herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŽAGARĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2020 m. birželio 18 d. Nr. T-108

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu ir išklausiusi Žagarės specialiosios mokyklos 2019 m. veiklos ataskaitą, Joniškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Žagarės specialiosios mokyklos 2019 m. veiklos ataskaitą (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vitalijus Gailius