LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRANEŠIMO TERITORINEI DARBO BIRŽAI APIE NUMATOMĄ GRUPĖS DARBUOTOJŲ ATLEIDIMĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. liepos 5 d. Nr. A1-383

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 63 straipsnio 4 dalimi:

1. T v i r t i n u Pranešimo teritorinei darbo biržai apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                     Linas Kukuraitis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A1-383

 

PRANEŠIMO TERITORINEI DARBO BIRŽAI APIE NUMATOMĄ GRUPĖS DARBUOTOJŲ ATLEIDIMĄ tvarkos aprašas

 

 

1. Pranešimo teritorinei darbo biržai apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato pranešimo teritorinei darbo biržai apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą tvarką.

2. Aprašo nuostatos taikomos visų rūšių įmonėms, įstaigoms ar organizacijoms.

3. Apraše vartojama sąvoka „grupės darbuotojų atleidimas“ suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos darbo kodekso 63 straipsnyje.

4. Apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą darbdavys, pasibaigus konsultacijoms su darbo taryba ar darbdavio lygmeniu veikiančia profesine sąjunga dėl numatomo grupės darbuotojų atleidimo, ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki darbo santykių pasibaigimo, bet ne vėliau kaip įspėdamas numatomus atleisti darbuotojus apie jų atleidimą, privalo raštu pranešti apie tai teritorinei darbo biržai, užpildęs pranešimo teritorinei darbo biržai apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą formą, pateiktą Aprašo priede, o jos kopiją pateikti darbo tarybai ar darbdavio lygmeniu veikiančiai profesinei sąjungai.

5. Darbdavys, turintis filialų kitose nei jo buveinė savivaldybių teritorijose, apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą raštu praneša tik tos savivaldybės teritorijos, kurioje tie filialai veikia, teritorinei darbo biržai Aprašo 4 punkte nustatyta tvarka.

 

_________________

 

Pranešimo teritorinei darbo biržai apie

numatomą grupės darbuotojų atleidimą

tvarkos aprašo

priedas

 

(Pranešimo teritorinei darbo biržai apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą forma)

 

___________________________________________________________________________

(įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas)

___________________________________________________________________________

(kodas, registruotos buveinės adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas)

 

_______________________ darbo biržai

(teritorinės darbo biržos pavadinimas)

 

PRANEŠIMAS

APIE NUMATOMĄ GRUPĖS DARBUOTOJŲ ATLEIDIMĄ

 

________________ Nr. __________

(data)

 

1. Darbuotojų skaičius įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje__________________________

______________________________________________________________________.  

(skaičius žodžiais)

2. Numatoma atleisti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 63 straipsnyje nurodytomis sąlygomis            darbuotojų

(skaičius žodžiais)

nuo _______ m. _____________ ____ d. iki _______ m.______________ ____ d.

 

3. Numatomų atleisti darbuotojų kvalifikacijos _________________________________

___________________________________________________________________________.

(nurodyti atleidžiamų darbuotojų  kvalifikacijas ir skaičių darbuotojų pagal kiekvieną kvalifikaciją)

4. Atleidimo priežastys ___________________________________________________

___________________________________________________________________________.

5. Informacija apie konsultacijas su darbo taryba ar darbdavio lygmeniu veikiančia profesine sąjunga dėl numatomo grupės darbuotojų atleidimo ____________________________________________

(nurodyti, kada vyko konsultacijos)

___________________________________________________________________________ .

 

 

______________________________              ___________               _________________

(įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovo                                        (parašas)                                          (vardas ir  pavardė)

pareigų pavadinimas)