruojami pagal 7 priedo IV dalyje aprašytą metodą. Užpildytas tipo patvirtinimo sertifikatas ir jo priedėliai pateikiami pareiškėjui.

232.3. Jei laivo nuotekų valymo įrenginiai, kurių tipą reikia patvirtinti, gali tik atlikti savo funkciją arba turi tik konkrečių savybių, susijusių su kitomis laivo, kuriame jie bus montuojami, sudedamosiomis dalimis ir dėl šios priežasties vieno ar daugiau reikalavimų atitiktį galima patikrinti tik tuo atveju, jei laivo nuotekų valymo įrenginiai, kurių tipą reikia patvirtinti, eksploatuojami kartu su kitomis tikromis ar imituojamomis laivo sudėtinėmis dalimis, tokių laivo nuotekų valymo įrenginių tipo patvirtinimo apimtis bus atitinkamai ribota. Tokiais atvejais tokio įrenginių tipo patvirtinimo sertifikate bus išsamiai nurodyti visi naudojimo apribojimai ir visi montavimo reikalavimai.

232.4. Kiekviena kompetentinga institucija siunčia šiuos dokumentus:

232.4.1. laivo nuotekų valymo įrenginių tipų, kuriems ši institucija išdavė, atsisakė išduoti ar atšaukė patvirtinimą per atitinkamą laikotarpį, sąrašą, įskaitant 7 priedo V dalyje nurodytą informaciją, kitoms kompetentingoms institucijoms kiekvieną kartą, kai šis sąrašas pakeičiamas;

232.4.2. jei to prašo kita kompetentinga institucija:

232.4.2.1. laivo nuotekų valymo įrenginių tipo patvirtinimo sertifikato kopiją su informacijos rinkiniu ar be jo kiekvienam laivo nuotekų valymo įrenginių tipui, kuriam ji išdavė, atsisakė išduoti ar atšaukė patvirtinimą;

232.4.2.2. jei taikytina, laivo nuotekų valymo įrenginių, kurie pagaminti pagal išduotus tipo patvirtinimus, sąrašą, kaip išdėstyta 234.3 papunktyje, kuriame būtų išsami informacija pagal 7 priedo VI dalį.

232.5. Kiekviena kompetentinga institucija kartą per metus ar dažniau, jei to paprašoma, Komisijai siunčia laivo nuotekų valymo įrenginių tipų, kuriems nuo paskutinio pranešimo buvo išduotas patvirtinimas, duomenų lapo (7 priedo VII dalis) kopiją.

233. Tipo patvirtinimo keitimas:

233.1. Tipo patvirtinimą išdavusi kompetentinga institucija imasi visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad jai būtų pranešta apie visus informacijos, pateikiamos informacijos rinkinyje, pasikeitimus.

233.2. Tipo patvirtinimo pakeitimo arba pratęsimo paraišką reikia pateikti tai kompetentingai institucijai, kuri išdavė pirmąjį tipo patvirtinimą.

233.3. Jei buvo pakeistos laivo nuotekų valymo įrenginių charakteristikos, aprašytos informacijos rinkinyje, kompetentinga institucija išduoda:

233.3.1. prireikus pataisytus informacijos rinkinio puslapius, pažymėdama kiekvieną pataisytą puslapį, kad būtų aiškiai matomas pakeitimo pobūdis ir pakartotinio išdavimo data. Kaskart išleidžiant pataisytus puslapius atitinkamai atnaujinama ir informacijos rinkinio, kuris pridedamas prie tipo patvirtinimo sertifikato, rodyklė;

233.3.2. pataisytą tipo patvirtinimo sertifikatą (su pratęsimo numeriu), jei pasikeitė bet kokia jo informacija (išskyrus informaciją jo prieduose) arba jei nuo pradinio patvirtinimo datos pasikeitė šiame skyriuje nurodyti minimalūs reikalavimai. Pataisytame patvirtinimo sertifikate aiškiai nurodoma jo pakeitimo priežastis ir pakartotinio išdavimo data.

233.4. Jei tipo patvirtinimą išdavusi kompetentinga institucija mano, kad dėl informacijos rinkinio pakeitimų derėtų atlikti naujų bandymų ar patikrinimų, ji apie tai praneša gamintojui ir 233.3.1, 233.3.2 papunkčiuose nurodytus dokumentus išduoda tik po to, kai nauji bandymai ar patikrinimai sėkmingai atliekami.

234. Atitiktis:

234.1. Gamintojas prie kiekvienų laivo nuotekų valymo įrenginių, kurie pagaminti laikantis tipo patvirtinimo, pritvirtina žymas, kaip nurodyta 7 priedo I dalyje, įskaitant tipo patvirtinimo numerį.

234.2. Jei tipo patvirtinime pagal 231.3 papunkčio reikalavimus yra apribojimų, gamintojas prie kiekvieno pagaminto įrenginio prideda išsamią informaciją apie tokius apribojimus ir apie visus montavimo reikalavimus.

234.3. Paprašius tipo patvirtinimą išdavusiai kompetentingai institucijai, gamintojas per 45 dienas po kiekvienų kalendorinių metų pabaigos ir nedelsiant po kiekvienos papildomos datos, kurią nurodo kompetentinga institucija, pateikia visų laivo nuotekų valymo įrenginių, kurie po paskutinio pranešimo ar nuo tada, kai šios nuostatos pirmąsyk įsigaliojo, pagaminti laikantis šiame skyriuje išdėstytų reikalavimų, serijos numerių sąrašą. Sąraše nurodomos sąsajos tarp serijos numerių, atitinkamų laivo nuotekų valymo įrenginių tipų ir tipo patvirtinimo numerių. Be to, sąraše taip pat pateikiama konkreti informacija apie tuos atvejus, kai gamintojas nutraukia patvirtinto tipo laivo nuotekų valymo įrenginių gamybą. Jei kompetentinga institucija nereikalauja, kad gamintojas reguliariai pateiktų tokį sąrašą, gamintojas užregistruotus duomenis saugo ne trumpiau nei 40 metų.

235. Lygiaverčių patvirtinimų priėmimas:

235.1. Kompetentingos institucijos sprendimu gali būti pripažįstamos kitokiais standartais grindžiamos laivo nuotekų valymo sistemos, skirtos naudoti nacionaliniuose vandens keliuose. Apie šiuos tipo patvirtinimus pranešama Komisijai.

236. Serijos numerių tikrinimas:

236.1. Tipo patvirtinimą išduodanti kompetentinga institucija užtikrina (jei reikia, bendradarbiaudama su kitomis kompetentingomis institucijomis), kad pagal šiame skyriuje išdėstytus reikalavimus pagamintų laivo nuotekų valymo įrenginių serijos numeriai būtų registruojami ir tikrinami.

236.2. Papildomas šių serijos numerių tikrinimas gali būti atliekamas kartu su 237 punkte nustatytu produkcijos atitikties tikrinimu.

236.3. Serijos numerių tikrinimo tikslais gamintojas arba jo įgalioti atstovai, esantys valstybėse narėse, paprašius nedelsdami pateikia kompetentingai institucijai visą reikiamą informaciją, susijusią su tiesioginiais jų pirkėjais, taip pat tų laivo nuotekų valymo įrenginių, apie kuriuos pranešta kaip apie pagamintus pagal 234.3 papunkčio reikalavimus, serijos numerius.

236.4. Jei gamintojas negali laikytis 234 punkte išdėstytų reikalavimų, kai to paprašo kompetentinga institucija, atitinkamų laivo nuotekų valymo įrenginių tipo patvirtinimas gali būti atšauktas. Tokiu atveju laikomasi 238.4 papunktyje nurodytos pranešimo tvarkos.

237. Produkcijos atitiktis:

237.1. Tipo patvirtinimą išduodanti kompetentinga institucija iš anksto įsitikina (jei reikia, bendradarbiaudama su kitomis kompetentingomis institucijomis), kad imtasi tinkamų priemonių veiksmingai tikrinti, ar produkcija atitinka 7 priedo I dalies nuostatas.

237.2. Tipo patvirtinimą išdavusi kompetentinga institucija įsitikina (jei reikia, bendradarbiaudama su kitomis kompetentingomis institucijomis), kad 237.1 papunktyje nurodytos priemonės, susijusios su 7 priedo I dalies nuostatomis, ir toliau yra pakankamos ir kad visi laivo nuotekų valymo įrenginiai, kuriems suteiktas tipo patvirtinimo numeris pagal šiame skyriuje išdėstytus reikalavimus, ir toliau atitinka tipo patvirtinimo sertifikate ir jo prieduose pateiktą patvirtinto tipo laivo nuotekų valymo įrenginių aprašymą.

237.3. Kompetentinga institucija gali pripažinti palyginamus kitų kompetentingų institucijų bandymus kaip 237.1 ir 237.2 papunkčių nuostatų atitikmenis.

238. Pagal tipą patvirtintų laivo nuotekų valymo įrenginių neatitiktis tipui:

238.1. Patvirtinto tipo laivo nuotekų valymo įrenginiai laikomi neatitinkančiais tipo, jei yra nuokrypių nuo tipo patvirtinimo sertifikate nurodytų charakteristikų arba, atitinkamais atvejais, nuo informacijos rinkinio, kurių kompetentinga institucija, pagal 233.3–233.4 papunkčių reikalavimus išduodama tipo patvirtinimą, nepatvirtino.

238.2. Jei tipo patvirtinimą išdavusi kompetentinga institucija sužino, kad laivo nuotekų valymo įrenginiai neatitinka laivo nuotekų valymo įrenginių tipo, kuriam ji išdavė patvirtinimą, kompetentinga institucija imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad gaminami laivo nuotekų valymo įrenginiai atitiktų patvirtintą laivo nuotekų valymo įrenginių tipą. Neatitiktį pastebėjusi kompetentinga institucija praneša apie tai, kokių priemonių buvo imtasi, kurios gali siekti ir tipo patvirtinimo atšaukimą, kitoms kompetentingoms institucijoms ir Komisijai.

238.3. Jei kompetentinga institucija gali įrodyti, kad laivo nuotekų valymo įrenginiai, kuriems suteiktas tipo patvirtinimo numeris, neatitinka patvirtinto laivo nuotekų valymo įrenginių tipo, ji gali pareikalauti, kad tipo patvirtinimą išdavusi kompetentinga institucija patikrintų, ar gaminamų laivo nuotekų valymo įrenginių tipas atitinka patvirtintą laivo nuotekų valymo įrenginių tipą. Tokių veiksmų imamasi per šešis mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos.

238.4. Kompetentingos institucijos per vieną mėnesį praneša viena kitai ir Komisijai apie bet kokį tipo patvirtinimo atšaukimą ir apie tokio atšaukimo priežastis.

239. Atsitiktinių ėminių tyrimas ir specialusis bandymas:

239.1. Ne vėliau kaip po trijų mėnesių po keleivinio laivo priėmimo eksploatuoti arba laivo nuotekų valymo įrenginių modifikavimo atveju, po įrenginių sumontavimo ir atitinkamo eksploatacinio bandymo atlikimo, kompetentinga institucija, kai keleivinis laivas yra eksploatuojamas, paima atsitiktinį ėminį ir patikrina 2 lentelėje nurodytas vertes.

239.2. Nereguliariais intervalais kompetentinga institucija atlieka laivo nuotekų valymo įrenginių veikimo patikras – tiria atsitiktinius ėminius ir taip patikrina 2 lentelėje nurodytas vertes.

239.3. Jei kompetentinga institucija sužino, kad tiriant atsitiktinius ėminius nustatytos vertės neatitinka 2 lentelėje nurodytų verčių, ji gali pareikalauti, kad būtų pašalinti laivo nuotekų valymo įrenginių trūkumai ir taip užtikrintas tinkamas jų veikimas, laivo nuotekų valymo įrenginiai vėl atitiktų tipo patvirtinimą arba būtų atliktas specialusis bandymas pagal 239.7–239.9 papunkčių reikalavimus.

239.4. Pašalinus neatitiktis ir pasirūpinus, kad laivo nuotekų valymo įrenginiai vėl atitiktų tipo patvirtinimą, kompetentinga institucija gali atlikti naujus atsitiktinių ėminių tyrimus.

239.5. Jei trūkumai nepašalinami arba neatkuriama laivo nuotekų valymo įrenginių atitiktis tipo patvirtinimo specifikacijoms, kompetentinga institucija užantspauduoja laivo nuotekų valymo įrenginius ir informuoja tikrinimo įstaigą, kad ši padarytų įrašą apie tai Europos Bendrijos sertifikato 52 punkte.

239.6. Atsitiktiniai ėminiai tiriami pagal 2 lentelėje nurodytas specifikacijas.

239.7. Jei kompetentinga institucija randa laivo nuotekų valymo įrenginių neatitikimų, iš kurių matyti, kad nukrypstama nuo tipo patvirtinimo, kompetentinga institucija atlieka specialųjį bandymą ir nustato dabartinę laivo nuotekų valymo įrenginių būklę, atsižvelgdama į laivo nuotekų valymo įrenginių parametrų registre nurodytas sudėtines dalis, kalibravimą ir nustatytus laivo nuotekų valymo įrenginių parametrus.

239.8. Jei kompetentinga institucija padaro išvadą, kad laivo nuotekų valymo įrenginiai neatitinka patvirtinto laivo nuotekų valymo įrenginių tipo, ji gali imtis šių veiksmų:

239.8.1. arba pareikalauti, kad būtų atkurta laivo nuotekų valymo įrenginių atitiktis arba atitinkamai pakeistas tipo patvirtinimas pagal 233.1–233.4 papunkčių reikalavimus;

239.8.2. arba užsakyti tyrimus pagal 8 priede išdėstytas bandymų specifikacijas.

239.9. Jei neatkuriama atitiktis arba atitinkamai nepakeičiamas tipo patvirtinimas arba jei pagal 239.8.2 papunkčio reikalavimus atlikti tyrimai parodo, kad nesilaikoma šio skyriaus 1 lentelėje nurodytų ribinių verčių, kompetentinga institucija užantspauduoja laivo nuotekų valymo įrenginius ir informuoja tikrinimo įstaigą, kad ši padarytų įrašą apie tai Europos Bendrijos sertifikato 52 punkte.

239.10. Bandymai pagal 239.7–239.9 papunkčių reikalavimus atliekami remiantis gamintojo informacija apie to tipo laivo nuotekų valymo įrenginių sudedamųjų dalių ir parametrų, susijusių su nuotekų valymu, tikrinimą. Šioje informacijoje, kurią parengia gamintojas ir patvirtina kompetentinga institucija, nurodomos su valymu susijusios sudedamosios dalys, taip pat nuostatos, matmenų parinkimo kriterijai ir parametrai, kurie turi būti taikomi, norint užtikrinti, kad būtų nuolat palaikomos šio skyriaus 1 ir 2 lentelėse nurodytos vertės. Turi būti pateikta bent ši informacija:

239.10.1. laivo nuotekų valymo įrenginių tipo specifikacija su proceso aprašymu ir nurodymu, ar prieš laivo nuotekų valymo įrenginius reikia sumontuoti nuotekų kaupimo rezervuarus;

239.10.2. su nuotekų valymu susijusių sudedamųjų dalių sąrašas;

239.10.3. projektavimo ir matmenų parinkimo kriterijai, matmenų parinkimo specifikacijos ir taikomos taisyklės;

239.10.4. laivo nuotekų valymo įrenginių schema, kurioje nurodyti patvirtintų su valymu susijusių sudedamųjų dalių atpažinties požymiai (pvz., sudedamųjų dalių detalių numeriai).

239.11. Jei laivo nuotekų valymo įrenginiai buvo išjungti, juos pradėti eksploatuoti galima tik atlikus specialųjį bandymą pagal 239.7 papunkčio reikalavimus.

240. Kompetentingos institucijos ir techninės tarnybos:

240.1. Komisijai pranešami už šiame skyriuje išdėstytų funkcijų vykdymą atsakingų kompetentingų institucijų ir techninių tarnybų pavadinimai ir adresai. Techninės tarnybos turi atitikti Europos standartą dėl bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijos bendrųjų reikalavimų (EN ISO/IEC 17025:2005–8), atsižvelgiant į šias sąlygas:

240.1.1. techninėmis tarnybomis negalima pripažinti laivo nuotekų valymo įrenginių gamintojų;

240.1.2. pagal šį skyrių techninė tarnyba gali, kompetentingai institucijai sutikus, naudoti už jo paties laboratorijos ribų esančią infrastruktūrą.“

2.58. Papildau reikalavimų 1 priede pateiktą saugos ženklų sąrašą:

10 paveikslas

„Vilkėkite gelbėjimosi liemenę“

Pages from direktyva 2006_87 konsolid

Spalva: mėlyna, balta

 

2.59. Išdėstau reikalavimų 2 priedą nauja redakcija:

PATVIRTINTŲ KLASIFIKACINIŲ BENDROVIŲ SĄRAŠAS

1. Remiantis direktyvos 2006/87/EB VII priedo I–II skyriuose išdėstytais kriterijais ir tvirtinimo tvarka, šiuo metu yra patvirtintos šios klasifikacinės bendrovės:

1.1. „Bureau Veritas“;

1.2. „DNV GL AS“;

1.3. „Lloyd’s Register of Shipping“;

1.4. „Polski Rejestr Statkow“;

1.5. „RINA S. p. A.“;

1.6. „Russian Maritime Register of Shipping“.

2. 1 punkto sąraše nenurodytos klasifikacinės bendrovės, kurios yra įgaliotos pagal Įgaliojimų Lietuvos Respublikos vardu vykdyti Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotų laivų techninę priežiūrą, apžiūras ir išduoti tai patvirtinančius dokumentus (liudijimus) suteikimo taisykles, patvirtintas susisiekimo ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 3–314 „Dėl įgaliojimų Lietuvos Respublikos vardu vykdyti Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotų laivų techninę priežiūrą, apžiūras ir išduoti tai patvirtinančius dokumentus (liudijimus) suteikimo taisyklių patvirtinimo“, laikomos patvirtintomis tikrinti tik Lietuvos Respublikos vandenų keliuose eksploatuojamus laivus.

3. Patvirtintos klasifikacinės bendrovės atitinka šiuos kriterijus:

3.1. Klasifikacinė bendrovė gali dokumentais pagrįsti didelę patirtį, įgytą vertinant vidaus vandenų laivų projektus ir konstrukcijas. Klasifikacinė bendrovė turi išsamias vidaus vandenų laivų projektavimo, statybos ir periodinio tikrinimo, visų pirma, stovumo skaičiavimo pagal Taisyklių, pridėtų prie Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo vidaus vandenų keliais (ADN), 9 dalį, kaip nurodyta Minimalių techninių reikalavimų 195–196 punktuose, taisykles ir nuostatus, kurie skelbiami bent anglų, olandų, prancūzų arba vokiečių kalba ir nuolat atnaujinami ir tobulinami vykdant mokslinių tyrimų ir plėtros programas. Taisyklės ir nuostatai neprieštarauja Europos Bendrijos teisės nuostatoms arba galiojantiems tarptautiniams susitarimams.

3.2. Klasifikacinė bendrovė kasmet skelbia savo laivų registrą.

3.3. Klasifikacinės bendrovės nekontroliuoja laivų savininkai ar statytojai arba kiti asmenys, kurių komercinė veikla yra susijusi su laivų projektavimu, gamyba, įrengimu, remontu, eksploatavimu ar draudimu. Klasifikacinė bendrovė pajamas gauna ne iš vienos įmonės.

3.4. Klasifikacinės bendrovės buveinė arba filialas, įgaliotas priimti sprendimus ir veikti visose atitinkamose srityse pagal vidaus vandenų transportą reglamentuojančius teisės aktus, yra vienoje iš valstybių narių.

3.5. Klasifikacinė bendrovė ir jos ekspertai turi gerą reputaciją vidaus vandenų transporto srityje; ekspertai gali pateikti savo profesinių gebėjimų įrodymą. Už jų veiklą atsako klasifikacinė bendrovė.

3.6. Klasifikacinė bendrovė turi gausų techninį, vadybos, pagalbinį, tikrinimo ir mokslinį personalą, atitinkantį jos uždavinius ir klasifikuojamus laivus, kuris taip pat rūpinasi pajėgumų plėtra ir taisyklių atnaujinimu. Ji turi inspektorius bent vienoje valstybėje narėje.

3.7. Klasifikacinės bendrovės veiklą reglamentuoja etikos kodeksas.

3.8. Klasifikacinė bendrovė yra valdoma ir administruojama taip, kad būtų užtikrintas valstybės narės reikalaujamos informacijos konfidencialumas.

3.9. Klasifikacinė bendrovė yra pasirengusi valstybei narei teikti atitinkamą informaciją.

3.10. Klasifikacinės bendrovės vadovybė apibrėžia ir dokumentais pagrindžia savo politiką bei tikslus ir įsipareigojimus dėl kokybės ir užtikrina, kad ši politika būtų suprantama, įgyvendinama ir kad jos būtų laikomasi visais klasifikacinės bendrovės lygiais.

3.11. Klasifikacinė bendrovė parengia, įdiegia ir taiko veiksmingą vidaus kokybės sistemą, grindžiamą atitinkamomis tarptautiniu mastu pripažintų kokybės standartų dalimis ir atitinkančią EN ISO/IEC 17020:2004, kaip aiškinama IACS Kokybės sistemos sertifikavimo schemos reikalavimuose. Kokybės sistema turi būti sertifikuota nepriklausomos audito įstaigos, pripažintos valstybės, kurioje yra klasifikacinės bendrovės buveinė arba jos filialas, kaip numatyta
3.4 papunktyje, administracijos, kuri inter alia užtikrina, kad:

3.11.1. klasifikacinės bendrovės taisyklės ir nuostatai būtų nustatomi ir taikomi sistemingai;

3.11.2. būtų laikomasi klasifikacinės bendrovės taisyklių ir nuostatų;

3.11.3. būtų laikomasi įstatymuose numatytų darbo, kurį atlikti yra įgaliota klasifikacinė bendrovė, reikalavimų;

3.11.4. personalo, kurio darbas turi įtakos klasifikacinės bendrovės paslaugų kokybei, pareigos, įgaliojimai ir santykiai būtų apibrėžti ir įforminti dokumentais;

3.11.5. visas darbas būtų atliekamas kontroliuojamomis sąlygomis;

3.11.6. būtų įdiegta priežiūros sistema, kuri padėtų stebėti klasifikacinės bendrovės tiesiogiai įdarbintų inspektorių ir techninio bei administracinio personalo veiksmus ir darbą;

3.11.7. pagrindinio įstatymuose numatyto darbo, kurį klasifikacinė bendrovė yra įgaliota atlikti, reikalavimus vykdytų ar tiesiogiai jų vykdymą prižiūrėtų tik klasifikacinės bendrovės arba kitų patvirtintų klasifikacinių bendrovių inspektoriai;

3.11.8. būtų įdiegta inspektorių kvalifikacijos įgijimo ir nuolatinio jų žinių atnaujinimo sistema;

3.11.9. būtų tvarkomi įrašai, liudijantys, kad laikomasi teikiamų paslaugų sričių privalomų standartų ir kad kokybės sistema veikia veiksmingai;

3.11.10. visuose padaliniuose veiktų planinio ir dokumentais patvirtinamo kokybės užtikrinimo veiklos vidaus audito bendra sistema.“

2.60. Pakeičiu reikalavimų 4 priedo „Septintojo administracinio nurodymo“ 1 dalį ir išdėstau ją taip:

„1 DALIS

Leidžiami specialūs inkarai

15. Šioje lentelėje nurodyti specialūs mažesnės masės inkarai, kuriuos kompetentingos institucijos leidžia pagal 80.6 papunktį.

 

 

Inkaro Nr.

 

Priimtinas inkaro masės sumažinimas (%)

 

Kompetentinga institucija

 

1. HA-DU

 

30

 

Vokietija

 

2. „D’Hone Spezial“

 

30

 

Vokietija

 

3. „Pool 1“ (tuščiaviduris)

 

35

 

Vokietija

 

4. „Pool 2“ (vientisas)

 

40

 

Vokietija

 

5. „De Biesbosch-Danforth“

 

50

 

Vokietija

 

6. „Vicinay-Danforth“

 

50

 

Prancūzija

 

7. „Vicinay AC 14“

 

25

 

Prancūzija

 

8. „Vicinay“ 1 tipo

 

45

 

Prancūzija

 

9. „Vicinay“ 2 tipo

 

45

 

Prancūzija

 

10. „Vicinay“ 3 tipo

 

40

 

Prancūzija

 

11. „Stockes“

 

35

 

Prancūzija

 

12. „D’Hone-Danforth“

 

50

 

Vokietija

 

13. „Schmitt HHP-anker“

 

40

 

Nyderlandai

 

14. SHI aukštai laikomi inkarai, ST tipo (standartiniai)

 

30

 

Nyderlandai

 

15. SHI aukštai laikomi inkarai, FB tipo (visiškai subalansuoti)

 

30

 

Nyderlandai

 

16. „Klinsmann“ inkaras

 

30

 

Nyderlandai

 

17. „HA–DU–POWER“ inkaras

 

50

 

Vokietija“

 

2.61. Papildau reikalavimų 4 priedo „Vienuoliktojo administracinio nurodymo“ 24 punktą paaiškinimu dėl Europos Bendrijos sertifikato 10 punkto, kurį išdėstau taip:

10 punktas. Laivams, kuriems leidžiama plaukioti Reinu, t. y. tiems, kurie visiškai atitinka Minimalius techninius reikalavimus, įskaitant pereinamojo laikotarpio nuostatas, ir tiems, kuriems netaikomos XXVI skyriaus pereinamojo laikotarpio nuostatos, įtraukoje „- Bendrijos vandenų keliuose šioje (-se) srityje (-se)“ papildomai įrašoma: Reine arba R zonoje.“

2.62. Pakeičiu reikalavimų 4 priedo „Vienuoliktojo administracinio nurodymo“ 24 punkte esantį paaiškinimą dėl Europos Bendrijos sertifikato 43 punkto ir išdėstau jį taip:

43 punktas. Čia neįtraukti nešiojamieji gesintuvai, kurių reikalaujama pagal kitas saugos taisykles, pvz., Europos sutartį dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo vidaus vandenų keliais (ADN).“

2.63. Pakeičiu reikalavimų 4 priedo „Septynioliktojo administracinio nurodymo“ 37 punktą ir išdėstau jį taip:

37. PRIĖMIMO BANDYMAS

37.1. Ekspertas turi patikrinti gaisro aliarmo sistemas prieš pradedant jas eksploatuoti pirmą kartą, prieš pradedant jas eksploatuoti po bet kokio didesnio pakeitimo ar remonto, reguliariai, ne rečiau kaip kas dveji metai.

37.2. Tokie mašinų skyrių ir katilinių patikrinimai atliekami įvairiomis mašinos veikimo ir kintančiomis vėdinimo sąlygomis. Reguliarius patikrinimus gali atlikti ir kompetentingas asmuo iš kompetentingos įmonės, kurios specializacija yra gaisro gesinimo sistemos.

37.3. Išduodamas eksperto arba kompetentingo asmens pasirašytas patikrinimo sertifikatas, jame nurodoma patikrinimo data.“

2.64. Pakeičiu reikalavimų 4 priedo „Aštuonioliktojo administracinio nurodymo“ 41 punktą ir išdėstau jį taip:

41. 39 ir 40 punktuose nustatyti reikalavimai taip pat laikomi įvykdytais, jei kiekviena iš abiejų dalių atitinka stovumo reikalavimus, nustatytus Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo vidaus vandenų keliais (ADN) 9.1.0.95.2 dalyje.“

2.65. Pakeičiu reikalavimų 4 priedo „Dvidešimt pirmojo administracinio nurodymo“ 53 punktą ir išdėstau jį taip:

53. Priėmimo bandymas

53.1. Ekspertas turi patikrinti LLL skaistį prieš pradedant eksploatuoti pirmą kartą, prieš pradedant eksploatuoti po bet kokio didesnio pakeitimo ar remonto, reguliariai, ne rečiau kaip kas penkeri metai.

53.2. Reguliarius patikrinimus gali atlikti ir kompetentingas asmuo, išmanantis saugos nuorodų sistemas.

53.3. Išduodamas eksperto arba kompetentingo asmens pasirašytas patikrinimo sertifikatas, jame nurodoma patikrinimo data.

53.4. Jei, atlikus vieną matavimą, skaistis neatitinka šiame administraciniame nurodyme nustatytų reikalavimų, matavimai turi būti atliekami ne mažiau kaip dešimtyje vienodai nutolusių taškų. Jei daugiau kaip 30 % matavimo rezultatų neatitinka šiame administraciniame nurodyme nustatytų reikalavimų, saugos nuorodų sistemos turi būti pakeistos. Jei šiame administraciniame nurodyme nustatytų reikalavimų neatitinka 20–30 % matavimo rezultatų, saugos nuorodų sistemos turi būti vėl patikrintos per vienerius metus.“

2.66. Pakeičiu reikalavimų 4 priedo „Dvidešimt ketvirtojo administracinio nurodymo“ 76 punktą ir išdėstau jį taip:

76. Dujų nuotėkio detektorių kalibravimas ir tikrinimas, ribotos naudojimo trukmės dalių keitimas:

76.1. Ekspertas arba kompetentingas asmuo pagal gamintojo nurodymus kalibruoja ir tikrina dujų nuotėkio detektorius: prieš pradedant eksploatuoti pirmą kartą, prieš pradedant eksploatuoti po bet kokio didesnio pakeitimo ar remonto, reguliariai.

76.2. Išduodamas eksperto arba kompetentingo asmens pasirašytas kalibravimo ir patikrinimo sertifikatas, jame nurodoma patikrinimo data.

76.3. Ribotos naudojimo trukmės įspėjimo apie dujas įrangos dalys turi būti tinkamai pakeistos prieš baigiantis nustatytam jų naudojimo laikui.“

2.67. Papildau reikalavimų 4 priedą 26-uoju administraciniu nurodymu:

„DVIDEŠIMT ŠEŠTASIS ADMINISTRACINIS NURODYMAS

Ekspertai ir kompetentingi asmenys

(Minimalių techninių reikalavimų 5.7 papunktis)

81. Ekspertai:

81.1. Ekspertai reikalingi atliekant priėmimo bandymus, kuriems būtinos specialiosios žinios atsižvelgiant į sistemų sudėtingumą ar į reikalaujamą saugos lygį. Tokius priėmimo bandymus turi teisę atlikti šie asmenys arba institucijos:

81.1.1. klasifikacinės bendrovės, kurios turi savo srities ekspertus arba turi leidimą kviesti išorės ekspertus ar institucijas ir taiko būtinas tų asmenų ar institucijų atrankos kokybės kontrolės sistemas;

81.1.2. priežiūros įstaigų ar susijusių institucijų darbuotojai;

81.1.3. oficialiai patvirtinti asmenys ar institucijos, turintys pripažintą patirtį vykdant patikrinimus susijusioje srityje. Asmuo ar institucija taip pat laikomi patvirtintais, jeigu jie yra atlikę oficialią atrankos procedūrą, kuria konkrečiai vertinamas reikiamos kompetencijos ir patirties turėjimas.

82. Kompetentingi asmenys:

82.1. Kompetentingi asmenys reikalingi, pvz., atliekant reguliarias saugos įrangos apžiūras ir veikimo patikrinimus. Kompetentingi asmenys gali būti:

82.1.1. asmenys, kurie pagal savo profesinį išsilavinimą ir patirtį yra pakankamos kompetencijos, kad galėtų įvertinti specifines situacijas ir aplinkybes, pvz., laivų kapitonai, laivybos įmonių saugos pareigūnai, reikiamą patirtį turintys įgulos nariai;

82.1.2. įmonės, kurios turi sukaupusios pakankamai specialiųjų žinių vykdydamos savo nuolatinę veiklą, pvz., laivų statyklos ar įrengimo įmonės;

82.1.3. specialiosios paskirties sistemų (pvz., gaisro gesinimo sistemų, valdymo įrangos) gamintojai.

83. Terminija:

 

 

Vokiečių k.

 

Anglų k.

 

Prancūzų k.

 

Olandų k.

 

Sachverständiger

 

expert

 

expert

 

erkend deskundige

 

Sachkundiger

 

competent person

 

spécialiste

 

deskundige

 

Fachfirma

 

competent firm

 

société spécialisée

 

deskundig bedrijf

 

84. Priėmimo bandymai. Šioje lentelės pateikta priėmimo bandymų plano suvestinė, įskaitant bandymų dažnumą ir jiems atlikti reikalingo inspektoriaus tipą. Lentelė yra tik informacinio pobūdžio.

 

 

Taisyklė

 

Dalykas

 

Ilgiausias tikrinimo intervalas

 

Inspektorius

 

Minimalių techninių reikalavimų 30.5 papunktis

 

Hidrauliniai cilindrai, siurbliai ir varikliai

 

8 metai

 

Kompetentinga įmonė

 

Minimalių techninių reikalavimų 36.3 papunktis

 

Motorizuoti valdymo įrenginiai

 

3 metai

 

Kompetentingas asmuo

 

Minimalių techninių reikalavimų 50.2 papunktis

 

 

 

Slėginiai indai

 

5 metai

 

Ekspertas

 

Minimalių techninių reikalavimų 82.5 papunktis

 

Nešiojamieji gesintuvai

 

2 metai

 

Kompetentingas asmuo

 

Minimalių techninių reikalavimų 83.6.4 papunktis

 

Integruotosios gaisro gesinimo sistemos

 

2 metai

 

Kompetentingas asmuo arba įmonė

 

Minimalių techninių reikalavimų 84.9.2 papunktis

 

Integruotosios gaisro gesinimo sistemos

 

2 metai

 

Kompetentingas asmuo arba įmonė

 

Minimalių techninių reikalavimų 85.3 papunktis

 

Pripučiamosios valtys

 

Pagal gamintojo nurodymus

 

 

 

Minimalių techninių reikalavimų 86.3 papunktis

 

Gelbėjimosi liemenės

 

Pagal gamintojo nurodymus

 

 

 

Minimalių techninių reikalavimų 98.6 papunktis

 

Kranai

 

10 metų

 

Ekspertas

 

Minimalių techninių reikalavimų 98.7 papunktis

 

Kranai

 

1 metai

 

Kompetentingas asmuo

 

Minimalių techninių reikalavimų 126.1 papunktis

 

Suskystintų dujų įranga

 

3 metai

 

Ekspertas

 

Minimalių techninių reikalavimų 137.10 papunktis

 

Gelbėjimo įranga

 

Pagal gamintojo nurodymus

 

 

 

Minimalių techninių reikalavimų 138.9 papunktis

 

Izoliacijos varža, įžeminimas

 

Prieš baigiant galioti Bendrijos sertifikatui

 

 

 

Administracinis nurodymas Nr. 17

 

Priešgaisrinės signalizacijos sistemos

 

2 metai

 

Ekspertas arba kompetentingas asmuo

 

Administracinis nurodymas Nr. 21

 

Saugos nuorodų sistemos

 

5 metai

 

Ekspertas arba kompetentingas asmuo

 

Administracinis nurodymas Nr. 24

 

Įspėjimo apie dujas įranga

 

Pagal gamintojo nurodymus

 

Ekspertas arba kompetentingas asmuo

2.68. Papildau reikalavimų 4 priedą 27-uoju administraciniu nurodymu:

 

DVIDEŠIMT SEPTINTASIS ADMINISTRACINIS NURODYMAS

 

Pramoginiai laivai

(Minimalių techninių reikalavimų 187.2 papunktis kartu su 38 punktu, 54.5, 57.2 papunkčiais ir 59 punktu)

85. Bendrosios nuostatos:

85.1. Pateikiami į rinką iki 24 m ilgio pramoginiai laivai turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/25/EB (OL 1994 L 164, p. 15) su pakeitimais, padarytais direktyva 2003/44/EB (OL 2003 L 214, p. 18), reikalavimus. Pagal Europos Bendrijos vidaus vandenų laivybos sertifikatų išdavimo tvarkos aprašo IV skyrių kartu su 6 punktu, 20 m ir ilgesni pramoginiai laivai turi turėti Europos Bendrijos vidaus vandenų laivybos sertifikatą, kuriuo patvirtinama, kad laivas atitinka Minimalius techninius reikalavimus. Kadangi reikėtų išvengti tam tikro naujai pastatytų pramoginių laivų įrangos ir įrenginių dvigubo tikrinimo ar sertifikavimo, susijusio su tam tikromis Minimalių techninių reikalavimų 187 punkto nuostatomis, šiame administraciniame nurodyme pateikiama informacija apie tuos Minimalių techninių reikalavimų 187 punkto reikalavimus, kurie jau pakankamai reglamentuoti direktyva 94/25/EB.

86. Minimalių techninių reikalavimų 187 punkto reikalavimai, reglamentuoti direktyva 94/25/EB:

86.1. Išduodama Europos Bendrijos vidaus vandenų laivybos sertifikatą laivams, kuriems taikoma direktyva 94/25/EB, tikrinimo įstaiga (vykdydama pradinį patikrinimą) neturi reikalauti papildomo tikrinimo ar sertifikavimo pagal toliau nurodytas Minimalių techninių reikalavimų 187.2 papunkčio  nuostatas, jei patikrinimui pateiktas laivas į rinką buvo pateiktas ne anksčiau kaip prieš 3 metus ir neatlikta jokių laivo pakeitimų, o atitikties deklaracijoje yra nuorodos į šiuos darniuosius ar jiems lygiaverčius standartus:

86.1.1. Minimalių techninių reikalavimų 38 punktas – EN ISO 11591:2000 (neribotas matomumas);

86.1.2. Minimalių techninių reikalavimų 54.5 papunktis – EN ISO 10088:2001 (kuro talpyklos ir vamzdžiai);

86.1.3. Minimalių techninių reikalavimų 57.2 papunktis – EN ISO 15083:2003 (triumo siurblių sistemos);

86.1.4. Minimalių techninių reikalavimų 59 punktas – EN ISO 14509 (skleidžiamas triukšmas).“

2.69. Papildau reikalavimų 4 priedą 28-uoju administraciniu nurodymu:

„DVIDEŠIMT AŠTUNTASIS ADMINISTRACINIS NURODYMAS

Pereinamojo laikotarpio nuostatų taikymas

(Minimalių techninių reikalavimų XIV–XXIII ir XXV–XXVI skyriai)

87. Pereinamojo laikotarpio nuostatų taikymas sujungiant laivo dalis:

87.1. Principai:

87.1.1. Kai tarpusavyje jungiamos skirtingų laivų dalys, status quo apsauga suteikiama tik toms dalims, kurios priklauso laivui, kurio Europos Bendrijos sertifikatas lieka galioti. Todėl pereinamojo laikotarpio nuostatos gali būti taikomos tik toms dalims. Kitos dalys laikomos naujai pastatytu laivu.

87.2. Pereinamojo laikotarpio nuostatų taikymas išsamiai:

87.2.1. Kai jungiamos skirtingų laivų dalys, pereinamojo laikotarpio nuostatos gali būti taikomos tik toms dalims, kurios priklauso laivui, kurio Europos Bendrijos sertifikatas lieka galioti.

87.2.2. Dalys, kurios nepriklauso laivui, kurio sertifikatas lieka galioti, laikomos naujai pastatytu laivu.

87.2.3. Kai prie laivo pridedama kito laivo dalis, pertvarkytas laivas gauna laivui, kurio Europos Bendrijos sertifikatas lieka galioti, priklausiusį Europos laivų identifikavimo numerį.

87.2.4. Kai perdarytam laivui lieka esamas arba išduodamas naujas Europos Bendrijos sertifikatas, į jį papildomai įrašomi seniausios laivo dalies pastatymo metai.

87.2.5. Jei prie laivo prijungiamas naujas laivapriekis, jame įrengto laivapriekio privairavimo įrenginio variklis taip pat turi atitikti galiojančius reikalavimus.

87.2.6. Jei prie laivo prijungiamas naujas laivagalis, jame įrengti varikliai taip pat turi atitikti galiojančius reikalavimus.

87.3. Pavyzdžiai:

87.3.1. Laivas sumontuotas iš dviejų senesnių laivų (1-asis laivas pastatytas 1968 m., 2-asis – 1972 m.). Panaudotas visas 1-asis laivas, išskyrus pirmagalį – jis paimtas iš 2-ojo laivo. Sumontuotas laivas gauna 1-ojo laivo Europos Bendrijos sertifikatą. Surinkto laivo pirmagalyje, inter alia, turi būti įrengtos nišos inkarams.

87.3.2. Laivas sumontuotas iš dviejų senesnių laivų (1-asis laivas pastatytas 1975 m., 2-asis – 1958 m., o seniausia jo dalis – 1952 m.). Panaudotas visas 1-asis laivas, išskyrus pirmagalį – jis paimtas iš 2-ojo laivo. Sumontuotas laivas gauna 1-ojo laivo Europos Bendrijos sertifikatą. Surinkto laivo pirmagalyje, inter alia, turi būti įrengtos nišos inkarams. Į Europos Bendrijos sertifikatą papildomai įrašoma seniausia 2-ojo laivo dalis, pagaminta 1952 m.

87.3.3. 2001 m. statybos laivo laivagalis prijungtas prie 1988 m. statybos laivo. Laive lieka 1988 m. statybos laivo variklis. Šiuo atveju variklis turi būti patvirtinto tipo. Jis turėtų būti patvirtinto tipo ir tuo atveju, jeigu laive būtų likęs 2001 m. statybos laivo variklis.

88. Pereinamojo laikotarpio nuostatų taikymas keičiant laivo tipą (laivo paskirtį):

88.1. Principai:

88.1.1. Priimant bet kokį sprendimą dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų taikymo keičiant laivo tipą (laivo paskirtį), taikant Minimalius techninius reikalavimus, svarbiausi yra saugos aspektai.

88.1.2. Laivo tipas laikomas pakeistu, jei naujo tipo laivui taikomi saugos reikalavimai skiriasi nuo senojo tipo laivui taikytų reikalavimų; taip yra, jei Minimalių techninių reikalavimų XIV–XXIII skyrių specialiosios nuostatos taikomos naujajam tipui, bet netaikomos senajam.

88.1.3. Pakeitus laivo tipą laikomasi visų šiam tipui skirtų specialiųjų nuostatų ir reikalavimų; šiems reikalavimams negali būti taikomos pereinamojo laikotarpio nuostatos. Tai taikoma ir dalims, kurios perimamos iš esamų laivų ir kurioms taikomi šie specialieji reikalavimai.

88.1.4. Tanklaivio pertvarkymas į sausakrūvį laivą nėra laivo tipo pakeitimas pagal šio administracinio nurodymo 88.1.2 papunkčio reikalavimus.

88.1.5. Laivą su kajutėmis pertvarkius į dieninių reisų laivą, visos naujos dalys turi visiškai atitikti taikomus reikalavimus.

88.2. Pereinamojo laikotarpio nuostatų taikymas išsamiai:

88.2.1. Atnaujintoms laivo dalims taikomas Minimalių techninių reikalavimų 212.1 papunkčio (N.R.C.) arba Minimalių techninių reikalavimų 217.1 papunkčio reikalavimai; taigi naujoms laivo dalims negali būti taikomos pereinamojo laikotarpio nuostatos.

88.2.2. Nekeičiamoms laivo dalims, išskyrus šio administracinio nurodymo 88.1.3 papunkčio antrajame sakinyje nurodytas dalis, ir toliau gali būti taikomos pereinamojo laikotarpio nuostatos.

88.2.3. Jei pakeičiami laivo matmenys, pereinamojo laikotarpio nuostatos nebetaikomos su šiuo pakeitimu susijusioms dalims (pvz., atstumas iki taraninės pertvaros, antvandeninio borto ir inkaro).

88.2.4. Pakeitus laivo tipą taikomi tik tie Minimalių techninių reikalavimų specialieji reikalavimai, kurie skirti naujajam laivo tipui. Visos dalys ir įrangos komponentai, kuriems turėjo poveikį laivo pertvarkymas, turi atitikti taikomas Minimalių techninių reikalavimų II–XXIV skyrių nuostatas.

88.2.5. Tada laivui išduodamas naujas arba iš dalies pakeistas Europos Bendrijos sertifikatas ir tiek pradinės, tiek pertvarkytos konstrukcijos sertifikato 7 ir 8 langeliuose įrašoma pastaba.

88.3. Pavyzdžiai:

88.3.1. Krovininis laivas (pastatytas 1996 m.) pertvarkytas į keleivinį laivą. Visam laivui taikomas Minimalių techninių reikalavimų XIV skyrius, netaikant pereinamojo laikotarpio nuostatų. Jei laivapriekis nepakeistas nei pagal pertvarkymo planus, nei pagal Minimalių techninių reikalavimų XIV skyrių, laivui nebūtinos inkarų nišos pagal Minimalių techninių reikalavimų 80 punktą.

88.3.2. Vilkikas (pastatytas 1970 m.) pertvarkytas į vilkiką stūmiką. Fizinį pertvarkymą sudaro tik denio įrangos pakeitimas ir stūmimo įrenginio įrengimas. Gali būti toliau taikomos visos 1970 m. statybos laivui taikytos pereinamojo laikotarpio nuostatos, išskyrus Minimalių techninių reikalavimų IV ir VI skyrius (iš dalies), Minimalių techninių reikalavimų 80 ir 163 punktų reikalavimus.

88.3.3. Motorinis tanklaivis (pastatytas 1970 m.) pertvarkytas į vilkiką stūmiką. Fizinį pertvarkymą sudaro laivapriekio ir krovinių skyriaus atskyrimas, denio įrangos pakeitimas ir stūmimo įrenginio įrengimas. Gali būti toliau taikomos visos 1970 m. statybos laivui taikytos pereinamojo laikotarpio nuostatos, išskyrus Minimalių techninių reikalavimų IV ir VI skyrius (iš dalies), Minimalių techninių reikalavimų 80 ir 163 punktų reikalavimus.

88.3.4. Motorinis tanklaivis pertvarkytas į motorinį krovininį laivą. Motorinis krovininis laivas turi atitikti taikomus darbo vietos saugos reikalavimus, ypač Minimalių techninių reikalavimų 90 punkte nurodytus reikalavimus.

89. Pereinamojo laikotarpio nuostatų taikymas pertvarkant keleivinius laivus:

89.1. Pereinamojo laikotarpio nuostatų taikymas:

89.1.1. Pertvarkymo priemonės, būtinos, kad būtų laikomasi Minimalių techninių reikalavimų XIV skyriaus reikalavimų, nepaisant to, kada jų imamasi, nėra C pertvarkymas pagal Minimalių techninių reikalavimų 212.1, 213.1 ar 215.5 papunkčių reikalavimus ar atitinkamai pagal Minimalių techninių reikalavimų 217, 218 punktų reikalavimus.

89.1.2. Laivą su kajutėmis pertvarkius į dieninių reisų laivą, visos naujos dalys turi visiškai atitikti taikomus reikalavimus.

89.2. Pavyzdžiai:

89.2.1. Keleiviniame laive (pastatytame 1995 m.) ne vėliau kaip iki 2015 m. sausio 1 d. turi būti įrengta antra nepriklausoma varomoji sistema. Jei savanoriškai keleivinis laivas kitaip nepertvarkomas, nebūtina atlikti stovumo skaičiavimo pagal naujuosius reikalavimus, tačiau, jei to objektyviai reikia, stovumo skaičiavimas gali būti atliekamas remiantis pradiniais stovumo reikalavimais.

89.2.2. Keleivinis laivas (pastatytas 1994 m., laivo sertifikatas paskutinį kartą atnaujintas 2012 m.) iki 2016 m. bus pailgintas 10 m. Be to, šiame laive turi būti įrengta papildoma varomoji sistema. Reikės atlikti naujus stovumo skaičiavimus remiantis Minimalių techninių reikalavimų XIV skyriaus nuostatomis dėl vieno skyriaus būsenos ir dviejų skyrių būsenos.

89.2.3. Keleiviniame laive (pastatytame 1988 m.) įrengiama galingesnė varomoji sistema, įskaitant sraigtus. Tai yra didelis pertvarkymas, todėl būtina atlikti stovumo skaičiavimą. Jis turi būti atliekamas pagal galiojančius reikalavimus.“

2.70. Papildau reikalavimų 4 priedą 29-uoju administraciniu nurodymu:

„DVIDEŠIMT DEVINTASIS ADMINISTRACINIS NURODYMAS

XIV skyriaus reikalavimų taikymas. Vietinės pertvaros.

Pereinamojo laikotarpio reikalavimai uždaroms patalpoms, pastatytoms su tentais ar panašiais kilnojamaisiais įrenginiais

(Minimalių techninių reikalavimų 130.5, 131.7 ir 131.11 papunkčiai)

90. VIETINĖS PERTVAROS (Minimalių techninių reikalavimų 130.5 papunktis)

Pagal Minimalių techninių reikalavimų 130.5 papunkčio reikalavimus įmanoma, kad vietinės vandeniui nelaidžios pertvaros, pvz., skersinėmis pertvaromis padalytos dvigubo dugno talpyklos, kurių ilgis didesnis už pažeidimo, į kurį reikia atsižvelgti, ilgį nebus įtrauktos į skaičiavimą. Tokiu atveju gali būti neįmanoma atsižvelgti į skersines pertvaras, jeigu jos nesiekia pertvarų denio. Dėl to pertvarų paskirstymas gali būti netinkamas.

Pertvarų denis

 

 

 

 

 

Reikalaujama pagal Minimalių techninių reikalavimų 130.5 papunktį

 

 

 

 

 

>pažeidimo ilgis

Reikalavimo išaiškinimas:

Jei vandeniui nelaidus skyrius yra ilgesnis nei reikalaujama Minimalių techninių reikalavimų 131.11 papunktyje ir jame yra vietinių pertvarų, kurios sudaro vandeniui nelaidžius smulkesnius skyrius ir tarp kurių atstumas yra didesnis nei mažiausias pažeidimo ilgis, į jas galima atsižvelgti skaičiuojant apgadinto laivo stovumą.

91. SU STOVUMU SUSIJĘ PEREINAMOJO LAIKOTARPIO REIKALAVIMAI UŽDAROMS PATALPOMS, PASTATYTOMS SU TENTAIS AR PANAŠIAIS KILNOJAMAISIAIS ĮRENGINIAIS (Minimalių techninių reikalavimų 131.7 papunktis)

Uždaros patalpos, pastatytos su tentais ar panašiais kilnojamaisiais įrenginiais, gali pabloginti laivo stovumą, kadangi jei jos yra pakankamo dydžio, turi poveikį vėjo slėgio sukeltam svirimo momentui.

Reikalavimo išaiškinimas:

Pastačius uždarą patalpą su tentais ar panašiais kilnojamaisiais įrenginiais laivuose, kurių sertifikatas pirmą kartą išduotas iki 2006 m. sausio 1 d. arba kuriems taikomos Minimalių techninių reikalavimų 215.2 papunkčio nuostatos, turi būti atliktas naujas stovumo skaičiavimas pagal šiuos reikalavimus, jeigu tų patalpų šoninio paviršiaus plotas Awz viršija 5 % viso šoninio paviršiaus ploto Aw, į kurį turi būti atsižvelgiama kiekvienu atveju.“

2.71. Išdėstau reikalavimų 5 priedą nauja redakcija:

 

VIDAUS VANDENŲ LAIVUOSE NAUDOJAMA RADIOLOKACINĖ ĮRANGA IR POSŪKIO KAMPINIO GREIČIO INDIKATORIAI

1. Šiame skyriuje vartojamos sąvokos:

Tipo bandymas – šio priedo 2.4 papunktyje arba šio priedo 3.3 papunktyje nurodyta bandymo procedūra, pagal kurią techninė tarnyba nustato, ar laikomasi šio skyriaus reikalavimų. Tipo bandymas yra neatsiejama tipo patvirtinimo dalis.

Tipo patvirtinimas – administracinė procedūra, pagal kurią patvirtinama, kad įranga atitinka šio skyriaus reikalavimus. Radiolokacinės navigacijos įrangos tipo patvirtinimo procedūra apima šio priedo 2.5–2.7 ir 2.9 papunkčių nuostatas. Posūkio kampinio greičio indikatorių tipo patvirtinimo procedūra apima šio priedo 3.4–3.6 ir 3.8 papunkčių nuostatas.

Bandymo sertifikatas – dokumentas, kuriame pateikiami tipo bandymo rezultatai.

Pareiškėjas arba gamintojas – juridinis arba fizinis asmuo, kurio vardu arba kurio prekės ženklą ar kurią nors kitą identifikavimo formą naudojant gaminama bandymui pateikta įranga arba ta įranga prekiaujama ir kuris techninei tarnybai ir patvirtinimo institucijai atsako už visus su tipo bandymo ir tipo patvirtinimo procedūra susijusius dalykus.

Techninė tarnyba – institucija, įstaiga arba organizacija, atliekanti tipo bandymą.

Gamintojo deklaracija – deklaracija, kuria gamintojas užtikrina, kad įranga atitinka būtinuosius reikalavimus ir visais atžvilgiais yra tapati bandymui pateiktos įrangos tipui.

Atitikties deklaracija pagal direktyvą 1999/5/EB – deklaracija pagal 1999 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/5/EB dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių ir abipusio jų atitikties pripažinimo (OL 1999 L 91, p. 10) II priedo 1 dalį, kuria gamintojas patvirtina, kad minimi gaminiai atitinka taikomus tos direktyvos reikalavimus.

Kompetentinga institucija – oficiali institucija, išduodanti tipo patvirtinimą.

2. Vidaus vandenų laivuose navigacijai naudojamai radiolokacinei įrangai taikomi būtinieji reikalavimai ir bandymų sąlygos:

2.1. Šiomis nuostatomis apibūdinami vidaus vandenų laivuose navigacijai naudojamai radiolokacinei įrangai taikomi būtinieji reikalavimai ir atitikties šiems būtiniesiems reikalavimams bandymų sąlygos.

2.2. Radiolokacinė įranga palengvina laivavedybą, pateikdama aiškų laivo padėties radiolokacinį atvaizdą plūdurų, kranto linijų ir laivybos konstrukcijų atžvilgiu ir suteikdama galimybę patikimai ir laiku atpažinti kitus laivus ir virš vandens paviršiaus kyšančias kliūtis.

2.3. Būtinieji reikalavimai:

2.3.1. Išskyrus elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus (direktyvos 1999/5/EB 3 straipsnio 1 dalies b punktas) ir veiksmingo spektro naudojimo siekiant išvengti žalingųjų trukdžių reikalavimus pagal direktyvos 1999/5/EB 3 straipsnio 2 dalį, vidaus vandenų laivuose naudojama radiolokacinė navigacijos įranga atitinka Europos standarto EN 302194–1:2006 reikalavimus.

2.3.2. šio priedo 2.3.1 papunktis taikomas vidaus vandenų ECDIS įrangai, kuri gali būti naudojama navigacijos režimu. Be to, ši įranga atitinka vidaus vandenų ECDIS standartų versiją, galiojančią išduodant tipo patvirtinimą.

2.4. Tipo bandymai:

2.4.1. Atitiktis šio priedo 2.3 papunktyje nustatytiems būtiniesiems reikalavimams nustatoma atliekant tipo bandymą.

2.4.2. Jei įrangos tipo bandymo rezultatai teigiami, bandymų įstaiga išduoda bandymo sertifikatą. Jei įranga būtinųjų reikalavimų neatitinka, pareiškėjui raštu pranešamos jos atmetimo priežastys.

2.5. Tipo bandymo paraiška:

2.5.1. Radiolokacinės navigacijos įrangos tipo bandymo paraiška pateikiama techninei tarnybai. Apie technines tarnybas pranešama Europos Komisijai.

2.5.2. Su kiekviena paraiška pateikiami šie dokumentai: išsamūs techniniai aprašymai, visas įrengimo ir techninės priežiūros dokumentų rinkinys, išsamūs naudotojo vadovai, trumpasis naudotojo vadovas ir, kai taikoma, anksčiau atliktų bandymų įrodymai.

2.5.3. Jei pareiškėjas neketina kartu su tipo patvirtinimu rengti atitikties deklaracijos pagal direktyvą 1999/5/EB, atitikties deklaracija pateikiama kartu su tipo bandymo paraiška.

2.6. Tipo patvirtinimas:

2.6.1. Tipo patvirtinimą kompetentinga institucija išduoda pagal bandymo sertifikatą. Kompetentinga institucija informuoja Europos Komisiją apie įrangą, kuriai išdavė tipo patvirtinimą. Pranešime nurodomas paskirtas tipo patvirtinimo numeris, tipo žymuo, gamintojo pavadinimas, tipo patvirtinimo turėtojo pavadinimas ir tipo patvirtinimo data.

2.6.2. Kiekviena kompetentinga institucija arba jos paskirta techninė tarnyba turi teisę bet kuriuo metu iš gamybinės serijos pasirinkti įrangą ir atlikti jos patikrinimą. Jei per šį patikrinimą nustatoma įrangos defektų, tipo patvirtinimas gali būti panaikintas. Tipo patvirtinimą panaikina jį išdavusi institucija.

2.7. Įrangos ženklinimas ir tipo patvirtinimo numeris:

2.7.1. Ant kiekvienos įrangos sudedamosios dalies patvariai pažymima: gamintojo pavadinimas, prekybinė įrangos paskirtis, įrangos tipas ir serijos numeris.

2.7.2. Kompetentingos institucijos suteiktas patvirtinimo numeris ant monitoriaus įrenginio patvariai pažymimas aiškiai matomoje vietoje.

Patvirtinimo numerio sandara: e-NN-NNN

e = Europos Sąjunga

NN = tipo patvirtinimo šalies kodas

01 = Vokietija

18 = Danija

02 = Prancūzija

19 = Rumunija

03 = Italija

20 = Lenkija

04 = Nyderlandai

21 = Portugalija

05 = Švedija

23 = Graikija

06 = Belgija

24 = Airija

07 = Vengrija

25 = Kroatija

08 = Čekijos Respublika

26 = Slovėnija

09 = Ispanija

27 = Slovakija

11 = Jungtinė Karalystė

29 = Estija

12 = Austrija

32 = Latvija

13 = Liuksemburgas

34 = Bulgarija

14 = Šveicarija

36 = Lietuva

17 = Suomija

49 = Kipras

 

50 = Malta

NNN = triženklis numeris, kurį nustato kompetentinga institucija.

2.7.3. Tipo patvirtinimo numeris naudojamas tik kartu su atitinkamu patvirtinimu.

2.7.4. Pagaminti ir pritvirtinti patvirtinimo numerio lentelę yra pareiškėjo pareiga.

2.8. Prie kiekvieno įrangos vieneto pridedama gamintojo deklaracija.

2.9. Patvirtinto tipo įrangos pakeitimai:

2.9.1. Padarius patvirtinto tipo įrangos pakeitimą, tipo patvirtinimas panaikinamas. Jei planuojama daryti pakeitimus, išsami informacija apie tai raštu siunčiama kompetentingai techninei tarnybai.

2.9.2. Kompetentinga institucija, pasikonsultavusi su technine tarnyba, nusprendžia, ar tipo patvirtinimas gali būti taikomas toliau, ar būtina atlikti patikrinimą arba naują tipo bandymą.

2.9.3. Jei reikia atlikti naują tipo bandymą, skiriamas naujas tipo patvirtinimo numeris.

3. Vidaus vandenų laivuose naudojamiems posūkio kampinio greičio indikatoriams taikomi būtinieji reikalavimai ir bandymų sąlygos:

Bendrosios nuostatos

3.1. Šiomis nuostatomis apibūdinami vidaus vandenų laivuose naudojamiems posūkio kampinio greičio indikatoriams taikomi būtinieji reikalavimai ir atitikties šiems būtiniesiems reikalavimams bandymų sąlygos.

3.2. Posūkio kampinio greičio indikatoriaus paskirtis – palengvinti navigaciją naudojant radarą ir matuoti, ir rodyti laivo posūkio į kairiojo arba dešiniojo borto pusę kampinį greitį.

3.3. Tipo bandymas:

3.3.1. Posūkio kampinio greičio indikatorių atitiktis šio priedo 3.9–3.25 papunkčiuose nustatytiems būtiniesiems reikalavimams nustatoma atliekant tipo bandymą.

3.3.2. Jei įranga išlaiko tipo bandymą, techninė tarnyba išduoda bandymo sertifikatą. Jei įranga neatitinka būtinųjų reikalavimų, pareiškėjui raštu pranešamos jos atmetimo priežastys.

3.4. Tipo bandymo paraiška:

3.4.1. Posūkio kampinio greičio indikatoriaus tipo bandymo paraiška pateikiama techninei tarnybai. Apie technines tarnybas pranešama Europos Komisijai.

3.4.2. Su kiekviena paraiška pateikiami šie dokumentai: išsamūs techniniai aprašymai, visas įrengimo ir techninės priežiūros dokumentų rinkinys, naudojimo instrukcija.

3.4.3. Pareiškėjas atlikdamas bandymus įrodo arba pasirūpina, kad būtų įrodyta, jog įranga atitinka šių nuostatų būtinuosius reikalavimus.

3.4.4. Bandymo rezultatai ir matavimo protokolai pridedami prie paraiškos. Šiuos dokumentus ir per bandymus gautą informaciją saugo kompetentinga institucija.

3.5. Tipo patvirtinimas:

3.5.1. Tipo patvirtinimą kompetentinga institucija išduoda pagal bandymo sertifikatą. Kompetentinga institucija informuoja Europos Komisiją apie įrangą, kurią patvirtino. Pranešime nurodomas paskirtas tipo patvirtinimo numeris, tipo žymuo, gamintojo pavadinimas, tipo patvirtinimo turėtojo pavadinimas ir tipo patvirtinimo data.

3.5.2. Kiekviena kompetentinga institucija arba jos paskirta techninė tarnyba turi teisę bet kuriuo metu iš gamybinės serijos pasirinkti įrangą ir atlikti jos patikrinimą. Jei per šį patikrinimą nustatoma įrangos defektų, tipo patvirtinimas gali būti panaikintas. Tipo patvirtinimą panaikina jį išdavusi institucija.

3.6. Įrangos ženklinimas ir tipo patvirtinimo numeris:

3.6.1. Ant kiekvienos įrangos sudedamosios dalies patvariai pažymima: gamintojo pavadinimas, prekybinė įrangos paskirtis, įrangos tipas ir serijos numeris.

3.6.2. Kompetentingos institucijos suteiktas patvirtinimo numeris ant valdymo įrenginio patvariai pažymimas aiškiai matomoje vietoje.

Patvirtinimo numerio sandara: e-NN-NNN

e = Europos Sąjunga

NN = tipo patvirtinimo šalies kodas

01 = Vokietija

18 = Danija

02 = Prancūzija

19 = Rumunija

03 = Italija

20 = Lenkija

04 = Nyderlandai

21 = Portugalija

05 = Švedija

23 = Graikija

06 = Belgija

24 = Airija

07 = Vengrija

25 = Kroatija

08 = Čekijos Respublika

26 = Slovėnija

09 = Ispanija

27 = Slovakija

11 = Jungtinė Karalystė

29 = Estija

12 = Austrija

32 = Latvija

13 = Liuksemburgas

34 = Bulgarija

14 = Šveicarija

36 = Lietuva

17 = Suomija

49 = Kipras

 

50 = Malta

NNN = triženklis numeris, kurį nustato kompetentinga institucija.

3.6.3. Tipo patvirtinimo numeris naudojamas tik kartu su atitinkamu patvirtinimu.

3.6.4. Pagaminti ir pritvirtinti patvirtinimo numerio lentelę yra pareiškėjo pareiga.

3.7. Prie kiekvieno įrangos vieneto pridedama gamintojo deklaracija.

3.8. Patvirtinto tipo įrangos pakeitimai:

3.8.1. Padarius patvirtinto tipo įrangos pakeitimą, tipo patvirtinimas panaikinamas. Jei planuojama daryti pakeitimus, išsami informacija apie tai raštu siunčiama kompetentingai techninei tarnybai.

3.8.2. Kompetentinga institucija, pasikonsultavusi su technine tarnyba, nusprendžia, ar tipo patvirtinimas gali būti taikomas toliau, ar būtina atlikti patikrinimą arba naują tipo bandymą.

3.8.3. Jei reikia atlikti naują tipo bandymą, skiriamas naujas tipo patvirtinimo numeris.

Bendri būtinieji reikalavimai posūkio kampinio greičio indikatoriams

3.9. Konstrukcija ir dizainas:

3.9.1. Posūkio kampinio greičio indikatoriai turi būti tinkami eksploatuoti vidaus vandenų laivuose.

3.9.2. Įrangos konstrukcija ir dizainas turi atitikti šiuolaikinius techninius reikalavimus tiek mechaniniu, tiek elektros požiūriu.

3.9.3. Jei Minimaliuose techniniuose reikalavimuose arba šiame skyriuje nenustatyta konkrečių reikalavimų elektros energijos tiekimui, saugai, laivų įrangos tarpusavio trikdžiams, saugiam atstumui nuo kompaso, atsparumui oro sąlygų poveikiui, mechaniniam stipriui, poveikiui aplinkai, girdimo triukšmo skleidimui ir įrangos ženklinimui taikomi Europos standartu EN 60945:2002 nustatyti reikalavimai ir bandymo metodai.

3.9.4. Be to, įranga turi atitikti visus šio skyriaus reikalavimus esant 0–40 °C aplinkos temperatūrai.

3.10. Šalutinis spinduliavimas ir elektromagnetinis suderinamumas:

3.10.1. Posūkio kampinio greičio indikatoriai turi atitikti Elektromagnetinio suderinamumo techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1V-1328 „Dėl Elektromagnetinio suderinamumo techninio reglamento patvirtinimo“ reikalavimus.

3.10.2. Šalutinis spinduliavimas: 156–165 MHz, 450–470 MHz ir 1,53–1,544 GHz dažnių diapazonuose lauko stipris turi neviršyti 15 μV/m. Ši lauko stiprio vertė taikoma 3 m atstumu nuo bandomos įrangos.

3.11. Valdymas:

3.11.1. Įranga neturi turėti daugiau valdymo rankenėlių, negu būtina jai tinkamai valdyti.

3.11.2. Valdymo rankenėlių konstrukcija, ženklinimas ir manipuliavimas turi būti toks, kad jomis būtų galima paprastai, aiškiai ir greitai naudotis. Jos išdėstomos taip, kad būtų kuo labiau išvengta įrangos valdymo klaidų. Įprastai eksploatacijai nebūtinos valdymo rankenėlės neturi nebūti tiesiogiai prieinamos.

3.11.3. Visos valdymo rankenėlės ir indikatoriai turi būti paženklinti simboliais ir (arba) ženklais anglų kalba. Simboliai turi atitikti Europos standarto EN 60417:1998 reikalavimus. Visi skaitmenys ir raidės turi būti ne mažesni kaip 4 mm aukščio. Jei galima įrodyti, kad dėl techninių priežasčių nėra įmanoma naudoti 4 mm aukščio skaitmenų ir raidžių ir jei eksploatacijos požiūriu priimtini mažesni skaitmenys ir raidės, juos leidžiama sumažinti iki 3 mm.

3.11.4. Įranga turi būti suprojektuota taip, kad dėl įrangos valdymo klaidų negalėtų atsirasti gedimų.

3.11.5. Pagal būtinuosius reikalavimus nereikalaujamos papildomos funkcijos, pavyzdžiui, prijungimo prie kitos įrangos priemonės, įdiegiamos taip, kad įranga visomis sąlygomis atitiktų būtinuosius reikalavimus.

3.12. Išsamus naudojimo vadovas pridedamas prie kiekvieno įrangos vieneto. Jis pateikiamas anglų, prancūzų, olandų ir vokiečių kalbomis ir jame turi būti bent ši informacija: įjungimas ir naudojimas, techninė priežiūra ir bendrieji saugos nurodymai.

3.13. Įrenginio kryptis kilio linijos atžvilgiu nurodoma posūkio kampinio greičio indikatoriaus jutiklio bloke. Pateikiami įrenginio nurodymai siekiant užtikrinti kuo mažesnį jautrumą kitiems įprastiems laivo judesiams.

Būtinieji funkciniai reikalavimai posūkio kampinio greičio indikatoriams

3.14. Posūkio kampinio greičio indikatoriaus funkcinė parengtis:

3.14.1. Praėjus keturioms minutėms nuo įjungimo posūkio kampinio greičio indikatorius turi būti visiškai parengtas naudoti, o tikslumas turi neviršyti leidžiamų nuokrypių.

3.14.2. Įspėjamasis signalas turi rodyti, kad indikatorius yra įjungtas. Posūkio kampinio greičio indikatorių turi būti galima stebėti ir valdyti tuo pačiu metu.

3.14.3. Neleidžiama naudoti belaidžių nuotolinio valdymo priemonių.

3.15. Posūkio kampinio greičio rodymas:

3.15.1. Posūkio kampinis greitis rodomas sugraduotoje tiesinėje skalėje, kurios nulinis taškas yra viduryje. Žiūrint į indikatorių turi būti galima reikalingu tikslumu nustatyti posūkio kryptį ir kampinį greitį. Neleidžiama naudoti kitokių indikatorių, išskyrus rodyklinius indikatorius ir histogramas.

3.15.2. Indikatoriaus skalė turi būti ne mažiau kaip 20 cm ilgio ir gali būti apvali arba tiesinė. Tiesinės skalės gali būti išdėstomos tik horizontaliai.

3.15.3. Draudžiama naudoti vien skaitmeninius indikatorius.

3.16. Posūkio kampinio greičio indikatoriuose gali būti vienas ar keli matavimo intervalai. Rekomenduojami šie matavimo intervalai:

30°/min.

60°/min.

90°/min.

180°/min.

300°/min.

3.17. Rodomas posūkio kampinis greitis nuo didžiausios vertės, kurią galima išmatuoti, turi nesiskirti daugiau kaip 2 % arba nuo tikrosios vertės – daugiau kaip 10 %, pasirenkant didesniąją iš jų (žr. 1 paveikslėlį).

3.18. Veikimo slenkstis turi būti ne didesnis už kampinio greičio pokytį, atitinkantį 1 % rodomos vertės.

3.19. Veikimo stebėjimas:

3.19.1. Jei posūkio kampinio greičio indikatoriaus tikslumas neatitinka reikalaujamo tikslumo intervalo, tai turi būti nurodoma.

3.19.2. Jei naudojamas giroskopas, indikatorius turi duoti signalą kritiškai sumažėjus giroskopo sukimosi greičiui. Kritinis giroskopo sukimosi greičio sumažėjimas yra toks, dėl kurio tikslumas pablogėja 10 %.

3.20. Nejautrumas kitiems įprastiems laivo judesiams:

3.20.1. Dėl šoninio laivo supimo iki 10°, kai posūkio kampinis greitis yra iki 4°/s, neturi atsirasti leidžiamas nuokrypas viršijančių matavimo paklaidų.

3.20.2. Dėl smūgių, pavyzdžiui, galinčių atsirasti laivui priplaukiant prie krantinės, neturi atsirasti leidžiamas nuokrypas viršijančių matavimo paklaidų.

3.21. Posūkio kampinio greičio indikatorius turi būti nejautrus laive paprastai esantiems magnetiniams laukams.

3.22. Pavaldieji indikatoriai turi atitikti visus posūkio kampinio greičio indikatoriams taikomus reikalavimus.

Būtinieji techniniai reikalavimai posūkio kampinio greičio indikatoriams

3.23. Valdymas:

3.23.1. Visos valdymo rankenėlės turi būti išdėstytos taip, kad jomis naudojantis nebūtų užstojama informacija ar trukdoma navigacija naudojant radarą.

3.23.2. Visos valdymo rankenėlės ir indikatoriai turi turėti neakinantį visomis aplinkos apšvietimo sąlygomis tinkamą apšvietimo šaltinį, kurio intensyvumas atskira valdymo rankenėle gali būti sumažinamas iki nulio.

3.23.3. Valdymo rankenėlės įrengiamos taip, kad jų judesiu į dešinę arba į viršų valdomo kintamojo vertė būtų didinama, o judesiu į kairę arba žemyn – mažinama.

3.23.4. Jei naudojami mygtukai, juos turi būti įmanoma apčiuopti ir valdyti liečiant. Jų suveikimas taip pat turi būti aiškiai juntamas. Jei mygtukai turi kelias funkcijas, aktyvus hierarchijos lygis turi būti akivaizdus.

3.24. Slopintuvai:

3.24.1. Esant kritinėms vertėms jutiklių sistema slopinama. Slopinimo konstanta (63 % ribinės vertės) neviršija 0,4 s.

3.24.2. Esant kritinėms vertėms indikatorius slopinamas. Leidžiamos valdymo rankenėlės slopinimui padidinti. Slopinimo konstanta jokiomis aplinkybėmis negali viršyti 5 s.

3.25. Papildomos įrangos prijungimas:

3.25.1. Jei posūkio kampinio greičio indikatorių galima prijungti prie pavaldžiųjų indikatorių arba panašios įrangos, posūkio kampinio greičio rodymo funkciją turi būti galima toliau naudoti kaip analoginį elektros signalą. Be to, posūkio kampinio greičio indikatorius gali turėti skaitmeninę sąsają, atitinkančią šio priedo 3.25.2 papunkčio reikalavimus. Toliau teikiamas nuo įžeminimo galvaniškai atskirtas posūkio kampinio greičio signalas, atitinkantis 20 mV/°/min. ± 5 % analoginę įtampą esant ne didesnei kaip 100 Ω vidinei varžai. Signalo poliškumas teigiamas, kai laivas sukasi į dešiniojo borto pusę, ir neigiamas, kai jis sukasi į kairiojo borto pusę. Veikimo slenkstis turi neviršyti 0,3°/min. Nulinės vertės paklaida turi neviršyti 1°/min. esant 0–40 °C temperatūrai. Išėjimo signalo šalutinė įtampa, matuojama naudojant 10 Hz pralaidumo juostos žemų dažnių filtrą, įjungus indikatorių kai jutiklis nejuda, turi neviršyti 10 mV. Posūkio kampinio greičio signalas turi būti gaunamas be papildomo slopinimo, viršijančio šio priedo 3.24.1 papunktyje nurodytas ribas.

3.25.2. Skaitmeninė sąsaja suprojektuojama pagal Europos standartus EN 61162–1:2008, EN ISO 61162–2:1998 ir EN ISO 61162:3:2008.

3.25.3. Įrengiamas išorinio pavojaus signalo jungiklis. Šis jungiklis įrengiamas kaip indikatoriaus galvaninis skyriklis. Išorinis pavojaus signalas įjungiamas sujungiant kontaktus: jei posūkio kampinio greičio indikatorius atjungiamas arba jei posūkio kampinio greičio indikatorius neveikia, arba jei dėl per didelės klaidos suveikė valdymo rankenėlė (šio priedo 3.19 papunktis).

Posūkio kampinio greičio indikatorių bandymo sąlygos ir tvarka

3.26. Elektros energijos tiekimas, sauga, laivo įrangos tarpusavio trikdžiai, saugus atstumas nuo kompaso, atsparumas oro sąlygų poveikiui, mechaninis stipris, poveikis aplinkai, girdimo triukšmo skleidimas ir elektromagnetinis suderinamumas bandomi pagal Europos standartą EN 60945:2002.

3.27. Šalutinis spinduliavimas matuojamas pagal Europos standartą EN 60945:2002 30–2000 MHz dažnių diapazone. Laikomasi šio priedo 3.10.2 papunkčio reikalavimų.

3.28. Bandymo tvarka:

3.28.1. Posūkio kampinio greičio indikatoriai išbandomi vardinėmis ir ribinėmis sąlygomis. Tuo požiūriu iki nustatytos ribinės vertės išbandomas veikimo įtampos ir aplinkos temperatūros poveikis. Be to, radijo siųstuvais netoli indikatorių sukuriamas stipriausias magnetinis laukas.

3.28.2. šio priedo 3.28.1 papunktyje aprašytomis sąlygomis indikatoriaus paklaida turi neviršyti 1 paveikslėlyje nurodytų leidžiamų nuokrypų.

3.28.3. Laikomasi visų šio priedo 3.9–3.25 papunkčiuose nurodytų būtinųjų reikalavimų.

1 paveikslėlis

Didžiausios posūkio kampinio greičio indikatorių rodmenų paklaidos leidžiamos nuokrypos

Pages from direktyva 2006_87 konsolid2

4. Vidaus vandenų laivuose naudojamos radiolokacinės įrangos ir posūkio kampinio greičio indikatorių įrengimo ir eksploatacinių bandymų reikalavimai:

4.1. Bendrosios nuostatos:

4.1.1. Radiolokacinės navigacijos įrangos ir posūkio kampinio greičio indikatorių įrengimas ir eksploataciniai bandymai atliekami pagal toliau pateiktas nuostatas.

4.1.2. Leidžiama įrengti tik įrangą, kurios tipas patvirtintas pagal šio priedo 2.6 papunktį arba 3.5 papunktį.

4.2. Patvirtintos specializuotos įmonės:

4.2.1. Radiolokacinę navigacijos įrangą ir posūkio kampinio greičio indikatorius įrengia, keičia, remontuoja ir jų techninę priežiūrą atlieka tik kompetentingos institucijos patvirtintos specializuotos įmonės. Europos Komisijai pranešama apie atsakingas už patvirtinimą kompetentingas institucijas.

4.2.2. Kompetentinga institucija gali panaikinti patvirtinimą.

4.2.3. Kompetentinga institucija nedelsdama informuoja Europos Komisiją apie specializuotas įmones, kurias patvirtino.

4.3. Visi elektros energijos tiekimo radiolokacinei navigacijos įrangai ir posūkio kampinio greičio indikatoriams laidai turi atskirus saugos įtaisus ir, jei įmanoma, yra patikimo avarijos atveju tipo.

4.4. Radaro antenos įrengimas:

4.4.1. Radaro antena įrengiama kuo arčiau išilginės laivo linijos. Arti antenos turi nebūti kliūčių, kurios galėtų sukelti klaidinančius atspindžius ar nepageidaujamus šešėlius; jei reikia, antenos montuojamos ant priekinio antstato. Radaro antena turi būti pakankamai tvirtai sumontuota ir įtvirtinta darbinėje padėtyje, kad radiolokacinės navigacijos įrangos veikimas atitiktų reikalaujamas tikslumo ribas.

4.4.2. Ištaisius kampinę įtvirtinimo paklaidą ir įjungus įrangą, skirtumas tarp kurso linijos ir laivo išilginės linijos turi būti ne didesnis kaip 1°.

4.5. Monitoriaus ir valdymo bloko įrengimas:

4.5.1. Monitorius ir valdymo blokas vairinėje įrengiami taip, kad nebūtų sunkumų vertinti radiolokacinį vaizdą ir valdyti radiolokacinę navigacijos įrangą. Azimutinė radiolokacinio vaizdo padėtis atitinka normalią apylinkių padėtį. Laikikliai ir reguliuojamos padėties valdymo pultai sukonstruojami taip, kad užfiksuoti bet kurioje padėtyje jie nevibruotų.

4.5.2. Vedant laivą pagal radarą dirbtinis apšvietimas neturi atsispindėti radaro operatoriaus kryptimi.

4.5.3. Jei valdymo blokas nėra monitoriaus bloko dalis, jis turi būti įmontuotas į korpusą ne toliau kaip 1 m atstumu nuo monitoriaus. Neleidžiama naudoti belaidžių nuotolinio valdymo priemonių.

4.5.4. Jei įrengti pavaldieji indikatoriai, jie atitinka navigacinei radiolokacinei įrangai taikomus reikalavimus.

4.6. Posūkio kampinio greičio indikatoriaus įrengimas:

4.6.1. Posūkio kampinio greičio indikatorius turi būti priešais vairininką jo matymo lauke.

4.6.2. Jutiklių sistema įrengiama horizontaliai, kuo arčiau laivo vidurio ir lygiuojama su išilgine laivo linija. Jos įrengimo vieta turi būti kuo labiau apsaugota nuo virpesių ir veikiama tik nedidelių temperatūros svyravimų. Jei įmanoma, indikatoriaus blokas montuojamas virš radaro monitoriaus.

4.6.3. Jei įrengiami pavaldieji indikatoriai, jie atitinka posūkio kampinio greičio indikatoriams taikomus reikalavimus.

4.7. Navigacijos režimu veikiančios vidaus vandenų ECDIS įrangos padėties jutiklis (pvz., DGPS antena) turi būti įrengiamas taip, kad būtų užtikrintas kuo didesnis jo veikimo tikslumas ir kad jam nekenktų laivo antstatai ir laive esantys siųstuvai.

4.8. Įrengimo ir veikimo charakteristikų bandymas:

4.8.1. Prieš pirmą kartą įjungiant įrangą ją įrengus, pratęsus ar iš naujo išdavus Europos Bendrijos sertifikatą (išskyrus, kai sertifikato galiojimas pratęsiamas išimties tvarka pagal Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre įregistruotų vidaus vandenų transporto priemonių techninės priežiūros atlikimo taisyklių, patvirtintų susisiekimo ministro 2007 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 3-245 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre įregistruotų vidaus vandenų transporto priemonių techninės priežiūros atlikimo taisyklių patvirtinimo“ , 136 punktą), taip pat po kiekvieno laive padaryto pakeitimo, kuris gali turėti poveikį įrangos veikimo sąlygoms, kompetentinga institucija arba jos paskirta techninė tarnyba, arba pagal šio priedo 4.2 papunktį įgaliota įmonė atlieka įrengimo ir veikimo charakteristikų bandymą.

4.8.2. Turi būti įvykdytos šios sąlygos:

4.8.2.1. elektros energijos tiekimo sistema turi turėti atskirą saugos įtaisą;

4.8.2.2. veikimo įtampa turi atitikti leidžiamas nuokrypas;

4.8.2.3. laidai ir jų įrengimas turi atitikti Minimalių techninių reikalavimų ir, jei taikoma, ADN nuostatas;

4.8.2.4. antenos sukimosi dažnis turi būti ne mažesnis kaip 24 min-1;

4.8.2.5. arti antenos neturi būti kliūčių, kurios trukdytų navigacijai;

4.8.2.6. antenos apsauginis išjungiklis turi būti geros eksploatacinės būklės;

4.8.2.7. monitorių, posūkio kampinio greičio indikatorių ir valdymo blokų išdėstymas turi būti ergonomiškas, jais turi būti patogu naudotis;

4.8.2.8. radiolokacinės navigacijos įrangos kurso linijos nuokrypis nuo išilginės laivo linijos turi būti ne didesnis kaip 1°;

4.8.2.9. nuotolio ir azimuto rodmenų tikslumas turi atitikti reikalavimus (matavimas pagal žinomus orientyrus);

4.8.2.10. turi būti tinkamas tiesiškumas mažuose intervaluose (stumiant ir traukiant);

4.8.2.11. mažiausias rodomas intervalas turi būti 15 metrų arba mažesnis;

4.8.2.12. turi būti matomas vaizdo centras, jo skersmuo turi neviršyti 1 mm;

4.8.2.13. turi nebūti klaidinančių aidų, kuriuos sukelia atspindžiai, ir nepageidaujamų šešėlių kurso linijoje, arba jie turi nekenkti navigacijos saugai;

4.8.2.14. trukdžių dėl atspindžių nuo jūros paviršiaus ir trukdžių dėl lietaus slopintuvai (STC ir FTC numatytosios nuostatos) ir su jais susijusios valdymo rankenėlės turi tinkamai veikti;

4.8.2.15. stiprinimo reguliatorius turi būti tinkamos eksploatacinės būklės;

4.8.2.16. vaizdo fokusavimas ir ryškumas turi būti tinkami;

4.8.2.17. laivo posūkio kryptis turi atitikti posūkio kampinio greičio indikatoriuje rodomą kryptį, o kryptis tiesiai į priekį turi atitikti indikatoriaus nulinę padėtį;

4.8.2.18. radiolokacinė navigacijos įranga turi būti nejautri laivo radijo įrenginių siunčiamiems signalams ar kitų laive esančių šaltinių keliamiems trukdžiams;

4.8.2.19. radiolokacinė navigacijos įranga ir (arba) posūkio kampinio greičio indikatorius neturi trikdyti kitų laivo įrenginių veikimo;

4.8.2.20. be to, vidaus vandenų ECDIS įrangos atveju statistinė padėties paklaida pagal jūrlapį turi neviršyti 2 m, statistinė fazinio kampo paklaida pagal jūrlapį turi neviršyti 1°.

4.9. Sėkmingai pagal šio priedo 4.8 papunkčio reikalavimus atlikusi bandymą kompetentinga institucija, techninė tarnyba arba patvirtinta įmonė pagal šio priedo 5 punkte pateiktą pavyzdį išduoda sertifikatą. Šis sertifikatas visą laiką turi būti laive. Jei bandymų sąlygos neįvykdytos, sudaromas trūkumų sąrašas. Techninė tarnyba arba patvirtinta įmonė galiojantį sertifikatą panaikina arba nusiunčia kompetentingai institucijai.

5. Vidaus vandenų laivuose naudojamos radiolokacinės navigacijos įrangos ir posūkio kampinio greičio indikatorių įrengimo ir eksploatacinių savybių sertifikato pavyzdys:

 

 

Vidaus vandenų laivuose naudojamos radiolokacinės navigacijos įrangos ir posūkio kampinio greičio indikatorių įrengimo ir eksploatacinių savybių sertifikatas

 

Laivo pavadinimas / tipas: ....................................................................................................

Europos laivų identifikavimo Nr.: ........................................................................................

Laivo savininkas: …………………………………………………………………………..

Pavadinimas: .........................................................................................................................

Adresas: ................................................................................................................................

 

Radiolokacinė navigacijos įranga       Numeris..................................................................

 

Nr.

Tipas

Gamintojas

Tipo patvirtinimo numeris

Serijos numeris

 

 

 

 

 

 

 

Posūkio kampinio greičio indikatoriai        Numeris .........................................................

 

Nr.

Tipas

Gamintojas

Tipo patvirtinimo numeris

Serijos numeris

 

 

 

 

 

 

Patvirtinama, kad šio laivo radiolokacinė navigacijos įranga ir posūkio kampinio greičio indikatorius atitinka vidaus vandenų laivuose naudojamos radiolokacinės įrangos ir posūkio kampinio greičio indikatorių įrengimo ir eksploatacinių bandymų reikalavimus.

 

Patvirtinta specializuota įmonė / techninė tarnyba / kompetentinga institucija[1]

 

Pavadinimas: .........................................................................................................................

Adresas: ................................................................................................................................

 

Antspaudas  Vieta....................................  Data ..................................................................

 

Parašas....................................................“.

 

 

2.72. Išdėstau reikalavimų 6 priedą nauja redakcija:

 

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NUOSTATOS

 

I. LEIDŽIANČIOS NUKRYPTI NUOSTATOS, TAIKOMOS JAU EKSPLOATUOJAMOMS PLAUKIOJANČIOMS PRIEMONĖMS

 

 

 

Eil.

Nr.

Minimalių techninių reikalavimų vidaus vandenų transporto priemonėms, plaukiojančioms Lietuvos Respublikos vidaus vandenimis, punktas

 

 

 

Turinys

 

 

 

 

Galutinis terminas ir pastabos

1.

8.1.1 papunktis

Taraninės pertvaros įrengimo vieta

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035-01-01

2.

8.2 papunktis

Gyvenamosios patalpos

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

 

 

Saugos įranga

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

3.

8.4 papunktis

Dujoms nelaidus gyvenamųjų patalpų atitvėrimas nuo mašinų skyrių, katilinių ir triumų

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

4.

8.5 papunktis

Achterpiko pertvarų durų stebėsena

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

5.

8.7 papunktis

Laivapriekio zonose esantys neišsikišantys inkarai

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2041-01-01

6.

9.3 papunktis

Mašinų skyriuose naudojama izoliacinė medžiaga

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą

7.

9.3 papunktis

Angos ir užraktai

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą

8.

9.6–9.7.3 papunkčiai

Mašinų skyrių išėjimai

Mašinų skyriuose, kurie iki 1995 m. pagal 5 punktą nebuvo laikomi mašinų skyriais, N.R.C. turi būti įrengtas antras išėjimas ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035-01-01 

9.

23.1 papunktis

Mažiausias greitis

Iki 1996 m. pradėtoms statyti plaukiojančioms priemonėms, ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035-01-01

10.

28.1 papunktis

5 skyriuje nustatytas manevringumas

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035-01-01

 

28.3 papunktis

Nuolatinis pasvirimas ir aplinkos temperatūra

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

 

28.7 papunktis

Laivo vairo balerių konstrukcija

Iki 1996 m. pradėtoms statyti plaukiojančioms priemonės: N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po

2015-01-01

11.

29.1 papunktis

Atskiros hidraulinės talpyklos

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

 

29.1 papunktis

Dvigubas valdomasis vožtuvas naudojant hidraulinius pavaros įtaisus

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2020-01-01

 

29.1 papunktis

Atskiras vamzdynas antrajam pavaros įtaisui naudojant hidraulinius pavaros įtaisus

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2020-01-01

 

29.2 papunktis

Antrojo pavaros įtaiso paleidimas vienu veiksmu

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

 

29.3 papunktis

5 skyriuje nustatytas manevringumas, užtikrinamas antruoju pavaros įtaisu (rankinė eksploatacija)

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035-01-01

12.

30.1 papunktis

Kitų naudotojų prijungimas prie hidraulinių vairo mechanizmo pavaros įtaisų

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2020-01-01

13.

32.1 papunktis

Rankinės pavaros vairaratis, kuris nėra varomas mechanizuotu pavaros įtaisu

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

14.

33.1 papunktis

Dvi nepriklausomos įjungimo sistemos

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

15.

34.2.1 papunktis

Hidraulinių talpyklų lygio avarinė signalizacija ir eksploatacinio slėgio avarinė signalizacija

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

 

34.2.5 papunktis

Buferinių įtaisų stebėsena

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą

 

35 punktas ir 35.1 papunktis

Reikalavimai elektros įrangai pagal 78 punktą

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

16.

38.2 papunktis

Ribotas matomumas laivo priekyje dviejų laivo ilgių atstumu, jei mažesnis kaip
250 m

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2049-01-01

 

 

38.3 papunktis

Neribotas matomumas įprastoje vairininkui matomo vaizdo ašyje

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

 

38.6 papunktis

Mažiausias laidumas šviesai

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

17.

39.7 papunktis

Avarinių signalų išjungimas

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą, nebent vairinė buvo suprojektuota taip, kad naudodamas radiolokacinę įrangą laivą galėtų vesti vienas asmuo

 

39.8 papunktis

Automatinis perjungimas į kitą elektros energijos šaltinį

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

18.

40.1 papunktis

Pagrindinių variklių ir vairavimo sistemų valdymas

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą

 

40.2 papunktis

Pagrindinio variklio valdymas

Nebent vairinės buvo suprojektuotos taip, kad naudodamas radiolokacinę įrangą laivą galėtų vesti vienas asmuo: N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035-01-01, jeigu eigos kryptį galima nustatyti tiesiogiai; 2010-01-01 – kitiems varikliams

 

40.3 papunktis

Rodymas

Jei nėra taip suprojektuotos vairinės, kad radiolokacinį valdymą galėtų vykdyti vienas asmuo: N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

 

40.9 papunkčio trečias sakinys

Valdymas svirtimi

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

 

40.9 papunkčio ketvirtas sakinys

Aiškiai rodo varomosios jėgos kryptį

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

 

41.1 papunktis

Navigacinių žiburių žibintai, jų korpusai, priedai ir šviesos šaltiniai

Gali būti toliau naudojami navigacinių žiburių žibintai, jų korpusai, priedai ir šviesos šaltiniai, atitinkantys navigacinių žiburių spalvos ir šviesos intensyvumo ir signalinių žiburių leidimo laivybai Reinu reikalavimus, galiojusius 2009-11-30

 

42.1 papunktis

Radiolokacinė navigacijos įranga, patvirtinta iki 1990-01-01

Jei yra galiojantis įrengimo sertifikatas, išduotas pagal direktyvą 2006/87/EB arba Rezoliuciją CCNR 1989-II-35, gali būti įrengiama ir naudojama iki 1990-01-01 patvirtinta radiolokacinė navigacijos įranga, kol po 2009-12-31 bus išduotas arba atnaujintas Europos Bendrijos sertifikatas, bet ne ilgiau kaip iki 2011-12-31

 

 

 

Posūkio kampinio greičio indikatoriai, patvirtinti iki 1990-01-01

Jei yra galiojantis įrengimo sertifikatas, išduotas pagal direktyvą 2006/87/EB arba Rezoliuciją CCNR 1989-II-35, gali būti įrengiami ir naudojami iki 1990-01-01 patvirtinti ir iki 2000-01-01 įrengti posūkio kampinio greičio indikatoriai, kol po 2015-01-01 bus išduotas arba atnaujintas Europos Bendrijos sertifikatas

 

 

Radiolokacinė navigacijos įranga ir posūkio kampinio greičio indikatoriai, patvirtinti po 1990-01-01

Jei yra galiojantis įrengimo sertifikatas, išduotas pagal direktyvą 2006/87/EB arba Rezoliuciją CCNR 1989-II-35, gali būti toliau įrengiama ir naudojama radiolokacinė navigacijos įranga ir posūkio kampinio greičio indikatoriai, patvirtinti 1990-01-01 arba vėliau remiantis būtinaisiais reikalavimais, taikomais Reinu plaukiojančiuose vidaus vandenų laivybos laivuose navigacijai naudojamai radiolokacinei įrangai ir jos bandymų sąlygoms, taip pat būtinaisiais reikalavimais, taikomais Reinu plaukiojančiuose vidaus vandenų laivybos laivuose navigacijai naudojamiems posūkio kampinio greičio indikatoriams ir jų bandymų sąlygoms                                              

19.

45.1–45.3 papunkčiai

Avarinės signalizacijos sistema

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

20.

48 punktas

Įtraukiamos vairinės

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą

 

Nehidraulinė nuleidimo sistema: ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035-01-01

 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą

21.

50.3 papunktis

Tik vidaus degimo varikliai, deginantys kurą, kurio pliūpsnio temperatūra yra didesnė nei 55°C

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

 

22.

51.1 papunktis

Variklių apsauga nuo netyčinio įjungimo

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

 

51.4 papunktis

Vamzdžių sujungimų uždengimas

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2025-01-01

 

51.5 papunktis

Apsauginė vamzdžių sistema

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2025-01-01

 

51.6 papunktis

Variklio dalių izoliacija

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą

23.

52.2–52.2.3 papunkčiai

Kontrolės prietaisai

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

 

52.3 papunktis

Automatinė apsauga nuo greičio viršijimo

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

 

52.5 papunktis

Veleno įdėklų konstrukcija

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

24.

54.1 papunktis

Plieninės skystojo kuro talpyklos

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

 

54.2 papunktis

Automatinis talpyklų sklendžių uždarymas

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą

 

54.3 papunktis

Draudimas įrengti kuro talpyklas prieš taraninę pertvarą

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

 

54.4 papunktis

Draudimas įrengti kuro talpyklas ir jų armatūrą virš variklių arba išmetamųjų vamzdžių

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01. Iki tol Saugus kuro šalinimas užtikrinamas atitinkamais įtaisais.

 

54.6 papunktis

Alsuoklių ir jungiamųjų vamzdžių montavimas ir matavimai

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

 

54.7 papunktis

Greitai užsidaranti sklendė talpyklose, valdoma iš denio, net kai tokios patalpos yra uždarytos

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

 

 

54.9 papunktis

Talpos matavimo prietaisų rodmenys turi būti įskaitomi iki didžiausio pripildymo lygio

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

 

54.14 papunktis

Ne tik pagrindinių variklių, bet ir kitų variklių, būtinų saugiai laivo eksploatacijai, kuro talpyklų lygio kontrolė

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

 

25.

55.1–55.7 papunkčiai

Tepimo alyvos, vamzdžių ir priedų talpyklos

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

26.

56.1–56.6 papunkčiai

Energijos perdavimo sistemose, valdymo ir paleidžiamosiose sistemose bei šildymo sistemose naudojamų alyvų talpyklos, jų vamzdžiai ir priedai

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

 

 

27.

57.8 papunktis

Paprastojo uždaromojo įtaiso nepakanka balasto patalpoms sujungti su triumų, kuriuose galima vežti balastą, nusausinimo vamzdžiais

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

 

 

57.9 papunktis

Matavimo įtaisai triumuose

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

28.

58.2 papunktis

Įrenginiai tepaluotam vandeniui surinkti ir panaudoto tepalo saugyklos

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

29.

59.3 papunktis

65 dB (A) stovinčių laivų keliamo triukšmo riba

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

30.

221.2 ir 221.3 papunkčiai

Atitiktis reikalavimams arba išmetamųjų dujų ribinėms vertėms

Nuostatai netaikomi:

a) varikliams, įrengtiems iki
2003-01-01, ir

b) pakaitiniams varikliams, kurie iki 2001-12-31 įrengiami plaukiojančiose priemonėse, kurios buvo naudojamos 2002-01-01.

 

Varikliams, kurie buvo įrengti:

a) plaukiojančiose priemonėse nuo 2003-01-01 iki 2007-07-01, taikomos išmetamųjų dujų ribinės vertės, nurodytos Direktyvos 97/68 XIV priede;

b) plaukiojančiose priemonėse arba jose esančiose mašinose po 2007-06-30,  taikomos išmetamųjų dujų ribinės vertės, nurodytos Direktyvos 97/68 XV priede.

 

Reikalavimai kategorijoms:

aa) V varomiesiems varikliams ir pagalbiniams varikliams, kurių galingumas viršija 560 kW, ir

bb) D, E, F, G, H, I, J, K Direktyvos 97/68/EB pagalbiniams varikliams taikomi kaip lygiaverčiai.

31.

60.1 papunktis

Atitinkami dokumentai, kurie turi būti pateikti tikrinimo įstaigai

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035-01-01

 

60.2.2 papunktis

Pagrindinio skirstomojo skydo, avarinio skirstomojo skydo ir skirstomojo skydo komutavimo schemos, kurios turi būti laikomos laive

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

 

 

60.3 papunktis

Vidaus ir denio aplinkos temperatūra

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

32.

61.1–61.3 papunkčiai

Elektros tiekimo sistemos

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

33.

64.4 papunktis

Įžeminimo laidų skerspjūvis

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

34.

70.4 papunktis

Veiksmingas vėdinimas, kai akumuliatoriai įrengti uždarame skyriuje, spintoje ar dėžėje

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą

 

35.

71.2.4 papunktis

Skirstomieji įrenginiai

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

 

71.3.2 papunktis

Įžeminimo nustatymo įtaisas, galintis duoti vaizdo ir garso avarinį signalą

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

36.

72 punktas

Avariniai srovės pertraukikliai

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

37.

73.3 papunktis

Draudimas vieno poliaus perjungiklius montuoti skalbyklose, vonios kambariuose, prausyklose ir kitose patalpose, kuriose yra vandens tiekimo įrangos

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

 

38.

74.2 papunktis

Mažiausias vieno kabelio skerspjūvis, lygus 1,5 mm²

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

 

74.10 papunktis

Prie įtraukiamųjų vairinių prijungti kabeliai

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

39.

75.3 papunktis

Antra grandinė

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

40.

77 punktas ir 77.1–77.2 papunkčiai

Mechaninės įrangos avarinės signalizacijos ir saugos sistemos

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

41.

78 punktas ir 78.1–78.2.7 papunkčiai

Elektroninė įranga

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035-01-01

42.

79 punktas ir 79.1–79.3 papunkčiai

Elektromagnetinis suderinamumas

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035-01-01

43.

80 punktas ir 80.1–80.18 papunkčiai

Inkaro įranga

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

431

81.1 papunktis

Ne mažesnės kaip 10 l talpos talpyklos iš plieno ar kitos standžios nedegios medžiagos

N. R. C., ne vėliau kaip atnaujinant Bendrijos sertifikatą“

44.

81.2.1–81.2.9 papunkčiai

Švartavimosi ir kitų lynų sertifikatas

Pirmasis lynas laive pakeičiamas: N.R.C., ne vėliau kaip 2008-01-01

Antrasis ir trečiasis lynai: 2013-01-01

45.

82 punktas ir 82.1–82.1.5 papunkčiai

Europos standartas

Pakeitus – ne vėliau kaip 2010-01-01

 

82.2 papunktis

Tinkamumas A, B ir C kategorijos gaisrams gesinti

Pakeitus – ne vėliau kaip 2010-01-01

 

82.4 papunktis

CO2 kiekio ir patalpos dydžio santykis

Pakeitus – ne vėliau kaip 2010-01-01

46.

83 punktas ir 83.1–83.9 papunkčiai

Stacionarios gaisro gesinimo sistemos gyvenamosiose patalpose, vairinėse ir keleivių zonose

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035-01-01

 

47.

84 punktas ir 84.1–84.13.7 papunkčiai

Stacionarios gaisro gesinimo sistemos mašinų skyriuose, katilinėse ir siurblinėse

1. Stacionarios CO2 naudojančios gaisro gesinimo sistemos, įrengtos iki  1980 m. spalio 1 d., gali būti toliau naudojamos iki Bendrijos sertifikato išdavimo ar atnaujinimo po 2035 m. sausio 1 d., jei jos atitinka 7.03 straipsnio 5 dalies reikalavimus pagal Laivybos Reino upe centrines komisijos rezoliuciją 1975-I-23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Stacionarios CO2 naudojančios gaisro gesinimo sistemos, įrengtos 1992 m. balandžio 1 d.–1994  m. gruodžio 31 d., gali būti toliau naudojamos iki Bendrijos sertifikato išdavimo ar atnaujinimo po 2035 m. sausio 1 d., jei jos atitinka 1994 m. gruodžio 31 d. galiojančio Reino upe

plaukiojančių laivų tikrinimo reglamento 7.03 straipsnio 5 dalies reikalavimus.

3. Laivybos Reino upe centrinės komisijos rekomendacijos dėl 1994 m. gruodžio 31 d. galiojančio Reino upe plaukiojančių laivų tikrinimo reglamento 7.03 straipsnio 5 dalies, priimtos 1992 m. balandžio 1 d. – 1994 gruodžio 31 d., galioja iki Bendrijos sertifikato išdavimo ar atnaujinimo po 2035 m. sausio 1 d.

4. 84.1.1 papunktis taikomas tik iki Bendrijos sertifikato išdavimo ar atnaujinimo po 2035 m. sausio 1 d., jei šie įrenginiai buvo sumontuoti laivuose, pradėtuose statyti po
1992 m. spalio 1 d.

48.

85 punktas ir 85.1–85.3 papunkčiai

Europos standarto taikymas valtims

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

49.

86.2 papunktis

Pripučiamos gelbėjimo liemenės

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01. Gelbėjimo liemenės, kurios laive buvo 2003-09-30, gali būti naudojamos iki Bendrijos sertifikato išdavimo arba atnaujinimo po 2010-01-01.

50.

88.4 papunktis

Denių, šoninių denių ir darbo vietų išorinio krašto įranga

 

Komingsų aukštis

N. R. C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Europos Bendrijos sertifikatą po 2020-01-01

N. R. C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Europos Bendrijos sertifikatą po 2035-01-01                                                          

51.

90.1 papunktis

 

 

 

 

 

90.2 papunktis

Šoninio denio pločio prošvaisa

 

 

 

 

Laivo krašto lejerinis aptvaras L<55 m ilgio laivuose, kuriuose gyvenamosios patalpos yra tik laivagalyje

N. R. C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Europos Bendrijos sertifikatą platesniems kaip 7,30 m laivams po 2035-01-01

 

N. R. C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Europos Bendrijos sertifikatą po 2020-01-01“

52.

91 punktas ir 91.1–91.1.3 papunkčiai

Patekimas į darbo vietas

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035-01-01

 

91.2 ir 91.3 papunkčiai

Durys ir įėjimai, išėjimai ir koridoriai,  kurių grindų lygio skirtumas yra didesnis nei
0,50 m

Išduodant ar atnaujinant Bendrijos sertifikatą

 

91.4 papunktis

Laiptai darbo patalpose, kuriose nuolat yra įgula

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035-01-01

53.

92.2 papunktis

Išėjimai ir avariniai išėjimai

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035-01-01

54.

93.1 papunktis

Kopėčios, pakopos ir panašūs įtaisai

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035-01-01

 

93.2 ir 93.3 papunkčiai

 

Išduodant ar atnaujinant Bendrijos sertifikatą

 

96 punktas ir 96.1–96.5 papunkčiai

Liukų dangčiai

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

 

97 punktas ir 97.1–97.2 papunkčiai

Suktuvai

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

 

98.2, 98.4. 98.5 ir 98.9 papunkčiai

Gamintojo lentelė, apsauginiai įtaisai, laive laikomi sertifikatai

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

55.

99 punktas ir 99.1 papunktis

Degiųjų skysčių laikymas

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą

56.

100 punktas ir 100.1 papunktis

Gyvenamosios patalpos, skirtos nuolat laive gyvenantiems asmenims

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035-01-01

57.

101.3 papunktis

Grindų padėtis

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035-01-01

 

101.4 papunktis

Gyvenamosios ir miegamosios patalpos

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035-01-01

 

101.6 papunktis

Gyvenamųjų patalpų aukštis

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035-01-01

 

101.8 papunktis

Laisvasis bendro naudojimo gyvenamųjų patalpų plotas

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035-01-01

 

101.9 papunktis

Patalpų tūris

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035-01-01

 

101.10 papunktis

Oro erdvės tūris vienam asmeniui

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035-01-01

 

101.11 papunktis

Durų dydis

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035-01-01

 

101.12–101.12.2 papunkčiai

Laiptų padėtis

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035-01-01

 

101.13 papunktis

Vamzdžiai, kuriais teka pavojingos dujos arba skysčiai

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035-01-01

58.

102 punktas ir 102.1–102.3 papunkčiai

Sanitariniai įrenginiai

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035-01-01

59.

103 punktas ir 103.1–103.3 papunkčiai

Laivo virtuvės

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035-01-01

60.

104 punktas ir 104.1–104.5 papunkčiai

Geriamas vanduo

N.R.C., ne vėliau kaip 2006-12-31

61.

105 punktas ir 105.1–105.3 papunkčiai

Šildymas ir vėdinimas

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035-01-01

62.

106.1 papunktis

Kita gyvenamųjų patalpų įranga

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035-01-01

63.

129.1.3 papunktis

57.8 papunkčio netaikymas

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2007-01-01

 

129.1.4 papunktis

73.3 papunkčio netaikymas didesnei kaip 50 V nominaliajai įtampai

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

 

129.2.3 papunktis

Draudimas naudoti kietojo kuro šildytuvus pagal 113 punktą

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01.

Ši nuostata netaikoma plaukiojančioms priemonėms, turinčioms kietojo kuro variklius (garo variklius).

 

129.2.5 papunktis

Draudimas naudoti suskystintųjų dujų prietaisus pagal XIII skyrių

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01. Pereinamojo laikotarpio nuostatos taikomos tik tuo atveju, jei pagal 143.8 punktą  įrengtos avarinės signalizacijos sistemos.

64.

130.2 papunktis

Pertvarų skaičius ir vieta

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

 

130.5 papunktis

Ribinės grimzlės linija, jei nėra pertvarų denio

Keleiviniams laivams, pradėtiems statyti iki 1996-01-01, reikalavimas taikomas
N.R.C. Atveju ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

 

130.10.3 papunktis

Uždarymo trukmė

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

 

130.12 papunktis

Optinė avarinė signalizacijos sistema

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą

 

130.15 papunktis

Mažiausias dvigubų dugnų aukštis arba bortinės erdvės plotis

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

65.

131 punktas ir 131.1–131.8 papunkčiai

Neapgadinto laivo stovumas

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

 

131.9 ir 131.10 papunkčiai

Apgadinto laivo stovumas

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

 

131.11 papunktis

Apgadinto laivo stovumas

N. R. C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Europos Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertikali pažeidimo sritis iki laivo dugno

N. R. C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Europos Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

N. R. C. taikoma laivams su vandeniui nelaidžiais deniais ne mažesniu kaip 0,50 m ir ne didesniu kaip 0,60 m atstumu nuo laivo dugno, kuriems Europos Bendrijos sertifikatas ar kitas laivybos leidimas išduotas iki 2005-12-31

 

 

Dviejų skyrių būklė

N. R. C.

 

131.12–131.11.5 papunkčiai

Apgadinto laivo stovumas

N. R. C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Europos Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

66.

133.2.1 papunktis

Keleivių skaičius, kuriam skirtos evakuacijos zonos buvimas buvo įrodytas pagal 134.8 papunktį

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

 

133.2.2 papunktis

Keleivių skaičius, į kurį buvo atsižvelgta atliekant stovumo apskaičiavimą pagal 131 punktą

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

 

67.

134.1 papunktis

Keleiviams skirtos patalpos po pertvarų deniu, už taraninės pertvaros ir priešais achterpiko pertvarą

 

Uždaros patalpos

N. R. C., ne vėliau kaip atnaujinant Europos Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

 

 

N. R. C., ne vėliau kaip atnaujinant Europos Bendrijos sertifikatą

 

134.3.3 papunktis

Išėjimų aukščio prošvaisa

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

 

134.3.3 papunktis

Keleivių kajučių ir kitų mažų patalpų pločio prošvaisa

0,7 m dydžiui – N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

68.

134.3.6 papunktis

Avarinių išėjimų dydis

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

 

134.3.7 papunktis

Išėjimai iš patalpų, skirtų riboto judrumo asmenims

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

 

134.4.4 papunktis

Durys, skirtos naudoti riboto judrumo asmenims

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

 

134.5–134.5.7 papunkčiai

Reikalavimai jungiamiesiems koridoriams

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

 

134.6.2 papunktis

Evakuacijos keliai į evakuacijos zonas

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

 

134.6.3 papunktis

Draudimas numatyti evakuacijos kelius, einančius per mašinų skyrių

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2007-01-01

 

 

Draudimas numatyti evakuacijos kelius, einančius per laivo virtuves

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

 

134.6.3 papunktis

Draudimas evakuacijos keliuose įrengti skersinius, kopėčias ar pan.

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

 

134.7 papunktis

Tinkama saugos nuorodų sistema

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

 

134.8–134.8.12 papunkčiai

Reikalavimai susirinkimo zonoms

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

 

134.9 ir 134.10 papunkčiai

Reikalavimai keleivių zonų laiptams ir jų aikštelėms

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

 

134.11.1 papunktis

Turėklai pagal Europos standartą EN 711:1995

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

 

134.11.1 papunktis

Riboto judrumo asmenims skirtų falšbortų ir denio turėklų aukštis

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

69.

134.11.2 papunktis

Angų, paprastai naudojamų riboto judrumo asmenims įlaipinti arba išlaipinti, pločio prošvaisa

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

 

134.14 papunktis

Riboto judrumo asmenims naudotis skirtos eismo zonos ir jų sienos

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

 

134.15 papunktis

Eismo zonų stiklo durų bei sienų ir langų stiklų konstrukcija

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

 

134.16 papunktis

Antstato uždarų patalpų, visiškai ar iš dalies sudarytų iš panoraminių langų, reikalavimai

 

Uždarų patalpų reikalavimai

N. R. C., ne vėliau kaip atnaujinant Europos Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

 

 

N. R. C., ne vėliau kaip atnaujinant Europos Bendrijos sertifikatą

 

134.17 papunktis

Geriamojo vandens sistemos pagal 104 punkto reikalavimus

N.R.C., ne vėliau kaip 2006-12-31

 

134.18 papunktis

Reikalavimai tualetams, skirtiems naudoti riboto judrumo asmenims

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

 

134.19 papunktis

Kajučių, kuriose nėra atsidarančių langų, vėdinimo sistema

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

 

134.20 papunktis

134 punkto reikalavimai patalpoms, kuriose gyvena įgulos nariai arba laive dirbantis personalas

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

70.

135 punktas ir 135.1–135.2 papunkčiai

Reikalavimai varomajai sistemai

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

71.

136.2 papunktis

Reikalavimai keleivių zonų garsiakalbių sistemoms

Keleiviniams laivams, kurių LWL mažesnis nei 40 m arba skirtiems ne daugiau nei 75 asmenims, nuostata taikoma N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

 

136.3–136.3.3 papunkčiai

Reikalavimai avarinei signalizacijos sistemai

Į vienos dienos reisus plaukiantiems laivams nuostata taikoma N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

 

136.4 papunktis

Kiekvienos vandeniui nelaidaus skyriaus triumo vandens lygio kontrolės signalas

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

 

136.5 papunktis

Du motoriniai triumo siurbliai

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

 

136.6 papunktis

Stacionari triumo vandens pašalinimo sistema

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

 

136.8 papunktis

Patalpose po deniu esančių CO2 sistemų vėdinimo sistemos

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

72.

137.3 papunktis

Tinkama perkėlimo iš laivo įranga

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

 

137.4 papunktis

Gelbėjimo įranga

Keleiviniuose laivuose, kuriuose kolektyvinės gelbėjimo priemonės pagal 137.6–137.6.9 papunkčius buvo įrengtos iki 2006-01-01, šios priemonės laikomos asmeninių gelbėjimo priemonių pakaitalu.

Keleiviniuose laivuose, kuriuose kolektyvinės gelbėjimo priemonės pagal 137.7–137.7.6 papunkčius buvo įrengtos iki 2006-01-01, jos laikomos asmeninių gelbėjimo priemonių pakaitalu iki Bendrijos sertifikato išdavimo arba atnaujinimo po
2010-01-01

 

137.6.2 ir 137.6.3 papunkčiai

Pakankamai vietos atsisėsti esant bent 750 N plūdrumui

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

 

137.6.6 papunktis

Stovus diferentas ir tinkami greiferiniai įtaisai

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

 

137.6.9 papunktis

Tinkamos priemonės persikelti iš evakuacijos zonų į gelbėjimo plaustus

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

 

137.11 papunktis

Gelbėjimo valtis, turinti variklį ir paieškos prožektorių

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

73.

138.2 papunktis s

75.3 papunktis taip pat taikomas koridoriams ir keleiviams skirtoms poilsio patalpoms

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

 

138.3–138.3.9 papunkčiai

Pakankamas avarinis apšvietimas

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

74.

138.4–138.4.8 papunkčiai

Avarinė jėgainė

Į vienos dienos reisus plaukiantiems laivams, kurių LWL yra 25 m arba mažesnis, nuostata taikoma N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

 

138.4.5 papunktis

Avarinis energijos tiekimo paieškos prožektoriams pagal 81.2.9 papunktį

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

 

138.4.8 papunktis

Avarinis energijos tiekimas liftams ir keliamajai įrangai pagal 134.10 punktą

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

 

138.6 papunktis

Pertvaros pagal 139.2.2– 139.2.5 papunkčius

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

 

138.6.1 papunktis

Kabelių įrengimas

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

 

138.6.2 papunktis

Avarinė jėgainė virš ribinės grimzlės linijos

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

75.

139 punktas

Priešgaisrinė sauga

 

 

139.1–139.1.5 papunkčiai

Medžiagų ir sudedamųjų dalių tinkamumas priešgaisrinei saugai

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

 

139.2–139.2.4 papunkčiai

Pertvarų konstrukcija

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

 

139.3 papunktis

Patalpose, išskyrus mašinų skyrius ir saugyklas, naudojami dažai, lakas ir kitos medžiagos paviršiui apdoroti bei denio dangos turi turėti antipireno savybių

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

 

139.4 papunktis

Holų lubos ir sienų plakiruotė pagaminta iš nedegių medžiagų

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

 

139.5 papunktis

Susirinkimo zonų baldai ir įranga, pagaminti iš nedegios medžiagos

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

 

139.6 papunktis

Išbandyta pagal kodeksą

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

 

139.7 papunktis

Holų izoliacinės medžiagos

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

 

139.71 papunktis

Uždaros patalpos

N. R. C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Europos Bendrijos sertifikatą

 

139.8–139.8.4 papunkčiai

Reikalavimai pertvarose įstatytoms durims

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

 

139.9 papunktis

Sienos

Laivų su kajutėmis, neturintiems automatinių didelio slėgio vandens purškimo sistemų – sienų tarp kajučių galams: N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

 

139.10–139.13.3 papunkčiai

Pertvaros

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

 

139.11 papunktis

Priešgaisrinės pertvaros

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

 

139.12 papunktis

Laiptai iš plieno arba kitos lygiavertės nedegios medžiagos

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

 

139.13–139.13.2 papunkčiai

Vidinių laiptų atitvėrimas

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

 

139.14–139.14.7 papunkčiai

Vėdinimo sistemos ir oro tiekimo sistemos

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

 

139.15 papunktis

Laivo virtuvių vėdinimo sistemos ir viryklės su gartraukiais

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

 

139.16–139.16.7 papunkčiai

Valdymo centrai, trapo šachtos, susirinkimo zonos ir dūmų ištraukimo sistemos

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

 

139.17 papunktis

Priešgaisrinės signalizacijos sistema

Į vienos dienos reisus plaukiantiems laivams: N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

76.

140.1.3 papunktis

Nešiojamieji gesintuvai laivo virtuvėse

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą

 

140.2.1 papunktis

Antrasis gaisro gesinimo siurblys

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

 

140.3.2 ir 140.3.3 papunkčiai

Slėgis ir vandens srovės ilgis

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

 

140.7 papunktis

Medžiagos, apsauga nuo darbo sutrikimų

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

 

140.8 papunktis

Vamzdžių ir hidrantų apsauga nuo užšalimo

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

 

140.9.2 papunktis

Savarankiškas gaisro gesinimo siurblių veikimas

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

 

140.9.3 papunktis

Vandens srovės ilgis visuose deniuose

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

 

140.9.4 papunktis

Gaisro gesinimo siurblių įrengimas

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

 

140.10 papunktis

Gaisro gesinimo sistema mašinų skyriuose

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

77.

142 punktas ir 142.1 papunktis

Nuotekų surinkimo ir šalinimo įranga

Laivams su kajutėmis, kuriuose yra ne daugiau nei 50 gultų, ir į vienos dienos reisus plaukiantiems laivams: N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po

2045-01-01

 

142.2 papunktis

Reikalavimai nuotekų surinkimo talpykloms

Laivams su kajutėmis, kuriuose yra ne daugiau nei 50 gultų, į vienos dienos reisus plaukiantiems laivams, kuriuose telpa ne daugiau nei 50 keleivių: N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

78.

143 punktas ir 143.1–143.1.2 papunkčiai

Apgadinto laivo stovumas

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

 

143.4.–143.4.4 papunkčiai

Gelbėjimo valties, platformos arba lygiaverčio įrenginio įrengimas

Keleiviniams laivams, turintiems leidimą vežti ne daugiau nei 250 keleivių arba įrengti 50 gultų: N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po

2010-01-01

 

143.5–143.5.3 papunkčiai

Gelbėjimo valties, platformos arba lygiaverčio įrenginio įrengimas

Keleiviniams laivams, turintiems leidimą vežti ne daugiau nei 250 keleivių arba įrengti 50 gultų: N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po

2010-01-01

 

143.8 papunktis

Suskystintųjų dujų įrenginių avarinės signalizacijos sistemos

N.R.C., ne vėliau kaip atnaujinant Bendrijos sertifikatą pagal 128.1– 128.3 papunkčius

79.

163.2 papunktis

Specialūs suktuvai arba lygiaverčiai sukabinamieji įtaisai

Reikalavimas taikomas plaukiojančioms priemonėms, kurioms licencijos stumti neturint tinkamos tvirtinamosios įrangos buvo išduotos iki 1995-01-01, tik N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035-01-01

 

163.3 papunktis

Reikalavimai pavaros įtaisams

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035-01-01

80.

171.3–171.3.4 papunkčiai

Papildomi reikalavimai

Taikomos tokios pat pereinamojo laikotarpio nuostatos, kaip nurodyta atitinkamame straipsnyje

81.

172.1 papunktis

Bendroji avarinės signalizacijos sistema

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą

 

172.4 papunktis

Didžiausia leidžiama apkrova

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą

82.

173.2 ir 173.3 papunkčiai

Liekamasis saugus atstumas

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą

83.

174.2 ir 174.3 papunkčiai

Liekamasis viršvandeninis bortas

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą

84.

175 punktas ir 175.1–177.12 papunkčiai

Šoninio svirimo bandymas ir stovumo patvirtinimas

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą

85.

178 papunktis

Grimzlės žymės ir grimzlės skalės

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą

86.

186 punktas ir 186.1–187.2.6 papunkčiai

 

Reikalavimai taikomi iki 1995-01-01 pastatytiems pramoginiams laivams, tik N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035-01-01

 

87.

230.2–230.3 papunkčių 1 ir 2 lentelės, 230.7 papunktis

Ribinės ir kontrolinės vertės ir tipo patvirtinimas

N. R. C., jei

a) ribinės ir kontrolinės vertės neviršija verčių pagal Minimalių techninių reikalavimų 230.2–230.3 papunkčių reikalavimus daugiau nei koeficientu 2;

b) laivo nuotekų valymo įrenginiai turi gamintojo arba eksperto sertifikatą, kuriuo patvirtinama, kad jie pritaikyti laive būdingai apkrovai;

c) yra įrengta nuotekų dumblo tvarkymo sistema, kuri yra tinkama nuotekų valymo įrenginio eksploatavimo keleiviniame laive sąlygoms

 

 

II. LEIDŽIANČIOS NUKRYPTI NUOSTATOS, TAIKOMOS PLAUKIOJANČIOMS PRIEMONĖMS, PRADĖTOMS STATYTI 1976 M. BALANDŽIO 1 D. ARBA ANKSČIAU

 

 

 

Eil.

Nr.

Minimalių techninių reikalavimų vidaus vandenų transporto priemonėms, plaukiojančioms LR vidaus vandenimis, punktas

 

 

 

Turinys

 

 

 

 

Galutinis terminas ir pastabos

1.

8.1.1 papunktis

Taraninės pertvaros įrengimo vieta

R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035-01-01

2.

9.2 papunktis

Bunkerių, gyvenamųjų patalpų ir keleivių zonų bendrieji paviršiai

R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035-01-01

 

9.8 papunktis

Didžiausias leistinas garsinio slėgio lygis

Išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

3.

10.2 papunktis, 11 punktas ir 11.1–11.6 papunkčiai

Saugus atstumas, viršvandeninis bortas, mažiausias viršvandeninis bortas

Išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

4.

37.2 papunktis

Laivo sukeltas garsinis slėgis

R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

5.

41.3 papunktis

Navigacinių žiburių stebėsena

Išduodant ar atnaujinant Bendrijos sertifikatą

6.

57.3 ir 57.4 papunkčiai

Mažiausias siurbimo pajėgumas ir vidinis nusausinimo vamzdžių skersmuo

Išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

7.

59.2 papunktis

Plaukiančio laivo sukeltas triukšmas

R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

8.

60 punktas ir 60.1–60.4 papunkčiai

Reikalavimai elektros įrangai

R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

9.

62 punktas ir 62.1 papunktis

Apsauga nuo fizinio sąlyčio, kietųjų objektų ir vandens pateikimo

R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

10.

65 punktas ir 65.1–65.2.2 papunkčiai

Didžiausia leistinoji įtampa

R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

11.

69 punktas ir 69.1–69.2 papunkčiai

Generatoriai ir varikliai

R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

12.

70.2 papunktis

Akumuliatorių įrengimas

R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

13.

71 punktas ir 71.1–71.4.3 papunkčiai

Skirstomieji įrenginiai

R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

14.

73 punktas ir 73.1–73.4 papunkčiai

Instaliacijų jungiamosios detalės

R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

15.

74 punktas ir 74.1–74.10 papunkčiai

Kabeliai

R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

16.

76 punktas 76.1–76.4 papunkčiai

Navigaciniai žiburiai

R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

17.

101.5–101.5.2 papunkčiai

Triukšmas ir vibracija gyvenamosiose patalpose

Išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

18.

130.5, 130.6, 130.7–130.11, 130.13 papunkčiai

Ribinės grimzlės linija, jei nėra pertvarų denio

R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

 

130.16 papunktis

Vandeniui nelaidūs langai

R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

19.

132–132.4 papunkčiai

Saugus atstumas, viršvandeninis bortas, nugrimzdimo priemonės

R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

20.

133 punktas ir 133.1–133.4 papunkčiai

Keleivių skaičius

Išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

21.

138.4–138.4.8, 138.6–138.6.2, 138.7–138.8, 138.11 papunkčiai

Avarinė jėgainė

R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

 

III. LEIDŽIANČIOS NUKRYPTI NUOSTATOS, TAIKOMOS PLAUKIOJANČIOMS PRIEMONĖMS, KURIOMS NETAIKOMAS 211 PUNKTAS

 

 

 

Eil.

Nr.

Minimalių techninių reikalavimų vidaus vandenų transporto priemonėms, plaukiojančioms LR vidaus vandenimis, punktas

 

 

 

Turinys

 

 

 

 

Galutinis terminas ir pastabos

 

 

Taikoma plaukiojančioms priemonėms, kurių laivo sertifikatas arba eismo licencija išduoti iki

1.

8.7 papunktis

Laivapriekio zonose esantys neišsikišantys inkarai

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2041-01-01

1999-10-01

2.

9.3 papunktis

Izoliacija mašinų skyriuose

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą

2003-04-01

 

9.3 papunktis

Angos ir uždaromieji įtaisai

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą

2003-10-01

4.

29 punktas ir 29.1 papunktis

Dvigubas valdomasis vožtuvas naudojant hidraulinius pavaros įtaisus

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2020-01-01

2007-04-01

 

 

Atskiras vamzdynas antrajam pavaros įtaisui naudojant hidraulinius pavaros įtaisus

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2020-01-01

2007-04-01

5.

30 punktas ir 30.1 papunktis

Kitų naudotojų prijungimas prie hidraulinių vairo mechanizmo pavaros įtaisų

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2020-01-01

2007-04-01

6.

34.2.1 papunktis

Hidraulinių talpyklų lygio avarinė signalizacija ir eksploatacinio slėgio avarinė signalizacija

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

2007-04-01

7.

38.2 papunktis

Ribotas matomumas laivo priekyje dviejų laivo ilgių atstumu, jei mažesnis nei 250 m

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2049-01-01

2008-12-30

8.

40.3 papunktis

Rodymas

Jeigu nėra suprojektuotos vairinės, kad radiolokacinį valdymą galėtų atlikti vienas asmuo: N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

2007-04-01

 

40.9 papunkčio trečias sakinys

Valdymas svirtimi

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

2007-04-01

 

40.9 papunkčio ketvirtas sakinys

Draudimas rodyti vandens srovės kryptį

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

2007-04-01

81.

41.1 papunktis

Navigacinių žiburių žibintai, jų korpusai, priedai ir šviesos šaltiniai

Gali būti toliau naudojami navigacinių žiburių žibintai, jų korpusai, priedai ir šviesos šaltiniai, atitinkantys navigacinių žiburių spalvos ir šviesos intensyvumo ir signalinių žiburių leidimo laivybai Reinu reikalavimus, galiojusius 2009-11-30

2013-12-01

 

42.1 papunktis

Radiolokacinė navigacijos įranga, patvirtinta iki 1990-01-01

Jei yra galiojantis įrengimo sertifikatas, išduotas pagal reikalavimus arba Rezoliuciją CCNR 1989-II-35, gali būti įrengiama ir naudojama iki 1990-01-01 patvirtinta radiolokacinė navigacijos įranga, kol po 2009-12-31 bus išduotas arba atnaujintas Europos Bendrijos sertifikatas, bet ne ilgiau kaip iki 2011-12-31

2013-12-01

 

 

Posūkio kampinio greičio indikatoriai, patvirtinti iki 1990-01-01

Jei yra galiojantis įrengimo sertifikatas, išduotas pagal reikalavimus arba Rezoliuciją CCNR 1989-II-35, gali būti įrengiami ir naudojami iki 1990-01-01 patvirtinti ir iki 2000-01-01 įrengti posūkio kampinio greičio indikatoriai, kol po 2015-01-01 bus išduotas arba atnaujintas Europos Bendrijos sertifikatas

2013-12-01

 

 

Radiolokacinė navigacijos įranga ir posūkio kampinio greičio indikatoriai, patvirtinti po 1990-01-01

Jei yra galiojantis įrengimo sertifikatas, išduotas pagal reikalavimus arba Rezoliuciją CCNR 1989-II-35, gali būti toliau įrengiama ir naudojama radiolokacinė navigacijos įranga ir posūkio kampinio greičio indikatoriai, patvirtinti 1990-01-01 arba vėliau remiantis būtinaisiais reikalavimais, taikomais Reinu plaukiojančiuose vidaus vandenų laivybos laivuose navigacijai naudojamai radiolokacinei įrangai ir jos bandymų sąlygoms, taip pat būtinaisiais reikalavimais, taikomais Reinu plaukiojančiuose vidaus vandenų laivybos laivuose navigacijai naudojamiems posūkio kampinio greičio indikatoriams ir jų bandymų sąlygoms

2013-12-01

9.

51.4 papunktis

Vamzdžių sujungimų uždengimas

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2025-01-01

2007-04-01

 

51.5 papunktis

Apsauginė vamzdžių sistema

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2025-01-01

2007-04-01

 

51.6 papunktis

Variklio dalių izoliacija

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2025-01-01

2003-04-01

10.

52.3 papunktis

Apsauga nuo greičio viršijimo

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

2004-04-01

11.

54.7 papunktis

Greitai užsidarančios talpyklos sklendės, valdomos iš denio, net kai tokios patalpos yra uždarytos

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

2008-04-01

 

54.9 papunktis

Matavimo įtaisų rodmenis turi būti galima perskaityti iki didžiausio talpyklų pripildymo lygio

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

1999-04-01

 

54.14 papunktis

Pagrindinių variklių ir kitų variklių, būtinų saugiai laivo eksploatacijai, kuro talpyklų lygio kontrolė

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

1999-04-01

12.

55 punktas ir 55.1–55.7 papunkčiai

Tepimo alyvos, vamzdžių ir priedų talpyklos

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

2007-04-01

13.

56 punktas ir 56.1–56.7 papunkčiai

Energijos perdavimo sistemose, valdymo ir paleidžiamosiose sistemose bei šildymo sistemose naudojamų alyvų talpyklos, jų vamzdžiai ir priedai

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

2007-04-01

14.

XXVII skyrius

 

Nuostatai netaikomi:

a) varikliams, įrengtiems iki 2003-01-01, ir

b) pakaitiniams varikliams, kurie iki 2011-12-31 įrengiami plaukiojančiose priemonėse, kurios buvo naudojamos 2002-01-01

2002-01-01

 

221.2 ir 221.3 papunkčiai

Atitiktis reikalavimams arba išmetamųjų dujų ribinėms vertėms

Varikliams, kurie buvo įrengti:

a) plaukiojančiose priemonėse nuo
2003-01-01 iki
2007-07-01, taikomos išmetamųjų dujų ribinės  vertės, nurodytos Direktyvos 97/68
XIV priede;

b) plaukiojančiose priemonėse arba jose esančiose mašinose po 2007-06-30, taikomos išmetamųjų dujų ribinės vertės, nurodytos Direktyvos 97/68
XV priede.

2007-07-01

 

 

 

Reikalavimai kategorijoms:

aa) V varomiesiems varikliams ir pagalbiniams varikliams, kurių galingumas viršija 560 kW, ir

bb) D, E, F, G, H, I, J, K Direktyvos 97/68/EB pagalbiniams varikliams taikomi kaip lygiaverčiai.

 

15.

81.1 papunktis

Ne mažesnės kaip 10 l talpos talpyklos iš plieno ar kitos standžios nedegios medžiagos

N. R. C., ne vėliau kaip atnaujinant Europos Bendrijos sertifikatą

2013-12-01

 

81.2.1 papunktis

Vielinių trosų ir kitų lynų sertifikavimas

Pirmas lynas laive pakeistas: N.R.C., ne vėliau kaip 2008-01-01. Antras ir trečias lynas: 2013-01-01

2003-04-01

16.

82 punktas ir 82.1–82.1.5 papunkčiai

Europos standartas

Pakeitus – ne vėliau kaip 2010-01-01

2002-04-01

 

82.2 papunktis

Tinkamas A, B ir C gaisro kategorijoms

Pakeitus – ne vėliau kaip 2010-01-01

2002-04-01

17.

83 punktas ir 83.1–83.9 papunkčiai

Stacionarios gaisro gesinimo sistemos kajutėse, vairinėse ir keleivių zonose

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035-01-01

2002-04-01

18.

84 punktas ir 84.1–84.13.7 papunkčiai

Stacionarios gaisro gesinimo sistemos mašinų skyriuose, katilinėse ir siurblinėse

1. Stacionarios CO2 naudojančios gaisro gesinimo sistemos, įrengtos 1995 m. spalio 1 d.–2003 m. kovo 31 d., gali būti toliau naudojamos iki Bendrijos sertifikato išdavimo ar atnaujinimo po 2035 m. sausio 1 d., jei jos atitinka 2002 m. kovo 31 d. galiojančio Reino upe plaukiojančių laivų tikrinimo reglamento 10.03 straipsnio 5 dalies reikalavimus.

2. Laivybos Reino upe centrinės komisijos rekomendacijos dėl 2002 m. kovo 31 d. galiojančio Reino upe plaukiojančių laivų tikrinimo reglamento 10.03 straipsnio 5 dalies, priimtos 1995 m. sausio 1 d.–2002 m. kovo
31 d., galioja iki Bendrijos sertifikato išdavimo ar atnaujinimo po 2035 m. sausio 1 d.

3. 86.2 punktas taikomas tik iki Bendrijos sertifikato išdavimo ar atnaujinimo po 2035 m. sausio 1 d., jei šios sistemos buvo sumontuotos laivuose, pradėtuose statyti po 1992 m. spalio 1 d. ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035-01-01

2002-04-01

19.

85 punktas ir 85.1–85.3 papunkčiai

Europos standarto taikymas valtims

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

2003-10-01

20.

86.2 papunktis

Pripučiamos gelbėjimo liemenės

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01. Gelbėjimo liemenės, kurios laive buvo
2003-09-30, gali būti naudojamos iki Bendrijos sertifikato išdavimo arba atnaujinimo po 2010-01-01

2003-10-01

201.

88.4 papunktis

Falšbortų, komingsų ir laivo borto lejerinio aptvaro aukštis

 

 

 

Komingsų aukštis

 

N. R. C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Europos Bendrijos sertifikatą po 2020-01-01

 

N. R. C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Europos Bendrijos sertifikatą po 2035-01-01

2013-12-01

 

90.2 papunktis

Laivo krašto lejerinis aptvaras L<55 m ilgio laivuose, kuriuose gyvenamosios patalpos yra tik laivagalyje

N. R. C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Europos Bendrijos sertifikatą po 2020-01-01

2013-12-01

 

98.2, 98.4, 98.5 ir 98.9 papunkčiai

Gamintojo lentelė, apsauginiai įtaisai, laive laikomi sertifikatai

N. R. C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Europos Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

2013-12-01

21.

99 punktas ir 99.1 papunktis

Degiųjų skysčių laikymas

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą 01

2002-10-01

22.

129.1.3 papunktis

57.2 papunkčio reikalavimų netaikymas

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą

2006-01-01

 

129.1.4 papunktis

73.3 papunkčio netaikymas didesnei nei 50 V nominaliajai įtampai

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

2006-01-01

 

129.2.2 papunktis

Draudimas naudoti garinamuosius mazuto šildytuvus su degikliais pagal 110–110.5 papunkčių reikalavimus

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą

2006-01-01

 

129.2.3 papunktis

Draudimas naudoti kietojo kuro šildytuvus pagal 113 punkto ir 113.1–113.3 papunkčių reikalavimus

 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

2006-01-01

 

129.2.5 papunktis

Draudimas naudoti suskystintųjų dujų įrenginius pagal
XIII skyriaus reikalavimus

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01. Pereinamojo laikotarpio nuostatos taikomos tik tuo atveju, jei pagal 15.15 straipsnio 9 dalį įrengtos avarinės signalizacijos sistemos

 

2006-01-01

23.

130.2 papunktis

Pertvarų skaičius ir vieta

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

 

2006-01-01

 

130.5 papunktis

Ribinės grimzlės linija, jei nėra pertvarų denio

Keleiviniams laivams, pradėtiems statyti iki 1996-01-01, reikalavimas taikomas N.R.C. atveju, ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

 

2006-01-01

 

130.15 papunktis

Mažiausias dvigubų dugnų aukštis arba bortinės erdvės plotis

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

 

2006-01-01

24.

131.1–131.8 papunkčiai

Neapgadinto laivo stovumas

N. R. C. ir padidinus didžiausią keleivių skaičių, ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Europos Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

2006-01-01

 

131.9 ir 131.10 papunkčiai

Apgadinto laivo stovumas

N. R. C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Europos Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

2013-12-01

 

131.11 papunktis

Apgadinto laivo stovumas

N. R. C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Europos Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

2013-12-01

 

 

Vertikali pažeidimo sritis iki laivo dugno

N. R. C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Europos Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

 

N. R. C. taikoma laivams su vandeniui nelaidžiais deniais ne mažesniu kaip 0,50 m ir ne didesniu kaip 0,60 m atstumu nuo laivo dugno, kuriems Europos Bendrijos sertifikatas ar kitas laivybos leidimas išduotas iki 2005-12-31

2013-12-01

 

 

Dviejų skyrių būklė

N. R. C.

2013-12-01

 

131.12–131.15 papunkčiai

Apgadinto laivo stovumas

N. R. C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

2013-12-01

25.

133.2.1 papunktis

Keleivių skaičius, kuriam skirtos evakuacijos zonos buvimas buvo įrodytas pagal 134.8–134.8.12 papunkčių reikalavimus

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

2006-01-01

 

133.2.2 papunktis

Keleivių skaičius, į kurį buvo atsižvelgta atliekant stovumo apskaičiavimą pagal 131 punktą, 131.1–131.15.4 papunkčius

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

2006-01-01

26.

134.1 papunktis

Keleiviams skirtos patalpos po pertvarų deniu ir priešais achterpiko pertvarą

 

 

Uždaros patalpos

N. R. C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Europos Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

 

N. R. C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Europos Bendrijos sertifikatą

2013-12-01

 

134.2 papunktis

99 punkte ir 99.1 papunktyje nurodytos spintos ir patalpos, skirtos degiesiems skysčiams laikyti

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą

2006-01-01

 

134.3.3 papunktis

Išėjimų aukščio prošvaisa

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

2006-01-01

 

134.3.3 papunktis

Keleivių kajučių ir kitų mažų patalpų pločio prošvaisa

0,7 m dydžiui – N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

2006-01-01

 

134.3.6 papunktis

Avarinių išėjimų dydis

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

2006-01-01

 

134.3.7 papunktis

Išėjimai, skirti naudoti riboto judrumo asmenims

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

2006-01-01

 

134.4.4 punktas

Durys, skirtos naudoti riboto judrumo asmenims

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

2006-01-01

 

134.5–134.5.7 papunkčiai

Reikalavimai jungiamiesiems koridoriams

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

2006-01-01

 

134.6.2 papunktis

Evakuacijos keliai į evakuacijos zonas

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

2006-01-01

 

134.6.3 papunktis

Draudimas numatyti evakuacijos kelius, einančius per mašinų skyrius

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2007-01-01

2006-01-01

 

 

Draudimas numatyti evakuacijos kelius, einančius per laivo virtuves

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

 

 

134.6.4 papunktis

Draudimas evakuacijos keliuose įrengti skersinius, kopėčias ar pan.

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

2006-01-01

 

134.7 papunktis

Tinkama saugos nuorodų sistema

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

2006-01-01

 

134.8–134.8.12 papunkčiai

Reikalavimai susirinkimo zonoms

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

2006-01-01

 

134.9–134.9.3, 134.9.5, 134.10 papunkčiai

Reikalavimai keleivių zonų laiptams ir jų aikštelėms

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

2006-01-01

 

134.11.1 papunktis

Turėklai pagal Europos standartą EN 711:1995

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

2006-01-01

 

134.11.1 papunktis

Riboto judrumo asmenims skirtų falšbortų ir denio turėklų aukštis

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

2006-01-01

 

134.11.2 papunktis

Angų, naudojamų riboto judrumo asmenims įlaipinti arba išlaipinti, pločio prošvaisa

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

2006-01-01

 

134.13 papunktis

Trapai pagal Europos standartą EN 14206:2003

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą

2006-01-01

 

134.14 papunktis

Riboto judrumo asmenims naudoti skirtos eismo zonos ir jų sienos

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

2006-01-01

 

134.15 papunktis

Eismo zonų stiklo durų bei sienų ir langų stiklų konstrukcija

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

2006-01-01

 

134.16 papunktis

Reikalavimai antstatams arba jų stogams, sudarytiems tik iš panoraminių langų

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

2006-01-01

 

134.17 papunktis

Geriamojo vandens sistemos pagal
104 punkto ir 104.1–104.5 papunkčių reikalavimus

N.R.C., ne vėliau kaip 2006-12-31

2006-01-01

 

134.18 papunktis

Reikalavimai tualetams, skirtiems naudoti riboto judrumo asmenims

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

2006-01-01

 

134.19 papunktis

Kajučių, kuriose nėra atsidarančių langų, vėdinimo sistema

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

2006-01-01

27.

135 punktas ir 135.1–135.2 papunkčiai

Reikalavimai varomajai sistemai

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

2006-01-01

28.

236.2 papunktis

Reikalavimai keleivių zonų garsiakalbių sistemoms

Keleiviniams laivams, kurių LWL mažesnis nei 40 m arba skirtiems ne daugiau nei 75 asmenims, nuostata taikoma N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

2006-01-01

 

136.3–136.3.3 papunkčiai

Reikalavimai avarinei signalizacijos sistemai

Į vienos dienos reisus plaukiantiems laivams nuostata taikoma N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

2006-01-01

 

136.3.3 papunktis

Avarinės signalizacijos sistema, kuria laivo vadovybė apie pavojų galėtų įspėti įgulą ir laive dirbantį personalą

Laivams su kajutėmis nuostata taikoma N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą

2006-01-01

 

136.4 papunktis

Kiekvieno vandeniui nelaidaus skyriaus triumo vandens lygio kontrolės signalas

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

 

 

2006-01-01

 

136.5 papunktis

Du motoriniai triumo siurbliai

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

 

2006-01-01

 

136.6 papunktis

Stacionari triumo vandens pašalinimo sistema pagal 55.4 papunkčio reikalavimus

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

2006-01-01

 

136.7 papunktis

Šaldomųjų sandėlių atidarymas iš vidaus

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą

2006-01-01

 

136.8 papunktis

Patalpose po deniu esančių CO2 sistemų vėdinimo sistemos

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

2006-01-01

 

136.9 papunktis

Pirmosios pagalbos rinkiniai

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą

2006-01-01

29.

137.1 papunktis

Gelbėjimo plūdurai

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą

2006-01-01

 

137.2 papunktis

Asmeninė gelbėjimo įranga

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą

2006-01-01

 

137.3 papunktis

Tinkama perkėlimo iš laivo įranga

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

2006-01-01

 

137.4 papunktis

Gelbėjimo įranga

Keleiviniuose laivuose, kuriuose kolektyvinės gebėjimo priemonės pagal 137.5–137.6.9 papunkčių reikalavimus buvo įrengtos iki 2006-01-01, šios priemonės laikomos asmeninių gelbėjimo priemonių pakaitalu.

Keleiviniuose laivuose, kuriuose kolektyvinės gelbėjimo priemonės pagal 137.7–137.7.6 papunkčių reikalavimus buvo įrengtos iki 2006-01-01, jos laikomos asmeninių gelbėjimo priemonių pakaitalu iki Bendrijos sertifikato išdavimo arba atnaujinimo po 2010-01-01

2006-01-01

 

137.6.2 ir 137.6.3 papunkčiai

Pakankamai vietos atsisėsti esant bent 750 N plūdrumui

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

2006-01-01

 

137.6.6 papunktis

Stovus diferentas ir tinkami greiferiniai įtaisai

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

2006-01-01

 

137.6.9 papunktis

Tinkamos priemonės persikelti iš evakuacijos zonų į gelbėjimo plaustus

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

2006-01-01

 

137.10 papunktis

Gelbėjimo įrangos patikrinimas pagal gamintojo nurodymus

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą

2006-01-01

 

137.11 papunktis

Gelbėjimo valtis, turinti variklį ir paieškos prožektorių

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

2006-01-01

 

137.12 papunktis

Neštuvai

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą

2006-01-01

 

 

Elektros įranga

 

2006-01-01

30.

138.2 papunktis

75.3 papunktis taip pat taikomas koridoriams ir keleiviams skirtoms poilsio patalpoms

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

2006-01-01

 

138.3–138.3.9 papunkčiai

Pakankamas avarinis apšvietimas

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

2006-01-01

 

138.4–138.4.8 papunkčiai

Avarinė jėgainė

Į vienos dienos reisus plaukiantiems laivams kurių LWL yra 25 m arba mažesnis, nuostata taikoma N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

2006-01-01

 

138.4.5 papunktis

Avarinis energijos tiekimas paieškos prožektoriams pagal 81.2.9 papunkčio reikalavimus

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

2006-01-01

 

138.4.8 papunktis

Avarinis energijos tiekimo liftams ir keliamąjai įrangai pagal 134.10 papunkčio reikalavimus

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

2006-01-01

 

138.6 papunktis

Pertvaros pagal 139.2–139.2.4 papunkčių reikalavimus

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

2006-01-01

 

138.6.1 papunktis

Kabelių įrengimas

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

2006-01-01

 

138.6.2 papunktis

Avarinė jėgainė virš ribinės grimzlės linijos

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

2006-01-01

31.

139 papunktis

Priešgaisrinė sauga

 

2007-01-01

 

139 punktas ir 139.1–139.1.5 papunkčiai

Medžiagų ir sudedamųjų dalių tinkamumas priešgaisrinei saugai

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

2006-01-01

 

139.2–139.2.4 papunkčiai

Pertvarų konstrukcija

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

2006-01-01

 

139.3 papunktis

Patalpose, išskyrus mašinų skyrius ir saugyklas, naudojami dažai, lakas ir kitos medžiagos paviršiui apdoroti bei denio dangos turi turėti antipireno savybių

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01

2006-01-01

 

139.4 papunktis

Holų lubos ir sienų plakiruotė pagaminta iš nedegių medžiagų

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

2006-01-01

 

139.5 papunktis

Susirinkimo zonų baldai ir įranga, pagaminti iš nedegios medžiagos

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

2006-01-01

 

139.6 papunktis

Išbandyta pagal kodeksą

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

2006-01-01

 

139.7 papunktis

Nedegios holų izoliacinės medžiagos

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

2006-01-01

 

139.71 papunktis

Uždaros patalpos

N. R. C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Europos Bendrijos sertifikatą

2013-12-01

 

139.8–139.8.2, 139.8.3, 139.8.4 papunkčiai

Reikalavimai pertvarose įstatytoms durims

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

2006-01-01

 

139.9 papunktis

Sienos

Laivų su kajutėmis, neturintiems automatinių didelio slėgio vandens purškimo sistemų – sienų tarp kajučių galams: N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

2006-01-01

 

139.10–139.10.3 papunkčiai

Pertvaros

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

2006-01-01

 

139.12 papunktis

Laiptai iš plieno arba kitos lygiavertės nedegios medžiagos

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

2006-01-01

 

139.13–139.13.2 papunkčiai

Vidinių laiptų atitvėrimas sienomis pagal 2 skyrių

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

2006-01-01

 

139.14–139.14.7 papunkčiai

Vėdinimo sistemos ir oro tiekimo sistemos

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

2006-01-01

 

139.15 papunktis

Laivo virtuvių vėdinimo sistemos ir viryklės su gartraukiais

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

2006-01-01

 

139.16–139.16.7 papunkčiai

Valdymo centrai, trapo šachtos, susirinkimo zonos ir dūmų ištraukimo sistemos

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

2006-01-01

 

139.17 papunktis

Priešgaisrinės signalizacijos sistema

Į vienos dienos reisus plaukiantiems laivams: N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

2006-01-01

32.

140.1.3 papunktis

Nešiojamieji gesintuvai laivo virtuvėse

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą

2006-01-01

 

140.2.1 papunktis

Antrasis gaisro gesinimo siurblys

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

2006-01-01

 

140.5 papunktis

Hidrantų sklendės

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą

2006-01-01

 

140.6 papunktis

Išilgai ašies sujungta ritė

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą

2006-01-01

 

140.7 papunktis

Medžiagos, apsauga nuo darbo sutrikimų

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

2006-01-01

 

140.8 papunktis

Vamzdžių ir hidrantų apsauga nuo užšalimo

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

2006-01-01

 

140.9.2 papunktis

Savarankiškas gaisro gesinimo siurblių veikimas

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

2006-01-01

 

140.9.4 papunktis

Gaisro gesinimo siurblių įrengimas

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

2006-01-01

 

140.10 papunktis

Gaisro gesinimo sistema mašinų skyriuose

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015-01-01. Pereinamojo laikotarpio nuostatos netaikomos keleiviniams laivams, pradėtiems statyti po 1995-12-31, kurių korpusas yra pagamintas iš medžio, aliuminio arba plastiko ir kurių mašinų skyriai nėra pagaminti iš medžiagos, numatytos 9.3–9.4 papunkčiuose

2006-01-01

33.

141 punktas ir 141.1–141.4.4 papunkčiai

Saugos organizavimas

Į vienos  dienos reisus plaukiantiems laivams: N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą

2006-01-01

34.

142 punktas ir 142.1 papunktis

Nuotekų surinkimo ir šalinimo įranga

Laivams su kajutėmis, kuriuose yra ne daugiau nei 50 gultų, ir į vienos dienos reisus plaukiantiems laivams: N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

2006-01-01

 

142.2 papunktis

Reikalavimai nuotekų surinkimo talpykloms

Laivams su kajutėmis, kuriuose yra ne daugiau nei 50 gultų, ir į vienos dienos reisus plaukiantiems laivams, kuriais leidžiama vežti ne daugiau nei 50 keleivių: N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

2006-01-01

35.

143 punktas

Tam tikriems keleiviniams laivams taikomos leidžiančios nukrypti nuostatos

 

 

 

 

2006-01-01

 

143.1–143.1.2 papunkčiai

Apgadinto laivo stovumas

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045-01-01

2006-01-01

 

143.4–143.4.4 papunkčiai

Gelbėjimo valties, platformos arba lygiaverčio įrenginio įrengimas

Keleiviniams laivams, turintiems leidimą vežti ne daugiau nei 250 keleivių arba įrengti 50 gultų: N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

2006-01-01

 

143.5–143.5.3 papunkčiai

Gelbėjimo valties, platformos arba lygiaverčio įrenginio įrengimas

Keleiviniam laivams, turintiems leidimą vežti ne daugiau nei 250 keleivių arba įrengti 50 gultų: N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010-01-01

2006-01-01

 

143.8 papunktis

Suskystintųjų dujų įrenginių avarinės signalizacijos sistemos

N.R.C., ne vėliau kaip atnaujinant atestavimą pagal 128 punkto ir 128.1–128.3 papunkčių reikalavimus

2006-01-01

36.

230.2–230.3 papunkčių 1 ir 2 lentelės, 230.7 papunktis

Ribinės ir kontrolinės vertės ir tipo patvirtinimas

N. R. C., jei:

a) ribinės ir kontrolinės vertės neviršija verčių pagal Minimalių techninių reikalavimų 230.2–230.3 papunkčių reikalavimus daugiau nei koeficientu 2;

b) laivo nuotekų valymo įrenginiai turi gamintojo arba eksperto sertifikatą, kuriuo patvirtinama, kad jie pritaikyti laive būdingai apkrovai;

c) yra įrengta nuotekų dumblo tvarkymo sistema, kuri yra tinkama nuotekų valymo įrenginio eksploatavimo keleiviniame laive sąlygoms

2013-12-01

 

IV. LEIDŽIANČIOS NUKRYPTI NUOSTATOS, TAIKOMOS JAU EKSPLOATUOJAMOMS PLAUKIOJANČIOMS PRIEMONĖMS

 

 

 

Eil.

Nr.

Minimalių techninių reikalavimų vidaus vandenų transporto priemonėms, plaukiojančioms LR vidaus vandenimis, punktas

 

 

 

Turinys

 

 

 

 

Galutinis terminas ir pastabos

1.

8.1.1 papunktis

Taraninės pertvaros įrengimo vieta

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2049-12-30

 

8.2 papunktis

Gyvenamosios patalpos

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2024-12-30

 

8.2 papunktis

Saugos įranga

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2029-12-30

 

8.4 papunktis

Patalpų atskyrimas, kad jos būtų nelaidžios dujoms

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2024-12-30

 

8.5 papunktis

Achterpiko pertvaroje įstatytų durų stebėsena

 

 

8.7 papunktis

Laivapriekio zonose esantys neišsikišantys inkarai

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2049-12-30

2.

9.3 papunktis

Izoliacija mašinų skyriuose

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą

 

9.3 papunktis

Angos ir užraktai

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą

 

9.6.–9.7.3 papunkčiai

Išėjimai iš patalpų, priskiriamų mašinų skyriams dėl šios direktyvos

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2049-12-30

3.

13 punktas ir 13.1–13.7 papunkčiai

Grimzlės žymės

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2024-12-30

4.

23.1 papunktis

Mažiausias greitis

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2049-12-30

5.

28.1 papunktis

4 skyriuje nustatytas manevringumas

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2049-12-30

 

28.3 papunktis

Nuolatinis pasvirimas ir aplinkos temperatūra

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2024-12-30

 

28.7 papunktis

Laivo vairo balerio konstrukcija

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2029-12-30

6.

29.1 papunktis

Atskiros hidraulinės talpyklos

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2026-01-01

 

 

Dvigubas valdomasis vožtuvas naudojant hidraulinius pavaros įtaisus