PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SANŽILĖS KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. sausio 24 d. Nr. T-14

Panevėžys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 26 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 1 dalimi, Gamtinių ir kompleksinių draustinių nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 2 d. nutarimu Nr. 318 „Dėl Gamtinių ir kompleksinių draustinių nuostatų patvirtinimo“, 4 punktu, Savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Sanžilės kraštovaizdžio draustinio nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios Sanžilės kraštovaizdžio draustinio įstatus, patvirtintus Panevėžio rajono valdybos 1993 m. vasario 18 d. potvarkiu Nr. 65v „Dėl Sanžilės kraštovaizdžio draustinio įsteigimo ir įstatų patvirtinimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Povilas Žagunis

 

PATVIRTINTA

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos

2019 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. T-14

 

 

SANŽILĖS KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sanžilės kraštovaizdžio draustinio nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja veiklą Panevėžio rajono savivaldybės Sanžilės kraštovaizdžio draustinyje (toliau – Draustinis), taip pat nustato apsaugos, tvarkymo ir kontrolės ypatumus, valdymo bei veiklos organizavimo principus.

2. Ūkinę ir kitą veiklą draustinyje reglamentuoja, jo apsaugos bei naudojimo režimą nustato Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas, Lietuvos Respublikos miškų įstatymas, Lietuvos Respublikos žemės įstatymas, Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343, Gamtinių ir kompleksinių draustinių nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 2 d. nutarimu Nr. 318.

3. Draustinyje esantys kultūros paveldo objektai (nekilnojamosios kultūros vertybės) ir jų teritorijos saugomi ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais.

4. Draustinyje esantys gamtos paveldo objektai saugomi ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu, Gamtos paveldo objektų nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. D1-214, ir Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis.

5. Draustinio teritorijai ir joje esantiems gamtos bei kultūros paveldo objektams tvarkyti ir saugoti gali būti naudojamos valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto ir fondų lėšos.

 

II SKYRIUS

DRAUSTINIO STEIGIMO TIKSLAI

 

6. Draustinio steigimo tikslai:

6.1. išsaugoti estetinę, rekreacinę ir kultūrinę vertę turintį kraštovaizdį;

6.2. išsaugoti gamtos, kultūros paveldo objektus (vertybes);

6.3. plėtoti saugomų teritorijų tinklą kaip vieną efektyviausių gamtos ir kultūros paveldo teritorinės apsaugos formų.

7. Draustinio plotas – 766,3 ha.

8. Draustinio ribos žymimos žemės naudojimo, topografiniuose žemėlapiuose ir teritorijų planavimo dokumentuose.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS DRAUSTINYJE REGLAMENTAVIMAS

 

9. Sanžilės kraštovaizdžio draustinyje draudžiama veikla, numatyta Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje. Šiame draustinyje taip pat draudžiama:

9.1. vykdyti pagrindinius plynus kirtimus sklypuose arba jų dalyse, kur auga saugomos augalų bendrijos, įrašytos į Augalų bendrijų raudonosios knygos sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 23, yra į Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 592, įrašytų augalų augaviečių arba gyvūnų radaviečių, yra į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, patvirtintą aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504, įrašytų augalų, grybų augaviečių arba gyvūnų radaviečių (išskyrus stichinių nelaimių atvejus, kai reikia šalinti audros ir gaisrų padarinius, kenkėjų ir ligų židinius);

9.2. vykdyti miško kirtimus, neįšalus gruntui, sklypuose arba jų dalyse, kur auga saugomos augalų bendrijos, griežtai saugomos EB svarbos rūšys, griežtai saugomos į Lietuvos raudonąją knygą įrašytos grybų ir augalų rūšys (išskyrus stichinių nelaimių atvejus, kai reikia šalinti audros ir gaisrų padarinius, kenkėjų ir ligų židinius);

9.3. tvarkyti, naudoti ir atkurti miškus draustiniuose ne pagal miškotvarkos projektus, patvirtintus teisės aktų nustatyta tvarka;

9.4. kurti ir plėsti sodų bendrijas, specializuotus gėlininkystės, sodininkystės, šiltnaminės daržininkystės, tvenkininės žuvininkystės ir kitus tokio pobūdžio ūkius;

9.5. įrengti atliekų saugojimo aikšteles, jų surinkimo punktus ir sąvartynus;

9.6. įrengti kempingus, stovyklavietes ir poilsiavietes, išskyrus stovyklavietes ir poilsiavietes, numatytas saugomų teritorijų planavimo dokumentuose arba prie bendruosiuose ir / ar specialiuosiuose planuose pažymėtų vandens ir dviračių turizmo trasų, taip pat statyti transporto priemones ir kurti laužus ne tam skirtose vietose;

9.7. naikinti ar žaloti saugomų teritorijų riboženklius, informacinius stendus, savavališkai keisti jų vietą;

9.8. sausinti žemę, išskyrus esamų melioracijos sistemų priežiūrą, remontą ir rekonstravimą;

9.9. tręšti, kalkinti ir kultūrinti natūralias pievas ir ganyklas, keisti jas į kitas žemės naudmenas;

9.10. tiesti orines ryšių ir elektros tiekimo linijas, statyti vėjo jėgaines;

9.11. statyti, laikyti ar naudoti apgyvendinimui, nakvynei, maitinimui ar kitiems tikslams vagonėlius ar kitus šioms paskirtims naudojamus kilnojamuosius objektus arba įrenginius, išskyrus atvejus, kai tokie objektai laikomi ir naudojami:

9.11.1. prie statomų ir (ar) rekonstruojamų statinių jų statybos metu, turint Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka išduotą statybą leidžiantį dokumentą ir kai šie objektai numatyti statinio projekte;

9.11.2. mokslo ir studijų institucijoms atliekant mokslinius tyrimus;

9.11.3. viešiesiems renginiams rengti, turint savivaldybės vykdomosios institucijos išduotą leidimą;

9.11.4. kaip teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotų bitynų kilnojamosios bitidės;

9.12. važiuoti ne keliais savaeigėmis motorinėmis transporto priemonėmis, jas statyti ar kitaip eksploatuoti (įskaitant dvirates, trirates ir keturrates savaeiges transporto priemones), išskyrus atvejus, kai:

9.12.1. jas naudoja asmenys savo žemėje arba turėdami kitų žemės savininkų ir valdytojų sutikimą jų valdomoje žemėje statybos, žemės ūkio, miškų ūkio, melioracijos, verslinės žvejybos ar medžioklės darbams;

9.12.2. vykdomi gelbėjimo darbai, ekstremaliųjų įvykių, stichinių nelaimių padarinių likvidavimo darbai, valstybės sienos ir (ar) krašto apsauga, viešosios tvarkos palaikymas, kariniai mokymai ir (ar) pratybos, gavus atitinkamos saugomos teritorijos direkcijos rašytinį pritarimą, aplinkos apsaugos ir saugomų teritorijų valstybinė kontrolė, gamtotvarkos, paveldosaugos, aplinkos monitoringo ir tyrimo darbai;

9.12.3. jas naudoja važiuoti vandens telkinių ledu vykdant gelbėjimo darbus, ekstremaliųjų įvykių, stichinių nelaimių padarinių likvidavimo darbus, valstybės sienos ir (ar) krašto apsaugą, viešosios tvarkos palaikymą, aplinkos apsaugos ir saugomų teritorijų valstybinę kontrolę, karinius ar priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų mokymus ir (ar) pratybas, gamtotvarkos, paviršinių vandens telkinių tvarkymo darbus ir būklės tyrimus, inžinerinės infrastruktūros eksploatavimo darbus, kertant nendres, organizuojant ir vykdant sporto renginius ir (arba) sporto pratybas, turint teisės aktų nustatyta tvarka išduotus leidimus tokiai veiklai, taip pat vykdant verslinę žvejybą naudojant tokias priemones, būtinas verslinei žvejybai organizuoti ir vykdyti;

9.13. įrengti laukinių žvėrių aptvarus, išskyrus atvejus, kai jie reikalingi gamtotvarkos priemonėms įgyvendinti ir yra numatyti saugomų teritorijų planavimo dokumentuose;

10. Draustinyje statybų veikla galima tik taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje.

11. Statiniai draustinyje projektuojami, statomi, rekonstruojami ar kapitališkai remontuojami, planavimo dokumentai rengiami, įvertinus vietovės kraštovaizdžio ypatumus siekiant:

11.1. išsaugoti bendrą kraštovaizdžio struktūrą ir jo estetinę vertę, erdvinį raiškumą ir raiškius reljefo bei hidrografinio tinklo elementus;

11.2. išsaugoti kraštovaizdžio vertę, gamtos ir nekilnojamąsias kultūros vertybes.

12. Naujai statomų statinių, sodybos priklausinių dydis, proporcijos ir fasadų architektūriniai sprendiniai Draustinyje turi atitikti statinių ir priklausinių paskirtį.

13. Sodybų pastatai Draustinyje statomi atsižvelgiant į tradicinės atitinkamo etnografinio regiono, nustatyto Etninės globos tarybos prie Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. rugsėjo 17 d. rekomendacijoje Nr. 1 „Dėl etnografinių regionų ribų nustatymo“, planavimo ir architektūros savitumus, siekiant išlaikyti tradicinės etnografinio regiono architektūros pobūdį: formas, dydžius, statybos produktus, spalvas.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Fiziniai ir juridiniai asmenys Draustinyje laikosi šių Nuostatų, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymų ir kitų, veiklą saugomose teritorijose reglamentuojančių, teisės aktų reikalavimų.

15. Pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą žemės savininkai negali trukdyti pažintiniais tikslais lankyti saugomus kraštovaizdžio kompleksus, gamtos paveldo objektus, rekreacines teritorijas.

16. Asmenys, pažeidę šių Nuostatų reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

_______________________