LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO KODEKSO 1.73, 1.122, 2.44, 2.49, 2.54, 2.66, 6.166, 6.192, 6.2287, 6.22814, 6.901, 6.991 IR 6.993 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m. birželio 17 d. Nr. XIV-421

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 1.73 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1.73 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Rašytinės formos sandoriai sudaromi surašant vieną dokumentą, pasirašomą visų sandorio šalių, arba šalims apsikeičiant atskirais dokumentais. Rašytinės formos dokumentui prilyginami šalių pasirašyti dokumentai, perduoti telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą.“

 

2 straipsnis. 1.122 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1.122 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Visi rašytiniai pareiškimai ir pranešimai, įteikti paštui arba perduoti ryšio priemonėmis iki paskutinės termino dienos dvidešimt ketvirtos valandos nulis minučių, laikomi atliktais laiku.“

 

3 straipsnis. 2.44 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 2.44 straipsnio 1 dalį nauju 4 punktu:

4) juridinio asmens Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo naudojant pašto tinklą informacinės sistemos elektroninio pristatymo dėžutės (toliau – elektroninio pristatymo dėžutė) adresas;“.

2. Buvusius 2.44 straipsnio 1 dalies 4 ir 5 punktus laikyti atitinkamai 5 ir 6 punktais.

 

4 straipsnis. 2.49 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2.49 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Visas susirašinėjimas su juridiniu asmeniu yra laikomas tinkamu, kai jis vyksta juridinio asmens buveinės adresu arba juridinio asmens elektroninio pristatymo dėžutės adresu, taip pat atsižvelgiant į šio straipsnio 2 dalį, jeigu juridinis asmuo aiškiai nenurodė kitaip.“

 

 

5 straipsnis. 2.54 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2.54 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Juridinio asmens filialo nuostatuose taip pat turi būti nurodoma informacija apie filialą įsteigusį asmenį, nustatyta šio kodekso 2.44 straipsnio 1 dalies 1, 2, 5 ir 6 punktuose, ir juridinio asmens valdymo organas, turintis teisę skirti ar atšaukti filialo valdymo organus, priimti sprendimus dėl filialo teisinio statuso.“

 

6 straipsnis. 2.66 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 2.66 straipsnio 1 dalį nauju 5 punktu:

5) juridinio asmens elektroninio pristatymo dėžutės adresas;“.

2. Buvusius 2.66 straipsnio 1 dalies 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ir 14 punktus laikyti atitinkamai 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ir 15 punktais.

 

7 straipsnis. 6.166 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6.166 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

6.166 straipsnis. Žinojimo prezumpcija

Preziumuojama, kad oferta, akceptas, jų atšaukimas ar kitoks pranešimas tapo žinomi adresatui tuo momentu, kai jie pasiekė adresato gyvenamąją ar verslo vietą (buveinę) ar elektroninio pristatymo dėžutę, išskyrus atvejus, kai adresatas įrodo, kad ne dėl jo ar ne dėl jo darbuotojų kaltės jam nebuvo įmanoma gauti tokio pranešimo.“

 

8 straipsnis. 6.192 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6.192 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Kai pagal įstatymus ar šalių susitarimą sutartis turi būti paprastos rašytinės formos, ji gali būti sudaroma tiek surašant vieną šalių pasirašomą dokumentą, tiek ir apsikeičiant raštais ar telekomunikacijų galiniais įrenginiais perduodama informacija, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti jį siuntusios šalies parašą.“

 

9 straipsnis. 6.2287 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6.2287 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) verslininko buveinės adresas, elektroninio pristatymo dėžutės adresas ir, jei turi, telefono ryšio, fakso numeriai ir elektroninio pašto adresas, kuriais vartotojas gali susisiekti su verslininku, ir, jeigu reikalinga, duomenys apie verslininką, kurio vardu veikiama (vardas ir pavardė ar pavadinimas, buveinės adresas). Verslininko ir, jeigu reikalinga, verslininko, kurio vardu veikiama, ekonominės veiklos vietos adresas, kuriuo vartotojas gali pateikti skundus, nurodomas, jeigu ekonominės veiklos vietos adresas skiriasi nuo buveinės adreso;“.

 

10 straipsnis. 6.22814 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6.22814 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Kokybės garantija turi būti pateikta valstybine kalba. Joje turi būti nurodyta, kad kokybės garantija nevaržo vartotojo teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, taip pat kokybės garantijoje aiškiai ir suprantamai turi būti nurodytas garantijos teikėjo pavadinimas, buveinės adresas, elektroninio pristatymo dėžutės adresas ir išdėstytos garantijos sąlygos, įskaitant trukmę, taikymo teritoriją, informaciją, reikalingą reikalavimams dėl garantijos pareikšti.“

 

11 straipsnis. 6.901 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6.901 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Indėlininko knygelėje privalo būti nurodytas banko ar kitos kredito įstaigos pavadinimas, adresas, elektroninio pristatymo dėžutės adresas ir kiti jų rekvizitai, indėlininkas, indėlio dydis, visos sutarties sąlygos, taip pat tvarkoma įmokėtų ir išmokėtų pinigų sumų apskaita, nurodomos apskaičiuotos ir išmokėtos palūkanos.“

 

12 straipsnis. 6.991 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6.991 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) draudiko pavadinimas, buveinės adresas ir elektroninio pristatymo dėžutės adresas;“.

 

13 straipsnis. 6.993 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6.993 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Sudarant draudimo sutartį ir jos galiojimo metu draudikas privalo suteikti draudėjui šią informaciją: draudiko pavadinimą, draudiko įmonės rūšį, adresą, elektroninio pristatymo dėžutės adresą, draudiko padalinio ar draudiko atstovo adresą (jei draudimo sutartis sudaroma ne draudiko buveinėje), iš draudimo sutarties kylančių ar su ja susijusių ginčų sprendimo tvarką, draudiko elgesį, kai draudėjas pažeidžia draudimo sutarties sąlygas, galimus draudimo rizikos padidėjimo atvejus bei kitą draudimo veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nurodytą informaciją.“

 

14 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, taikymas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 3 dalį, įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

2. Šio įstatymo 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 straipsnių nuostatos taikomos juridiniams asmenims, registruotiems Juridinių asmenų registre po šio įstatymo įsigaliojimo dienos, ir juridiniams asmenims, po šio įstatymo įsigaliojimo dienos keičiantiems Juridinių asmenų registre nurodytus duomenis.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2021 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda