VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO 2008 M. GRUODŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. 2B-479 „DĖL MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ PRIEKABŲ KATEGORIJŲ IR KLASIŲ PAGAL KONSTRUKCIJĄ REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. rugpjūčio 3 d. Nr. 2B-181

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas 2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 168/2013 dėl dviračių ir triračių transporto priemonių bei keturračių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (OL 2013 L 60, p. 52):

1. Pakeičiu Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymą Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 16 punktu ir Lietuvos Respublikоs susisiekimo ministro 2008 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 3-13 „Dėl Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo įgyvendinimo“ 2.6 punktu:“.

1.2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintuose Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose:

1.2.1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Reikalavimai parengti vadovaujantis 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, nustatančia motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (OL 2007 L 263, p. 1) (toliau – Pagrindų direktyva), 2002 m. kovo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/24/EB dėl dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, panaikinančia Tarybos direktyvą 92/61/EEB (OL 2002 L 124, p. 1), ir 2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 168/2013 dėl dviračių ir triračių transporto priemonių bei keturračių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (OL 2013 L 60, p. 52) (toliau – Dviračių ir triračių reglamentas).“

1.2.2. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Šiuose Reikalavimuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme ir Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-169 „Dėl Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklių patvirtinimo“.“

1.2.3. Pakeičiu 41 punktą ir jį išdėstau taip:

41. Motorinės transporto priemonės ir jų priekabos, kurioms tipo patvirtinimas taikomas pagal Pagrindų direktyvą ir kurių nauji tipai patvirtinti nuo 2012 m. spalio 29 d., koduojamos pagal 2011 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 678/2011, kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB, nustatančios motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus, II priedas ir iš dalies keičiami IV, IX ir XI priedai (Pagrindų direktyva) (OL 2011 L 185, p. 30).“

1.2.4. Papildau 42 punktu ir jį išdėstau taip:

42. Dviratės ir triratės transporto priemonės bei keturračiai, kuriems taikomas tipo patvirtinimas pagal Dviračių ir triračių reglamentą ir kuriems tipai patvirtinti šiuo reglamentu, koduojami pagal Dviračių ir triračių reglamento reikalavimus.

1.2.5. Pakeičiu 5.11 punktą ir jį išdėstau taip:

5.11. L6e klasė – keturratė transporto priemonė, kurios nepakrautos transporto priemonės masė (be baterijų, jei tai elektromobilis) ne didesnė kaip 350 kg, didžiausias konstrukcinis greitis ne didesnis kaip 45 km/h ir priverstinio uždegimo variklio darbinis tūris ne didesnis kaip 50 cm3 arba didžiausias vidaus degimo variklio ar elektros variklio galingumas ne didesnis kaip 4 kW;“.

1.2.6. Pakeičiu 5.12 punktą ir jį išdėstau taip:

5.12. L7e klasė – keturratė transporto priemonė, kurios nepakrautos transporto priemonės masė ne didesnė kaip 400 kg arba 550 kg, jeigu ji skirta kroviniams vežti (be baterijų, jei tai elektromobilis), ir variklio galingumas ne didesnis kaip 15 kW;“.

1.2.7. Pakeičiu 16.25 punktą ir jį išdėstau taip:

16.25. BAR – negabaritinė platforma – transporto priemonė (BAP), kurios matmenys viršija leistinus. Leidžiami transporto priemonės matmenys nurodyti Didžiausiuose leidžiamuose naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techniniuose parametruose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 3-66 „Dėl didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų patvirtinimo“ (toliau – Didžiausieji techniniai parametrai);“.

1.2.8. Pakeičiu 16.27 punktą ir jį išdėstau taip:

16.27. BAS – negabaritinė transporto priemonė – transporto priemonė (BAT), kurios matmenys viršija leistinus. Leidžiami transporto priemonės matmenys nurodyti Didžiausiuose techniniuose parametruose;“.

1.2.9. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

25. Naudotų kelių transporto priemonių kėbulų kodus, prieš transporto priemonės įregistravimą Lietuvoje, nustato ir į registracijos liudijimą įrašo VĮ „Regitra“, o naudotoms transporto priemonėms iš ne Europos Sąjungos šalių nustato ir į techninės ekspertizės pažymą įrašo techninės ekspertizės įmonė.“

2. Šis įsakymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

3. Šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje.

 

 

 

L. e. Inspekcijos viršininko pareigas                                                                  Darius Sadaunykas